[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://dump1090-mutabilityDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconfteksten van
dump1090-mutability.
Eveneens in bijlage een diff-bestand het het verschil met de vorige
versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# Dutch translation of dump1090-mutability debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the dump1090-mutability package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dump1090-mutability\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dump1090-mutability@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-22 11:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-28 20:34+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:1001
msgid "Start dump1090 automatically?"
msgstr "dump1090 automatisch starten?"

#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:1001
msgid ""
"dump1090 can be started automatically via an init-script. Otherwise, the "
"init-script does nothing; you must run dump1090 by hand."
msgstr ""
"dump1090 kan automatisch gestart worden via een init-script. Anders doet het "
"init-script niets en moet u dump1090 handmatig uitvoeren."

#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:1001
msgid ""
"You can modify the options used when automatically starting dump1090 by "
"running \"dpkg-reconfigure dump1090-mutability\" as root, or by editing /etc/"
"default/dump1090-mutability."
msgstr ""
"De opties die gebruikt worden bij het automatisch starten van dump1090, kunt "
"u wijzigen door als systeembeheerder de opdracht \"dpkg-reconfigure dump1090-"
"mutability\" uit te voeren of door /etc/default/dump1090-mutability te "
"bewerken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:2001
msgid "User to run dump1090 as:"
msgstr "Gebruikersidentiteit waaronder dump1090 uitgevoerd moet worden:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:2001
msgid ""
"When started automatically, dump1090 runs as an unprivileged system user.  "
"This user will be created if it does not yet exist."
msgstr ""
"Als dump1090 automatisch gestart wordt, wordt het uitgevoerd onder de "
"identiteit van een systeemgebruiker zonder bijzondere voorrechten. Indien "
"deze gebruiker nog niet bestaat, zal hij aangemaakt worden."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:3001
msgid "Path to log to:"
msgstr "Pad voor het logboekbestand:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:3001
msgid ""
"When started automatically, dump1090 will log its output somewhere. This log "
"will contain any startup errors, and periodic statistics reports."
msgstr ""
"Als dump1090 automatisch gestart wordt, zal het zijn uitvoer ergens naartoe "
"schrijven. Dit logboekbestand zal eventuele opstartfouten bevatten en "
"periodieke statistische rapporteringen."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:4001
msgid "RTL-SDR dongle to use:"
msgstr "Te gebruiken RTL-SDR-dongel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:4001
msgid "If you have only one dongle connected, you can leave this blank."
msgstr "Indien er slechts één dongel aangesloten is, kunt u dit leeg laten."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:4001
msgid ""
"Otherwise, you can provide the serial number (more reliable) or device index "
"(first device = 0, but the ordering is unpredictable) to choose a particular "
"dongle to use."
msgstr ""
"Anders kunt u het serienummer opgeven (meest betrouwbaar) of het kengetal "
"van het apparaat (eerste apparaat = 0, maar de volgorde is onvoorspelbaar) "
"om een specifieke dongel te kiezen voor gebruik."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:4001
msgid ""
"To run dump1090 in \"net only\" mode, specify the literal word \"none\"."
msgstr ""
"Om dump1090 uit te voeren in de modus \"net only\" (enkel netwerk), moet u "
"letterlijk het woord \"none\" (geen) opgeven."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:5001
msgid "RTL-SDR gain, in dB:"
msgstr "RTL-SDR-uitgangsvolume, in dB:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:5001
msgid ""
"The tuner gain used by dump1090 can be provided as a value in dB, or \"max\" "
"to use the maximum gain available, or \"agc\" to use the tuner's AGC to "
"control the gain. If unsure, choose \"max\"."
msgstr ""
"Het door dump1090 gebruikte tuner-uitgangsvolume kan opgegeven worden als "
"een waarde in dB, of als \"max\" om het maximaal beschikbaar volume te "
"gebruiken, of als \"agc\" om gebruik te maken van AGC, de automatische "
"versterkingsregeling van de tuner, om het uitgangsvolume te regelen. Kies "
"bij twijfel voor \"max\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:6001
msgid "RTL-SDR frequency correction, in PPM:"
msgstr "RTL-SDR-frequentiecorrectie, in PPM:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:6001
msgid ""
"The oscillator in each RTL-SDL dongle is not perfectly accurate. You can "
"choose a correction factor, in parts-per-million, to correct for this. The "
"correction factor varies from dongle to dongle, and also varies with "
"operating temperature. You can find a suitable value with \"rtl_test -p\" or "
"\"kalibrate\". If you don't know the value for your dongle, choose 0."
msgstr ""
"In geen enkele RTL-SDL-dongel werkt de oscillator volkomen accuraat. Om "
"hierop een correctie toe te passen kunt u een correctiefactor opgeven, "
"uitgedrukt in PPM (parts-per-million, delen per miljoen). De correctiefactor "
"varieert van dongel tot dongel alsook onder invloed van de "
"werkingstemperatuur. U kunt een geschikte waarde vinden met \"rtl_test -p\" "
"of \"kalibrate\". Indien u de waarde voor uw dongel niet kent, kiest u 0."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:7001
msgid "Fix detected CRC errors?"
msgstr "Vastgestelde CRC-fouten repareren?"

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:7001
msgid ""
"dump1090 can fix unambiguous single-bit CRC errors detected in received "
"messages. This allows weaker messages to be decoded. It can slightly "
"increase the rate of undetected errors, but this is not usually significant."
msgstr ""
"dump1090 kan niet-ambigue één-bits CRC-fouten die gevonden worden in "
"ontvangen berichten, repareren. Hierdoor kunnen zwakkere berichten "
"gedecodeerd worden. Dit kan het aantal niet-gevonden fouten lichtjes "
"verhogen, maar dit is gewoonlijk niet significant."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:8001
msgid "Latitude of receiver, in decimal degrees:"
msgstr "Breedteligging van de ontvanger, in decimale graden:"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:8001 ../dump1090-mutability.templates:9001
msgid ""
"If the location of the receiver is provided, dump1090 can do local position "
"decoding in cases where insufficient position messages are received for "
"unambiguous global position decoding."
msgstr ""
"Indien de ligging van de ontvanger opgegeven wordt, kan dump1090 een lokale "
"positiedecodering uitvoeren in gevallen waarin voor een niet-ambigue "
"algemene positiedecodering onvoldoende positieberichten ontvangen worden."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:9001
msgid "Longitude of receiver, in decimal degrees:"
msgstr "Lengteligging van de ontvanger, in decimale graden:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:10001
msgid "Absolute maximum range of receiver, in nautical miles:"
msgstr "Absoluut maximaal bereik van de ontvanger, in zeemijlen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:10001
msgid ""
"If the maximum range of the receiver is provided, dump1090 can filter out "
"impossible position reports that are due to aircraft that transmit bad data."
msgstr ""
"Indien het maximaal bereik van de ontvanger opgegeven wordt, kan dump1090 "
"onmogelijke positierapporteringen, te wijten aan een vliegtuig dat foutieve "
"gegevens uitzendt, wegfilteren."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:10001
msgid ""
"Additionally, if the maximum range is larger than 180NM, when local position "
"decoding is used (when insufficient position messages have been received for "
"global position decoding), it is limited to only those positions that would "
"unambiguously decode to a single position within the given receiver range."
msgstr ""
"Als het maximale bereik groter is dan 180NM (180 zeemijl), wordt bovendien "
"bij gebruik van de lokale positiedecodering (als voor een algemene "
"positiedecodering onvoldoende positieberichten ontvangen werden), deze "
"beperkt tot enkel die posities welke op een niet-ambigue wijze gedecodeerd "
"kunnen worden tot een unieke positie binnen het bereik van de ontvanger."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:10001
msgid ""
"This range should be the absolute maximum range - any position data from "
"further away will be entirely discarded!"
msgstr ""
"Dit bereik moet het absolute maximale bereik zijn - eventuele "
"positiegegevens die verder weg liggen worden volledig weggegooid!"

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:11001
msgid "Portsfor AVR-format input connections (0 disables):"
msgstr "Poorten voor inkomende verbindingen in AVR-indeling (0 zet dit uit):"

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:11001
msgid ""
"dump1090 can accept connections to receive data from other sources in  "
"several formats. This setting controls the port dump1090 will listen on for "
"AVR (\"raw\") format input connections."
msgstr ""
"dump1090 kan verbindingen aanvaarden voor het ontvangen van gegevens in "
"verschillende indelingen, afkomstig van andere bronnen. Deze instelling "
"regelt de poort waarop dump1090 zal luisteren voor inkomende verbindingen "
"van het type AVR (\"raw\", onbewerkt)."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:12001
msgid "Ports for AVR-format output connections (0 disables):"
msgstr "Poorten voor uitgaande verbindingen in AVR-indeling (0 zet dit uit):"

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:12001
msgid ""
"dump1090 can forward ADS-B messages to other software in several formats. "
"This setting controls the port dump1090 will listen on for AVR (\"raw\") "
"format output connections."
msgstr ""
"dump1090 kan ADS-B-berichten in verschillende indelingen doorsturen naar "
"andere software. Deze instelling regelt de poort waarop dump1090 zal "
"luisteren voor uitgaande verbindingen van het type AVR (\"raw\", onbewerkt)."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:13001
msgid "Ports for Beast-format input connections (0 disables):"
msgstr "Poorten voor inkomende verbindingen in BEAST-indeling (0 zet dit uit):"

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:13001
msgid ""
"dump1090 can accept connections to receive data from other sources in  "
"several formats. This setting controls the port dump1090 will listen on for "
"Beast (\"binary\") format input connections."
msgstr ""
"dump1090 kan verbindingen aanvaarden voor het ontvangen van gegevens in "
"verschillende indelingen, afkomstig van andere bronnen. Deze instelling "
"regelt de poort waarop dump1090 zal luisteren voor inkomende verbindingen "
"van het type BEAST (\"binary\", binair)."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:14001
msgid "Ports for Beast-format output connections (0 disables):"
msgstr "Poorten voor uitgaande verbindingen in BEAST-indeling (0 zet dit uit):"

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:14001
msgid ""
"dump1090 can forward ADS-B messages to other software in several formats. "
"This setting controls the port dump1090 will listen on for Beast (\"binary"
"\") format output connections."
msgstr ""
"dump1090 kan ADS-B-berichten naar andere software doorsturen in "
"verschillende indelingen. Deze instelling regelt de poort waarop dump1090 "
"zal luisteren voor uitgaande verbindingen van het type BEAST (\"binary\", "
"binair)."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:15001
msgid "Ports for SBS-format output connections (0 disables):"
msgstr "Poorten voor uitgaande verbindingen in SBS-indeling (0 zet dit uit):"

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:15001
msgid ""
"dump1090 can forward ADS-B messages to other software in several formats. "
"This setting controls the port dump1090 will listen on for SBS BaseStation "
"format output connections."
msgstr ""
"dump1090 kan ADS-B-berichten naar andere software doorsturen in "
"verschillende indelingen. Deze instelling regelt de poort waarop dump1090 "
"zal luisteren voor uitgaande verbindingen van het type SBS BaseStation."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:16001
msgid "Seconds between heartbeat messages (0 disables):"
msgstr ""
"Seconden tussen HEARTBEAT-berichten (hartslagberichten) (0 zet dit uit):"

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:16001
msgid ""
"If there is no other data sent on a network connection, dump1090 can "
"periodically send an empty heartbeat message to ensure that the connection "
"stays established. This setting controls the interval betweeen heartbeat "
"messages."
msgstr ""
"Indien over een netwerkverbinding geen andere gegevens verzonden worden, kan "
"dump1090 periodiek een leeg HEARTBEAT-bericht (hartslagbericht) versturen om "
"te verzekeren dat de verbinding behouden blijft. Deze instelling regelt het "
"interval tussen HEARTBEAT-berichten."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:17001
msgid "Minimum output message size:"
msgstr "Minimale grootte van een uitgaand bericht:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:17001
msgid ""
"To avoid sending many small network messages, output connections will "
"accumulate data waiting to be sent until either a minimum size is reached or "
"a maximum delay is reached. This setting controls the minimum size, in bytes."
msgstr ""
"Om te voorkomen dat er over het netwerk veel kleine berichten verzonden "
"worden, zullen uitgaande verbindingen te verzenden gegevens opstapelen "
"totdat ofwel een minimale grootte bereikt is of een maximale wachttijd "
"verstreken is. Deze instelling regelt de minimale grootte, in bytes."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:18001
msgid "Maximum output buffering time:"
msgstr "Maximale buffertijd voor uitgaand verkeer:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:18001
#| msgid ""
#| "To avoid sending many small network messages, output connections will "
#| "accumulate data waiting to be sent until either a minimum size is reached "
#| "or a maximum delay is reached. This setting controls the minimum size, in "
#| "bytes."
msgid ""
"To avoid sending many small network messages, output connections will buffer "
"data waiting to be sent until either a minimum size is reached or a maximum "
"delay is reached. This setting controls the maximum delay, in seconds."
msgstr ""
"Om het verzenden van vele kleine netwerkberichten te vermijden, zullen "
"uitgaande verbindingen te verzenden gegevens opstapelen, totdat ofwel een "
"minimale grootte bereikt is of een maximale wachttijd verstreken is. Deze "
"instelling regelt de maximale wachttijd in seconden."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:19001
msgid "SO_SNDBUF size:"
msgstr "SO_SNDBUF-grootte:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:19001
msgid ""
"Here you can specify the TCP send buffer size to use on network connections."
msgstr ""
"Hier kunt u de grootte opgeven van de te gebruiken TCP-verzendbuffer bij "
"netwerkverbindingen."

#. Type: select
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:20001
msgid "Interface address to bind to (blank for all interfaces):"
msgstr "Interfaceadres om aan te binden (leeg voor alle interfaces):"

#. Type: select
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:20001
msgid ""
"If you want to limit incoming connections to a particular interface, specify "
"the interface address here. A blank value will bind to the wildcard address, "
"allowing connections on all interfaces."
msgstr ""
"Indien u inkomende verbindingen wilt beperken tot een bepaalde interface, "
"moet u hier het interfaceadres opgeven. Een lege waarde bindt met het "
"jokeradres, hetgeen verbindingen op alle interfaces toestaat."

#. Type: select
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:20001
msgid ""
"The default value of 127.0.0.1 will allow connections only on localhost, i."
"e. only connections that originate on the same machine."
msgstr ""
"De standaardwaarde 127.0.0.1 zal enkel verbindingen op localhost toestaan, d."
"w.z. enkel verbindingen die vanaf dezelfde machine afkomstig zijn."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:21001
msgid "Interval between logging stats, in seconds:"
msgstr ""
"Interval voor het opschrijven van statistieken in het logboek, in seconden:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:21001
msgid ""
"dump1090 will periodically log message reception stats to its logfile. This "
"setting controls how often that is done."
msgstr ""
"Periodiek slaat dump1090 statistieken over ontvangen berichten op in zijn "
"logboekbestand. Deze instelling regelt hoe vaak dit gebeurt."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:22001
msgid "Enable the lighttpd integration?"
msgstr "De integratie met lighttpd activeren?"

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:22001
msgid ""
"dump1090 can serve a virtual radar map via a separate webserver. This "
"package includes a configuration for lighttpd that does this. To use that "
"configuration, enable this option."
msgstr ""
"Via een aparte webserver kan dump1090 een virtuele radarkaart aanleveren. "
"Dit pakket bevat een configuratie voor lighttpd om dit te doen. Om deze "
"configuratie te gebruiken moet u deze optie aanzetten."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:23001
msgid "Directory to write JSON aircraft state to:"
msgstr "Map voor het opschrijven van de vliegtuigtoestand in JSON-indeling:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:23001
msgid ""
"As this can be written frequently, you should select a location that is not "
"on a sdcard. The default path under /run is on tmpfs and will not write to "
"the sdcard."
msgstr ""
"Aangezien dit frequent opgeschreven kan worden, moet u geen locatie op een "
"sd-kaart selecteren. Het standaardpad onder /run bevindt zich op tmpfs en "
"hiermee wordt niet naar de sd-kaart geschreven."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:23001
msgid ""
"A blank path disables writing JSON state. This will also disable the virtual "
"radar map."
msgstr ""
"Een leeg pad zet het opschrijven van de toestand in JSON-indeling uit. Dit "
"zet ook de virtuele radarkaart uit."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:24001
msgid "Interval between writing JSON aircraft state, in seconds:"
msgstr ""
"Interval voor het opschrijven van de vliegtuigtoestand in JSON-indeling, in "
"seconden:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:24001
msgid ""
"dump1090 periodically write a list of aircraft, in JSON format, for use by "
"the virtual radar view when using an external webserver. This setting "
"controls the directory to write to."
msgstr ""
"Periodiek schrijft dump1090 in JSON-indeling een lijst van vliegtuigen op "
"voor gebruik bij het weergeven van een virtuele radar via een externe "
"webserver. Deze instelling regelt de map waarin geschreven wordt."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:24001
msgid ""
"Here you can control how often the JSON state is updated, which determines "
"how frequently the virtual radar view updates."
msgstr ""
"Hier kunt u regelen hoe vaak de toestand in JSON-indeling bijgewerkt wordt, "
"hetgeen bepaalt hoe vaak het beeld van de virtuele radar bijgewerkt wordt."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:25001
msgid "Receiver location accuracy to show in the web interface:"
msgstr ""
"Accuraatheid bij het tonen van de ontvangerslocatie in de web-interface:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:25001
msgid ""
"dump1090 can provide the configured receiver location to the web map, so "
"that the map can show distances from the receiver."
msgstr ""
"dump1090 kan aan de web-kaart de geconfigureerde locatie van de ontvanger "
"doorgeven, zodat op de kaart de afstanden tot de ontvanger getoond kunnen "
"worden."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:25001
msgid ""
"For privacy reasons, if you are making the map publicly available you may "
"not want to show the exact location of the receiver. There are three options "
"available to control what is shown:"
msgstr ""
"Indien u de kaart publiekelijk toegankelijk maakt, wilt u mogelijk uit "
"privacyoverwegingen de exacte locatie van de ontvanger niet tonen. Er zijn "
"drie opties beschikbaar om te regelen wat getoond wordt:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:25001
msgid ""
"approximate: dump1090 will provide the receiver location rounded to the\n"
"  nearest 0.01 degree of latitude and longitude. This gives a location\n"
"  that is accurate to within about 0.5 - 1km."
msgstr ""
"approximate (bij benadering): dump1090 zal de locatie van de ontvanger\n"
"  opgeven, afgerond naar het meest nabije 0,01 van de breedte- en\n"
"  lengtegraad. Dit geeft een locatie die tot op 0,5 - 1km nauwkeurig is."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:25001
msgid "exact: dump1090 will provide the exact receiver location."
msgstr "exact: dump1090 zal de exacte locatie van de ontvanger opgeven."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:25001
msgid ""
"none: dump1090 will not provide the receiver location at all; distance\n"
"  display will be disabled."
msgstr ""
"none (geen): dump1090 zal helemaal geen ontvangerlocatie opgeven;\n"
"  het weergeven van de afstand wordt uitgeschakeld."

#. Type: select
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:26001
msgid "Log all decoded messages?"
msgstr "Alle gedecodeerde berichten in het logboek opschrijven?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:26001
msgid ""
"dump1090 can log all decoded messages as text to the logfile. This can "
"result in a very large logfile! Usually you don't need this."
msgstr ""
"dump1090 kan alle gedecodeerde berichten als tekst in het logboekbestand "
"opschrijven. Dit kan leiden tot een erg groot logboekbestand! Meestal heeft "
"u dit niet nodig."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:27001
msgid "Extra arguments to pass to dump1090:"
msgstr "Extra argumenten om aan dump1090 mee te geven:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:27001
msgid "Here you can add any extra arguments you want to pass to dump1090."
msgstr ""
"Hier kunt u eventuele extra argumenten opgeven die u aan dump1090 wenst mee "
"te geven."

#. Type: string
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:28001
msgid "Value must be an unsigned integer."
msgstr "De waarde moet een geheel getal zonder teken zijn."

#. Type: error
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:29001
msgid "Value must be an unsigned integer, or blank."
msgstr "De waarde moet een geheel getal zonder teken of leeg zijn."

#. Type: error
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:30001
msgid "Value must be a positive integer."
msgstr "De waarde moet een positief geheel getal zijn."

#. Type: error
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:31001
msgid "Value must be an integer."
msgstr "De waarde moet een geheel getal zijn."

#. Type: error
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:32001
msgid "Value must be an integer, or blank."
msgstr "De waarde moet een geheel getal of leeg zijn."

#. Type: error
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:33001
msgid "Value cannot be empty."
msgstr "De waarde kan niet leeg zijn."

#. Type: error
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:34001
msgid "Value must be a valid port number (1024-65535), or zero to disable."
msgstr ""
"De waarde moet een geldig poortnummer (1024-65535) zijn, of zero om dit uit "
"te zetten."

#. Type: error
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:35001
msgid ""
"Value must be a comma-separated list of valid port numbers (1024-65535), or "
"zero to disable."
msgstr ""
"De waarde moet een door komma's gescheiden lijst van geldige poortnummers "
"(1024-65535) zijn, of zero om dit uit te zetten."

#. Type: error
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:36001
msgid "Value must be an IP address or empty."
msgstr "De waarde moet een IP-adres of leeg zijn."

#. Type: error
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:37001
msgid "Value must be a decimal number"
msgstr "De waarde moet een decimaal getal zijn"

#. Type: error
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:38001
msgid "Value must be a decimal number or empty."
msgstr "De waarde moet een decimaal getal of leeg zijn."

#. Type: error
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:39001
msgid "Value must be a non-negative number."
msgstr "De waarde moet een niet-negatief getal zijn."

#. Type: error
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:40001
msgid "Value must be a numeric gain value, or \"max\", or \"agc\"."
msgstr ""
"De waarde moet een numerieke uitgangsvolumewaarde zijn, of \"max\", of \"agc"
"\"."

#. Type: error
#. Description
#: ../dump1090-mutability.templates:41001
msgid "Value must be a username (without spaces) that isn't root."
msgstr "De waarde moet een gebruikersnaam (zonder spaties) zijn, en niet root."

#~ msgid ""
#~ "Maximum output buffering time:\n"
#~ "To avoid sending many small network messages"
#~ msgstr ""
#~ "Maximale buffertijd voor uitgaand verkeer:\n"
#~ "Om het versturen van vele kleine berichten over het netwerk te vermijden"

#~ msgid ""
#~ "output connections will\n"
#~ "buffer data waiting to be sent until either a minimum size is reached\n"
#~ "or a maximum delay is reached. This setting controls the maximum delay"
#~ msgstr ""
#~ "uitgaande verbindingen zullen gegevens bufferen\n"
#~ "en wachten om ze te verzenden totdat ofwel een minimale grootte bereikt "
#~ "is\n"
#~ "of een maximale wachttijd. Deze instelling regelt de maximale wachttijdin "
#~ "seconden."
--- dump1090-mutability_1.15~20180310.4a16df3+dfsg-3_nl.po	2018-09-06 20:59:16.197255835 +0200
+++ dump1090-mutability_1.15~20180310.4a16df3+dfsg-5_nl.po	2018-12-28 20:34:47.185179168 +0100
@@ -8,8 +8,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dump1090-mutability\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: dump1090-mutability@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-03-25 23:36+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-09-06 20:59+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-22 11:38+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-12-28 20:34+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -378,24 +378,8 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../dump1090-mutability.templates:18001
-msgid ""
-"Maximum output buffering time:\n"
-"To avoid sending many small network messages"
-msgstr ""
-"Maximale buffertijd voor uitgaand verkeer:\n"
-"Om het versturen van vele kleine berichten over het netwerk te vermijden"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dump1090-mutability.templates:18001
-msgid ""
-"output connections will\n"
-"buffer data waiting to be sent until either a minimum size is reached\n"
-"or a maximum delay is reached. This setting controls the maximum delay"
-msgstr ""
-"uitgaande verbindingen zullen gegevens bufferen\n"
-"en wachten om ze te verzenden totdat ofwel een minimale grootte bereikt is\n"
-"of een maximale wachttijd. Deze instelling regelt de maximale wachttijd"
+msgid "Maximum output buffering time:"
+msgstr "Maximale buffertijd voor uitgaand verkeer:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -400,12 +384,20 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../dump1090-mutability.templates:18001
+#| msgid ""
+#| "To avoid sending many small network messages, output connections will "
+#| "accumulate data waiting to be sent until either a minimum size is reached "
+#| "or a maximum delay is reached. This setting controls the minimum size, in "
+#| "bytes."
 msgid ""
-"\n"
-"in seconds."
+"To avoid sending many small network messages, output connections will buffer "
+"data waiting to be sent until either a minimum size is reached or a maximum "
+"delay is reached. This setting controls the maximum delay, in seconds."
 msgstr ""
-"\n"
-"in seconden."
+"Om het verzenden van vele kleine netwerkberichten te vermijden, zullen "
+"uitgaande verbindingen te verzenden gegevens opstapelen, totdat ofwel een "
+"minimale grootte bereikt is of een maximale wachttijd verstreken is. Deze "
+"instelling regelt de maximale wachttijd in seconden."
 
 #. Type: string
 #. Description

Reply to: