[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po4a://debian-faq/nl/uptodate.poDag iedereen, 


In het git-archief debian-faq werd de vertaling van nl/uptodate.po
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/nl/uptodate.po b/nl/uptodate.po
index 18e1b68..274d26b 100644
--- a/nl/uptodate.po
+++ b/nl/uptodate.po
@@ -4,12 +4,13 @@
 # This file is distributed under the same license as the debian-faq package.
 #
 # Translators:
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-faq_8.1_\n"
 "POT-Creation-Date: 2019-07-06 14:47+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-11-13 14:37+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-11-07 17:52+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -164,7 +165,6 @@ msgstr "http://httpredir.debian.org/debian stable main contrib\n"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/uptodate.dbk:67
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "More details on this can be found in the "
 #| "<citerefentry><refentrytitle>sources.list</refentrytitle><manvolnum>5</"
@@ -229,7 +229,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/uptodate.dbk:96
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "For details, see the manual page <citerefentry><refentrytitle>aptitude</"
 #| "refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, and the file "
@@ -299,7 +298,6 @@ msgstr "apt-get dist-upgrade\n"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/uptodate.dbk:130
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Answer any questions that might come up, and your system will be "
 #| "upgraded. See also the <citerefentry><refentrytitle>apt-get</"
@@ -519,7 +517,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/uptodate.dbk:227
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "More details on <command>dpkg</command> logging can be found in the "
 #| "<citerefentry><refentrytitle>dpkg</refentrytitle><manvolnum>1</"
@@ -548,7 +545,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/uptodate.dbk:238
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Another way to record your actions is to run your package management "
 #| "session within the <citerefentry><refentrytitle>script</"
# Translation of debian-faq into Dutch.
#
# Copyright © Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the debian-faq package.
#
# Translators:
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-faq_8.1_\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-06 14:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-07 17:52+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/uptodate.dbk:8
msgid "Keeping your Debian system up-to-date"
msgstr "Uw Debian-systeem up-to-date houden"

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/uptodate.dbk:10
msgid ""
"One of Debian's goals is to provide a consistent upgrade path and a secure "
"upgrade process. We always do our best to make upgrading to new releases a "
"smooth procedure. In case there's some important note to add to the upgrade "
"process, the packages will alert the user, and often provide a solution to a "
"possible problem."
msgstr ""
"Een van de doelstellingen van Debian is om te voorzien in een consistent "
"opwaarderingspad en een bedrijfszeker opwaarderingsproces. We doen altijd "
"onze best om het opwaarderen naar een nieuwe release vlot te laten verlopen. "
"Als er bij de opwaardering een belangrijke opmerking gemaakt moet worden, "
"zal het pakket de gebruiker dit signaleren en dikwijls een oplossing "
"aandragen voor een mogelijk probleem."

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/uptodate.dbk:17
msgid ""
"You should also read the Release Notes document that describes the details "
"of specific upgrades. It is available on the Debian website at <ulink url="
"\"&url-debian-releasenotes;\"/> and is also shipped on the Debian CDs, DVDs "
"and Blu-ray discs."
msgstr ""
"U moet ook het document 'Notities bij de release' (Release Notes) lezen "
"waarin details in verband met specifieke upgradesituaties gegeven worden. "
"Het is te vinden op de website van Debian op <ulink url=\"&url-debian-"
"releasenotes;\"/> en is ook te vinden op de cd's, dvd's en blu-raydiscs van "
"Debian."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/uptodate.dbk:21
msgid "How can I keep my Debian system current?"
msgstr "Hoe kan ik mijn Debian-systeem actueel houden?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/uptodate.dbk:23
msgid ""
"One could simply execute an anonymous ftp call to a Debian archive, then "
"peruse the directories until one finds the desired file, and then fetch it, "
"and finally install it using <literal>dpkg</literal>. Note that "
"<literal>dpkg</literal> will install upgrade files in place, even on a "
"running system. Sometimes, a revised package will require the installation "
"of a newly revised version of another package, in which case the "
"installation will fail until/unless the other package is installed."
msgstr ""
"Men zou gewoon een anonieme ftp-verbinding kunnen maken met een Debian-"
"archief, de mappen doorzoeken tot men het gewenste bestand vindt, het dan "
"ophalen en het tenslotte installeren met <literal>dpkg</literal>. Merk op "
"dat <literal>dpkg</literal> opwaarderingsbestanden op hun plaats zal "
"installeren, ook op een werkend systeem. Soms zal een herwerkt pakket de "
"installatie vereisen van een nieuwe revisieversie van een ander pakket en in "
"een dergelijk geval zal de installatie mislukken totdat dit pakket "
"geïnstalleerd is."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/uptodate.dbk:32
msgid ""
"Many people find this approach much too time-consuming, since Debian evolves "
"so quickly -- typically, a dozen or more new packages are uploaded every "
"week. This number is larger just before a new major release. To deal with "
"this avalanche, many people prefer to use a more automated method. Several "
"different packages are available for this purpose:"
msgstr ""
"Velen vinden deze benadering veel te tijdrovend, vermits de evolutie van "
"Debian zo snel gaat -- gewoonlijk worden wekelijks een dozijn of meer nieuwe "
"pakketten geüpload. Net voor een nieuwe hoofdrelease is dit aantal groten. "
"Om met deze stortvloed om te gaan, geven de meesten de voorkeur aan een meer "
"geautomatiseerde werkwijze. Verschillende pakketten staan hiervoor ter "
"beschikking:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/uptodate.dbk:38
msgid "aptitude"
msgstr "aptitude"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/uptodate.dbk:40
msgid ""
"<command>aptitude</command> is the recommended package manager for &debian; "
"systems, and is described in <xref linkend=\"aptitude\"/>."
msgstr ""
"<command>aptitude</command> is het aanbevolen programma voor pakketbeheer op "
"&debian;-systemen. Het wordt beschreven in <xref linkend=\"aptitude\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/uptodate.dbk:44
msgid ""
"Before you can use <command>aptitude</command> to make an upgrade, you'll "
"have to edit the <literal>/etc/apt/sources.list</literal> file to set it "
"up. If you wish to upgrade to the latest stable version of Debian, you'll "
"probably want to use a source like this one:"
msgstr ""
"Voor u <command>aptitude</command> kunt gebruiken om een opwaardering uit te "
"voeren, moet u het bestand <literal>/etc/apt/sources.list</literal> bewerken "
"om het in te stellen. Indien u wenst op te waarderen naar de laatste "
"stabiele versie van Debian, zult u wellicht een pakketbron gebruiken zoals "
"deze:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/uptodate.dbk:50
#, no-wrap
msgid "http://ftp.us.debian.org/debian stable main contrib\n"
msgstr "http://ftp.us.debian.org/debian stable main contrib\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/uptodate.dbk:53
msgid ""
"You can replace ftp.us.debian.org (the mirror in the United States) with the "
"name of a faster Debian mirror near you. See the mirror list at <ulink url="
"\"https://www.debian.org/mirror/list\"/> for more information."
msgstr ""
"U kunt ftp.us.debian.org (de spiegelserver in de Verenigde Staten) vervangen "
"door de naam van een snellere Debian-spiegelserver in uw buurt. Raadpleeg de "
"lijst van spiegelservers op <ulink url=\"https://www.debian.org/mirror/list";
"\"/> voor meer informatie."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/uptodate.dbk:58
msgid ""
"Or you can use the redirector service httpredir.debian.org which aims to "
"solve the problem of choosing a Debian mirror. It uses the geographic "
"location of the user and other information to choose the best mirror that "
"can serve the files. To take advantage of it use a source like this one:"
msgstr ""
"Of u kunt de doorverwijzingsdienst httpredir.debian.org gebruiken, die erop "
"gericht is het probleem van het kiezen van een Debian-spiegelserver op te "
"lossen. Hij maakt gebruik van de geografische locatie van de gebruiker en "
"van andere informatie om de beste spiegelserver voor het leveren van de "
"bestanden te kiezen. Om hiervan gebruik te maken, moet u een pakketbron "
"gebruiken zoals deze:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/uptodate.dbk:64
#, no-wrap
msgid "http://httpredir.debian.org/debian stable main contrib\n"
msgstr "http://httpredir.debian.org/debian stable main contrib\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/uptodate.dbk:67
#| msgid ""
#| "More details on this can be found in the "
#| "<citerefentry><refentrytitle>sources.list</refentrytitle><manvolnum>5</"
#| "manvolnum></citerefentry> manual page."
msgid ""
"More details on this can be found in the "
"<citerefentry><refentrytitle>sources.list</refentrytitle><manvolnum>5</"
"manvolnum></citerefentry> manual page."
msgstr ""
"Meer informatie hierover is te vinden in de "
"<citerefentry><refentrytitle>sources.list</refentrytitle><manvolnum>5</"
"manvolnum></citerefentry> manpagina."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/uptodate.dbk:72
msgid "To update your system from the command line, run"
msgstr "Om uw systeem aan de commandoregel bij te werken, geeft u de opdracht"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/uptodate.dbk:75
#, no-wrap
msgid "aptitude update\n"
msgstr "aptitude update\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/uptodate.dbk:78 en/uptodate.dbk:124
msgid "followed by"
msgstr "gevolgd door"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/uptodate.dbk:81
#, no-wrap
msgid "aptitude full-upgrade\n"
msgstr "aptitude full-upgrade\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/uptodate.dbk:84
msgid ""
"Answer any questions that might come up, and your system will be upgraded."
msgstr ""
"Beantwoord eventuele vragen die zich aandienen en uw systeem zal "
"opgewaardeerd worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/uptodate.dbk:87
msgid ""
"Note that <command>aptitude</command> is not the recommended tool for doing "
"upgrades from one &debian; release to another. Use <command>apt-get</"
"command> instead. For upgrades between releases you should read the <ulink "
"url=\"&url-debian-releasenotes;\">Release Notes</ulink>. This document "
"describes in detail the recommended steps for upgrades from previous "
"releases as well as known issues you should consider before upgrading."
msgstr ""
"Merk op dat <command>aptitude</command> niet het aanbevolen gereedschap is "
"om een opwaardering uit te voeren van de ene &debian;-release naar een "
"andere. Gebruik in de plaats daarvan daarvoor <command>apt-get</command>. "
"Voor opwaarderingen tussen releases moet u de <ulink url=\"&url-debian-"
"releasenotes;\">Notities bij de Release</ulink> lezen. Dit document "
"beschrijft in detail de aanbevolen stappen voor een opwaardering vanaf een "
"eerdere release evenals bekende zaken waarmee u rekening moet houden voor u "
"opwaardeert."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/uptodate.dbk:96
#| msgid ""
#| "For details, see the manual page <citerefentry><refentrytitle>aptitude</"
#| "refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, and the file "
#| "<filename>/usr/share/aptitude/README</filename>."
msgid ""
"For details, see the manual page <citerefentry><refentrytitle>aptitude</"
"refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, and the file "
"<filename>/usr/share/aptitude/README</filename>."
msgstr ""
"Zie voor gedetailleerde informatie de manpagina "
"<citerefentry><refentrytitle>aptitude</refentrytitle><manvolnum>8</"
"manvolnum></citerefentry> en het bestand <filename>/usr/share/aptitude/"
"README</filename>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/uptodate.dbk:102
msgid "apt-get and apt-cdrom"
msgstr "apt-get en apt-cdrom"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/uptodate.dbk:104
msgid ""
"An alternative to <command>aptitude</command> is <command>apt-get</command> "
"which is an APT-based command-line tool (described previously in <xref "
"linkend=\"apt-get\"/>)."
msgstr ""
"Een alternatief voor <command>aptitude</command> is <command>apt-get</"
"command> dat een op APT gebaseerd gereedschap voor de commandoregel is "
"(eerder behandeld in <xref linkend=\"apt-get\"/>)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/uptodate.dbk:109
msgid ""
"<command>apt-get</command>, the APT-based command-line tool for handling "
"packages, provides a simple, safe way to install and upgrade packages."
msgstr ""
"<command>apt-get</command>, het op APT gebaseerd commandoregelgereedschap "
"voor het werken met pakketten, biedt een eenvoudige en veilige manier om "
"pakketten te installeren en op te waarderen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/uptodate.dbk:113
msgid ""
"To use <command>apt-get</command>, edit the <literal>/etc/apt/sources.list</"
"literal> file to set it up, just as for <xref linkend=\"aptitude-upgrade\"/>."
msgstr ""
"Om <command>apt-get</command> te gebruiken moet u het bestand <literal>/etc/"
"apt/sources.list</literal> bewerken om het in te stellen, net zoals voor "
"<xref linkend=\"aptitude-upgrade\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/uptodate.dbk:118
msgid "Then run"
msgstr "Geef dan de opdrachten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/uptodate.dbk:121
#, no-wrap
msgid "apt-get update\n"
msgstr "apt-get update\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/uptodate.dbk:127
#, no-wrap
msgid "apt-get dist-upgrade\n"
msgstr "apt-get dist-upgrade\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/uptodate.dbk:130
#| msgid ""
#| "Answer any questions that might come up, and your system will be "
#| "upgraded. See also the <citerefentry><refentrytitle>apt-get</"
#| "refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> manual page, as "
#| "well as <xref linkend=\"apt-get\"/>."
msgid ""
"Answer any questions that might come up, and your system will be upgraded. "
"See also the <citerefentry><refentrytitle>apt-get</"
"refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> manual page, as well "
"as <xref linkend=\"apt-get\"/>."
msgstr ""
"Beantwoord eventuele vragen die zich aandienen en uw systeem zal "
"opgewaardeerd worden. Zie ook de man-pagina <citerefentry><refentrytitle>apt-"
"get</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> en <xref linkend="
"\"apt-get\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/uptodate.dbk:136
msgid ""
"If you want to use CDs/DVDs/BDs to install packages, you can use "
"<command>apt-cdrom</command>. For details, please see the Release Notes, "
"section \"Adding APT sources from optical media\"."
msgstr ""
"Indien u CD's/DVD's/BD's wilt gebruiken om pakketten te installeren, kunt u "
"<command>apt-cdrom</command> gebruiken. Raadpleeg voor bijkomende informatie "
"het onderdeel \"APT-pakketbronnen van optische media toevoegen\" uit de "
"'Notities bij de Release'."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/uptodate.dbk:141
msgid ""
"Please note that when you get and install the packages, you'll still have "
"them kept in your /var directory hierarchy. To keep your partition from "
"overflowing, remember to delete extra files using <literal>apt-get clean</"
"literal> and <literal>apt-get autoclean</literal>, or to move them someplace "
"else (hint: use <systemitem role=\"package\">apt-move</systemitem>)."
msgstr ""
"Merk op dat wanneer u een pakket ophaalt en installeert, het ook behouden "
"wordt in de mappenstructuur onder /var. Om te vermijden dat uw partitie "
"volloopt, moet u eraan denken om extra bestanden te verwijderen met "
"<literal>apt-get clean</literal> en <literal>apt-get autoclean</literal> of "
"ze naar een andere plaats te verplaatsen (hint: gebruik <systemitem role="
"\"package\">apt-move</systemitem>)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/uptodate.dbk:149
msgid "mirror"
msgstr "mirror"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/uptodate.dbk:151
msgid ""
"This Perl script, and its (optional) manager program called <command>mirror-"
"master</command>, can be used to fetch user-specified parts of a directory "
"tree from a specified host <emphasis>via</emphasis> anonymous FTP."
msgstr ""
"Het Perl-script en zijn (optioneel) beheerprogramma met de naam "
"<command>mirror-master</command> kan gebruikt worden om door de gebruiker "
"gespecificeerde delen van een mappenboom <emphasis>via</emphasis> anonieme "
"FTP op te halen van een opgegeven computer."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/uptodate.dbk:156
msgid ""
"<command>mirror</command> is particularly useful for downloading large "
"volumes of software. After the first time files have been downloaded from a "
"site, a file called <literal>.mirrorinfo</literal> is stored on the local "
"host. Changes to the remote file system are tracked automatically by "
"<command>mirror</command>, which compares this file to a similar file on the "
"remote system and downloads only changed files."
msgstr ""
"<command>mirror</command> is in het bijzonder nuttig voor het downloaden van "
"grote volumes software. Nadat de eerste maal bestanden gedownload werden van "
"een site, wordt op de lokale computer een bestand geplaatst met als naam "
"<literal>.mirrorinfo</literal>. Veranderingen aan het bestandssysteem van de "
"externe computer worden automatisch opgevolgd door <command>mirror</command> "
"via het vergelijken van dit bestand met een gelijkaardig bestand op het "
"externe systeem, en enkel gewijzigde bestanden worden opgehaald."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/uptodate.dbk:164
msgid ""
"The <command>mirror</command> program is generally useful for updating local "
"copies of remote directory trees. The files fetched need not be Debian "
"files. (Since <command>mirror</command> is a Perl script, it can also run "
"on non-Unix systems.) Though the <command>mirror</command> program provides "
"mechanisms for excluding files with names matching user-specified strings, "
"this program is most useful when the objective is to download whole "
"directory trees, rather than selected packages."
msgstr ""
"Het programma <command>mirror</command> is over het algemeen nuttig voor het "
"bijwerken van een lokale kopie van een mappenboom van een externe computer. "
"De opgehaalde bestanden moeten geen Debian-bestanden zijn. (Aangezien "
"<command>mirror</command> een Perl-script is, kan het ook gebruikt worden op "
"niet-Unixsystemen.) Hoewel het programma <command>mirror</command> voorziet "
"in mechanismes voor het uitsluiten van bestanden waarvan de naam overeenkomt "
"met door de gebruiker opgegeven tekenreeksen, is het toch vooral nuttig als "
"het de bedoeling is volledige mappenbomen te downloaden, eerder dan "
"uitgekozen pakketten."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/uptodate.dbk:176
msgid "Must I go into single user mode in order to upgrade a package?"
msgstr ""
"Moet ik overschakelen naar de één-gebruikersmodus om een pakket op te "
"waarderen?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/uptodate.dbk:178
msgid ""
"No. Packages can be upgraded in place, even in running systems. Debian has "
"a <literal>start-stop-daemon</literal> program that is invoked to stop, then "
"restart running process if necessary during a package upgrade."
msgstr ""
"Neen. Pakketten kunnen ter plaatse opgewaardeerd worden, zelfs op werkende "
"systemen. Debian beschikt over een pargramma <literal>start-stop-daemon</"
"literal> dat aangeroepen wordt om een actief proces te stoppen en dan "
"opnieuw te starten als dat nodig is tijdens de opwaardering van een pakket."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/uptodate.dbk:184
msgid "Do I have to keep all those .deb archive files on my disk?"
msgstr "Moet ik al die .deb-archieven op mijn schijf behouden?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/uptodate.dbk:186
msgid ""
"No. If you have downloaded the files to your disk then after you have "
"installed the packages, you can remove them from your system, e.g. by "
"running <literal>aptitude clean</literal>."
msgstr ""
"Neen. Indien u de bestanden naar uw schijf gedownload heeft, kunt u ze van "
"uw systeem verwijderen nadat u de pakketten geïnstalleerd heeft, "
"bijvoorbeeld met de opdracht <literal>aptitude clean</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/uptodate.dbk:192
msgid ""
"How can I keep a log of the packages I added to the system? I'd like to know "
"when upgrades and removals have occurred and on which packages!"
msgstr ""
"Hoe kan ik een logboek bijhouden van de pakketten die ik toevoegde aan het "
"systeem? Ik zou willen weten wanneer er opwaarderingen en verwijderingen "
"plaats gevonden hebben en over welke pakketten het dan ging!"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/uptodate.dbk:194
msgid ""
"Passing the <literal>--log</literal>-option to <command>dpkg</command> makes "
"<command>dpkg</command> log status change updates and actions. It logs both "
"the <command>dpkg</command>-invokation (e.g."
msgstr ""
"Als u bij <command>dpkg</command> de optie <literal>--log</literal> "
"gebruikt, doet u <command>dpkg</command> toestandswijzigingen en acties "
"loggen. Het logt zowel het aanroepen van <command>dpkg</command> (bijv."

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/uptodate.dbk:199
#, no-wrap
msgid "2005-12-30 18:10:33 install hello 1.3.18 2.1.1-4\n"
msgstr "2005-12-30 18:10:33 install hello 1.3.18 2.1.1-4\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/uptodate.dbk:202
msgid ") and the results (e.g."
msgstr ") als het resultaat ervan (bijv."

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/uptodate.dbk:205
#, no-wrap
msgid "2005-12-30 18:10:35 status installed hello 2.1.1-4\n"
msgstr "2005-12-30 18:10:35 status installed hello 2.1.1-4\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/uptodate.dbk:208
msgid ""
") If you'd like to log all your <command>dpkg</command> invocations (even "
"those done using frontends like <command>aptitude</command>), you could add"
msgstr ""
") Indien u graag een log wilt bijhouden van elke aanroep van <command>dpkg</"
"command> (ook die welke gebeurden via frontends zoals <command>aptitude</"
"command>), zou u"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/uptodate.dbk:212
#, no-wrap
msgid "log /var/log/dpkg.log\n"
msgstr "log /var/log/dpkg.log\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/uptodate.dbk:215
msgid ""
"to your <filename>/etc/dpkg/dpkg.cfg</filename>. Be sure the created "
"logfile gets rotated periodically. If you're using <command>logrotate</"
"command>, this can be achieved by creating a file <filename>/etc/logrotate.d/"
"dpkg</filename> with the following lines"
msgstr ""
"kunnen toevoegen aan uw bestand <filename>/etc/dpkg/dpkg.cfg</filename>. "
"Zorg ervoor dat de gecreëerde logbestanden periodiek geroteerd worden. "
"Indien u gebruik maakt van <command>logrotate</command>, kunt u dit bekomen "
"door een bestand <filename>/etc/logrotate.d/dpkg</filename> aan te maken met "
"de volgende regels"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/uptodate.dbk:221
#, no-wrap
msgid ""
"/var/log/dpkg {\n"
" missingok\n"
" notifempty\n"
"}\n"
msgstr ""
"/var/log/dpkg {\n"
" missingok\n"
" notifempty\n"
"}\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/uptodate.dbk:227
#| msgid ""
#| "More details on <command>dpkg</command> logging can be found in the "
#| "<citerefentry><refentrytitle>dpkg</refentrytitle><manvolnum>1</"
#| "manvolnum></citerefentry> manual page."
msgid ""
"More details on <command>dpkg</command> logging can be found in the "
"<citerefentry><refentrytitle>dpkg</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></"
"citerefentry> manual page."
msgstr ""
"Meer informatie over loggen met <command>dpkg</command> is te vinden in de "
"man-pagina van <citerefentry><refentrytitle>dpkg</"
"refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/uptodate.dbk:232
msgid ""
"<command>aptitude</command> logs the package installations, removals, and "
"upgrades that it intends to perform to <filename>/var/log/aptitude</"
"filename>. Note that the <emphasis>results</emphasis> of those actions are "
"not recorded in this file!"
msgstr ""
"<command>aptitude</command> logt de installaties, de verwijderingen en de "
"opwaarderingen van pakketten die het van plan is uit te voeren in <filename>/"
"var/log/aptitude</filename>. Merk op dat het resultaat van deze acties niet "
"opgeschreven wordt in dit bestand!"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/uptodate.dbk:238
#| msgid ""
#| "Another way to record your actions is to run your package management "
#| "session within the <citerefentry><refentrytitle>script</"
#| "refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> program."
msgid ""
"Another way to record your actions is to run your package management session "
"within the <citerefentry><refentrytitle>script</refentrytitle><manvolnum>1</"
"manvolnum></citerefentry> program."
msgstr ""
"Een andere manier om uw acties te registreren is het uitvoeren van uw "
"pakketbeheersessie binnenin het programma "
"<citerefentry><refentrytitle>script</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></"
"citerefentry>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/uptodate.dbk:245
msgid "Can I automatically update the system?"
msgstr "Kan ik het systeem automatisch bijwerken?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/uptodate.dbk:247
msgid ""
"Yes. You can use <command>cron-apt</command>; this tool updates the system "
"at regular intervals using a cron job. By default it just updates the "
"package list and downloads new packages, but without installing them."
msgstr ""
"Ja. U kunt <command>cron-apt</command> gebruiken. Dit gereedschap werkt het "
"systeem met regelmatige tussenpozen bij via een cron-taak. Standaard werkt "
"het enkel de pakketlijst bij en downloadt het nieuwe pakketten, zonder ze "
"evenwel te installeren."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/uptodate.dbk:252
msgid ""
"Note: Automatic upgrade of packages is <emphasis role=\"strong\">NOT</"
"emphasis> recommended in <emphasis>testing</emphasis> or <emphasis>unstable</"
"emphasis> systems as this might bring unexpected behaviour and remove "
"packages without notice."
msgstr ""
"Opmerking: het automatisch opwaarderen van pakketten wordt op systemen die "
"<emphasis>testing</emphasis> of <emphasis>unstable</emphasis> gebruiken, "
"<emphasis role=\"strong\">NIET</emphasis>, aangezien dit onverwachte "
"effecten kan hebben en pakketten zonder kennisgeving kan verwijderen."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/uptodate.dbk:259
msgid "I have several machines; how can I download the updates only one time?"
msgstr ""
"Ik heb verschillende computers. Hoe kan ik de bijwerkingen slechts eenmaal "
"downloaden?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/uptodate.dbk:261
msgid ""
"If you have more than one Debian machine on your network, it is useful to "
"use <command>apt-cacher</command> to keep all of your Debian systems up-to-"
"date."
msgstr ""
"Indien u in uw netwerk meer dan een Debian-computer heeft, is ht nuttig om "
"<command>apt-cacher</command> te gebruiken om al uw Debian-systemen up-to-"
"date te houden."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/uptodate.dbk:265
msgid ""
"<command>apt-cacher</command> reduces the bandwidth requirements of Debian "
"mirrors by restricting the frequency of Packages, Releases and Sources file "
"updates from the back end and only doing a single fetch for any file, "
"independently of the actual request from the proxy. <command>apt-cacher</"
"command> automatically builds a Debian HTTP mirror based on requests which "
"pass through the proxy."
msgstr ""
"<command>apt-cacher</command> vermindert de vereisten inzake bandbreedte "
"voor Debian-spiegelservers door de frequentie waarmee de backend de "
"bestanden Packages, Releases en Sources bijwerkt, te beperken en door elk "
"bestand slechts eenmaal op te halen, ongeacht het reële verzoek van de "
"proxy. <command>apt-cacher</command> bouwt automatisch een Debian HTTP-"
"spiegelserver op basis van de verzoeken die via de proxy passeren."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/uptodate.dbk:273
msgid ""
"Of course, you can get the same benefit if you are already using a standard "
"caching proxy and all your systems are configured to use it."
msgstr ""
"U kunt natuurlijk ook hetzelfde resultaat bekomen als u reeds gebruik maakt "
"van een standaard proxy met cache en al uw systemen geconfigureerd zijn om "
"die te gebruiken."

Reply to: