[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://release-notes/nl/issues.poHallo Frans,


Ik heb je vertaling van release-notes/nl/issues.po gecontroleerd.
Mijn controle betreft het gehele bestand.

Het gehele bestand bevat 76 vertalingen. In deze review worden
daarvan 37 vertalingen bekritiseerd.


BRONTEKST
Sometimes, changes introduced in a new release have side-effects we
cannot reasonably avoid, or they expose bugs somewhere else. This
section documents issues we are aware of. Please also read the
errata, the relevant packages' documentation, bug reports, and other
information mentioned in <xref linkend="morereading"/>.

VERTALING
Soms hebben veranderingen die in een nieuwe uitgave geïntroduceerd
worden, neveneffecten die redelijkerwijs niet te vermijden zijn en
soms brengen zij ergens anders bugs aan het licht. In dit hoofdstuk
behandelen we kwesties waarvan wij ons bewust zijn. Gelieve ook de
errata te lezen, de documentatie bij de betreffende pakketten,
bugrapporten en andere informatiebronnen die vermeld worden in <xref
linkend="morereading"/>.

KRITIEK
- De opsomming heeft delen met en zonder lidwoord. Dat is een kleine
stijlfout.

VERBETERDE VERTALING
Soms hebben veranderingen die in een nieuwe uitgave geïntroduceerd
worden, neveneffecten die redelijkerwijs niet te vermijden zijn en
soms brengen zij ergens anders bugs aan het licht. In dit hoofdstuk
behandelen we kwesties waarvan wij ons bewust zijn. Gelieve ook de
errata te lezen, de documentatie bij de betreffende pakketten, de
bugrapporten en de andere informatiebronnen die vermeld worden in
<xref linkend="morereading"/>.


BRONTEKST
This section covers items related to the upgrade from
&oldreleasename; to &releasename;.

VERTALING
Deze paragraaf behandelt onderwerpen in verband met de opwaardering
van &oldreleasename; naar &releasename;

KRITIEK
- Er is een verband tussen de onderwerpen en de opwaardering, niet
tussen het behandelen (van onderwerpen) en de opwaardering.
- De zin eindigt niet op een punt.

VERBETERDE VERTALING
Deze paragraaf behandelt onderwerpen die verband houden met de
opwaardering van &oldreleasename; naar &releasename;.


BRONTEKST
As a consequence people should not upgrade to buster if they have an
older CPU.

VERTALING
Als gevolg hiervan mag men niet naar buster opwaarderen wanneer men
een oudere CPU heeft.

KRITIEK
- 'Buster' is een eigennaam; eigennamen beginnen met een hoofdletter.

VERBETERDE VERTALING
Als gevolg hiervan mag men niet naar Buster opwaarderen wanneer men
een oudere CPU heeft.


BRONTEKST
Using the <literal>hidepid</literal> mount option for
<filename>/proc</filename> is known to cause problems with current
versions of systemd, and is considered by systemd upstream to be an
unsupported configuration. Users who have modified
<filename>/etc/fstab</filename> to enable this option are advised to
disable it before the upgrade, to ensure login sessions work on
&releasename;. (A possible route to re-enabling it is outlined on the
wiki's <ulink url="https://wiki.debian.org/Hardening#Mounting_.2Fproc_
with_hidepid">;Hardening</ulink>; page.)

VERTALING
Het is bekend dat de <literal>hidepid</literal>-aankoppeloptie voor
<filename>/proc</filename> voor problemen zorgt bij de huidige
versies van systemd. Door de ontwikkelaars van systemd wordt deze als
niet-ondersteunde configuratie beschouwd. Gebruikers die
<filename>/etc/fstab</filename> aangepast hebben om deze optie te
activeren, wordt aangeraden om deze voor de opwaardering te
deactiveren om ervoor te zorgen dat loginsessies blijven werken in
&releasename;. (Een mogelijke weg om deze opnieuw te activeren wordt
uitgelegd op de pagina <ulink url="https://wiki.debian.org/Hardening#M
ounting_.2Fproc_with_hidepid">;Hardening</ulink>; op de wiki.)

KRITIEK
- Bij de vertaling van 'an unsupported configuration' ontbreekt het
lidwoord, terwijl de aanwezigheid van 'een' de vertaling soepeler zou
maken.
- 'Gebruikers die [...] wordt aangeraden' heeft een meervoudig
onderwerp en een enkelvoudige persoonsvorm. Ik heb de Schrijfwijzer
van Jan Renkema er op nageslagen, want dit is een twijfelgeval. Uit
de paragraaf 'Beperkend of bepalend?' volgt dat hier de persoonsvorm
in het meervoud moet.
- 'the wiki's' is de bezitsvorm van 'the wiki'. Als die bezitsvorm
niet in de Nederlandse vertaling wordt overgenomen, dan moet in
beginsel het woord 'van' gebruikt worden. Ook vind ik 'op de pagina
[...] op de wiki' niet mooi.

VERBETERDE VERTALING
Het is bekend dat de <literal>hidepid</literal>-aankoppeloptie voor
<filename>/proc</filename> voor problemen zorgt bij de huidige
versies van systemd. Door de ontwikkelaars van systemd wordt deze als
een niet-ondersteunde configuratie beschouwd. Gebruikers die
<filename>/etc/fstab</filename> aangepast hebben om deze optie te
activeren, worden aangeraden om deze voor de opwaardering te
deactiveren om ervoor te zorgen dat loginsessies blijven werken in
&releasename;. (Een mogelijke weg om deze opnieuw te activeren wordt
uitgelegd op de pagina <ulink url="https://wiki.debian.org/Hardening#M
ounting_.2Fproc_with_hidepid">;Hardening</ulink>; van de wiki.)


BRONTEKST
The default options of <systemitem role="package">ypbind</systemitem>
have changed. However, if you have modified this file the old default
will not be updated and you must make sure that the
<literal>YPBINDARGS=</literal> option in
<filename>/etc/default/nis</filename> does not include
<literal>-no-dbus</literal>. With <literal>-no-dbus</literal>
present, <command>ypbind</command> will fail to start, and you may
not be able to log in. For more info see bug <ulink
url="&url-bts;906436">bug #906436</ulink>.

VERTALING
De standaardopties van <systemitem role="package">ypbind</systemitem>
werden gewijzigd. Indien u echter dit bestand wijzigde, zal de oude
standaard niet bijgewerkt worden en moet u ervoor zorgen dat de optie
<literal>YPBINDARGS=</literal> in
<filename>/etc/default/nis</filename> niet
<literal>-no-dbus</literal> bevat. Met de optie
<literal>-no-dbus</literal> zal <command>ypbind</command> niet kunnen
starten en zult u niet in staat zijn in te loggen. Zie bug <ulink
url="&url-bts;906436">bug #906436</ulink> voor bijkomende informatie.

KRITIEK
- Het woord 'kunnen' lijkt in het verkeerde zinsdeel terecht te zijn
gekomen.
- In 'voor bijkomende informatie' is het woord 'bijkomend' Vlaams.

VERBETERDE VERTALING
De standaardopties van <systemitem role="package">ypbind</systemitem>
werden gewijzigd. Indien u echter dit bestand wijzigde, zal de oude
standaard niet bijgewerkt worden en moet u ervoor zorgen dat de optie
<literal>YPBINDARGS=</literal> in
<filename>/etc/default/nis</filename> niet
<literal>-no-dbus</literal> bevat. Met de optie
<literal>-no-dbus</literal> zal <command>ypbind</command> niet
starten en zult u niet in staat kunnen zijn in te loggen. Zie bug
<ulink url="&url-bts;906436">bug #906436</ulink> voor meer informatie.


BRONTEKST
The semantics of <literal>PubkeyAcceptedKeyTypes</literal> and the
similar <literal>HostbasedAcceptedKeyTypes</literal> options for
<systemitem role="package">sshd</systemitem> have changed. These now
specify signature algorithms that are accepted for their respective
authentication mechanism, where previously they specified accepted
key types. This distinction matters when using the RSA/SHA2 signature
algorithms <literal>rsa-sha2-256</literal>,
<literal>rsa-sha2-512</literal> and their certificate counterparts.
Configurations that override these options but omit these algorithm
names may cause unexpected authentication failures.

VERTALING
De semantiek van de optie <literal>PubkeyAcceptedKeyTypes</literal>
voor <systemitem role="package">sshd</systemitem> evenals van de
soortgelijke optie <literal>HostbasedAcceptedKeyTypes</literal> is
gewijzigd. Deze opties vermelden nu door hun respectieve
authenticatiemechanismen aanvaarde ondertekeningsalgoritmes, terwijl
deze vroeger geaccepteerde versleutelingstypes vermeldden. Dit
onderscheid is van belang bij het gebruik van de
RSA/SHA2-ondertekeningsalgoritmes <literal>rsa-sha2-256</literal> en
<literal>rsa-sha2-512</literal> en hun overeenkomstig certificaat.
Configuraties welke deze opties overschrijven, maar deze
algoritmenamen achterwege laten, kunnen onverwachte
authenticatiefouten veroorzaken.

KRITIEK
- Het is naar mijn mening niet idiomatisch om 'specify' te vertalen
met 'vermelden' in relatie tot 'opties'.
- 'they' is vertaald met 'deze' en 'previously' met 'vroeger'; dat is
een beetje slordig.
- 'key types' is onjuist vertaald met 'versleutelingstypes'. (meer
ernstige fout)
- 'distinction' is vertaald met 'onderscheid', wat hier niet goed
past.
- De vertaling van 'counterparts' in 'overeenkomstig' is hier niet
juist, want een algoritme is geen certificaat. (storende fout)
- Het meervoud in 'counterparts' is vertaald naar het enkelvoud in
'certificaat'.
- Voor de welluidendheid is het gewenst de aanwijzende
voornaamwoorden in de laatste zin te vervangen door bepaalde
lidwoorden.

VERBETERDE VERTALING
De semantiek van de optie <literal>PubkeyAcceptedKeyTypes</literal>
voor <systemitem role="package">sshd</systemitem> evenals van de
soortgelijke optie <literal>HostbasedAcceptedKeyTypes</literal> is
gewijzigd. Deze specificeren nu ondertekeningsalgoritmes die worden
geaccepteerd voor hun respectieve authenticatiemechanismes, waar zij
voorheen sleuteltypes specificeerden. Dit verschil is van belang bij
het gebruik van de RSA/SHA2-ondertekeningsalgoritmes
<literal>rsa-sha2-256</literal> en <literal>rsa-sha2-512</literal> en
hun bijbehorende certificaten. Configuraties die de opties
overschrijven, maar de algoritmenamen achterwege laten, kunnen
onverwachte authenticatiefouten veroorzaken.


BRONTEKST
If your system was upgraded from an earlier release, and still uses
the old-style network interface names that were deprecated with
stretch (such as <literal>eth0</literal> or
<literal>wlan0</literal>), you should be aware that <systemitem
role="package">udev</systemitem> in buster no longer supports the
mechanism of defining their names via
<filename>/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules</filename>. To
avoid the danger of your machine losing networking after the upgrade
to buster, it is recommended that you migrate in advance to the new
naming scheme (usually meaning names like <literal>enp0s1</literal>
or <literal>wlp2s5</literal>, which incorporate PCI bus- and
slot-numbers). Take care to update any interface names hard-coded in
configuration for firewalls, <systemitem
role="package">ifupdown</systemitem>, and so on.

VERTALING
Indien uw systeem opgewaardeerd werd van een vroegere release en nog
steeds gebruik maakt van de oude benaming voor netwerkinterfaces
(zoals <literal>eth0</literal> of <literal>wlan0</literal>), die
sinds stretch verouderd zijn, moet u zich ervan bewust zijn dat
<systemitem role="package">udev</systemitem> in buster niet langer
ondersteuning biedt voor het herdefiniëren van deze namen via
<filename>/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules</filename>. Om te
voorkomen dat uw machine het gevaar loopt zijn netwerkfunctie te
verliezen na de opwaardering naar buster, wordt aangeraden om vooraf
over te schakelen naar het nieuw naamgevingsschema (dit houdt
gewoonlijk namen in zoals <literal>enp0s1</literal> en
<literal>wlp2s5</literal>, die PCI-bus- en slot-nummers bevatten).
Zorg er ook voor om alle interfacenamen bij te werken welke mogelijk
vermeld staan in de configuratie van een firewall, van <systemitem
role="package">ifupdown</systemitem>, enzovoort.

KRITIEK
- Het meervoud in 'the old-style network interface names' is vertaald
naar het enkelvoud in 'de oude benaming voor netwerkinterfaces'. Dit
is niet juist omdat het niet gaat om de netwerkinterfaces als groep,
maar om de leden van die groep.
- Merk op dat 'interface names [...] (such as [...] or [...])' nogal
rammelt. Om deze en om de hiervoor genoemde reden kan 'or' beter
vertaald worden met 'en'.
- 'Stretch' en 'Buster' zijn eigennamen; eigennamen beginnen met een
hoofdletter.
- 'het nieuw naamgevingsschema' is grammaticaal incorrect.
- '<interfacenaam>, and so on.' is vertaald met 'van <interfacenaam>,
enzovoort.'. Beter is 'zoals <interfacenaam>.'.

VERBETERDE VERTALING
Indien uw systeem opgewaardeerd werd van een vroegere release en nog
steeds gebruik maakt van oude benamingen voor netwerkinterfaces
(zoals
<literal>eth0</literal> en <literal>wlan</literal>), die sinds
Stretch verouderd zijn, moet u zich ervan bewust zijn dat <systemitem
role=\"package\">udev</systemitem> in Buster niet langer
ondersteuning biedt voor het herdefiniëren van deze namen via
<filename>/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules</filename>. Om te
voorkomen dat uw machine het gevaar loopt zijn netwerkfunctie te
verliezen na de opwaardering naar Buster, wordt aangeraden om vooraf
over te schakelen naar het nieuwe naamgevingsschema (dit houdt
gewoonlijk namen in zoals <literal>enp0s1</literal> en
<literal>wlp2s5</literal>, die PCI-bus- en slot-nummers bevatten).
Zorg er ook voor om alle interfacenamen bij te werken welke mogelijk
vermeld staan in de configuratie van een firewall, zoals <systemitem
role=\"package\">ifupdown</systemitem>.


BRONTEKST
To find the new-style names that will be used, first find the current
names of the relevant interfaces:

VERTALING
Om de naam nieuwe-stijl te kennen, welke gebruikt zal worden, moet u
eerst de huidige naam van de betrokken interfaces kennen:

KRITIEK
- De vertaling van 'find' met 'kennen' is ronduit fout. Van Dale
Middelgroot woordenboek Engels-Nederlands (2009) steunt deze
vertaling niet. Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal
(2005) geeft ook niet aan dat 'kennen' zo in Vlaanderen gebruikt kan
worden.
- Het meervoud 'names' is vertaald met het enkelvoud 'naam'. Dat is
niet goed, want de betrokken interfaces zullen niet allemaal dezelfde
naam hebben.

VERBETERDE VERTALING
Om de namen nieuwe-stijl te vinden die zullen worden gebruikt, moet u
eerst de huidige namen vinden van de betrokken interfaces:


BRONTEKST
For each of these names, check whether it is used in configuration
files, and what name <systemitem role="package">udev</systemitem>
would prefer to use for it:

VERTALING
Ga voor elk van deze namen na of deze gebruikt worden in
configuratiebestanden en welke naam <systemitem
role="package">udev</systemitem> er bij voorkeur voor gebruikt:

KRITIEK
- 'Ga voor elk van deze namen na of deze gebruikt worden' is niet
grammaticaal. Het is 'elk wordt gebruikt'.
- 'Ga na' als vertaling van 'check' is een nuance slapper.

VERBETERDE VERTALING
Controleer voor elk van deze namen of deze gebruikt wordt in
configuratiebestanden en welke naam <systemitem
role="package">udev</systemitem> er bij voorkeur voor gebruikt:


BRONTEKST
Once you are ready to carry out the switch, disable
<filename>70-persistent-net.rules</filename> either by renaming it or
by commenting out individual lines. On virtual machines you will need
to remove the files
<filename>/etc/systemd/network/99-default.link</filename> and (if
using virtio network devices)
<filename>/etc/systemd/network/50-virtio-kernel-names.link</filename>.
 Then rebuild the <filename>initrd</filename>:

VERTALING
Eens u klaar bent om de omschakeling uit te voeren, moet u
<filename>70-persistent-net.rules</filename> deactiveren door dit
ofwel te hernoemen of door afzonderlijke regels erin uit te
commentariëren. Op virtuele machines zult u de bestanden
<filename>/etc/systemd/network/99-default.link</filename> en (als u
virtio netwerkapparaten gebruikt)
<filename>/etc/systemd/network/50-virtio-kernel-names.link</filename>
moeten verwijderen. Daarna moet u <filename>initrd</filename> opnieuw
bouwen:

KRITIEK
- De vertaling van 'Once' met 'Eens' is Vlaams. Van Dale Middelgroot
woordenboek Engels-Nederlands (2009) waarschuwt hier niet voor en
geeft zelfs 'eens (dat)' als eerste vertaling, maar Van Dale Groot
woordenboek van de Nederlandse taal (2005) bevestigt dit.

VERBETERDE VERTALING
Zodra u klaar bent om de omschakeling uit te voeren, moet u
<filename>70-persistent-net.rules</filename> deactiveren door dit
ofwel te hernoemen of door afzonderlijke regels erin uit te
commentariëren. Op virtuele machines zult u de bestanden
<filename>/etc/systemd/network/99-default.link</filename> en (als u
virtio netwerkapparaten gebruikt)
<filename>/etc/systemd/network/50-virtio-kernel-names.link</filename>
moeten verwijderen. Daarna moet u <filename>initrd</filename> opnieuw
bouwen:


BRONTEKST
See the <ulink
url="https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/PredictableNetw
orkInterfaceNames/">upstream documentation</ulink> and the
<literal>udev</literal> <filename>README.Debian</filename> for
further information.

VERTALING
Raadpleeg de <ulink
url="https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/PredictableNetw
orkInterfaceNames/">documentatie van de ontwikkelaars</ulink> en het
bestand <filename>README.Debian</filename> van
<literal>udev</literal> voor bijkomende informatie.

KRITIEK
- In 'voor bijkomende informatie' is het woord 'bijkomende' Vlaams.

VERBETERDE VERTALING
Raadpleeg de <ulink
url="https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/PredictableNetw
orkInterfaceNames/">documentatie van de ontwikkelaars</ulink> en het
bestand <filename>README.Debian</filename> van
<literal>udev</literal> voor verdere informatie.


BRONTEKST
The package <systemitem role="package">revelation</systemitem>, which
is used to store passwords, is not included in &releasename;.
<systemitem role="package">keepass2</systemitem> can import
previously exported password XML files from <systemitem
role="package">revelation</systemitem>. Please make sure you export
your data from revelation before upgrading, to avoid losing access to
your passwords.

VERTALING
Het pakket <systemitem role="package">revelation</systemitem>, dat
gebruikt wordt om wachtwoorden op te slaan, is niet opgenomen in
&releasename;. <systemitem role="package">keepass2</systemitem> kan
vooraf naar XML geëxporteerde wachtwoordbestanden van <systemitem
role="package">revelation</systemitem> importeren. Zorg ervoor om de
gegevens van revelation te exporteren vooraleer u de opwaardering
uitvoert, om te voorkomen dat u de toegang tot uw wachtwoorden
verliest.

KRITIEK
- In de brontekst specificeert 'XML' een type bestand. In de
vertaling lijkt 'XML' echter een locatie te zijn.
- 'Zorg ervoor om de' is niet grammaticaal.
- 'vooraleer' is deftig, wat niet de stijl is van de brontekst.

VERBETERDE VERTALING
Het pakket <systemitem role="package">revelation</systemitem>, dat
gebruikt wordt om wachtwoorden op te slaan, is niet opgenomen in
&releasename;. <systemitem role="package">keepass2</systemitem> kan
middels een XML-bestand de wachtwoorden importeren die eerder door
<systemitem role="package">revelation</systemitem> geëxporteerd
werden. Zorg ervoor de gegevens van revelation te exporteren voordat
u de opwaardering uitvoert, om te voorkomen dat u de toegang tot uw
wachtwoorden verliest.


BRONTEKST
With the next release of &debian; &nextrelease; (codenamed
&nextreleasename;) some features will be deprecated. Users will need
to migrate to other alternatives to prevent trouble when updating to
&debian; &nextrelease;.

VERTALING
Met de volgende uitgave van &debian; &nextrelease; (codenaam
&nextreleasename;) zal sommige functionaliteit verouderd zijn.
Gebruikers zullen moeten overschakelen op andere alternatieven om
problemen te voorkomen bij de opwaardering naar &debian;
&nextrelease;.

KRITIEK
- Omdat 'functionaliteit' geen plurale tantum is, is 'sommige
functionaliteit' niet grammaticaal: achter 'sommige' komt altijd een
meervoud.
- 'andere alternatieven' is een pleonasme.

VERBETERDE VERTALING
Met de volgende uitgave van &debian; &nextrelease; (codenaam
&nextreleasename;) zullen sommige functionaliteiten verouderd zijn.
Gebruikers zullen moeten overschakelen op alternatieven om problemen
te voorkomen bij de opwaardering naar &debian; &nextrelease;.


BRONTEKST
This includes the following features:

VERTALING
Het betreft de volgende functionaliteit:

KRITIEK
- 'This includes' is met 'Het betreft' vertaald. Dat is niet
nauwkeurig.
- 'features' is met 'functionaliteit' vertaald. Omdat
'functionaliteit' geen plurale tantum is, is dit fout.

VERBETERDE VERTALING
Daaronder vallen de volgende functionaliteiten:


BRONTEKST
Icinga 1.x is EOL upstream since 2018-12-31; while the <systemitem
role="package">icinga</systemitem> package is still present, users
should use the buster lifetime to migrate to Icinga 2 (<systemitem
role="package">icinga2</systemitem> package) and Icinga Web 2
(<systemitem role="package">icingaweb2</systemitem> package). The
<systemitem role="package">icinga2-classicui</systemitem> package is
still present to use the Icinga 1.x CGI web interface with Icinga 2,
but the support for it will be removed in Icinga 2.11. Icinga Web 2
should be used instead.

VERTALING
Voor de ontwikkelaars ervan heeft Icinga 1.x op 31-12-2018 het einde
van zijn levenscyclus bereikt. Hoewel het pakket <systemitem
role="package">icinga</systemitem> nog steeds aanwezig is, zouden
gebruikers de levenscyclus van buster moeten gebruiken om over te
schakelen naar Icinga 2 (pakket <systemitem
role="package">icinga2</systemitem>) en Icinga Web 2 (pakket
<systemitem role="package">icingaweb2</systemitem>). Het pakket
<systemitem role="package">icinga2-classicui</systemitem> is nog
steeds aanwezig om de CGI-webinterface van Icinga 1.x te gebruiken
met Icinga 2, maar in Icinga 2.11 zal ondersteuning ervoor weggelaten
worden. In plaats daarvan moet Icinga Web 2 gebruikt worden.

KRITIEK
- 'EOL' is vertaald met 'het einde van zijn levenscyclus'. Een
programma heeft echter geen levenscyclus, omdat de gebruiksduur van
een programma geen cyclus is.
- 'Buster' is een eigennaam; eigennamen beginnen met een hoofdletter.
- 'the buster lifetime' is onjuist vertaald met 'de levenscyclus van
buster'.

VERBETERDE VERTALING
Voor de ontwikkelaars ervan heeft Icinga 1.x op 31-12-2018 het einde
van zijn ondersteuning bereikt. Hoewel het pakket <systemitem
role="package">icinga</systemitem> nog steeds aanwezig is, zouden
gebruikers de Stable-levensfase van Buster moeten gebruiken om over
te schakelen naar Icinga 2 (pakket <systemitem
role="package">icinga2</systemitem>) en Icinga Web 2 (pakket
<systemitem role="package">icingaweb2</systemitem>). Het pakket
<systemitem role="package">icinga2-classicui</systemitem> is nog
steeds aanwezig om de CGI-webinterface van Icinga 1.x te gebruiken
met Icinga 2, maar in Icinga 2.11 zal ondersteuning ervoor weggelaten
worden. In plaats daarvan moet Icinga Web 2 gebruikt worden.


BRONTEKST
The Mailman mailing list manager suite version 3 is newly available
in this release. Mailman has been split up into various components;
the core is available in the package <systemitem
role="package">mailman3</systemitem> and the full suite can be
obtained via the <systemitem
role="package">mailman3-full</systemitem> metapackage.

VERTALING
Versie 3 van de mailinglijstbeheersuite Mailman is nieuw in deze
release. Mailman werd in verschillende componenten opgesplitst. De
kernfunctionaliteit is te vinden in het pakket <systemitem
role="package">mailman3</systemitem> en de volledige suite kan
bekomen worden via het metapakket <systemitem
role="package">mailman3-full</systemitem>.

KRITIEK
- mailman3 kan meer dan 1 functionaliteit hebben.
- In 'de volledige suite kan bekomen worden' is 'bekomen' Vlaams.

VERBETERDE VERTALING
Versie 3 van de mailinglijstbeheersuite Mailman is nieuw in deze
release. Mailman werd in verschillende componenten opgesplitst. De
kernfunctionaliteiten zijn te vinden in het pakket <systemitem
role="package">mailman3</systemitem> en de volledige suite kan worden
geïnstalleerd met het metapakket <systemitem
role="package">mailman3-full</systemitem>.


BRONTEKST
The legacy Mailman version 2.1 remains available in this release in
the package <systemitem role="package">mailman</systemitem>, so you
can migrate any existing installations at your own pace. The Mailman
2.1 package will be kept in working order for the foreseeable future,
but will not see any major changes or improvements. It will be
removed from the first Debian release after Mailman upstream has
stopped support for this branch.

VERTALING
De verouderde versie 2.1 van Mailman blijft beschikbaar in deze
release via het pakket <systemitem
role="package">mailman</systemitem>. Hierdoor kunt u bestaande
installaties op uw eigen tempo overschakelen. In de nabije toekomst
zal het pakket met Mailman 2.1 in goede staat behouden blijven, maar
er zullen geen belangrijke wijzigingen of verbeteringen meer
aangebracht worden. Het pakket zal weggelaten worden uit de eerste
release van Debian, welke plaats vindt nadat de ondersteuning voor
deze tak stopgezet werd door de ontwikkelaars van Mailman.

KRITIEK
- In 'via het pakket' is 'via' niet idiomatisch.
- In 'op uw eigen tempo' is 'op' niet idiomatisch.
- De formulering van de tweede zin is slecht.
- 'installaties [...] overschakelen' is niet idiomatisch.
- In 'in goede staat behouden blijven' is 'behouden' niet idiomatisch.
- De formulering van de laatste zin is zeer slecht.
- De vertaling van 'upstream' is niet nauwkeurig.
- Uit de volgende alinea blijkt dat 'migrate' slechte woordkeus is;
daaraan is de vertaling niet aangepast. ('Everyone is encouraged to
upgrade to Mailman 3, the modern release under active development.')

VERBETERDE VERTALING
De verouderde versie 2.1 van Mailman blijft beschikbaar in deze
release middels het pakket <systemitem
role="package">mailman</systemitem>. Hierdoor hoeft u bestaande
installaties pas te vervangen als u daarvoor een keer de tijd heeft.
In de nabije toekomst zal het pakket met Mailman 2.1 in goede staat
gehouden worden, maar er zullen geen belangrijke wijzigingen of
verbeteringen meer aangebracht worden. Het pakket zal weggelaten
worden uit de eerstvolgende stabiele release van Debian nadat de
bovenstroomse ontwikkelaars van Mailman de ondersteuning voor deze
stabiele release hebben beëindigd.


BRONTEKST
The packages <systemitem
role="package">spf-milter-python</systemitem> and <systemitem
role="package">dkim-milter-python</systemitem> are no longer actively
developed upstream, but their more feature-rich replacements,
<systemitem role="package">pyspf-milter</systemitem> and <systemitem
role="package">dkimpy-milter</systemitem>, are available in buster.
Users should migrate to the new packages before the old ones are
removed in bullseye.

VERTALING
De pakketten <systemitem
role="package">spf-milter-python</systemitem> en <systemitem
role="package">dkim-milter-python</systemitem> worden door de
ontwikkelaars ervan niet langer actief onderhouden door de
toeleveraars ervan, maar de vervangingen ervoor, die veelzijdiger
zijn, namelijk <systemitem role="package">pyspf-milter</systemitem>
en <systemitem role="package">dkimpy-milter</systemitem>, zijn
beschikbaar in buster. Gebruikers moeten overschakelen naar de nieuwe
pakketten vooraleer de oude verwijderd zullen worden bij de release
van bullseye.

KRITIEK
- 'worden door de ontwikkelaars ervan niet langer actief onderhouden
door de toeleveraars ervan' is een zeer slechte formulering.
- 'maar de vervangingen ervoor, die veelzijdiger zijn, namelijk' is
een slechte formulering.
- 'Buster' en 'Bullseye' zijn eigennamen; eigennamen beginnen met een
hoofdletter.
- 'Overschakelen naar' doet men als men van een andere verbinding
gebruik wil maken. 'Overschakelen op' doet men wanneer men van een
ander product gebruik wil maken.
- 'vooraleer' is wat deftig, terwijl de brontekst wat populair is.
- 'are removed in bullseye' is vertaald met 'verwijderd zullen worden
bij de release van bullseye'. Hierdoor kan de lezer begrijpen dat de
oude pakketten verwijderd zullen worden uit Buster bij de release van
Bullseye.

VERBETERDE VERTALING
De pakketten <systemitem
role="package">spf-milter-python</systemitem> en <systemitem
role="package">dkim-milter-python</systemitem> worden niet langer
actief ontwikkeld door de bovenstroomse ontwikkelaars, maar de
vervangende pakketten <systemitem
role="package">pyspf-milter</systemitem> en <systemitem
role="package">dkimpy-milter</systemitem>, die meer mogelijkheden
bieden, zijn beschikbaar in Buster. Gebruikers zouden moeten
overschakelen op de nieuwe pakketten voordat zij hun systeem upgraden
naar Bullseye, omdat de oude pakketten daarin niet meer aanwezig
zullen zijn.


BRONTEKST
When <literal>apt full-upgrade</literal> has finished, the
<quote>formal</quote> upgrade is complete. For the upgrade to
&releasename;, there are no special actions needed before performing
a reboot.

VERTALING
Wanneer <literal>apt full-upgrade</literal> beëindigd is, is de
opwaardering <quote>formeel</quote> afgerond. Bij de opwaardering
naar &releasename; moet u verder geen speciale acties meer ondernemen
voor u de computer herstart.

KRITIEK
- Het gebruik van 'moet u' in de betekenis van 'hoeft u' is Vlaams.
Een Nederlander leest daardoor wat anders dan wat bedoeld wordt. Hij
leest, terugvertaald: 'For the upgrade to &releasename; you must not
take any special actions before rebooting the computer.'.

VERBETERDE VERTALING
Wanneer <literal>apt full-upgrade</literal> beëindigd is, is de
opwaardering <quote>formeel</quote> afgerond. Bij de opwaardering
naar &releasename; zijn er geen speciale acties nodig voordat u de
computer herstart.


BRONTEKST
After the switch to systemd as default init system in Jessie and
further refinements in Stretch, various SysV related packages are no
longer required and can now be purged safely via

VERTALING
Na de overschakeling in Jessie naar systemd als standaard
init-systeem en de verdere verfijningen in Stretch, zijn
verschillende aan SysV gerelateerde pakketten niet langer vereist, en
deze kunnen nu veilig verwijderd worden via

KRITIEK
- 'Overschakelen naar' doet men als men van een andere verbinding
gebruik wil maken. 'Overschakelen op' doet men wanneer men van een
ander product gebruik wil maken.
- 'in Jessie' is ten onrechte naar voren gehaald in de woordvolgorde,
omdat de overschakeling niet tijdens de Stable-levensfase van Jessie
plaatsvond.
- 'de verdere verfijningen' is een formuleringsfout, omdat er geen
aanvankelijke verfijning is.
- Het Van Dale Middelgroot woordenboek Engels-Nederlands (2009) geeft
als mogelijke vertalingen van 'refinement': verbetering, uitwerking,
verfijning. 'verbetering' is de beste keus.
- 'various' is vertaald met 'verschillende'. 'various' kan echter
verwijzen naar verschillen en naar een aantal. Hier gaat het primair
om een aantal.
- Debian maakt een onderscheid tussen 'to remove' en 'to purge'. Bij
'to purge' worden ook de configuratiebestanden verwijderd.
- 'verwijderen via' in de betekenis van 'verwijderen door middel van'
is geen goed Nederlands.

VERBETERDE VERTALING
Na de overschakeling op systemd als standaard init-systeem in Jessie
en de verbetering daarvan in Stretch, zijn verscheidene aan SysV
gerelateerde pakketten niet langer vereist en zij kunnen nu veilig
geheel verwijderd worden met


BRONTEKST
Security status of web browsers and their rendering engines

VERTALING
Beveiligingssituatie van webbrowsers en hun weergavemechanismen

KRITIEK
- 'Security' kan zowel 'veiligheid' als 'beveiliging' betekenen. Het
gaat hier niet om de toestand van de beveiliging, maar om de
(toestand van de) veiligheid. De beveiliging kan in een goede staat
zijn, maar niettemin onvoldoende zijn.
- De vertaling van 'rendering engines' met 'weergavemechanismen' is
bezwaarlijk. Engines zijn programma's, en een programma bestaat uit
een algoritme en een gegevensstructuur. 'weergavemechanismen'
selecteert het algoritme uit het programma.

VERBETERDE VERTALING
Veiligheidstoestand van webbrowsers en hun render-engines.


BRONTEKST
These engines are shipped in a number of different source packages
and the concern applies to all packages shipping them. The concern
also extends to web rendering engines not explicitly mentioned here.

VERTALING
Deze mechanismen worden in een aantal verschillende broncodepakketten
beschikbaar gesteld en de bezorgdheid geldt voor alle pakketten welke
deze beschikbaar stellen. De bezorgdheid geldt ook ten aanzien van
mechanismen voor het weergeven van webinhoud, welke hier niet
expliciet vermeld worden.

KRITIEK
- 'De bezorgdheid geldt' is niet idiomatisch.
- 'De bezorgdheid geldt ook' is niet idiomatisch.
- De vertaling bevat de ambtelijke vormen 'welke deze', 'ten aanzien
van' en 'welke hier'.
- Voor een beperkende bijzin hoort geen komma.

VERBETERDE VERTALING
Deze engines worden in een aantal verschillende broncodepakketten
beschikbaar gesteld en de bezorgdheid betreft alle pakketten die ze
beschikbaar stellen. De bezorgdheid betreft ook de render-engines die
hier niet expliciet vermeld worden.


BRONTEKST
Debian &release; includes several browser engines which are affected
by a steady stream of security vulnerabilities. The high rate of
vulnerabilities and partial lack of upstream support in the form of
long term branches make it very difficult to support these browsers
and engines with backported security fixes. Additionally, library
interdependencies make it extremely difficult to update to newer
upstream releases. Therefore, browsers built upon e.g. the webkit and
khtml engines<placeholder type="footnote" id="0"/> are included in
&releasename;, but not covered by security support. These browsers
should not be used against untrusted websites.

VERTALING
Debian &release; bevat verschillende webbrowsertoepassingen die
blijvend te maken krijgen met kwetsbaarheden op het gebied van
beveiliging. Het hoge aantal kwetsbaarheden en het deels ontbreken
van ondersteuning door de toeleveraar in de vorm van het langdurig
onderhouden van sommige versies van hun toepassing, maakt het erg
moeilijk om deze browsers en hun mechanismen te ondersteunen met
beveiligingsoplossingen die aan nieuwere versies van de toepassing
ontleend moeten worden. Daarenboven maakt de onderlinge verwevenheid
van bibliotheken het onmogelijk om naar recentere versies van de
toeleveraar op te waarderen. Om die reden worden bijvoorbeeld
browsers die gebouwd zijn rond de achterliggende raamwerken webkit en
khtml<placeholder type="footnote" id="0"/> wel opgenomen in
&releasename;, maar niet gedekt door de beveiligingsondersteuning.
Met deze browsers zou u geen onbetrouwbare websites mogen bezoeken.

KRITIEK
- De vertaling van 'several' met 'verschillende' is strikt genomen
onjuist.
- De vertaling van 'browser engines' met 'webbrowsertoepassingen' is
fout.
- De vertaling van 'a steady stream' met 'blijvend' is niet
nauwkeurig.
- De vertaling van 'high rate' met 'hoge aantal' is niet nauwkeurig.
- In de brontekst heeft 'The high rate of vulnerabilities and partial
lack of upstream support in the form of long term branches make it
very difficult to support these browsers and engines with backported
security fixes.' 32 woorden; dat is al een lange zin. De vertaling
'Het hoge aantal kwetsbaarheden en het deels ontbreken van
ondersteuning door de toeleveraar in de vorm van het langdurig
onderhouden van sommige versies van hun toepassing, maakt het erg
moeilijk om deze browsers en hun mechanismen te ondersteunen met
beveiligingsoplossingen die aan nieuwere versies van de toepassing
ontleend moeten worden.' heeft 50 woorden (waar het onnodige woordje
'om' er 1 van is).
- De vertaling van 'extremely difficult' met 'onmogelijk' is niet
nauwkeurig en eigenlijk ronduit fout.
- De vertaling van 'Therefore' met 'Om die reden' is verkeerd. Het
gaat namelijk om drie redenen.
- De vertaling van 'library interdependencies' met 'de verwevenheid
van bibliotheken' is niet nauwkeurig.
- De vertaling van 'upon e.g. the webkit and khtml engines' met 'rond
de achterliggende raamwerken webkit en khtml' is onjuist en betekent
een verwarrende overgang van 'mechanismen' op 'raamwerken' als
vertaling van 'engines'. Ik ken geen mechanismen die ook raamwerk
zijn.
- 'WebKit' en 'KHTML' zijn eigennamen; eigennamen beginnen met een
hoofdletter. 'WebKit' heeft ook nog een tweede hoofdletter.

VERBETERDE VERTALING
Debian &release; bevat enkele browser-engines die te maken hebben met
een gestage stroom van veiligheidsproblemen. De hoge frequentie van
kwetsbaarheden en het gedeeltelijk ontbreken van bovenstroomse
ondersteuning in de vorm van LTS-versies maken het erg moeilijk de
betreffende browsers en hun engines te ondersteunen met
beveiligingsoplossingen, die aan nieuwere versies ontleend moeten
worden. Onderlinge afhankelijkheden van bibliotheken maken het
bovendien extreem moeilijk om naar nieuwere bovenstroomse versies op
te waarderen. Daarom zijn bijvoorbeeld browsers die gebouwd zijn
bovenop de engines WebKit en KHTML<placeholder type="footnote"
id="0"/> wel opgenomen in &releasename; maar niet gedekt door de
beveiligingsondersteuning. Met deze browsers zou u geen onbetrouwbare
websites moeten bezoeken.


BRONTEKST
Chromium - while built upon the Webkit codebase - is a leaf package,
which will be kept up-to-date by rebuilding the current Chromium
releases for stable. Firefox and Thunderbird will also be kept
up-to-date by rebuilding the current ESR releases for stable.

VERTALING
Chromium dat, hoewel gebouwd bovenop de Webkit-codebasis, een pakket
is waarvan geen enkel ander pakket afhankelijk is, zal up-to-date
gehouden worden door de nieuwere releases van Chromium te
hercompileren voor <quote>stable</quote>, de recentste officiële
uitgave van Debian. Ook Firefox en Thunderbird zullen up-to-date
gehouden worden door de recentste ESR-uitgave ervan te hercompileren
voor <quote>stable</quote>.

KRITIEK
- De constructie 'dat, hoewel' is lastig te lezen.
- In de vertaling staat 'dat' in een hoofdzin. Maar in de brontekst
staat 'which' in een bijzin.
- 'WebKit' wordt geschreven met twee hoofdletters.
- De vertaling van 'WebKit codebase' met 'WebKit-codebasis' is wel
mogelijk, maar het taaleigen van het Nederlands heeft een voorkeur
voor 'codebasis van WebKit'.
- Synaptic maakt een onderscheid tussen afhankelijkheden en
afhankelijken. Als programma P een functie gebruikt die in
bibliotheek B staat, dan is B een 'afhankelijkheid' van P en P is een
'afhankelijke' van B. In deze zeer lastige context is het gebruik van
'afhankelijk' ongewenst.
- De lezer zal het woord 'afhankelijk' associëren met 'afhankelijke'
en niet met 'afhankelijkheid'. Daarvan uitgaande wordt de bijzin: 'een
pakket is waarvan geen enkel ander pakket afhankelijke is'. Echter,
dan is de vertaling verkeerd.
- 'stable' is tweemaal vertaald met "'stable'", maar 'Stable' is een
eigennaam; eigennamen beginnen met een hoofdletter.
- De nieuwere releases zullen niet opnieuw worden gecompileerd voor
Stable, want ze zullen nog niet eerder gecompileerd zijn voor Stable.
- Firefox en Thunderbird vormen samen een meervoud, en dus is
'ESR-uitgave ervan' niet grammaticaal.

VERBETERDE VERTALING
Chromium is, ofschoon gebouwd bovenop de codebasis van WebKit, een
pakket zonder afhankelijkheden, en zal up-to-date gehouden worden
door de nieuwere releases van Chromium te compileren voor Stable. Ook
Firefox en Thunderbird zullen up-to-date gehouden worden door de
nieuwste ESR-uitgaven ervan te compileren voor Stable.


BRONTEKST
Lack of security support for the ecosystem around libv8 and Node.js
(FIXME; still relevant?)

VERTALING
Ontbrekende beveiligingsondersteuning voor het ecosysteem rond libv8
en Node.js (FIXME: Nader te onderzoeken of dit nog steeds relevant is)

KRITIEK
- Het zelfstandig naamwoord 'lack' betekent 'gebrek' of 'tekort'.
- 'FIXME' is geen Nederlands.
- Commentaar binnen een lopende tekst wordt doorgaans tussen rechte
haken geplaatst.

VERBETERDE VERTALING
Gebrek aan beveiligingsondersteuning voor het ecosysteem rond libv8
en Node.js [Kan iemand nagaan of deze paragraaf nog steeds relevant
is?]


BRONTEKST
The Node.js platform is built on top of <systemitem
role="package">libv8-3.14</systemitem>, which experiences a high
volume of security issues, but there are currently no volunteers
within the project or the security team sufficiently interested and
willing to spend the large amount of time required to stem those
incoming issues.

VERTALING
Het platform Node.js wordt gebouwd bovenop <systemitem
role="package">libv8-3.14</systemitem>, dat te maken krijgt met een
hoog aantal beveiligingsproblemen. Momenteel zijn er binnen het
project en binnen het beveiligingsteam echter onvoldoende
geïnteresseerde vrijwilligers die bereid zijn er de aanzienlijke
hoeveelheid tijd in te investeren welke nodig is om aan de
gerapporteerde problemen het hoofd te bieden.

KRITIEK
- 'is built' is verkeerd vertaald met 'wordt gebouwd'.
- 'which experiences' is verkeerd vertaald met 'dat te maken krijgt'.
- 'security issues' is onjuist vertaald met 'beveiliginsproblemen'.
Het is niet de beveiliging die telkens weer een probleem is; het is
de veiligheid die telkens weer een probleem is en die telkens met
aanvullende beveiliging moet worden hersteld.
- 'echter' kan beter meer voorin in de zin geplaatst worden.
- 'no volunteers' is onjuist vertaald met 'onvoldoende vrijwilligers'.
- 'large amount of time' is onjuist vertaald met 'aanzienlijke
hoeveelheid tijd'. (fout van enig belang voor hen die na lezing
overwegen bij te gaan springen)
- 'to spend' is onjuist vertaald met 'in te investeren'. 'spend' en
'investeren' hebben immers een tegengestelde connotatie.

VERBETERDE VERTALING
Het platform Node.js is gebouwd bovenop <systemitem
role="package">libv8-3.14</systemitem>, dat te maken heeft met een
groot aantal veiligheidsproblemen. Er zijn echter momenteel geen
vrijwilligers binnen het project of binnen het beveiligingsteam die
voldoende geïnteresseerd zijn in deze problemen en voldoende bereid
zijn de grote hoeveelheid tijd te besteden die nodig is om aan deze
problemen het hoofd te bieden.


BRONTEKST
Unfortunately, this means that <systemitem
role="package">libv8-3.14</systemitem>, <systemitem
role="package">nodejs</systemitem>, and the associated node-* package
ecosystem should not currently be used with untrusted content, such
as unsanitized data from the Internet.

VERTALING
Jammer genoeg betekent dit dat <systemitem
role="package">libv8-3.14</systemitem>, <systemitem
role="package">nodejs</systemitem> en het ermee verbonden ecosysteem
van node-*-pakketten, momenteel niet gebruikt zouden mogen worden
voor onbetrouwbare inhoud, zoals niet-gecontroleerde data van het
internet.

KRITIEK
- 'unsanitized' is onnauwkeurig vertaald met 'niet-gecontroleerde'.

VERBETERDE VERTALING
Jammer genoeg betekent dit dat <systemitem
role="package">libv8-3.14</systemitem>, <systemitem
role="package">nodejs</systemitem> en het ermee verbonden ecosysteem
van node-*-pakketten, momenteel niet gebruikt zouden mogen worden
voor onbetrouwbare inhoud, zoals ongezuiverde data van het internet.


BRONTEKST
In addition, these packages will not receive any security updates
during the lifetime of the &releasename; release.

VERTALING
Daarenboven zullen deze pakketten tijdens de levenscyclus van de
&releasename;-release geen enkele beveiligingsupdate krijgen.

KRITIEK
- 'lifetime' is onjuist vertaald met 'levenscyclus'.
- Door het werkwoord naar achteren te verplaatsen neemt de
begrijpelijkheid van de zin af.

VERBETERDE VERTALING
Daarenboven zullen deze pakketten geen enkele beveiligingsupdate
krijgen tijdens de Stable-levensfase van de &releasename;-release.


BRONTEKST
In most cases, packages should upgrade smoothly between
&oldreleasename; and &releasename;. There are a small number of
cases where some intervention may be required, either before or
during the upgrade; these are detailed below on a per-package basis.

VERTALING
In de meeste gevallen kunnen pakketten probleemloos opgewaardeerd
worden van &oldreleasename; naar &releasename;. In een klein aantal
gevallen kan enige tussenkomst vereist zijn voor of tijdens het
opwaarderingsproces. Hierna wordt dit per pakket besproken.

KRITIEK
- 'required' is vertaald met 'vereist'. Dat is te zwaar.
- Een komma is ten onrechte verwijderd.

VERBETERDE VERTALING
In de meeste gevallen kunnen pakketten probleemloos opgewaardeerd
worden van &oldreleasename; naar &releasename;. In een klein aantal
gevallen kan enige tussenkomst nodig zijn, voor of tijdens het
opwaarderingsproces. Hierna wordt dit per pakket besproken.


BRONTEKST
Glibc requires Linux kernel 3.2 or higher

VERTALING
Glibc vereist Linux-kernel 3.2 of recenter

KRITIEK
- '3.2' is geen tijdstip.

VERBETERDE VERTALING
Glibc vereist Linux-kernel 3.2 of hoger


BRONTEKST
Starting with <systemitem role="source">glibc</systemitem> 2.26,
Linux kernel 3.2 or later is required. To avoid completely breaking
the system, the preinst for <systemitem
role="package">libc6</systemitem> performs a check. If this fails, it
will abort the package installation, which will leave the upgrade
unfinished. If the system is running a kernel older than 3.2, please
update it before starting the distribution upgrade.

VERTALING
Vanaf <systemitem role="source">glibc</systemitem> 2.26 is
Linux-kernel 3.2 of een recentere versie vereist. Om te vermijden dat
een systeem volledig stuk gaat, voert het script preinst van
<systemitem role="package">libc6</systemitem> een controle uit. Als
die mislukt zal de installatie van het pakket afgebroken worden,
waardoor de opwaardering onafgewerkt zal blijven. Indien het systeem
een oudere kernel dan versie 3.2 gebruikt, moet u die opwaarderen
voordat u begint met het opwaarderen van de distributie.

KRITIEK
- 'glibc 2.26' is geen tijdstip of getal, maar een pakket.
- 'een systeem volledig stuk gaat' is niet idiomatisch.

VERBETERDE VERTALING
Vanaf versie 2.26 van <systemitem role="source">glibc</systemitem> is
Linux-kernel 3.2 of een recentere versie vereist. Om te vermijden dat
een systeem helemaal defect raakt, voert het script preinst van
<systemitem role="package">libc6</systemitem> een controle uit. Als
die mislukt zal de installatie van het pakket afgebroken worden,
waardoor de opwaardering onafgewerkt zal blijven. Indien het systeem
een oudere kernel dan versie 3.2 gebruikt, moet u die opwaarderen
voordat u begint met het opwaarderen van de distributie.


BRONTEKST
<literal>su</literal> has changed semantics in &releasename; and no
longer preserves the user environment variables
<literal>DISPLAY</literal> and <literal>XAUTHORITY</literal>. If you
need to run graphical applications with <literal>su</literal>, you
will have to explicitly set them to allow access to your display. See
<ulink url="&url-bts;905409">bug #905409</ulink> for an extensive
discussion.

VERTALING
In &releasename; treden veranderingen op in de semantiek van
<literal>su</literal> en worden de gebruikersomgevingsvariabelen
<literal>DISPLAY</literal> en <literal>XAUTHORITY</literal> niet
langer behouden. U dient deze expliciet in te stellen en expliciet
toegang te verlenen tot uw scherm, indien u grafische toepassingen
wilt uitvoeren met <literal>su</literal>. Zie <ulink
url="&url-bts;905409">bug #905409</ulink> voor een uitvoerige
bespreking.

KRITIEK
- 'has changed semantics in &releasename;' is vertaald met 'In
&releasename; treden veranderingen op', waardoor de voltooid
tegenwoordige tijd is vertaald naar de onvoltooid tegenwoordige tijd.
- De brontekst stelt dat su niet langer bepaalde omgevingsvariabelen
behoudt. De vertaling stelt echter dat &releasename; niet langer
bepaalde omgevingsvariabelen behoudt. Dat is een ernstige fout.
- 'you will have to explicitly set them to allow access to your
display' is vertaald met 'U dient deze expliciet in te stellen en
expliciet toegang te verlenen tot uw scherm'. Dat is verkeerd. Het
zijn niet de omgevingsvariabelen die toegang moeten krijgen tot het
scherm.
- 'If you need to run graphical applications with su' is vertaald met
'indien u grafische toepassingen wilt uitvoeren met su'. Dat is
onnauwkeurig. De woordkeus 'need' is begrijpelijk omdat het uitvoeren
van grafische toepassingen vanaf een terminal als root of als andere
gebruiker abnormaal is.
- De vertaling van 'If you need to run graphical applications with
su' is achteraan de zin gezet. Dat is onterecht, omdat het uitvoeren
van grafische toepassingen vanaf een terminal als root of als andere
gebruiker abnormaal is.

VERBETERDE VERTALING
De semantiek van <literal>su</literal> is gewijzigd in &releasename;.
 Ook worden de gebruikersomgevingsvariabelen
<literal>DISPLAY</literal> en <literal>XAUTHORITY</literal> van
<literal>su</literal> niet langer behouden. Als het nodig is
grafische toepassingen uit te voeren met <literal>su</literal>, dan
moet u deze omgevingsvariabelen expliciet instellen om toegang te
verlenen tot uw scherm. Zie <ulink url="&url-bts;905409">bug
#905409</ulink> voor een uitvoerige bespreking.


BRONTEKST
When upgrading from stretch to buster, the <systemitem
role="source">glibc</systemitem> locale data is upgraded.
Specifically, this changes how PostgreSQL sorts data in text indexes.
 To avoid corruption, such indexes need to be
<literal>REINDEX</literal>ed immediately after upgrading the
<systemitem role="package">locales</systemitem> or <systemitem
role="package">locales-all</systemitem> packages, before putting back
the database into production.

VERTALING
Bij het opwaarderen van stretch naar buster worden de
taaldefinitiegegevens van <systemitem
role="source">glibc</systemitem> bijgewerkt. Meer in het bijzonder
wijzigt dit de wijze waarop PostgreSQL in tekstindexen gegevens
sorteert. Om gegevensbeschadiging te vermijden, moeten deze indexen
onmiddellijk opnieuw geïndexeerd worden (<literal>REINDEX</literal>)
na het opwaarderen van het pakket <systemitem
role="package">locales</systemitem> of <systemitem
role="package">locales-all</systemitem> en voor u de databank terug
in productie neemt.

KRITIEK
- 'Stretch' en 'Buster' zijn eigennamen; eigennamen beginnen met een
hoofdletter.
- 'Meer in het bijzonder' is een opgeklopte versie van 'In het
bijzonder'.
- 'REINDEXed' is niet duidelijk als commando vertaald.
- 'packages' is eenmaal vertaald met 'het pakket', waardoor de zin
niet goed loopt.
- 'before putting back the database into production' is vertaald met
'voor u de databank terug in productie neemt'. Dat is niet
idiomatisch.

VERBETERDE VERTALING
Bij het opwaarderen van Stretch naar Buster worden de
taaldefinitiegegevens van <systemitem
role="source">glibc</systemitem> bijgewerkt. In het bijzonder wijzigt
dit de wijze waarop PostgreSQL in tekstindexen gegevens sorteert. Om
gegevensbeschadiging te vermijden, moeten deze indexen onmiddellijk
opnieuw geïndexeerd worden (met <literal>REINDEX</literal>) na het
opwaarderen van het pakket <systemitem
role="package">locales</systemitem> of het pakket <systemitem
role="package">locales-all</systemitem> en voor u de databank weer in
gebruik neemt.


BRONTEKST
Suggested command:

VERTALING
Voorgesteld commando

KRITIEK
- De dubbele punt ontbreekt.

VERBETERDE VERTALING
Voorgesteld commando:


BRONTEKST
Alternatively, upgrade the databases to PostgreSQL 11 using
<command>pg_upgradecluster</command>. (This uses
<command>pg_dump</command> by default which will rebuild all indexes.
Using <literal>-m upgrade</literal> or <command>pg_upgrade</command>
is <emphasis>not</emphasis> safe because it preserves the now-wrong
index ordering.)

VERTALING
Een andere mogelijkheid is de databank opwaarderen naar PostgreSQL 11
met <command>pg_upgradecluster</command>. (Dit maakt standaard
gebruik van <command>pg_dump</command> dat alle indexen opnieuw
opbouwt. Gebruik maken van <literal>-m upgrade</literal> of
<command>pg_upgrade</command> is <emphasis>niet</emphasis> veilig,
omdat dit de voortaan foute indexeringsordening behoudt.)

KRITIEK
- Het meervoud 'databases' is vertaald met het enkelvoud 'databank'.
- 'index ordering' is vertaald met 'indexeringsordering'. 'index' is
echter een object, terwijl 'indexering' verwijst naar een activiteit.

VERBETERDE VERTALING
Een alternatief is de databanken opwaarderen naar PostgreSQL 11 met
<command>pg_upgradecluster</command>. (Dit maakt standaard gebruik
van <command>pg_dump</command> dat alle indexen opnieuw opbouwt.
Gebruik maken van <literal>-m upgrade</literal> of
<command>pg_upgrade</command> is <emphasis>niet</emphasis> veilig,
omdat dit de voortaan foute indexordening behoudt.)


BRONTEKST
Refer to the <ulink
url="https://wiki.postgresql.org/wiki/Locale_data_changes";>PostgreSQL
Wiki</ulink> for more information.

VERTALING
Wendt u tot de <ulink
url="https://wiki.postgresql.org/wiki/Locale_data_changes";>PostgreSQL
Wiki</ulink> voor bijkomende informatie.

KRITIEK
- 'Wendt u tot' is fout. Het is 'Wend u tot' of 'Wendt u zich tot'.
(Zie
https://www.schrijfwijzer.nl/top_taalvragen/24_kleedt_u_zich_maar_weer
_aan, https://woordenlijst.org/leidraad/11/7,
https://www.taaltelefoon.be/werkwoordspelling-4-gebiedende-wijs)
- 'Wend u tot' en 'Wendt u zich tot' zijn niet idiomatisch als het
doel een zaak is zonder personen. (Zie ook
https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/imperatief en
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wordt-het-u-te-veel-wendt
-u-tot-somberman~b72cb59b/)
- In 'voor bijkomende informatie' is 'bijkomende' Vlaams.

VERBETERDE VERTALING
Raadpleeg de <ulink
url="https://wiki.postgresql.org/wiki/Locale_data_changes";>PostgreSQL
Wiki</ulink> voor meer informatie.


BRONTEKST
GNOME in buster has changed its default display server from Xorg to
Wayland. Some applications, including the popular package manager
<systemitem role="package">synaptic</systemitem> and most screen
recording applications, have not been updated to work properly under
Wayland. In order to use these packages, one needs to log in with a
<literal>GNOME on Xorg</literal> session.

VERTALING
In buster veranderde GNOME zijn standaard server voor grafische
weergave van Xorg naar Wayland. Sommige toepassingen, waaronder het
populaire programma voor pakketbeheer <systemitem
role="package">synaptic</systemitem> en de meeste toepassingen voor
schermopname, kregen geen opwaardering om behoorlijk te werken onder
Wayland. Om deze pakketten te kunnen gebruiken moet men inloggen bij
een sessie <literal>GNOME op Xorg</literal>.

KRITIEK
- 'Buster' is een eigennaam; eigennamen beginnen met een hoofdletter.
- 'veranderde [...] naar' is niet idiomatisch.
- Wayland is geen 'display server' maar een 'display server
protocol'. Dat is niet in de vertaling rechtgezet.
- Omdat Wayland een protocol is, is 'onder Wayland' fout.
- De brontekst bestaat uit twee zinnen in de voltooid tegenwoordige
tijd, gevolgd door een zin in de onvoltooid tegenwoordige tijd. De
vertaling bestaat uit twee zinnen in de onvoltooid verleden tijd,
gevold door een zin in de onvoltooid tegenwoordige tijd. De brontekst
betrekt zich dus steeds op het heden, terwijl de vertaling alleen in
de laatste zin zich op het heden betrekt.
- 'have not been updated' is vertaald met 'kregen geen opwaardering',
waardoor een naamwoord toegevoegd wordt.
- Voor de begrijpelijkheid moet het woord 'echter' worden toegevoegd.

VERBETERDE VERTALING
In Buster heeft GNOME zijn standaard grafische server gewijzigd van
Xorg in een implementatie van Wayland. Sommige toepassingen,
waaronder het populaire programma voor pakketbeheer <systemitem
role="package">synaptic</systemitem> en de meeste toepassingen voor
schermopname, zijn echter niet opgewaardeerd om behoorlijk te werken
met Wayland. Om deze pakketten te kunnen gebruiken moet men inloggen
bij een sessie <literal>GNOME op Xorg</literal>.


Met vriendelijke groet,

Maarten


Reply to: