[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://debian-edu-doc/documentation/debian-edu-itil/debian-edu-itil-manual.nl.poDag iedereen, 

De vertaling van documentation/debian-edu-itil/debian-edu-itil-
manual.nl.po van debian-edu-doc werd uitgebreid met de vertaling van de
paragrafen 411 - 545.
In bijlage dat deel van de handleiding.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
msgid "The operational situation"
msgstr "De operationele situatie"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Monitoring of the actually achieved service levels, and reporting back to "
"the customer, are essential to preserve a good relationship between the "
"Service Desk and the users. Format and levels of detail for reporting, "
"should be dealt with in the SLA."
msgstr ""
"Opvolgen van de effectief behaalde dienstenniveaus en rapporteren aan de "
"klant zijn essentieel om een goede relatie te behouden tussen servicedesk en "
"gebruikers. De vorm en de mate van detaillering van de rapportering moeten "
"in het SLA behandeld worden."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"It must be held periodic, for example quarterly or semiannually, meetings "
"with the client. These meetings should result in concrete plans for the next "
"period and, possibly, agreements for the implementation of new services."
msgstr ""
"Periodiek, bijvoorbeeld driemaandelijks of tweemaal per jaar, moet vergaderd "
"worden met de cliënt. Deze vergaderingen moeten leiden tot concrete plannen "
"voor de volgende periode en mogelijk tot overeenkomsten over de "
"implementatie van nieuwe diensten."

#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
msgid "Content of the Service Level Agreement (SLA)"
msgstr ""
"Inhoud van de dienstenniveauovereenkomst (Service Level Agreement - SLA)"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Introduction"
msgstr "Inleiding"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"Name and contact information for the Contracting Parties, description of the "
"services included, duration of the agreement, responsibilities between the "
"customer and the supplier."
msgstr ""
"Naam en contactinformatie van de contractanten, beschrijving van de "
"opgenomen diensten, duur van de overeenkomst, verantwoordelijkheden van de "
"klant en de leverancier."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "Service time"
msgstr "Dienstregeling"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"During which time period would the agreement be valid (like from Monday to "
"Friday, from 8:00 a.m. to 4:00 p.m.), any special requirements at defined "
"dates and times (for example exams) and routines to order an expansion of "
"the service time limits."
msgstr ""
"Tijdens welke tijdsperiode geldt de overeenkomst (zoals van maandag tot "
"vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur), eventuele specifieke vereisten op "
"welbepaalde data en tijdstippen (bijvoorbeeld examens) en procedures om een "
"uitbreiding van de diensturen te bestellen."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "Availability"
msgstr "Beschikbaarheid"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"Access to the services. Is best measured as the period of time when one or "
"more services have been unavailable, for example a calendar month. Different "
"levels for different services may be agreed, for example depending on the "
"degree of importance for users."
msgstr ""
"Toegang tot de diensten. Wordt best gemeten als de tijdsperiode waarin een "
"of meer diensten niet beschikbaar waren, bijvoorbeeld een kalendermaand. "
"Voor verschillende diensten kunnen verschillende niveaus overeengekomen "
"worden, bijvoorbeeld afhankelijk van de mate waarin ze voor de gebruikers "
"van belang zijn."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"Important to emphasise that this is availability within the agreed period of "
"service, not the overall availability all day, all week and all year round "
"(called 24/7/365). For example, it may be agreed that the system should be "
"available between 8:00 and 18:00 on workdays, after that and on weekends it "
"is more uncertain whether one can use the computer system, unless otherwise "
"agreed."
msgstr ""
"Het is van belang om te onderstrepen dat het de beschikbaarheid betreft "
"binnen de overeengekomen dienstverleningsperiode, niet de volledige "
"beschikbaarheid, de hele dag, de volledige week en het hele jaar door "
"(zogenaamde 24/7/365). Er kan bijvoorbeeld overeengekomen zijn dat het "
"systeem beschikbaar moet zijn tussen 8.00 uur en 18.00 uur op weekdagen. "
"Later op de avond en tijdens het weekend is het dan minder zeker dat men "
"gebruik kan maken van het computersysteem, tenzij anders werd overeengekomen."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"Availability also means getting support via phone or email. For example, "
"whether the Service Desk can be reached between 08 and 16 during the day "
"time, or if it can be reached the whole day, or in the afternoons and "
"evenings, or even during specific weekends."
msgstr ""
"Beschikbaarheid betekent ook ondersteuning krijgen via telefoon of e-mail. "
"Bijvoorbeeld, of de servicedesk bereikbaar is tussen 8.00 uur en 16.00 uur "
"overdag, dan wel of hij de hele dag bereikt kan worden, of in de namiddagen "
"en 's avonds of zelfs gedurende bepaalde weekends."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "Stability"
msgstr "Stabiliteit"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"Is often measured according to the amount of downtime in a period of time, "
"or the average time between downtimes. One can also measure the time it "
"takes the system to come up again after downtime."
msgstr ""
"Wordt vaak gemeten aan de hand van de totale duur van service-uitval binnen "
"een bepaalde tijdsperiode, of de gemiddelde tijd tussen uitvalmomenten. Men "
"kan ook de tijd meten die nodig was om het systeem terug operationeel te "
"krijgen nadat het uitviel."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "Support"
msgstr "Ondersteuning"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"Often measured as response times by phone (for example 1 minute) or email "
"(for example 30 minutes) to requests from users. When the operator gets a "
"request for support, the message will be categorized by severity with a time "
"guarantee for answers. There may also be an agreement about how quickly "
"error correction will start, which will depend on what kind of inquiry was "
"received."
msgstr ""
"Vaak gemeten als reactietijd via telefoon (bijvoorbeeld 1 minuut) of e-mail "
"(bijvoorbeeld 30 minuten) bij vragen van gebruikers, Wanneer de operator een "
"ondersteuningsvraag krijgt, zal het bericht gecatalogeerd worden volgens "
"dringendheid met een garantie binnen welke tijd er een antwoord gegeven "
"wordt. Er kan ook een afspraak bestaan over hoe snel een probleemcorrectie "
"opgestart wordt, hetgeen afhankelijk zal zijn van welk soort vraag er "
"binnenkwam."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"The support is also about when during the day or night one can reach people. "
"Should support be available during school hours between 08 and 16 o'clock, "
"or should one also have support throughout the evening or on weekends. Some "
"will have support also on certain holidays."
msgstr ""
"De ondersteuning heeft ook te maken met wanneer tijdens de dag of de nacht "
"mensen bereikbaar zijn. Moet de ondersteuningsdienst beschikbaar zijn "
"tijdens de schooluren tussen 8 en 16 uur, of moet er ook ondersteuning zijn "
"'s avonds of tijdens weekends. Sommigen zullen ook tijdens bepaalde "
"vakanties ondersteuning bieden."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"The period when support is available is usually in the SLA. It is also "
"agreed what support will be available, with a fixed price, and what must be "
"resolved additionally on an assignment basis. The agreement regulates the "
"process of handling enquiries, both what to fix, and when this will happen."
msgstr ""
"De periode waarin ondersteuning beschikbaar is, wordt gewoonlijk in het SLA "
"opgenomen. Er wordt ook overeengekomen welke ondersteuning beschikbaar zal "
"zijn voor een vaste prijs en wat bijkomend opgelost moet worden op basis van "
"een opdrachttoewijzing. De overeenkomst regelt het afhandelingsproces van "
"verzoeken, zowel wat er moet gerepareerd worden als wanneer dit zal gebeuren."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "Capacity"
msgstr "Capaciteit"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"Can be measured as the average response time by certain operations in "
"specific applications. Will measure user experience of the system."
msgstr ""
"Kan gemeten worden als de gemiddelde antwoordtijd voor bepaalde operaties in "
"specifieke toepassingen. Dit zal de gebruikerservaring van het systeem meten."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "Change management"
msgstr "Wijzigingsbeheer"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"Measurement for the management, approval and implementation times of change "
"requests from the users."
msgstr ""
"Maat voor de tijd die het beheren, het goedkeuren en het realiseren van "
"wijzigingsaanvragen van de gebruikers vraagt."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "Security"
msgstr "Veiligehid"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"Can be measured as the number of ascertained security incidents in a period. "
"It is very important to be clear on each user's responsibility to ensure "
"that warranties will apply."
msgstr ""
"Kan gemeten worden als het aantal geconstateerde veiligheidsincidenten "
"binnen een bepaalde periode. Het is heel belangrijk duidelijk te zijn over "
"de verantwoordelijkheid van elke gebruiker om te zorgen dat garanties van "
"toepassing kunnen zijn."

#. type: Content of: <article><section><section><orderedlist><listitem><para>
msgid "Billing"
msgstr "Facturering"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid "Prices, times for billing and settlement provisions."
msgstr ""
"Prijzen, en schikkingen in verband met tijdstippen voor facturering en "
"vereffening."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "Reporting and follow-up"
msgstr "Rapportering en opvolging"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"Description of rules and periods for reporting of measured service levels. "
"Regular meetings are recommended, for example quarterly, to go through the "
"report and plan ahead."
msgstr ""
"Beschrijving van de regels en tijdstippen van rapportage over gemeten "
"dienstenniveaus. Regelmatige vergaderingen worden aanbevolen, bijvoorbeeld "
"driemaandelijks, om het rapport door te nemen en vooruit te plannen."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "Sanctions and possible incentives"
msgstr "Sancties en mogelijke stimulansen"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"Rules for price reduction if the agreed service is not met. Escalation "
"procedures and rules for cancellation of agreement by continuous violations "
"of guaranteed service level. Possible incentives for achievement or better "
"than expected service."
msgstr ""
"Regels voor kostprijsreductie als de afgesproken dienstverlening niet "
"gehaald wordt. Procedures voor uitbreiding en regels voor annulering van de "
"overeenkomst bij voortdurende schendingen van het gegarandeerde "
"dienstenniveau. Mogelijke stimulansen voor positieve resultaten of voor een "
"beter dan verwachte dienstverlening."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid "See Appendix A for SLA."
msgstr "Zie Bijlage A voor het SLA."

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Financial Management"
msgstr "Financieel beheer"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Organisations rarely have a full overview of their ICT spending. A 2001-"
"survey of Norwegian municipalities showed that only 1 of 8 municipalities "
"had an ICT budget. It is probably not better for schools. Putting in place "
"an ICT budget is important. Often users think they pay too much for a "
"service they are not happy with. This often creates conflicts between users "
"and the ICT department."
msgstr ""
"Organisaties hebben zelden een volledig overzicht over hun ICT-uitgaven. Een "
"in 2001 uitgevoerd onderzoek bij Noorse gemeenten toonde aan dat slechts 1 "
"op de 8 gemeenten over een ICT-begroting beschikte. Wat scholen betreft is "
"de situatie wellicht niet beter. Een ICT-begroting opstellen is belangrijk. "
"Vaak denken gebruikers dat ze te veel betalen voor een dienst waar ze niet "
"gelukkig mee zijn. Vaak zorgt dit voor conflicten tussen gebruikers en de "
"ICT-dienst."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"It is very useful for both the operations center and the users to document "
"the real ICT costs. Without this, it is difficult to budget appropriately. "
"And mostly, it is difficult to make a cost/benefit assessment of existing "
"ICT solutions. The rector should know the ICT budget as well as she would "
"know the salary budget, or the budget for the teaching aids."
msgstr ""
"Zowel voor het interventiecentrum als voor de gebruikers is het erg nuttig "
"om de reële ICT-kosten te staven. Bij gebrek daaraan is het moeilijk om "
"adequaat te begroten. En bovenal zou het moeilijk zijn om een kosten-"
"batenanalyse te maken van bestaande ICT-oplossingen. Het schoolhoofd zou het "
"ICT-budget moeten kennen net zo goed als ze de salariskosten of het budget "
"voor onderwijshulpmiddelen kent."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"There are three major key processes related to financial management of ICT "
"services:"
msgstr ""
"Drie belangrijke processen komen kijken bij het financieel management van "
"ICT-diensten:"

#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
msgid "Budgeting"
msgstr "Begroten"

#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
msgid "Accounting"
msgstr "Boekhouden"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"The objective of the budget is to make a realistic estimate of the expected "
"ICT costs. Budgeting usually contains various alternative solutions. It "
"applies both to equipment and software, and the level you aspire to. The "
"budget is the starting point for subsequent budget negotiations with the "
"director of education and/or politicians."
msgstr ""
"Het doel van de begroting is een realistische schatting te maken van de "
"verwachtte ICT-kosten. Bij het opstellen van een begroting komen meestal "
"verschillende alternatieve oplossingen aan bod. De begroting heeft zowel "
"betrekking op uitrusting als op software en op het gewenste niveau. Een "
"begroting is het uitgangspunt voor daaropvolgende onderhandelingen met de "
"directeur onderwijs en/of politici."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Budget must include both personnel and equipment costs. Some organisations "
"only count the cost to buy equipment, omitting as much as 60 - 70 % in "
"personnel costs for the operation of an ICT-solution. One must also get all "
"of the equipment."
msgstr ""
"In de begroting moeten zowel personeelskosten als uitrustingskosten "
"opgenomen worden. Sommige organisaties houden enkel rekening met de kosten "
"voor het aankopen van uitrusting en laten zo de wel tot 60 - 70 % oplopende "
"personeelskosten voor het implementeren van een ICT-oplossing buiten "
"beschouwing. Men moet ook rekening houden met alle uitrusting."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"There are examples of municipalities forgetting to count the cost of power "
"connectors and computer networks in schools. Then you have forgotten about "
"2000 NOK (10 NOK = 0.85 GBP/1.18 EUR) per client machine. For 70 new "
"computers, we need about 140,000 NOK for computer networks and power."
msgstr ""
"Er zijn voorbeelden bekend van gemeenten die vergeten rekening te houden met "
"de kost van stroomaansluitingen en computernetwerken in scholen. Dan zie je "
"een kost van ongeveer 2000 NOK (10 NOK = 0.85 GBP/1.18 EUR) per "
"cliëntmachine over het hoofd. Voor 70 nieuwe computers heeft men ongeveer "
"140.000 NOK nodig voor computernetwerken en stroomvoorzieningen."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Alternative solutions are also important to include in the budget. This "
"applies both for the operation and the equipment. Today there are several "
"vendors who specialize in the operation of computer equipment in schools "
"with varying prices and quality. The number of simultaneous users, and type "
"of machines and software to be maintained, is important."
msgstr ""
"Het is ook belangrijk om in de begroting alternatieve oplossingen op te "
"nemen. Dit geldt zowel voor de uitrusting als de bediening ervan. "
"Tegenwoordig bestaan er verschillende bedrijven die gespecialiseerd zijn in "
"het bedienen van de computeruitrusting in scholen en die verschillende "
"prijs- en kwaliteitsklassen bieden. Het aantal gelijktijdige gebruikers en "
"het type van te onderhouden computers en software zijn belangrijke factoren."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"If one would like to have laptops for all teachers and students one will "
"easily get 5-6 times higher costs than if one had desktops with three "
"students for each client machine."
msgstr ""
"Mocht men voor alle leerkrachten en elke student een laptop willen hebben, "
"dan kan men gemakkelijk uitkomen bij een kost die 5-6 keer hoger ligt dan in "
"het geval van desktops met drie studenten per cliëntmachine."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Accounting will mainly consist of invoices for purchased equipment, cabling, "
"repair, operations and extra services. When the accounting period is over, "
"it is important to go through the numbers and compare this with the budget."
msgstr ""
"De boekhouding zal hoofdzakelijk facturen bevatten van aangekochte "
"uitrusting, bekabeling, herstellingen, interventies en extra diensten. Bij "
"het einde van de boekhoudperiode is het van belang om de cijfers te "
"overlopen en die te vergelijken met de begroting."

#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
msgid "Planning the accounting and billing"
msgstr "De boekhouding en de facturatie plannen"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Not all municipalities have accounting systems that show ICT costs detailed "
"by school. There may be practical reasons for that, such as discounts and "
"similar that the municipality gets centrally. Therefore it is important to "
"do some planning so that you get an overview of what were the costs for "
"operations and procurement when the accounting is assessed against the "
"budget."
msgstr ""
"Niet alle gemeenten beschikken over een boekhoudsysteem dat de ICT-kosten "
"laat zien, uitgesplitst per school. Daarvoor kunnen praktische redenen "
"bestaan, zoals kortingen en dergelijke die de centrale aankoopdienst van de "
"gemeente geniet. Om die reden is het belangrijk om wat te plannen, zodat u "
"een overzicht kunt krijgen van wat de kosten waren voor het aanschaffen en "
"het bedienen van de uitrusting, wanneer men de boekhouding naast de "
"begroting legt."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Some organisations may have cumbersome and costly accounting procedures. You "
"quickly get extra charges if you pay bills late, or there are many who must "
"approve a payment, for instance. So it is important to agree on good billing "
"practices in procurement and operations in order to have control, as well as "
"to handle payments on time without long decision processes."
msgstr ""
"Sommige organisaties kunnen logge en dure boekhoudprocedures hebben. U "
"betaalt al snel extra kosten als u facturen te laat betaalt. Of het kan "
"bijvoorbeeld zijn dat velen hun goedkeuring moeten geven voor een betaling. "
"Het is daarom belangrijk afspraken te maken over goede werkwijzen in verband "
"met de facturering van aankoop en bediening om controle te blijven houden en "
"ook om betalingen tijdig af te handelen zonder langdurige "
"beslissingsprocessen."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"The payment method is regulated by the SLA. When it gets to the accounting "
"system, one must agree with the finance department for a convenient way to "
"get out the reports, in order to get the necessary accounting overview of "
"ICT costs without it taking a long time to be generated."
msgstr ""
"De wijze van betalen wordt geregeld door het SLA. In verband met het "
"boekhoudsysteem moet men met de financiële afdeling afspraken maken over een "
"handige manier van rapporteren om het noodzakelijke boekhoudkundig overzicht "
"van de ICT-kosten te bekomen zonder dat het al te lang duurt om die te "
"genereren."

#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
msgid "Daily operation"
msgstr "Dagelijkse werking"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Regarding contracts one will usually have a fixed monthly billing consisting "
"of a fixed amount and possible additional services. Billing is done from the "
"accounting office based on the current operations' contracts, and the extra "
"services performed. It is important to have good and frequent contact with "
"the accounting service based on the tasks carried out for the customer."
msgstr ""
"In het contract voorziet men gewoonlijk een vaste maandelijkse facturering "
"bestaande uit een vast bedrag en mogelijke extra diensten. De facturering "
"gebeurt door de boekhoudkundige dienst op basis van het lopende "
"servicecontract en de extra geleverde diensten. Het is belangrijk om een "
"goed en frequent contact te hebben met de boekhoudkundige dienst op basis "
"van de voor de klant uitgevoerde taken."

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Capacity Management"
msgstr "Capaciteitsbeheer"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Capacity planning is used to ensure that all parts of the ICT solution have "
"sufficient capacity to safeguard users' requirements. This includes:"
msgstr ""
"Er wordt gebruik gemaakt van capaciteitsplanning om te verzekeren dat alle "
"onderdelen van de ICT-oplossing over voldoende capaciteit beschikken om aan "
"de eisen van de gebruikers te beantwoorden. Dit omvat:"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid ""
"Monitoring the performance of ICT services and their related infrastructure"
msgstr ""
"Opvolgen van het prestatievermogen van de ICT-diensten en hun gerelateerde "
"infrastructuur"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid ""
"Configuration of the systems to ensure they are optimally utilised to what "
"the users actually do"
msgstr ""
"Configureren van de systemen om te verzekeren dat ze optimaal benut worden "
"in functie van wat de gebruikers effectief doen"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid ""
"Understanding the user needs and planning for possible changes in the "
"systems to take care of future needs"
msgstr ""
"Inzicht in de behoeften van de gebruikers en planning in functie van "
"mogelijke wijzigingen aan het systeem om aan toekomstige behoeften te "
"beantwoorden"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Resource planning in cooperation with the budget officer"
msgstr "Middelenplanning in samenwerking met de begrotingsambtenaar"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid ""
"Preparation of a capacity plan to ensure delivery of operations in "
"accordance with the agreed upon service level"
msgstr ""
"Voorbereiden van een capaciteitsplan om te garanderen dat de interventies "
"geleverd worden overeenkomstig het overeengekomen serviceniveau"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "Capacity planning is all about balance:"
msgstr "Capaciteitsplanning draait uiteindelijk om evenwicht:"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid ""
"Costs against capacity. The budget limits what kind of possible solutions "
"one can implement"
msgstr ""
"Kosten tegenover capaciteit. Het budget legt beperkingen op aan de mogelijke "
"oplossingen die geboden kunnen worden"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid ""
"Supply and demand. The systems must have the capacity to handle the demands "
"set by the users"
msgstr ""
"Vraag en aanbod. De systemen moeten de capaciteit hebben om de door de "
"gebruikers gestelde vereisten aan te kunnen"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "The objective of capacity planning is to avoid surprises."
msgstr "Capaciteitsplanning heeft tot doel verrassingen te vermijden."

#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
msgid "Monitoring"
msgstr "Monitoring"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"It is essential for good capacity planning that the systems are continuously "
"monitored to obtain the necessary data."
msgstr ""
"Voor een goede capaciteitsplanning is het essentieel dat de systemen "
"voortdurend gemonitord worden om de benodigde gegevens te bekomen."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid "Typical data that is monitored is:"
msgstr "Typische gegevens die gemonitord worden zijn:"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Processor utilization"
msgstr "Processorgebruik"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Memory utilization"
msgstr "Geheugengebruik"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "CPU usage per task"
msgstr "CPU-gebruik per taak"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Response time per task for users"
msgstr "Reactietijd per taak voor gebruikers"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid ""
"Printer management - the number of prints, queue length, time for print outs"
msgstr ""
"Printerbeheer - het aantal printopdrachten, lengte van de wachtrij, tijd om "
"iets af te printen"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Storage capacity"
msgstr "Opslagcapaciteit"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Number of clients"
msgstr "Aantal cliënten"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Number of logins"
msgstr "Aantal aanmeldingen"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Number of simultaneous users"
msgstr "Aantal gelijktijdige gebruikers"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid "In Debian Edu, Nagios is used as a monitoring tool."
msgstr "In Debian Edu wordt Nagios gebruikt als monitoringgereedschap."

#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
msgid "Analysis"
msgstr "Analyse"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"On the basis of data collected from monitoring routines, one tries to "
"identify any bottlenecks in the systems. Examples:"
msgstr ""
"Op basis van de gegevens die verzameld werden door de monitoringprocessen "
"tracht men eventuele flessenhalzen in het systeem vast te stellen. "
"Voorbeelden:"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Poor or varying utilization of the hardware"
msgstr "Ondermaats of wisselend gebruik van de hardware"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Poorly designed software"
msgstr "Slecht ontworpen software"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Poor utilization of memory capacity"
msgstr "Ondermaats gebruik van geheugencapaciteit"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Bottlenecks on data storage, memory or processor"
msgstr "Knelpunten inzake gegevensopslag, geheugen of processorkracht"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Bottlenecks in the network"
msgstr "Knelpunten in het netwerk"

#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
msgid "Configuration"
msgstr "Configuratie"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"If the data analysis uncovers bottlenecks, one needs to try to set up the "
"system in a way that better caters for the users' needs."
msgstr ""
"Indien de data-analyse knelpunten aan het licht brengt, moet men het systeem "
"op zo'n manier trachten op te zetten dat het beter beantwoordt aan de "
"behoeften van de gebruikers."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Here is a list of commonly encountered bottlenecks and what to do to get rid "
"of them:"
msgstr ""
"Hier volgt een lijst van veel voorkomende knelpunten en wat men kan doen om "
"er komaf mee te maken:"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "<emphasis role=\"strong\">Bottlenecks</emphasis>"
msgstr "<emphasis role=\"strong\">Knelpunten</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "<emphasis role=\"strong\">Actions</emphasis>"
msgstr "<emphasis role=\"strong\">Acties</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Missing sound, USB stick support and DVD on thin clients."
msgstr ""
"Ontbrekende ondersteuning voor klank, USB-sticks en DVD's op thin-clients."

#. RAW HTML: &gt;
#. RAW HTML: &gt;
#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Install diskless workstations (&gt; 800 MHz processor, &gt; 256 MB RAM)"
msgstr ""
"Installeer schijfloze werkstations (processor &gt; 800 MHz, RAM &gt; 256 MB)"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Has 60 thin clients connected to the server and wants more PCs."
msgstr ""
"Er zijn 60 thin-clients verbonden met de server en men wil nog meer PC's."

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Go for diskless clients, or install another thin client server"
msgstr ""
"Schakel over naar schijfloze clients of installeer een extra server voor "
"thin-clients"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"Thin clients run slowly after we expanded with 20 pieces without acquiring a "
"new server machine"
msgstr ""
"De thin-clients functioneren traag nadat we er 20 extra toevoegden zonder "
"een nieuwe server aan te schaffen"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Install 2GB more memory on the server machine"
msgstr "Installeer 2GB extra geheugen op de servermachine"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"Thin clients with 32MB memory do not start after upgrading to Skolelinux 2.0"
msgstr ""
"Thin-clients met 32MB geheugen starten niet op na de opwaardering naar "
"Skolelinux 2.0"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"Turn on swapping on the thin clients, or downgrade to LTSP 4.2 which is set "
"up with swap."
msgstr ""
"Activeer het wisselgeheugen op de thin-clients of waardeer af naar LTSP 4.2 "
"dat ingesteld is met wisselgeheugen."

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"Flash animations make the thin clients slow when 50 students are logged into "
"the same server machine"
msgstr ""
"Flash-animaties doen de thin-clients langzaam functioneren wanneer 50 "
"leerlingen bij dezelfde servermachine aangemeld zijn"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Install diskless clients"
msgstr "Installeer schijfloze clients"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Implementation of possible changes to the system configuration must be done "
"in accordance with the guidelines set for changes of the system. A well-"
"planned function and performance test must also be done before changes can "
"be made in the production system. Testing is done to avoid operational "
"disturbances when changes are set into production."
msgstr ""
"Het toepassen van mogelijke wijzigingen aan de systeemconfiguratie moet "
"gebeuren in overeenstemming met de vooropgestelde richtlijnen voor "
"systeemaanpassingen. Ook moet een goed geplande functie- en performantietest "
"uitgevoerd worden voordat wijzigingen doorgevoerd kunnen worden in het "
"productiesysteem. Testen moeten uitgevoerd worden om te vermijden dat er "
"operationele storingen ontstaan wanneer de veranderingen uitgerold worden in "
"het productiesysteem."

#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
msgid "Preparing the capacity plan"
msgstr "Het capaciteitsplan klaarmaken"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"A capacity plan is basically an investment plan for the ICT system based on "
"knowledge of the users' current needs and future plans."
msgstr ""
"Een capaciteitsplan is hoofdzakelijk een investeringsplan voor het ICT-"
"systeem, gebaseerd op kennis van de huidige noden van de gebruikers en van "
"toekomstplannen."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"The capacity plan should be updated and processed once a year, normally in "
"conjunction with the budget process. The plan should include the following "
"themes:"
msgstr ""
"Jaarlijks moet het capaciteitsplan bijgewerkt en verwerkt worden, gewoonlijk "
"tegelijk met de begrotingswerkzaamheden. Het plan moet de volgende "
"onderwerpen behandelen:"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Preconditions"
msgstr "Voorwaarden"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Summary"
msgstr "Overzicht"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Current and future user needs"
msgstr "Huidige en toekomstige noden"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Service summary"
msgstr "Dienstenoverzicht"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Resource summary"
msgstr "Middelenoverzicht"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Areas for improvement"
msgstr "Voor verbetering vatbare zaken"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Cost model"
msgstr "Kostenmodel"

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Recommendation"
msgstr "Aanbeveling"

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Availability management"
msgstr "Beschikbaarheidsbeheer"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Good and stable availability of ICT services is obviously crucial for users."
msgstr ""
"Zonder twijfel is een goede en stabiele beschikbaarheid van de ICT-diensten "
"wezenlijk voor de gebruikers."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Availability, seen from the user perspective, depends on the following "
"assumptions:"
msgstr ""
"Vanuit het oogpunt van de gebruikers bekeken, is beschikbaarheid afhankelijk "
"van de volgende vooronderstellingen:"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Availability of technical components"
msgstr "Beschikbaarheid van technische componenten"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Failure tolerance"
msgstr "Fouttolerantie"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Quality of maintenance and support"
msgstr "Kwaliteit van onderhoud en ondersteuning"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Procedures and routines for processing operational services"
msgstr "Procedures en routines voor het leveren van operationele diensten"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Security, integrity and availability of data"
msgstr "Veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Availability can be measured in several ways. But before we show examples "
"we'll point out what may be difficult targeting figures. If we should make "
"systematic efforts to availability, we have to clarify what the different "
"things mean. What means for example a percentage of availability."
msgstr ""
"Beschikbaarheid kan op verschillende manieren gemeten worden. Maar vooraleer "
"we voorbeelden beschrijven, willen we wijzen op wat moeilijk haalbare "
"streefcijfers kunnen zijn. Indien we systematische inspanningen moeten "
"leveren op het vlak van beschikbaarheid, moeten we uitklaren wat de "
"betekenis is van verschillende zaken. Wat is bijvoorbeeld de betekenis van "
"een percentage van beschikbaarheid."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Let's say a \"computer with computer program\" is a service. If the computer "
"program does not work one day, then the service is unavailable if all the "
"other programs work fine. What if the computer program is unavailable for a "
"classroom, but available for the rest of the school (because of an "
"underlying service). This is a difficult matter to clarify and work on in "
"practice."
msgstr ""
"Laten we stellen dat een \"computer met computerprogramma\" een dienst is. "
"Indien het computerprogramma een dag niet werkt, dan is de dienst "
"onbeschikbaar als al de overige programma's behoorlijk werken. Wat als het "
"computerprogramma niet beschikbaar is in een klas, maar wel beschikbaar voor "
"de rest van de school (omwille van een achterliggende dienst). Dit is "
"moeilijk om helder te krijgen en er in de praktijk mee te werken."

#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
msgid "Availability measurements"
msgstr "Beschikbaarheidsmetingen"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Availability can be measured using several methods. Here are some examples:"
msgstr ""
"Beschikbaarheid kan met behulp van verschillende methodes gemeten worden. "
"Hierna volgen enkele voorbeelden:"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "<emphasis role=\"strong\">Value</emphasis>"
msgstr "<emphasis role=\"strong\">Waarde</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "<emphasis role=\"strong\">Meaning</emphasis>"
msgstr "<emphasis role=\"strong\">Betekenis</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "% available"
msgstr "% beschikbaar"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"The value can be availability between hours 08:00 and 18:00. If the system "
"is down 1 hour during one day, than the system is available in 90% of the "
"agreed upon time. If availability is measured over a month with 20 work "
"days, then the system is available 95% of the time."
msgstr ""
"De waarde kan de beschikbaarheid zijn tussen 08:00 en 18:00 uur. Indien het "
"systeem uitvalt gedurende 1 uur tijdens één dag, dan is het systeem "
"beschikbaar voor 90% van de overeengekomen tijd. Indien de beschikbaarheid "
"gemeten wordt over een maand met 20 werkdagen, dan is het systeem 95% van de "
"tijd beschikbaar."

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "% unavailable"
msgstr "% onbeschikbaar"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"Is the system down one hour during an agreed uptime, for example 10 hours a "
"day, the system is unavailable in 10% of the time. Measured over 20 days, we "
"may assume the system has been unavailable for 5% of the time."
msgstr ""
"Indien het systeem een uur uitvalt tijdens een tijdsperiode dat het volgens "
"afspraak zou moeten functioneren, bijvoorbeeld 10 uur per dag, dan is het in "
"10% van de tijd onbeschikbaar. Meten we over een periode van 20 dagen, dan "
"mogen we aannemen dat het onbeschikbaar geweest is gedurende 5% van de tijd."

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Downtime"
msgstr "Uitvaltijd"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"One can agree on the number of times one accepts the system to be "
"unavailable during, for example, one month (20 days). It can be a maximum of "
"one hour unavailability in that period, and between 08:00 until 18:00."
msgstr ""
"Men kan afspraken maken over het aantal keren dat men kan aanvaarden dat het "
"systeem onbeschikbaar is over een periode van bijvoorbeeld één maand (20 "
"dagen). Het kan gaan om een onbeschikbaarheid van maximaal een uur over die "
"periode en tussen 08:00 en 18:00 uur."

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Error frequency"
msgstr "Foutfrequentie"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"Even error frequency can be measured per day or for each month. 3 errors in "
"the month because the system was down between 08:00 and 18:00, is an example."
msgstr ""
"Zelfs foutfrequentie kan gemeten worden per dag of per maand. Een voorbeeld "
"kan zijn: 3 fouten in de loop van de maand omdat het systeem uitgevallen was "
"tussen 08:00 en 18:00 uur."

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Error consequences"
msgstr "Gevolgen van fouten"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"Measured values are a common starting point for judging how to respond to an "
"error beyond ordinary error correction. The customer or the school for "
"example, may ask to pay less for the operating agreement for the current "
"month."
msgstr ""
"Gemeten waarden vormen een gemeenschappelijk uitgangspunt om zich een "
"oordeel te vormen over hoe op een fout gereageerd moet worden naast het "
"gewone foutherstel. De klant of de school kunnen bijvoorbeeld vragen om "
"minder te moeten betalen voor de interventieovereenkomst voor de huidige "
"maand."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"The most important is that your measurements describe the user experience in "
"the best possible way. Therefore, one should measure what is important for "
"the user."
msgstr ""
"Het allerbelangrijkste is dat uw metingen op de best mogelijke manier de "
"gebruikerservaring weerspiegelen. Men moet daarom meten wat voor de "
"gebruiker belangrijk is."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"The feedback from the schools is that printers give most problems. This "
"includes everything from the print queue has stopped, to missing paper or "
"toner. Some have also experienced some instability with the browser, and "
"that OpenOffice.org suite is hanging. It may happen when your broadband "
"connection is unstable and you have links in documents going to the Internet."
msgstr ""
"De terugkoppeling vanuit scholen leert dat printers voor de meeste problemen "
"zorgen. Dit kan over allerlei zaken gaan, van de printerwachtrij die gestopt "
"is tot het ontbreken van papier of toner. Sommigen hebben ook onstabiliteit "
"van de browser ervaren of de OpenOffice.org-suite die vastloopt. Dit kan "
"zich voordoen als de breedbandverbinding onstabiel is en het document links "
"bevat naar het internet."

#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
msgid "Infrastructure"
msgstr "Infrastructuur"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"To have a stable computing environment, one is dependent on a good enough "
"technical quality of the network. Several schools have experienced "
"instability because the physical computer network is provisional and of poor "
"quality."
msgstr ""
"Om een stabiele computeromgeving te hebben, moet men beschikken over een "
"netwerk van een voldoende hoge technische kwaliteit. Verschillende scholen "
"werden geconfronteerd met onstabiliteit omdat het fysieke computernetwerk "
"voorlopig en van slechte kwaliteit was."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: