[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://courierDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconfteksten van
courier.
Eveneens in bijlage een diff-bestand het het verschil met de vorige
versie.
-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2008.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2016, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: courier_1.0.5-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: courier@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-23 20:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-18 17:29+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Dutch\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-base.templates:2001
msgid "Create directories for web-based administration?"
msgstr "Mappen voor web-gebaseerd beheer aanmaken?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-base.templates:2001
msgid ""
"Courier uses several configuration files in /etc/courier. Some of these "
"files can be replaced by a subdirectory whose contents are concatenated and "
"treated as a single, consolidated, configuration file."
msgstr ""
"Courier gebruikt verschillende configuratiebestanden in /etc/courier. "
"Sommige van deze bestanden kunnen vervangen worden door een submap waarvan "
"de inhoud als één groot configuratiebestand gezien wordt (door de bestanden "
"erin achter elkaar te plakken)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-base.templates:2001
msgid ""
"The web-based administration provided by the courier-webadmin package relies "
"on configuration directories instead of configuration files. If you agree, "
"any directories needed for the web-based administration tool will be created "
"unless there is already a plain file in place."
msgstr ""
"Het web-gebaseerd beheer, verzorgd door het courier-webadmin pakket, werkt "
"alleen met configuratiemappen in plaats van configuratiebestanden. Als u "
"toestemt worden alle mappen die nodig zijn voor web-gebaseerd beheer "
"aangemaakt, tenzij het corresponderende gewone bestand al aanwezig is."

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-base.templates:3001
msgid "Path to Maildir directory:"
msgstr "Pad naar de Maildir-map:"

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-base.templates:3001
msgid ""
"Please give the relative path name from each user's home directory to the "
"Maildir directory where the Courier servers store and access the user's "
"email. Please refer to the maildir.courier(5) manual page if you are "
"unfamiliar with the mail storage format used by Courier."
msgstr ""
"Dit is het relatief pad (gezien van de thuismap van een gebruiker) naar de "
"'Maildir'-map waar de Courier-server de e-mail van de gebruiker opslaat. Zie "
"de maildir.courier(5) man-pagina als u niet bekend bent met het e-mail "
"opslagformaat dat gebruikt wordt door Courier."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:4001
msgid "Obsolete setting of MAILDIR"
msgstr "Verouderde MAILDIR-instelling"

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:4001
msgid ""
"The name of the Maildir directory is now recognized through the variable "
"MAILDIRPATH in Courier configuration files. The MAILDIR setting in /etc/"
"default/courier is therefore obsolete and will be not recognized."
msgstr ""
"De naam van de Maildir-map wordt nu ingesteld via de MAILDIRPATH in de "
"configuratiebestanden van Courier. De MAILDIR-instelling in /etc/default/"
"courier is verouderd en wordt niet meer herkend."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:5001
msgid "SSL certificate required"
msgstr "Een SSL-certificaat is vereist"

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:5001
msgid ""
"POP and IMAP over SSL requires a valid, signed, X.509 certificate. During "
"the installation of courier-pop or courier-imap, a self-signed X.509 "
"certificate will be generated if necessary."
msgstr ""
"POP en IMAP via SSL vereisen een geldig, ondertekend X.509-certificaat. "
"Tijdens de installatie van courier-pop of courier-imap zal indien nodig een "
"zelf-ondertekend X.509 certificaat aangemaakt worden."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:5001
msgid ""
"For production use, the X.509 certificate must be signed by a recognized "
"certificate authority, in order for mail clients to accept the certificate. "
"The default location for this certificate is /etc/courier/pop3d.pem or /etc/"
"courier/imapd.pem."
msgstr ""
"Voor zakelijk gebruik dient het X.509-certificaat ondertekend te worden door "
"een erkende certificaatautoriteit, wil het geaccepteerd worden door e-"
"mailprogramma's. De standaardlocatie voor dit certificaat is /etc/courier/"
"pop3d.pem, respectievelijk /etc/courier/imapd.pem."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:6001
msgid "Courier MTA under courier user"
msgstr ""
"Courier MTA (het Courier mailserver-programma) wordt door gebruiker courier "
"uitgevoerd"

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:6001
msgid ""
"The Courier MTA packaging has been extensively rewritten and major changes "
"had been done to the default setup of Courier MTA."
msgstr ""
"Het verpakken van Courier MTA heeft een grondige herziening ondergaan en aan "
"de standaardinstellingen van Courier MTA werden belangrijke wijzigingen "
"aangebracht."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:6001
msgid ""
"The default user and group for Courier MTA has been changed to courier:"
"courier. The package tries hard to make all files belong to correct user:"
"group and the permissions on those files are correct, but if you have a non-"
"default setup, you will have to make sure that:"
msgstr ""
"Courier MTA heeft nu standaard als gebruikers- en groepsidentiteit courier:"
"courier. Het pakket doet hard zijn best om ervoor te zorgen dat alle "
"bestanden toebehoren aan de juiste gebruiker:groep en dat de "
"bestandspermissies correct ingesteld worden, maar indien u een van de "
"standaard afwijkende instelling heeft, moet u ervoor zorgen dat:"

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:6001
msgid ""
" + All file owners and file in /etc/courier and /var/lib/courier\n"
"  are correctly set.\n"
" + MAILUSER and MAILGROUP settings in /etc/courier/esmtpd is set to\n"
"  correct user and group, both has to be set to `courier'."
msgstr ""
" + alle bestanden en bestandseigendomsrechten in /etc/courier en\n"
"  /var/lib/courier correct ingesteld zijn.\n"
" + MAILUSER en MAILGROUP in /etc/courier/esmtpd op de juiste gebruiker\n"
"  en groep ingesteld worden. Voor beide moet dat `courier' zijn."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:7001
msgid "Encoding for Maildirs changed to Unicode"
msgstr "De codering van Maildirs (postmappen) veranderde naar Unicode"

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:7001
msgid ""
"Since Courier MTA version 1.0, Courier-IMAP 5.0, and SqWebmail 6.0, Courier "
"uses UTF-8 to encode folder names in Maildirs. This will require a manual "
"conversion of existing directories"
msgstr ""
"Sinds versie 1.0 van het MTA-programma Courier, versie 5.0 van Courier-IMAP "
"en versie 6.0 van SqWebmail, maakt Courier gebruik van UTF-8 als codering "
"voor de mapnamen in Maildirs (mappen met post). Dit vereist een handmatige "
"conversie van bestaande mappen"

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:7001
msgid ""
"Updating from pre-unicode versions involves:\n"
" + Renaming the actual maildir folders into unicode names (using UTF8).\n"
" + Updating the $HOME/Maildir/courierimapsubscribed file, which is a\n"
"  list of subscribed IMAP folders, if it exists.\n"
" + Updating any maildrop mail filtering recipes, $HOME/.mailfilter,\n"
"  if it exists, to reference the unicode maildir folders; or\n"
"  updating any custom site mail filtering engine that delivers to\n"
"  maildir folders, to reference the correct subdirectory names."
msgstr ""
"Het opwaarderen vanaf eerdere versies, die uit de pre-unicode tijd stammen, "
"houdt het volgende in:\n"
" + Het hernoemen van de eigenlijke maildir-mappen naar unicode-namen\n"
"  (met UTF8).\n"
" + Het bijwerken van het bestand $HOME/Maildir/courierimapsubscribed, als\n"
"  dat bestaat. Dit bevat een lijst met aangemelde IMAP-mappen.\n"
" + Het bijwerken van eventuele maildrop-procedures voor het filteren\n"
"  van post, $HOME/.mailfilter, als dat bestaat, dat verwijzingen naar de\n"
"  unicode maildir-mappen bevat; of het bijwerken van eventuele lokaal\n"
"  gemaakte postfilters die post afleveren in maildir-mappen, om ze\n"
"  naar de correcte namen voor onderliggende mappen te laten verwijzen."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:7001
msgid ""
"Please consult the manpage of maildirmake for more details on converting pre-"
"unicode format maildirs."
msgstr ""
"Raadpleeg de man-pagina van maildirmake voor bijkomende informatie over het "
"converteren van postmappen met een pre-unicode indeling."

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:2001
msgid "Default domain:"
msgstr "Standaarddomein:"

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:2001
msgid ""
"Please specify a valid email domain. Most header rewriting functions will "
"append this domain to all email addresses which do not specify a domain, "
"such as local accounts."
msgstr ""
"Let erop dat dit een geldige domeinnaam is. De meeste functies die "
"kopteksten herschrijven zullen dit domein toevoegen aan alle e-mailadressen "
"die geen domeinnaam bevatten, zoals bijvoorbeeld e-mails van lokale "
"gebruikers."

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:3001
msgid "\"From\" header for delivery notifications:"
msgstr "\"Van\"-koptekst voor bezorgingsmededelingen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:3001
msgid ""
"Please specify a valid value for the \"From\" header for mail delivery "
"notifications. These notifications cannot be sent without that setting."
msgstr ""
"Let erop dat u een geldige waarde voor de \"Van\"-koptekst voor "
"bezorgingsmededelingen opgeeft. Anders kunnen deze mededelingen niet "
"verstuurd worden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:2001
msgid "Activate CGI program?"
msgstr "Wilt u het CGI-programma activeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:2001
msgid ""
"To allow courier-webadmin to work out of the box, the CGI program /usr/lib/"
"courier/courier/webmail/webadmin needs to be installed as /usr/lib/cgi-bin/"
"courierwebadmin with the SUID bit set."
msgstr ""
"Opdat courier-webadmin meteen na installatie zou werken, dient het CGI-"
"programma /usr/lib/courier/courier/webmail/webadmin geïnstalleerd te worden "
"als /usr/lib/cgi-bin/courierwebadmin met de SUID-bit actief."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:2001
msgid ""
"This may have serious security implications, because courierwebadmin runs as "
"root. Moreover, that solution is not guaranteed to work, depending on the "
"web server software and its configuration."
msgstr ""
"Dit kan belangrijke beveiligingsimplicaties hebben omdat courierwebadmin als "
"root draait. Bovendien is er geen garantie dat dit werkt, dit is afhankelijk "
"van de door u gebruikte webserver-software en de configuratie daarvan."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:2001
msgid ""
"If you choose this option and the web server setup is policy-compliant, you "
"can access the administration frontend through http://localhost/cgi-bin/";
"courierwebadmin."
msgstr ""
"Als u toestemt en uw webserver-opzet voldoet aan het Debian-beleid, kunt u "
"de beheersinterface benaderen op het adres http://localhost/cgi-bin/";
"courierwebadmin."

#. Type: password
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:3001
msgid "Password for Courier administration:"
msgstr "Beheerderswachtwoord voor Courier:"

#. Type: password
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:3001
msgid ""
"A password is needed to protect access to the Courier administration web "
"interface. Please choose one now."
msgstr ""
"Om de Courier web-beheersinterface te beveiligen is er een wachtwoord "
"vereist. U dient nu een wachtwoord te kiezen."

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:2001
msgid "local"
msgstr "lokaal"

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:2001
msgid "net"
msgstr "netwerk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:2001
msgid "disabled"
msgstr "gedeactiveerd"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:2002
msgid "Calendaring mode:"
msgstr "Kalendermodus:"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:2002
msgid ""
"Please specify if you would like to enable calendaring in 'local' mode, "
"enable groupware or 'net' mode or disable it. The courier-pcp package is "
"required to use the groupware mode."
msgstr ""
"Hier geeft u aan of u de kalenderfunctie geactiveerd wilt, en zo ja in welke "
"modus ('lokaal', of 'netwerk' voor de groupware-modus) . Het pakket 'courier-"
"pcp' dient geïnstalleerd te zijn om de kalenderfunctie in de groupware-modus "
"te kunnen gebruiken."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:2002
msgid ""
"Local mode adds very little overhead over a disabled calendaring mode. On "
"the other hand, groupware mode is less resources-friendly and requires a "
"separate daemon process to be run."
msgstr ""
"De lokale modus vraagt maar heel weinig overhead (in vergelijking met geen "
"kalendermodus gebruiken). De groupware-modus daarentegen heeft meer overhead "
"en vereist een aparte achtergronddienst."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:2002
msgid ""
"For more information, please refer to /usr/share/doc/sqwebmail/PCP.html."
msgstr "Voor meer informatie, zie /usr/share/doc/sqwebmail/PCP.html."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:3001
msgid "Ispell dictionary:"
msgstr "Ispell-woordenboek:"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:3001
msgid ""
"SqWebMail allows you to spellcheck your emails. Please select an appropriate "
"dictionary for ispell."
msgstr ""
"Het is mogelijk om met SqWebMail uw e-mails te controleren op spelfouten. "
"Gelieve een geschikt ispell-woordenboek te kiezen."

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:4001
msgid "symlink"
msgstr "symbolische koppeling"

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:4001
msgid "copy"
msgstr "kopiëren"

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:4001
msgid "custom"
msgstr "aangepast"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:4002
msgid "Installation method for HTML documents and images:"
msgstr "Installatiemethode voor HTML-documenten en afbeeldingen:"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:4002
msgid ""
"The HTML documents and images in /usr/share/sqwebmail can be made accessible "
"at /var/www/sqwebmail via a symbolic link; or by being copied directly into "
"a directory there; or not at all."
msgstr ""
"De HTML-documenten en afbeeldingen in /usr/share/sqwebmail kunnen "
"toegankelijk gemaakt worden onder /var/www/sqwebmail (via een symbolische "
"koppeling, of door ze daar naar een map te kopiëren), of niet beschikbaar "
"gemaakt."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:4002
msgid ""
"The 'copy' option is recommended for security reasons. However, if "
"'FollowSymLinks' or 'SymLinksIfOwnerMatch' are already enabled in Apache "
"configuration, the first option can be considered. The last option needs "
"manual actions to configure the web server."
msgstr ""
"De 'kopiëren'-optie is om beveiligingsredenen aanbevolen. Als u in uw Apache-"
"configuratie echter reeds de 'FollowSymLinks' of 'SymLInksIfOwnerMatch' "
"geactiveerd heeft, is de eerste optie te overwegen. De laatste optie vereist "
"dat u de webserver handmatig instelt."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:4002
msgid ""
"Please note that /var/www/sqwebmail will be removed if this package is "
"purged unless the 'custom' option is chosen."
msgstr ""
"Opgelet: tenzij u 'aangepast' heeft gekozen zal /var/www/sqwebmail "
"verwijderd worden wanneer dit pakket gewist wordt."

#~ msgid "symlink, copy, custom"
#~ msgstr "symbolische koppeling, kopiëren, aangepast"
--- courier_0.76.1-3_nl.po	2016-05-30 20:31:12.112649334 +0200
+++ courier_1.0.5-1_nl.po	2019-01-18 17:29:26.825678845 +0100
@@ -12,14 +12,14 @@
 #  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
 #
 # Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2008.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2016.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2016, 2019.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: courier_0.76.1-3\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-05-25 14:31+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-05-30 20:31+0200\n"
+"Project-Id-Version: courier_1.0.5-1\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: courier@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-10-23 20:55+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-01-18 17:29+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -28,7 +28,7 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Poedit-Language: Dutch\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -181,6 +181,60 @@
 " + MAILUSER en MAILGROUP in /etc/courier/esmtpd op de juiste gebruiker\n"
 "  en groep ingesteld worden. Voor beide moet dat `courier' zijn."
 
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../courier-base.templates:7001
+msgid "Encoding for Maildirs changed to Unicode"
+msgstr "De codering van Maildirs (postmappen) veranderde naar Unicode"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../courier-base.templates:7001
+msgid ""
+"Since Courier MTA version 1.0, Courier-IMAP 5.0, and SqWebmail 6.0, Courier "
+"uses UTF-8 to encode folder names in Maildirs. This will require a manual "
+"conversion of existing directories"
+msgstr ""
+"Sinds versie 1.0 van het MTA-programma Courier, versie 5.0 van Courier-IMAP "
+"en versie 6.0 van SqWebmail, maakt Courier gebruik van UTF-8 als codering "
+"voor de mapnamen in Maildirs (mappen met post). Dit vereist een handmatige "
+"conversie van bestaande mappen"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../courier-base.templates:7001
+msgid ""
+"Updating from pre-unicode versions involves:\n"
+" + Renaming the actual maildir folders into unicode names (using UTF8).\n"
+" + Updating the $HOME/Maildir/courierimapsubscribed file, which is a\n"
+"  list of subscribed IMAP folders, if it exists.\n"
+" + Updating any maildrop mail filtering recipes, $HOME/.mailfilter,\n"
+"  if it exists, to reference the unicode maildir folders; or\n"
+"  updating any custom site mail filtering engine that delivers to\n"
+"  maildir folders, to reference the correct subdirectory names."
+msgstr ""
+"Het opwaarderen vanaf eerdere versies, die uit de pre-unicode tijd stammen, "
+"houdt het volgende in:\n"
+" + Het hernoemen van de eigenlijke maildir-mappen naar unicode-namen\n"
+"  (met UTF8).\n"
+" + Het bijwerken van het bestand $HOME/Maildir/courierimapsubscribed, als\n"
+"  dat bestaat. Dit bevat een lijst met aangemelde IMAP-mappen.\n"
+" + Het bijwerken van eventuele maildrop-procedures voor het filteren\n"
+"  van post, $HOME/.mailfilter, als dat bestaat, dat verwijzingen naar de\n"
+"  unicode maildir-mappen bevat; of het bijwerken van eventuele lokaal\n"
+"  gemaakte postfilters die post afleveren in maildir-mappen, om ze\n"
+"  naar de correcte namen voor onderliggende mappen te laten verwijzen."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../courier-base.templates:7001
+msgid ""
+"Please consult the manpage of maildirmake for more details on converting pre-"
+"unicode format maildirs."
+msgstr ""
+"Raadpleeg de man-pagina van maildirmake voor bijkomende informatie over het "
+"converteren van postmappen met een pre-unicode indeling."
+
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../courier-mta.templates:2001
@@ -350,8 +404,20 @@
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../sqwebmail.templates:4001
-msgid "symlink, copy, custom"
-msgstr "symbolische koppeling, kopiëren, aangepast"
+msgid "symlink"
+msgstr "symbolische koppeling"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../sqwebmail.templates:4001
+msgid "copy"
+msgstr "kopiëren"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../sqwebmail.templates:4001
+msgid "custom"
+msgstr "aangepast"
 
 #. Type: select
 #. Description

Reply to: