[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po4a://debian-faq/nl/kernel.poDag iedereen, 


In het git-archief debian-faq werd de vertaling van nl/kernel.po
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/nl/kernel.po b/nl/kernel.po
index 451d994..64f8925 100644
--- a/nl/kernel.po
+++ b/nl/kernel.po
@@ -4,12 +4,13 @@
 # This file is distributed under the same license as the debian-faq package.
 #
 # Translators:
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-faq_8.1_\n"
 "POT-Creation-Date: 2019-07-06 14:47+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-11-13 14:37+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-11-07 17:25+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -131,7 +132,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/kernel.dbk:57
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Other module configuration is kept in the <filename>/etc/modprobe.d/</"
 #| "filename> directory. More information about the format of those files can "
# Translation of debian-faq into Dutch.
#
# Copyright © Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the debian-faq package.
#
# Translators:
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-faq_8.1_\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-06 14:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-07 17:25+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/kernel.dbk:8
msgid "Debian and the kernel"
msgstr "Debian en de kernel"

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/kernel.dbk:9
msgid ""
"Can I install and compile a kernel without some Debian-specific tweaking?"
msgstr ""
"Kan ik een kernel installeren en compileren zonder bepaalde Debian-"
"specifieke afstellingen?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/kernel.dbk:11
msgid "Yes."
msgstr "Ja."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/kernel.dbk:14
msgid ""
"There's only one common catch: the Debian C libraries are built with the "
"most recent <emphasis>stable</emphasis> releases of the <emphasis role="
"\"strong\">kernel</emphasis> headers.  If you happen to need to compile a "
"program with kernel headers newer than the ones from the stable branch, then "
"you should either upgrade the package containing the headers (<systemitem "
"role=\"package\">linux-libc-dev</systemitem>), or use the new headers from "
"an unpacked tree of the newer kernel.  That is, if the kernel sources are in "
"<filename>/usr/src/linux</filename>, then you should add <literal>-I/usr/src/"
"linux/include/</literal> to your command line when compiling."
msgstr ""
"Er is enkel een gebruikelijke valkuil: De C-bibliotheken van Debian worden "
"gebouwd met de recentste <emphasis>stabiele</emphasis> release van de "
"<emphasis role=\"strong\">kernel</emphasis>-headers. Mocht u echter een "
"programma moeten compileren met recentere kernel-headers dan die van de "
"stabiele tak, dan moet u ofwel het pakket dat de headers bevat (<systemitem "
"role=\"package\">linux-libc-dev</systemitem>), opwaarderen, ofwel de nieuwe "
"headers gebruiken uit de uitgepakte boomstructuur van de recentere kernel. "
"Dit wil zeggen dat als de kernelbroncode zich in <filename>/usr/src/linux</"
"filename> bevindt, u bij het compileren <literal>-I/usr/src/linux/include/</"
"literal> moet toevoegen aan uw commandoregel."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/kernel.dbk:27
msgid "What tools does Debian provide to build custom kernels?"
msgstr ""
"Welke gereedschappen stelt Debian ter beschikking om een aangepaste kernel "
"te bouwen?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/kernel.dbk:29
msgid ""
"Users who wish to (or must) build a custom kernel are encouraged to use the "
"Debian package target included with recent versions of the kernel build "
"system.  After configuring the kernel, simply run the following command:"
msgstr ""
"Gebruikers die een aangepaste kernel willen (of moeten) bouwen, worden "
"aangemoedigd om er het daarvoor bedoelde Debian-pakket te gebruiken dat "
"recente versies van het bouwsysteem voor de kernel bevat. Nadat u de kernel "
"geconfigureerd heeft, moet u gewoon de volgende opdracht geven:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/kernel.dbk:34
#, no-wrap
msgid "make deb-pkg\n"
msgstr "make deb-pkg\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/kernel.dbk:37
msgid ""
"The new kernel package will be created in the directory one level above the "
"kernel source tree, and it may be installed using <literal>dpkg -i</literal>."
msgstr ""
"Het nieuwe kernelpakket zal aangemaakt worden in de map net boven de "
"mappenboom van de kernelbroncode en het kan geïnstalleerd worden met "
"<literal>dpkg -i</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/kernel.dbk:41
msgid ""
"Users must separately download the source code for the most recent kernel "
"(or the kernel of their choice) from their favorite Linux archive site, "
"unless a <systemitem role=\"package\">linux-source-<replaceable>version</"
"replaceable></systemitem> package is available (where <replaceable>version</"
"replaceable> stands for the kernel version)."
msgstr ""
"Gebruikers moeten de broncode van de meest recente kernel (of de kernel van "
"hun keuze) apart downloaden van hun favoriete Linux-archiefsite, tenzij er "
"een pakket beschikbaar is met de naam <systemitem role=\"package\">linux-"
"source-<replaceable>versie</replaceable></systemitem> (waarbij  "
"<replaceable>versie</replaceable> staat voor de kernelversie)."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/kernel.dbk:50
msgid "What special provisions does Debian provide to deal with modules?"
msgstr ""
"Welke bijzondere voorzieningen stelt Debian ter beschikking voor het omgaan "
"met modules?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/kernel.dbk:52
msgid ""
"A configuration file containing modules to be manually loaded at boot time "
"is kept at <filename>/etc/modules</filename>.  However, editing this file is "
"rarely needed."
msgstr ""
"Er wordt in het bestand <filename>/etc/modules</filename> een configuratie "
"bijgehouden met de modules die bij het opstarten handmatig geladen moeten "
"worden. Het bewerken van dit bestand is evenwel slechts zelden nodig."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/kernel.dbk:57
#| msgid ""
#| "Other module configuration is kept in the <filename>/etc/modprobe.d/</"
#| "filename> directory. More information about the format of those files can "
#| "be found in the <citerefentry><refentrytitle>modprobe.conf</"
#| "refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry> manual page."
msgid ""
"Other module configuration is kept in the <filename>/etc/modprobe.d/</"
"filename> directory.  More information about the format of those files can "
"be found in the <citerefentry><refentrytitle>modprobe.conf</"
"refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry> manual page."
msgstr ""
"Overige module-configuratie wordt bijgehouden in de map <filename>/etc/"
"modprobe.d/</filename>. Meer informatie over de indeling van deze bestanden "
"is te vinden in de man-pagina <citerefentry><refentrytitle>modprobe.conf</"
"refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/kernel.dbk:65
msgid "Can I safely de-install an old kernel package, and if so, how?"
msgstr "Kan ik een oud kernel-pakket veilig de-installeren, en zo ja, hoe?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/kernel.dbk:67
msgid ""
"Yes.  The <command>linux-image-<replaceable>NNN</replaceable>.prerm</"
"command> script checks to see whether the kernel you are currently running "
"is the same as the kernel you are trying to de-install.  Therefore you can "
"remove unwanted kernel image packages using this command:"
msgstr ""
"Ja. Het script <command>linux-image-<replaceable>NNN</replaceable>.prerm</"
"command> controleert of de kernel die u momenteel gebruikt dezelfde is als "
"die welke u tracht te de-installeren. Daardoor kunt u ongewenste pakketten "
"met een kernel-image verwijderen met dit commando:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/kernel.dbk:73
#, no-wrap
msgid "dpkg --purge linux-image-<replaceable>NNN</replaceable>\n"
msgstr "dpkg --purge linux-image-<replaceable>NNN</replaceable>\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/kernel.dbk:76
msgid ""
"(replace <replaceable>NNN</replaceable> with your kernel version and "
"revision number, of course)"
msgstr ""
"(vervang uiteraard <replaceable>NNN</replaceable> door het versie- en "
"revisienummer van uw kernel)"

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/kernel.dbk:81
msgid "Where can I get more information about Linux packages for Debian?"
msgstr "Waar vindt ik meer informatie over Linux-pakketten voor Debian?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/kernel.dbk:83
msgid ""
"Further information is maintained in the <ulink url=\"https://kernel-team.";
"pages.debian.net/kernel-handbook/\">Debian Linux Kernel Handbook</ulink>."
msgstr ""
"Bijkomende informatie wordt bijgehouden in het <ulink url=\"https://kernel-";
"team.pages.debian.net/kernel-handbook/\">Debian Linux Kernel Handbook</"
"ulink>."

Reply to: