[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://installation-guide/po/nl/using-d-i.poDag iedereen, 


De vertaling van po/nl/using-d-i.po van installation-guide werd
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/po/nl/using-d-i.po b/po/nl/using-d-i.po
index fe04cb494..c1869b087 100644
--- a/po/nl/using-d-i.po
+++ b/po/nl/using-d-i.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: d-i-manual/using-d-i\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2018-08-03 23:21+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-05-10 22:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-25 21:02+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -3281,6 +3281,15 @@ msgid ""
 "something different (like an encrypted volume). You need to remove such "
 "disks from the system, before performing a new LVM setup!"
 msgstr ""
+"Waarschuwing: de nieuwe LVM-installatie zal alle gegevens vernietigen op "
+"alle partities die gemarkeerd zijn met een code van het type LVM. Dus, "
+"indien u op sommige van uw harde schijven reeds een LVM heeft en op die "
+"machine ook nog Debian wilt installeren, zal de oude (bestaande) LVM gewist "
+"worden! Hetzelfde geldt voor partities die (om welke reden ook) ten onrechte "
+"gemarkeerd zijn met een code van het type LVM, maar iets anders bevatten "
+"(zoals een versleuteld opslagmedium). U dient dergelijke schijven te "
+"verwijderen uit het systeem vooraleer u een nieuwe installatie van LVM "
+"uitvoert!"
 
 #. Tag: para
 #: using-d-i.xml:1873
# Dutch translation of the Debian Installation Guide.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: d-i-manual/using-d-i\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-03 23:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-25 21:02+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:5
#, no-c-format
msgid "Using the &debian; Installer"
msgstr "Het &debian; installatiesysteem gebruiken"

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:7
#, no-c-format
msgid "How the Installer Works"
msgstr "Hoe het installatiesysteem werkt"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:8
#, no-c-format
msgid ""
"The &debian; Installer consists of a number of special-purpose components to "
"perform each installation task. Each component performs its task, asking the "
"user questions as necessary to do its job. The questions themselves are "
"given priorities, and the priority of questions to be asked is set when the "
"installer is started."
msgstr ""
"Het &debian; installatiesysteem bestaat uit een aantal componenten die elk "
"ontwikkeld zijn om een specifieke taak uit te voeren tijdens de installatie. "
"Elke component voert zijn taak uit, waarbij aan de gebruiker vragen gesteld "
"kunnen worden als dat voor die taak nodig is. Aan de vragen zelf is een "
"prioriteit toegekend, en bij het opstarten van het installatiesysteem wordt "
"ingesteld welke prioriteit vragen moeten hebben om gesteld te worden."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:16
#, no-c-format
msgid ""
"When a default installation is performed, only essential (high priority) "
"questions will be asked. This results in a highly automated installation "
"process with little user interaction. Components are automatically run in "
"sequence; which components are run depends mainly on the installation method "
"you use and on your hardware. The installer will use default values for "
"questions that are not asked."
msgstr ""
"Als een standaardinstallatie wordt uitgevoerd, zullen alleen essentiële "
"vragen (met een hoge prioriteit - high priority) worden gesteld. Het "
"resultaat is een in hoge mate geautomatiseerd installatieproces met weinig "
"interactie met de gebruiker. Componenten worden vanzelf in de juiste "
"volgorde uitgevoerd; welke componenten worden uitgevoerd, wordt "
"hoofdzakelijk bepaald door de gekozen installatiemethode en door uw "
"apparatuur. Het installatiesysteem zal standaardantwoorden gebruiken voor "
"vragen die niet worden gesteld."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:25
#, no-c-format
msgid ""
"If there is a problem, the user will see an error screen, and the installer "
"menu may be shown in order to select some alternative action. If there are "
"no problems, the user will never see the installer menu, but will simply "
"answer questions for each component in turn. Serious error notifications are "
"set to priority <quote>critical</quote> so the user will always be notified."
msgstr ""
"Als er een probleem optreedt, wordt een scherm met een foutmelding getoond "
"en zal mogelijk het menu van het installatiesysteem worden getoond zodat de "
"gebruiker een alternatieve actie kan selecteren. Als er geen problemen zijn, "
"zal de gebruiker het menu van het installatiesysteem nooit zien, maar "
"eenvoudig de vragen voor iedere opeenvolgende component kunnen beantwoorden. "
"Meldingen van ernstige fouten hebben een prioriteit <quote>critical</quote> "
"(kritiek), zodat de gebruiker altijd geïnformeerd zal worden."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:34
#, no-c-format
msgid ""
"Some of the defaults that the installer uses can be influenced by passing "
"boot arguments when &d-i; is started. If, for example, you wish to force "
"static network configuration (IPv6 autoconfiguration and DHCP are used by "
"default if available), you could add the boot parameter <userinput>netcfg/"
"disable_autoconfig=true</userinput>. See <xref linkend=\"installer-args\"/> "
"for available options."
msgstr ""
"Sommige van de standaardwaarden die het installatiesysteem gebruikt, kunnen "
"beïnvloed worden door het meegeven van opstartparameters bij het starten van "
"&d-i;. Als u bijvoorbeeld statische netwerkconfiguratie wilt forceren "
"(standaard worden automatische IPv6-configuratie en DHCP gebruikt indien dit "
"beschikbaar is), kunt u de opstartparameter <userinput>netcfg/"
"disable_autoconfig=true</userinput> toevoegen. Zie <xref linkend=\"installer-"
"args\"/> voor een overzicht van beschikbare opties."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:43
#, no-c-format
msgid ""
"Power users may be more comfortable with a menu-driven interface, where each "
"step is controlled by the user rather than the installer performing each "
"step automatically in sequence. To use the installer in a manual, menu-"
"driven way, add the boot argument <userinput>priority=medium</userinput>."
msgstr ""
"Het is mogelijk dat gevorderde gebruikers zich meer thuis voelen met een "
"menugestuurde interface, waarbij elke stap door de gebruiker zelf wordt "
"bepaald in plaats van het installatiesysteem dat automatisch elke stap in "
"volgorde uitvoert. Om het installatiesysteem op een handmatige, "
"menugestuurde manier uit te voeren, moet de opstartparameter "
"<userinput>priority=medium</userinput> worden toegevoegd."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:51
#, no-c-format
msgid ""
"If your hardware requires you to pass options to kernel modules as they are "
"installed, you will need to start the installer in <quote>expert</quote> "
"mode. This can be done by either using the <command>expert</command> command "
"to start the installer or by adding the boot argument "
"<userinput>priority=low</userinput>. Expert mode gives you full control over "
"&d-i;."
msgstr ""
"Als het voor uw apparatuur noodzakelijk is om parameters mee te geven bij de "
"installatie van kernelmodules, dan zult u het installatiesysteem moeten "
"starten in de <quote>expert</quote> modus. Dit is mogelijk door ofwel het "
"commando <command>expert</command> te gebruiken om het installatiesysteem op "
"te starten, ofwel door <userinput>priority=low</userinput> als "
"opstartparameter toe te voegen. De expertmodus geeft u volledige controle "
"over &d-i;."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:60
#, no-c-format
msgid ""
"For this architecture the &d-i; supports two different user interfaces: a "
"graphical one and a character-based one. The graphical interface is used by "
"default unless you select an <quote>Install</quote> option in the boot menu. "
"For more information about the graphical installer, please refer to <xref "
"linkend=\"graphical\"/>."
msgstr ""
"Voor deze architectuur ondersteunt &d-i; twee verschillende "
"gebruikersinterfaces: een grafische en een tekstgeoriënteerde. Tenzij u in "
"het initiële opstartmenu kiest voor een menuoptie met <quote>Install</"
"quote>, zal de grafische interface standaard worden gebruikt. Zie <xref "
"linkend=\"graphical\"/> voor nadere informatie over de grafische versie van "
"het installatiesysteem."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:68
#, no-c-format
msgid ""
"For this architecture the &d-i; supports two different user interfaces: a "
"character-based one and a graphical one. The character-based interface is "
"used by default unless you select the <quote>Graphical install</quote> "
"option on purpose. For more information about the graphical installer, "
"please refer to <xref linkend=\"graphical\"/>."
msgstr ""
"Voor deze architectuur ondersteunt &d-i; twee verschillende "
"gebruikersinterfaces: een tekstgeoriënteerde en een grafische. Tenzij u "
"bewust de optie <quote>Graphical install</quote> kiest, zal de "
"tekstgeoriënteerde interface standaard worden gebruikt. Zie <xref linkend="
"\"graphical\"/> voor nadere informatie over de grafische versie van het "
"installatiesysteem."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:76
#, no-c-format
msgid ""
"For this architecture the installer uses a character-based user interface. A "
"graphical user interface is currently not available."
msgstr ""
"Voor deze architectuur gebruikt het installatiesysteem een "
"tekstgeoriënteerde gebruikersinterface. Een grafische gebruikersinterface is "
"momenteel niet beschikbaar."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:81
#, no-c-format
msgid ""
"In the character-based environment the use of a mouse is not supported. Here "
"are the keys you can use to navigate within the various dialogs. The "
"<keycap>Tab</keycap> or <keycap>right</keycap> arrow keys move "
"<quote>forward</quote>, and the <keycombo> <keycap>Shift</keycap> "
"<keycap>Tab</keycap> </keycombo> or <keycap>left</keycap> arrow keys move "
"<quote>backward</quote> between displayed buttons and selections. The "
"<keycap>up</keycap> and <keycap>down</keycap> arrow select different items "
"within a scrollable list, and also scroll the list itself. In addition, in "
"long lists, you can type a letter to cause the list to scroll directly to "
"the section with items starting with the letter you typed and use <keycap>Pg-"
"Up</keycap> and <keycap>Pg-Down</keycap> to scroll the list in sections. The "
"<keycap>space bar</keycap> selects an item such as a checkbox. Use "
"&enterkey; to activate choices."
msgstr ""
"In de tekstgeoriënteerde omgeving wordt het gebruik van een muis niet "
"ondersteund. De volgende toetsen kunnen worden gebruikt om te navigeren in "
"de diverse dialoogvensters. Om tussen de getoonde knoppen of selecties "
"<quote>vooruit</quote> te gaan, gebruikt u de toetsen <keycap>Tab</keycap> "
"of pijl <keycap>rechts</keycap>. Om <quote>achteruit</quote> te gaan, "
"gebruikt u de toetsen <keycombo> <keycap>Shift</keycap> <keycap>Tab</keycap> "
"</keycombo> of pijl<keycap>links</keycap>. Met de pijlen <keycap>omhoog</"
"keycap> en <keycap>omlaag</keycap> selecteert u de verschillende regels in "
"een schuifbare lijst en verschuift u ook de lijst zelf. Daarnaast kunt u, "
"bij lange lijsten, een letter intoetsen waardoor meteen het deel van de "
"lijst zal worden getoond waarvan de regels met die letter beginnen. Ook kunt "
"u met <keycap>Pg-Up</keycap> en <keycap>Pg-Down</keycap> de lijst per pagina "
"verschuiven. Met de <keycap>spatiebalk</keycap> selecteert u een element "
"zoals een keuzevak. Gebruik &enterkey; om keuzes te activeren."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:98
#, no-c-format
msgid ""
"Some dialogs may offer additional help information. If help is available "
"this will be indicated on the bottom line of the screen by displaying that "
"help information can be accessed by pressing the <keycap>F1</keycap> key."
msgstr ""
"Bij sommige dialoogvensters krijgt u bijkomende informatie om u te helpen. "
"Indien er hulp beschikbaar is, wordt dit aangegeven in de onderste regel van "
"het scherm door te vermelden dat u hulp kunt krijgen door op de toets "
"<keycap>F1</keycap> te drukken."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:104
#, no-c-format
msgid ""
"S/390 does not support virtual consoles. You may open a second and third ssh "
"session to view the logs described below."
msgstr ""
"S/390 ondersteunt geen virtuele consoles. U kunt echter een tweede en derde "
"ssh-sessie openen om de hieronder beschreven logboeken te bekijken."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:109
#, no-c-format
msgid ""
"Error messages and logs are redirected to the fourth console. You can access "
"this console by pressing <keycombo><keycap>Left Alt</keycap><keycap>F4</"
"keycap></keycombo> (hold the left <keycap>Alt</keycap> key while pressing "
"the <keycap>F4</keycap> function key); get back to the main installer "
"process with <keycombo><keycap>Left Alt</keycap><keycap>F1</keycap></"
"keycombo>."
msgstr ""
"Foutmeldingen en logboekberichten worden omgeleid naar de vierde console. U "
"kunt toegang krijgen tot deze console door op <keycombo><keycap>linker Alt</"
"keycap><keycap>F4</keycap></keycombo> te drukken (houd de linker "
"<keycap>Alt</keycap>-toets vast terwijl u de <keycap>F4</keycap>-"
"functietoets indrukt); u keert terug naar het hoofdinstallatiescherm met "
"<keycombo><keycap>linker Alt</keycap><keycap>F1</keycap></keycombo>."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:119
#, no-c-format
msgid ""
"These messages can also be found in <filename>/var/log/syslog</filename>. "
"After installation, this log is copied to <filename>/var/log/installer/"
"syslog</filename> on your new system. Other installation messages may be "
"found in <filename>/var/log/</filename> during the installation, and "
"<filename>/var/log/installer/</filename> after the computer has been booted "
"into the installed system."
msgstr ""
"Deze meldingen kunnen ook worden teruggevonden in <filename>/var/log/syslog</"
"filename>. Na de installatie wordt dit logbestand gekopieerd naar <filename>/"
"var/log/installer/syslog</filename> op uw nieuwe systeem. Andere "
"installatiemeldingen kunnen tijdens de installatie worden gevonden in "
"<filename>/var/log/</filename> en, nadat de computer opnieuw is opgestart "
"met het nieuwe systeem, in <filename>/var/log/installer/</filename>."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:132
#, no-c-format
msgid "Using the graphical installer"
msgstr "Het grafische installatiesysteem gebruiken"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:133
#, no-c-format
msgid ""
"The graphical installer basically works the same as the text-based installer "
"and thus the rest of this manual can be used to guide you through the "
"installation process."
msgstr ""
"Het grafische installatiesysteem werkt eigenlijk op dezelfde manier als het "
"tekstgeoriënteerde installatiesysteem, en dus kunt u de rest van deze "
"handleiding gebruiken om u te laten begeleiden bij het installatieproces."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:139
#, no-c-format
msgid ""
"If you prefer using the keyboard over the mouse, there are two things you "
"need to know. To expand a collapsed list (used for example for the selection "
"of countries within continents), you can use the <keycap>+</keycap> and "
"<keycap>-</keycap> keys. For questions where more than one item can be "
"selected (e.g. task selection), you first need to tab to the &BTN-CONT; "
"button after making your selections; hitting enter will toggle a selection, "
"not activate &BTN-CONT;."
msgstr ""
"Indien u liever het toetsenbord dan de muis gebruikt, dient u twee zaken te "
"weten. Om een ingeklapte lijst (wordt bijvoorbeeld toegepast bij de selectie "
"van een land binnen een continent) uit te klappen, kunt u de toetsen <keycap>"
"+</keycap> en <keycap>-</keycap> gebruiken. Bij vragen waarbij meer dan een "
"item geselecteerd kan worden (bijv. de selectie van taken), moet u nadat u "
"klaar bent met kiezen eerst met de toets <keycap>Tab</keycap> naar de knop "
"&BTN-CONT; gaan. Op de entertoets drukken werkt als een schakelaar "
"(selecteert/deselecteert het actieve element), maar activeert niet &BTN-"
"CONT;."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:149
#, no-c-format
msgid ""
"If a dialog offers additional help information, a <guibutton>Help</"
"guibutton> button will be displayed. The help information can be accessed "
"either by activating the button or by pressing the <keycap>F1</keycap> key."
msgstr ""
"Indien er bij een dialoogvenster bijkomende hulp beschikbaar is, zult u een "
"<guibutton>Help</guibutton>-knop zien. U krijgt de hulp te zien door ofwel "
"de knop te activeren of op de <keycap>F1</keycap>-toets te drukken."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:155
#, no-c-format
msgid ""
"To switch to another console, you will also need to use the <keycap>Ctrl</"
"keycap> key, just as with the X Window System. For example, to switch to VT2 "
"(the first debug shell) you would use: <keycombo> <keycap>Ctrl</keycap> "
"<keycap>Left Alt</keycap> <keycap>F2</keycap> </keycombo>. The graphical "
"installer itself runs on VT5, so you can use <keycombo> <keycap>Left Alt</"
"keycap> <keycap>F5</keycap> </keycombo> to switch back."
msgstr ""
"Om naar een andere console over te schakelen, zult u ook de <keycap>Ctrl</"
"keycap>-toets moeten gebruiken, zoals dat ook met het X Window System het "
"geval is. Indien u bijvoorbeeld wilt overschakelen naar VT2 (de eerste shell "
"om te debuggen), zult u de volgende toetsencombinatie gebruiken: <keycombo> "
"<keycap>Ctrl</keycap> <keycap>linker Alt</keycap> <keycap>F2</keycap> </"
"keycombo>. Het grafische installatiesysteem zelf bevindt zich op VT5, en dus "
"kunt u de toetsencombinatie <keycombo> <keycap>linker Alt</keycap> "
"<keycap>F5</keycap> </keycombo> gebruiken om er naar terug te keren."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:169
#, no-c-format
msgid "Components Introduction"
msgstr "Voorstelling van de componenten"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:170
#, no-c-format
msgid ""
"Here is a list of installer components with a brief description of each "
"component's purpose. Details you might need to know about using a particular "
"component are in <xref linkend=\"module-details\"/>."
msgstr ""
"Hieronder vindt u een lijst van de componenten van het installatiesysteem "
"met een korte beschrijving van het doel van elke component. Details over het "
"gebruik van een specifieke component staan in <xref linkend=\"module-details"
"\"/>."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:181
#, no-c-format
msgid "main-menu"
msgstr "main-menu"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:181
#, no-c-format
msgid ""
"Shows the list of components to the user during installer operation, and "
"starts a component when it is selected. Main-menu's questions are set to "
"priority medium, so if your priority is set to high or critical (high is the "
"default), you will not see the menu. On the other hand, if there is an error "
"which requires your intervention, the question priority may be downgraded "
"temporarily to allow you to resolve the problem, and in that case the menu "
"may appear."
msgstr ""
"De component 'main-menu' (hoofdmenu) toont tijdens de installatie aan de "
"gebruiker de lijst met componenten en start een component wanneer deze "
"geselecteerd wordt. De vragen van het hoofdmenu hebben medium (gemiddeld) "
"als prioriteit. Dit betekent dat u het menu niet zult zien als u bij de "
"installatie de prioriteit heeft ingesteld op high (hoog) of critical "
"(kritiek) (high is de standaardwaarde). Indien er echter een fout optreedt "
"waarvoor uw interventie nodig is, zal de prioriteit die vragen moeten hebben "
"vooraleer ze gesteld worden, tijdelijk worden verlaagd om u in de "
"gelegenheid te stellen het probleem op te lossen en in dat geval kan dus het "
"menu alsnog verschijnen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:191
#, no-c-format
msgid ""
"You can get to the main menu by selecting the &BTN-GOBACK; button repeatedly "
"to back all the way out of the currently running component."
msgstr ""
"U kunt het hoofdmenu bereiken door herhaaldelijk de knop &BTN-GOBACK; te "
"selecteren, waardoor u stapsgewijs teruggaat uit de op dat moment actieve "
"component."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:200
#, no-c-format
msgid "localechooser"
msgstr "localechooser"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:200
#, no-c-format
msgid ""
"Allows the user to select localization options for the installation and the "
"installed system: language, country and locales. The installer will display "
"messages in the selected language, unless the translation for that language "
"is not complete in which case some messages may be shown in English."
msgstr ""
"Stelt de gebruiker in staat om lokalisatie-opties te selecteren voor de "
"installatie en het geïnstalleerde systeem: taal, land en taalgebied "
"(locale). Het installatiesysteem zal meldingen weergeven in de gekozen taal, "
"tenzij de vertaling voor die taal niet compleet is. In dat geval kunnen "
"sommige meldingen in het Engels zijn."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:212
#, no-c-format
msgid "console-setup"
msgstr "console-setup"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:212
#, no-c-format
msgid ""
"Shows a list of keyboards, from which the user chooses the model which "
"matches his own."
msgstr ""
"Toont een lijst van toetsenborden waaruit de gebruiker het model kan kiezen "
"dat overeenkomt met het zijne."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:221
#, no-c-format
msgid "hw-detect"
msgstr "hw-detect"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:221
#, no-c-format
msgid ""
"Automatically detects most of the system's hardware, including network "
"cards, disk drives, and PCMCIA."
msgstr ""
"Detecteert automatisch de meeste hardware in het systeem, inclusief "
"netwerkkaarten, harde schijven en PCMCIA."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:230
#, no-c-format
msgid "cdrom-detect"
msgstr "cdrom-detect"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:230
#, no-c-format
msgid "Looks for and mounts a &debian; installation CD."
msgstr "Zoekt een &debian; installatie-CD en koppelt die aan."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:238
#, no-c-format
msgid "netcfg"
msgstr "netcfg"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:238
#, no-c-format
msgid ""
"Configures the computer's network connections so it can communicate over the "
"internet."
msgstr ""
"Configureert de netwerkverbindingen van de computer zodat die via het "
"internet kan communiceren."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:247
#, no-c-format
msgid "iso-scan"
msgstr "iso-scan"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:247
#, no-c-format
msgid ""
"Searches for ISO images (<filename>.iso</filename> files) on hard drives."
msgstr ""
"Zoekt op harde schijven naar ISO-images (<filename>.iso</filename>-"
"bestanden)."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:255
#, no-c-format
msgid "choose-mirror"
msgstr "choose-mirror"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:255
#, no-c-format
msgid ""
"Presents a list of &debian; archive mirrors. The user may choose the source "
"of his installation packages."
msgstr ""
"Toont een overzicht van spiegelservers die het archief van &debian; "
"aanbieden. De gebruiker kan hier kiezen uit welke bron de pakketten voor de "
"installatie opgehaald worden."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:264
#, no-c-format
msgid "cdrom-checker"
msgstr "cdrom-checker"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:264
#, no-c-format
msgid ""
"Checks integrity of a CD-ROM. This way, the user may assure him/herself that "
"the installation CD-ROM was not corrupted."
msgstr ""
"Controleert de integriteit van een CD. Op die manier kan een gebruiker zeker "
"zijn dat de installatie-CD niet beschadigd is."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:273
#, no-c-format
msgid "lowmem"
msgstr "lowmem"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:273
#, no-c-format
msgid ""
"Lowmem tries to detect systems with low memory and then does various tricks "
"to remove unnecessary parts of &d-i; from the memory (at the cost of some "
"features)."
msgstr ""
"De component 'lowmem' probeert systemen met een beperkt werkgeheugen te "
"detecteren en past vervolgens verschillende trucs toe om niet strict "
"noodzakelijke onderdelen van &d-i; uit het werkgeheugen te verwijderen (ten "
"koste van enige functionaliteit)."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:283
#, no-c-format
msgid "anna"
msgstr "anna"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:283
#, no-c-format
msgid ""
"Anna's Not Nearly APT. Installs packages which have been retrieved from the "
"chosen mirror or CD."
msgstr ""
"Het acroniem 'anna' staat voor \"Anna's Not Nearly APT\" (Anna is nog lang "
"APT niet). Installeert pakketten die zijn opgehaald vanaf de gekozen "
"spiegelserver of CD."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:292
#, no-c-format
msgid "user-setup"
msgstr "user-setup"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:292
#, no-c-format
msgid "Sets up the root password, and adds a non-root user."
msgstr ""
"Stelt het wachtwoord in voor 'root' (wat de gebruikersnaam van de "
"systeembeheerder is) en creëert een normale gebruiker."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:300
#, no-c-format
msgid "clock-setup"
msgstr "clock-setup"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:300
#, no-c-format
msgid ""
"Updates the system clock and determines whether the clock is set to UTC or "
"not."
msgstr ""
"Zet de interne systeemklok juist en bepaalt of die al dan niet op de "
"gecoördineerde wereldtijd (UTC) ingesteld moet staan."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:309
#, no-c-format
msgid "tzsetup"
msgstr "tzsetup"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:309
#, no-c-format
msgid "Selects the time zone, based on the location selected earlier."
msgstr "Selecteert de tijdzone op basis van de eerder geselecteerde locatie."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:317
#, no-c-format
msgid "partman"
msgstr "partman"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:317
#, no-c-format
msgid ""
"Allows the user to partition disks attached to the system, create file "
"systems on the selected partitions, and attach them to the mountpoints. "
"Included are also interesting features like a fully automatic mode or LVM "
"support. This is the preferred partitioning tool in &debian;."
msgstr ""
"Stelt de gebruiker in staat om de met het systeem verbonden schijven in te "
"delen, om op de geselecteerde partities bestandssystemen te creëren en om "
"deze aan te koppelen aan de aankoppelpunten. Bovendien biedt 'partman' "
"interessante functionaliteit zoals volledig geautomatiseerde schijfindeling "
"en LVM-ondersteuning. Dit is het schijfindelingsgereedschap waaraan &debian; "
"de voorkeur geeft."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:329
#, no-c-format
msgid "partitioner"
msgstr "partitioner"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:329
#, no-c-format
msgid ""
"Allows the user to partition disks attached to the system. A partitioning "
"program appropriate to your computer's architecture is chosen."
msgstr ""
"Stelt de gebruiker in staat om de met het systeem verbonden schijven in te "
"delen. Er wordt een schijfindelingsprogramma gekozen dat past bij de "
"architectuur van uw computer."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:339
#, no-c-format
msgid "partconf"
msgstr "partconf"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:339
#, no-c-format
msgid ""
"Displays a list of partitions, and creates file systems on the selected "
"partitions according to user instructions."
msgstr ""
"Toont een overzicht van de partities en creëert bestandssystemen op de "
"geselecteerde partities volgens de instructies van de gebruiker."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:348
#, no-c-format
msgid "lvmcfg"
msgstr "lvmcfg"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:348
#, no-c-format
msgid ""
"Helps the user with the configuration of the <firstterm>LVM</firstterm> "
"(Logical Volume Manager)."
msgstr ""
"Helpt de gebruiker met het configureren van de <firstterm>LVM</firstterm> "
"(Logical Volume Manager), het systeem dat logische volumes beheert."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:357
#, no-c-format
msgid "mdcfg"
msgstr "mdcfg"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:357
#, no-c-format
msgid ""
"Allows the user to set up Software <firstterm>RAID</firstterm> (Redundant "
"Array of Inexpensive Disks). This Software RAID is usually superior to the "
"cheap IDE (pseudo hardware) RAID controllers found on newer motherboards."
msgstr ""
"Stelt de gebruiker in staat om een Software <firstterm>RAID</firstterm> "
"(Redundant Array of Inexpensive Disks) te configureren. Een software RAID is "
"veelal beter dan de goedkope (semi-hardwarematige) IDE-stuurapparaten voor "
"RAID die op sommige nieuwere moederborden voorkomen."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:368
#, no-c-format
msgid "base-installer"
msgstr "base-installer"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:368
#, no-c-format
msgid ""
"Installs the most basic set of packages which would allow the computer to "
"operate under &debian-gnu; when rebooted."
msgstr ""
"Installeert de meest basale set pakketten die het mogelijk maakt om de "
"computer onder &debian-gnu; te laten functioneren, nadat hij opnieuw "
"opgestart werd."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:377
#, no-c-format
msgid "apt-setup"
msgstr "apt-setup"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:377
#, no-c-format
msgid ""
"Configures apt, mostly automatically, based on what media the installer is "
"running from."
msgstr ""
"Verzorgt de configuratie van apt. Dit gebeurt grotendeels automatisch op "
"basis van de media die voor het installatiesysteem gebruikt worden."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:386
#, no-c-format
msgid "pkgsel"
msgstr "pkgsel"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:386
#, no-c-format
msgid ""
"Uses <classname>tasksel</classname> to select and install additional "
"software."
msgstr ""
"Maakt gebruik van <classname>tasksel</classname> voor de selecte en de "
"installatie van extra software."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:394
#, no-c-format
msgid "os-prober"
msgstr "os-prober"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:394
#, no-c-format
msgid ""
"Detects currently installed operating systems on the computer and passes "
"this information to the bootloader-installer, which may offer you an ability "
"to add discovered operating systems to the bootloader's start menu. This way "
"the user could easily choose at the boot time which operating system to "
"start."
msgstr ""
"Zoekt naar reeds op de computer aanwezige besturingssystemen en geeft deze "
"informatie door aan de component 'bootloader-installer', die u in de "
"mogelijkheid kan stellen om gevonden besturingssystemen toe te voegen aan "
"het startmenu van de opstartlader. Op deze manier kan de gebruiker tijdens "
"het opstarten van de computer op een eenvoudige manier kiezen welk "
"besturingssysteem moet worden gestart."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:406
#, no-c-format
msgid "bootloader-installer"
msgstr "bootloader-installer"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:406
#, no-c-format
msgid ""
"The various bootloader installers each install a boot loader program on the "
"hard disk, which is necessary for the computer to start up using &arch-"
"kernel; without using a floppy or CD-ROM. Many boot loaders allow the user "
"to choose an alternate operating system each time the computer boots."
msgstr ""
"De verschillende programma's voor het installeren van een "
"'bootloader' (opstartlader), installeren allemaal een opstartladerprogramma "
"op de harde schijf. Een dergelijk programma is noodzakelijk om de computer "
"te laten opstarten met &arch-kernel; zonder een diskette of CD te gebruiken. "
"Veel opstartladers bieden de gebruiker de mogelijkheid om telkens wanneer de "
"computer wordt opgestart te kiezen welk van de verschillende "
"besturingssystemen gebruikt moet worden."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:417
#, no-c-format
msgid "shell"
msgstr "shell"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:417
#, no-c-format
msgid ""
"Allows the user to execute a shell from the menu, or in the second console."
msgstr ""
"Stelt de gebruiker in staat vanuit het menu of op de tweede console een "
"shell te starten."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:426
#, no-c-format
msgid "save-logs"
msgstr "save-logs"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:426
#, no-c-format
msgid ""
"Provides a way for the user to record information on a floppy disk, network, "
"hard disk, or other media when trouble is encountered, in order to "
"accurately report installer software problems to &debian; developers later."
msgstr ""
"Stelt de gebruiker in staat om informatie op een diskette, via het netwerk, "
"op harde schijf of op een ander medium op te slaan wanneer zich problemen "
"voordoen. Hiermee kan later een nauwkeurig verslag van problemen met het "
"installatiesysteem worden gestuurd aan de ontwikkelaars van &debian;."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:444
#, no-c-format
msgid "Using Individual Components"
msgstr "Individuele componenten gebruiken"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:445
#, no-c-format
msgid ""
"In this section we will describe each installer component in detail. The "
"components have been grouped into stages that should be recognizable for "
"users. They are presented in the order they appear during the install. Note "
"that not all modules will be used for every installation; which modules are "
"actually used depends on the installation method you use and on your "
"hardware."
msgstr ""
"In dit onderdeel beschrijven we elke component van het installatiesysteem in "
"detail. De componenten zijn gegroepeerd in stadia die herkenbaar zouden "
"moeten zijn voor gebruikers. Ze worden voorgesteld in de volgorde waarin ze "
"tijdens de installatie aan bod komen. Merk op dat niet alle modules voor "
"elke installatie gebruikt zullen worden; welke modules daadwerkelijk worden "
"gebruikt is afhankelijk van de door u gebruikte installatiemethode en van uw "
"apparatuur."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:457
#, no-c-format
msgid "Setting up &debian; Installer and Hardware Configuration"
msgstr ""
"Het instellen van het installatiesysteem van &debian; en het configureren "
"van de hardware"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:458
#, no-c-format
msgid ""
"Let's assume the &debian; Installer has booted and you are facing its first "
"screen. At this time, the capabilities of &d-i; are still quite limited. It "
"doesn't know much about your hardware, preferred language, or even the task "
"it should perform. Don't worry. Because &d-i; is quite clever, it can "
"automatically probe your hardware, locate the rest of its components and "
"upgrade itself to a capable installation system. However, you still need to "
"help &d-i; with some information it can't determine automatically (like "
"selecting your preferred language, keyboard layout or desired network "
"mirror)."
msgstr ""
"Laten we er vanuit gaan dat het &debian; installatiesysteem is opgestart en "
"dat u het eerste scherm ervan voor u heeft. Op dat moment is de "
"functionaliteit van &d-i; nog vrij beperkt. Het weet nog niet veel over uw "
"apparatuur, over welke taal u verkiest en zelfs niet over de taken die het "
"moet uitvoeren. Maak u geen zorgen. Want &d-i; is behoorlijk slim. Het kan "
"proberen uw apparatuur automatisch te detecteren, het kan de rest van zijn "
"componenten lokaliseren en zichzelf opwaarderen tot een volwaardig "
"installatiesysteem. U zult echter &d-i; nog altijd moeten helpen met enige "
"informatie die het niet automatisch kan bepalen (zoals de selectie van de "
"taal en de toetsenbordindeling die u verkiest of van de gewenste "
"spiegelserver)."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:471
#, no-c-format
msgid ""
"You will notice that &d-i; performs <firstterm>hardware detection</"
"firstterm> several times during this stage. The first time is targeted "
"specifically at the hardware needed to load installer components (e.g. your "
"CD-ROM or network card). As not all drivers may be available during this "
"first run, hardware detection needs to be repeated later in the process."
msgstr ""
"U zult merken dat &d-i; tijdens dit stadium verschillende keren een "
"<firstterm>hardwareherkenning</firstterm> uitvoert. De eerste keer is dit "
"specifiek gericht op de apparatuur (bijvoorbeeld uw CD-station of "
"netwerkkaart) die nodig is voor het laden van componenten van het "
"installatiesysteem. Omdat bij deze eerste keer mogelijk nog niet alle "
"stuurprogramma's beschikbaar zijn, moet de hardwareherkenning later in het "
"proces worden herhaald."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:479
#, no-c-format
msgid ""
"During hardware detection &d-i; checks if any of the drivers for the "
"hardware devices in your system require firmware to be loaded. If any "
"firmware is requested but unavailable, a dialog will be displayed that "
"allows the missing firmware to be loaded from a removable medium. See <xref "
"linkend=\"loading-firmware\"/> for further details."
msgstr ""
"Tijdens de hardwareherkenning zal &d-i; nagaan of er stuurprogramma's voor "
"uw hardware zijn waarvoor eventueel firmware geladen moet worden. Als er "
"firmware nodig is die niet beschikbaar is, zal een dialoogvenster getoond "
"worden dat de mogelijkheid biedt om de ontbrekende firmware vanaf een "
"verwisselbaar medium te laden. Zie <xref linkend=\"loading-firmware\"/> voor "
"nadere details."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:494
#, no-c-format
msgid "Check available memory / low memory mode"
msgstr "Controle van het beschikbaar geheugen / modus voor weinig geheugen"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:496
#, no-c-format
msgid ""
"One of the first things &d-i; does, is to check available memory. If the "
"available memory is limited, this component will make some changes in the "
"installation process which hopefully will allow you to install &debian-gnu; "
"on your system."
msgstr ""
"Een van de eerste dingen die &d-i; doet, is het controleren van het "
"beschikbaar geheugen. Als de hoeveelheid beschikbaar geheugen beperkt is, "
"zal deze component een aantal wijzigingen aanbrengen in het "
"installatieproces waardoor u hopelijk in staat zult zijn om &debian-gnu; op "
"uw systeem te installeren."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:503
#, no-c-format
msgid ""
"The first measure taken to reduce memory consumption by the installer is to "
"disable translations, which means that the installation can only be done in "
"English. Of course, you can still localize the installed system after the "
"installation has completed."
msgstr ""
"De eerste maatregel die genomen wordt om het geheugengebruik door het "
"installatiesysteem te beperken, is het uitschakelen van de vertaling. Dit "
"betekent dat de installatie enkel nog in het Engels kan verlopen. Natuurlijk "
"kunt u na de installatie nog steeds de lokalisatie voor het geïnstalleerde "
"systeem instellen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:510
#, no-c-format
msgid ""
"If that is not sufficient, the installer will further reduce memory "
"consumption by loading only those components essential to complete a basic "
"installation. This reduces the functionality of the installation system. You "
"will be given the opportunity to load additional components manually, but "
"you should be aware that each component you select will use additional "
"memory and thus may cause the installation to fail."
msgstr ""
"Als dit nog steeds onvoldoende is, zal het installatiesysteem het "
"geheugengebruik nog verder trachten te verminderen door enkel die "
"componenten te laden die nodig zijn om een basale installatie uit te voeren. "
"Dit beperkt de functionaliteit van het installatiesysteem. U zult de "
"gelegenheid krijgen om bijkomende componenten handmatig te laden, maar u "
"moet er zich rekenschap van geven dat elke geselecteerde component ook extra "
"geheugen zal gebruiken en dat dit de installatie kan laten mislukken."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:519
#, no-c-format
msgid ""
"If the installer runs in low memory mode, it is recommended to create a "
"relatively large swap partition (64&ndash;128MB). The swap partition will be "
"used as virtual memory and thus increases the amount of memory available to "
"the system. The installer will activate the swap partition as early as "
"possible in the installation process. Note that heavy use of swap will "
"reduce performance of your system and may lead to high disk activity."
msgstr ""
"Indien het installatiesysteem in de modus voor weinig geheugen opereert, "
"wordt aangeraden om een relatief grote partitie voor wisselgeheugen (swap) "
"aan te maken (64&ndash;128MB). De wisselgeheugenpartitie zal als virtueel "
"geheugen gebruikt worden en dus de hoeveelheid geheugen die voor het systeem "
"beschikbaar is, verhogen. Het installatiesysteem zal zo vroeg mogelijk in "
"het installatieproces de wisselgeheugenpartitie activeren. Merk op dat "
"intens gebruik van het wisselgeheugen de performantie van uw systeem zal "
"verminderen en veel hardeschijfactiviteit zal genereren."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:529
#, no-c-format
msgid ""
"Despite these measures, it is still possible that your system freezes, that "
"unexpected errors occur or that processes are killed by the kernel because "
"the system runs out of memory (which will result in <quote>Out of memory</"
"quote> messages on VT4 and in the syslog)."
msgstr ""
"Het is mogelijk dat uw systeem ondanks deze maatregelen toch nog vastloopt, "
"dat er zich onverwachte fouten voordoen of dat bepaalde processen door de "
"kernel vernietigd worden omdat het systeem geen vrij geheugen meer heeft (op "
"VT4 en in het syslog-bestand zal dit resulteren in meldingen over <quote>Out "
"of memory</quote> (te weinig geheugen))."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:536
#, no-c-format
msgid ""
"For example, it has been reported that creating a big ext3 file system fails "
"in low memory mode when there is insufficient swap space. If a larger swap "
"doesn't help, try creating the file system as ext2 (which is an essential "
"component of the installer) instead. It is possible to change an ext2 "
"partition to ext3 after the installation."
msgstr ""
"Er werd bijvoorbeeld gerapporteerd dat in de modus voor weinig geheugen bij "
"onvoldoende wisselgeheugen het aanmaken van een groot ext3-bestandssysteem "
"mislukt. Indien een grotere wisselgeheugenpartitie geen soelaas biest, moet "
"u proberen om het bestandssysteem als een ext2-bestandssysteem (wat een "
"essentiële component van het installatiesysteem is) aan te maken. Na de "
"installatie kunt u een ext2-partitie naar ext3 omzetten."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:544
#, no-c-format
msgid ""
"It is possible to force the installer to use a higher lowmem level than the "
"one based on available memory by using the boot parameter <quote>lowmem</"
"quote> as described in <xref linkend=\"installer-args\"/>."
msgstr ""
"Het is mogelijk om het installatiesysteem te dwingen om een strengere norm "
"voor weinig geheugen te hanteren dan het standaard geneigd is om te doen op "
"basis van het beschikbaar geheugen. Daarvoor gebruikt u de opstartparameter "
"<quote>lowmem</quote> zoals in <xref linkend=\"installer-args\"/> beschreven "
"wordt."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:559
#, no-c-format
msgid "Selecting Localization Options"
msgstr "Lokalisatiekeuzes maken"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:561
#, no-c-format
msgid ""
"In most cases the first questions you will be asked concern the selection of "
"localization options to be used both for the installation and for the "
"installed system. The localization options consist of language, location and "
"locales."
msgstr ""
"Over het algemeen zullen de eerste vragen die u gesteld worden, betrekking "
"hebben op de lokalisatie voor zowel de installatie als het geïnstalleerde "
"systeem. De lokalisatie-keuzes betreffen taal, land en taalgebied (locale)."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:568
#, no-c-format
msgid ""
"The language you choose will be used for the rest of the installation "
"process, provided a translation of the different dialogs is available. If no "
"valid translation is available for the selected language, the installer will "
"default to English."
msgstr ""
"De taal die u kiest zal worden gebruikt tijdens het vervolg van de "
"installatie, tenminste als een vertaling van de verschillende dialogen "
"beschikbaar is. Als voor de geselecteerde taal geen geldige vertaling "
"beschikbaar is, zal het installatiesysteem terugvallen op Engels."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:575
#, no-c-format
msgid ""
"The selected geographic location (in most cases a country) will be used "
"later in the installation process to select the correct time zone and a "
"&debian; mirror appropriate for that country. Language and country together "
"will help determine the default locale for your system and select the "
"correct keyboard layout."
msgstr ""
"De geselecteerde geografische locatie (een land in de meeste gevallen) zal "
"later in het installatieproces worden gebruikt om de correcte tijdzone te "
"selecteren en een voor dat land geschikte &debian; spiegelserver. Taal en "
"land samen zullen helpen bij het bepalen wat het standaard taalgebied "
"(locale) voor uw systeem is en bij de selectie van de correcte "
"toetsenbordindeling."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:583
#, no-c-format
msgid ""
"You will first be asked to select your preferred language. The language "
"names are listed both in English (left side) and in the language itself "
"(right side); the names on the right side are also shown in the proper "
"script for the language. The list is sorted on the English names. At the top "
"of the list is an extra option that allows you to select the <quote>C</"
"quote> locale instead of a language. Choosing the <quote>C</quote> locale "
"will result in the installation proceding in English; the installed system "
"will have no localization support as the <classname>locales</classname> "
"package will not be installed."
msgstr ""
"Allereerst zal worden gevraagd welke taal uw voorkeur heeft. De naam van de "
"taal wordt zowel in het Engels (links) als in de taal zelf (rechts) "
"weergegeven; de naam van de rechterkant wordt ook gebruikt in het gepaste "
"script voor die taal. De lijst wordt gesorteerd op de Engelse namen. "
"Bovenaan de lijst vindt u een extra optie waarmee u, in plaats van een taal, "
"de <quote>C</quote>-locale kunt selecteren. Het kiezen van de<quote>C</"
"quote>-locale heeft tot gevolg dat de installatie in het Engels zal "
"plaatsvinden; daarnaast zal het geïnstalleerde systeem geen ondersteuning "
"voor lokalisatie hebben, aangezien het pakket <classname>locales</"
"classname>niet zal worden geïnstalleerd."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:595
#, no-c-format
msgid ""
"Next you will be asked to select your geographic location. If you selected a "
"language that is recognized as an official language for more than one "
"country<footnote> <para> In technical terms: where multiple locales exist "
"for that language with differing country codes. </para> </footnote>, you "
"will be shown a list of only those countries. To select a country that is "
"not in that list, choose <guimenuitem>other</guimenuitem> (the last option). "
"You will then be presented with a list of continents; selecting a continent "
"will lead to a list of relevant countries on that continent."
msgstr ""
"Nadien zal u gevraagd worden uw geografische locatie te selecteren. Als u "
"een taal heeft geselecteerd die als officiële taal wordt erkend in meer dan "
"één land<footnote> <para> In technische termen: indien voor die taal "
"meerdere taalgebieden (locales) bestaan met verschillende landcodes. </"
"para> </footnote>, zal een keuzelijst worden getoond met daarin alleen die "
"landen. Om een land te kiezen dat niet in de lijst voorkomt, kiest u de "
"optie <guimenuitem>ander</guimenuitem> (de laatste keuzemogelijkheid). U "
"krijgt dan een keuzelijst met continenten; na de selectie van een continent "
"volgt een keuzelijst met landen die behoren tot dat continent."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:612
#, no-c-format
msgid ""
"If the language has only one country associated with it, a list of countries "
"will be displayed for the continent or region the country belongs to, with "
"that country selected as the default. Use the <guibutton>Go Back</guibutton> "
"option to select countries on a different continent."
msgstr ""
"Als met de taal slechts één land geassocieerd wordt, zult u een keuzelijst "
"krijgen met de landen van het continent of de regio waar dat land deel van "
"uitmaakt, waarbij dat specifieke land reeds als standaard geselecteerd is. "
"Gebruik de optie <guibutton>Terug</guibutton> om een land uit een ander "
"continent te selecteren."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:619
#, no-c-format
msgid ""
"It is important to select the country where you live or where you are "
"located as it determines the time zone that will be configured for the "
"installed system."
msgstr ""
"Het is belangrijk om het land waar u woont of waar u verblijft te "
"selecteren, omdat op basis daarvan de tijdzone voor het geïnstalleerde "
"systeem geconfigureerd wordt."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:625
#, no-c-format
msgid ""
"If you selected a combination of language and country for which no locale is "
"defined and there exist multiple locales for the language, then the "
"installer will allow you to choose which of those locales you prefer as the "
"default locale for the installed system<footnote> <para> At medium and low "
"priority you can always select your preferred locale from those available "
"for the selected language (if there's more than one). </para> </footnote>. "
"In all other cases a default locale will be selected based on the selected "
"language and country."
msgstr ""
"Indien u een combinatie van land en taal selecteerde waarvoor geen "
"taalgebied gedefinieerd is en er verschillende taalgebieden zijn met die "
"taal, dan zal het installatiesysteem u laten kiezen welke van die "
"taalgebieden u verkiest als standaard voor het geïnstalleerde "
"systeem<footnote> <para> Als u instelde dat ook vragen van gemiddelde of "
"lage prioriteit gesteld moeten worden, kunt u steeds uw voorkeurstaalgebied "
"kiezen uit die welke voor de geselecteerde taal bestaan (als er meer dan één "
"bestaat). </para> </footnote>. In alle andere gevallen zal op basis van de "
"geselecteerde taal en het geselecteerde land een standaardtaalgebied "
"geselecteerd worden."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:640
#, no-c-format
msgid ""
"Any default locale selected as described in the previous paragraph will use "
"<firstterm>UTF-8</firstterm> as character encoding."
msgstr ""
"Elk taalgebied dat als standaard geselecteerd wordt op de in de vorige "
"paragraaf beschreven manier, zal <firstterm>UTF-8</firstterm> als "
"tekencodering gebruiken."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:645
#, no-c-format
msgid ""
"If you are installing at low priority, you will have the option of selecting "
"additional locales, including so-called <quote>legacy</quote> "
"locales<footnote> <para> Legacy locales are locales which do not use UTF-8, "
"but one of the older standards for character encoding such as "
"ISO&nbsp;8859-1 (used by West European languages) or EUC-JP (used by "
"Japanese). </para> </footnote>, to be generated for the installed system; if "
"you do, you will be asked which of the selected locales should be the "
"default for the installed system."
msgstr ""
"Indien u instelde dat tijdens de installatie ook vragen met een lage "
"prioriteit moeten gesteld worden, zult u de mogelijkheid hebben om "
"bijkomende taalgebieden te selecteren en ze voor het geïnstalleerde systeem "
"te laten aanmaken, met inbegrip van zogenaamde <quote>oudere</quote> "
"taalgebieden<footnote> <para> Een oud (of verouderd) taalgebied is een "
"taalgebied dat geen UTF-8 gebruikt, maar een van de oudere standaarden voor "
"tekencodering, zoals ISO&nbsp;8859-1 (gebruikt door West-Europese talen) of "
"EUC-JP (gebruikt door het Japans). </para> </footnote>. Indien u dit doet, "
"zal u gevraagd worden welk van de geselecteerde taalgebieden op het "
"geïnstalleerde systeem als standaard beschouwd moet worden."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:669
#, no-c-format
msgid "Choosing a Keyboard"
msgstr "Een toetsenbord selecteren"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:671
#, no-c-format
msgid ""
"Keyboards are often tailored to the characters used in a language. Select a "
"layout that conforms to the keyboard you are using, or select something "
"close if the keyboard layout you want isn't represented. Once the system "
"installation is complete, you'll be able to select a keyboard layout from a "
"wider range of choices (run <command>dpkg-reconfigure keyboard-"
"configuration</command> as root after you have completed the installation)."
msgstr ""
"De indeling van toetsenborden is vaak aangepast aan de tekens die in een "
"taal worden gebruikt. Selecteer een indeling die overeenkomt met het "
"toetsenbord dat u gebruikt. Als uw toetsenbordindeling niet in de lijst "
"voorkomt, kies dan de indeling die het best in de buurt komt. U kunt, nadat "
"de installatie is voltooid, een toetsenbordindeling kiezen uit een meer "
"uitgebreide selectie (geef hiervoor, nadat u de installatie heeft afgerond, "
"als systeembeheerder het commando <command>dpkg-reconfigure keyboard-"
"configuration</command>)."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:681
#, no-c-format
msgid ""
"Move the highlight to the keyboard selection you desire and press "
"&enterkey;. Use the arrow keys to move the highlight &mdash; they are in the "
"same place in all national language keyboard layouts, so they are "
"independent of the keyboard configuration."
msgstr ""
"Verplaats de selectie naar het toetsenbord dat u wilt selecteren en druk op "
"&enterkey;. Gebruik de pijltjestoetsen om de selectie te verplaatsen &mdash; "
"zij zitten op alle toetsenbordindelingen op dezelfde plaats en zijn dus "
"onafhankelijk van de toetsenbordconfiguratie."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:708
#, no-c-format
msgid "Looking for the &debian; Installer ISO Image"
msgstr "Het ISO-image met het &debian; installatiesysteem opzoeken"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:709
#, no-c-format
msgid ""
"When installing via the <emphasis>hd-media</emphasis> method, there will be "
"a moment where you need to find and mount the &debian; Installer iso image "
"in order to get the rest of the installation files. The component "
"<command>iso-scan</command> does exactly this."
msgstr ""
"Als u de <emphasis>hd-media</emphasis>-installatiemethode gebruikt, komt er "
"een moment waarop u het ISO-image met het &debian; installatiesysteem zult "
"moeten lokaliseren en aankoppelen om het restant van de installatiebestanden "
"te laden. Dit is de taak van de component <command>iso-scan</command>."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:716
#, no-c-format
msgid ""
"At first, <command>iso-scan</command> automatically mounts all block devices "
"(e.g. partitions and logical volumes) which have some known filesystem on "
"them and sequentially searches for filenames ending with <filename>.iso</"
"filename> (or <filename>.ISO</filename> for that matter). Beware that the "
"first attempt scans only files in the root directory and in the first level "
"of subdirectories (i.e. it finds <filename>/<replaceable>whatever</"
"replaceable>.iso</filename>, <filename>/data/<replaceable>whatever</"
"replaceable>.iso</filename>, but not <filename>/data/tmp/"
"<replaceable>whatever</replaceable>.iso</filename>). After an iso image has "
"been found, <command>iso-scan</command> checks its content to determine if "
"the image is a valid &debian; iso image or not. In the former case we are "
"done, in the latter <command>iso-scan</command> seeks for another image."
msgstr ""
"Allereerst zal <command>iso-scan</command> automatisch alle blok-apparaten "
"(d.w.z. partities en logische volumes) met daarop een bekend "
"bestandssysteem, aankoppelen en deze achtereenvolgens doorzoeken op "
"bestanden met een extensie <filename>.iso</filename> (en trouwens ook "
"<filename>.ISO</filename>). Merk op dat tijdens de eerste poging alleen de "
"hoogste twee niveau's van de mapstructuur zullen worden doorzocht (d.w.z. "
"dat bijvoorbeeld <filename>/<replaceable>willekeurig</replaceable>.iso</"
"filename> en <filename>/data/<replaceable>willekeurig</replaceable>.iso</"
"filename> gevonden zullen worden, maar bijvoorbeeld niet <filename>/data/tmp/"
"<replaceable>willekeurig</replaceable>.iso</filename>). Nadat een ISO-image "
"gevonden werd, controleert <command>iso-scan</command> de inhoud ervan om na "
"te gaan of het image een geldig &debian; ISO-image is of niet. In het eerste "
"geval zijn we klaar, in het tweede geval zoekt <command>iso-scan</command> "
"verder naar een image."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:733
#, no-c-format
msgid ""
"In case the previous attempt to find an installer iso image fails, "
"<command>iso-scan</command> will ask you whether you would like to perform a "
"more thorough search. This pass doesn't just look into the topmost "
"directories, but really traverses whole filesystem."
msgstr ""
"Als de eerste poging om een ISO-installatie-image te vinden faalt, zal "
"<command>iso-scan</command> u vragen of u een meer uitgebreide zoektocht "
"wilt laten uitvoeren. Tijdens deze poging zal niet alleen in de hoogste "
"mappen worden gezocht, maar wordt echt het volledige bestandssysteem "
"doorlopen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:740
#, no-c-format
msgid ""
"If <command>iso-scan</command> does not discover your installer iso image, "
"reboot back to your original operating system and check if the image is "
"named correctly (ending in <filename>.iso</filename>), if it is placed on a "
"filesystem recognizable by &d-i;, and if it is not corrupted (verify the "
"checksum). Experienced Unix users could do this without rebooting on the "
"second console."
msgstr ""
"Als <command>iso-scan</command> uw ISO-installatie-image niet kan vinden, "
"start de computer dan opnieuw op met uw oorspronkelijk besturingssysteem en "
"controleer of het image een correcte naam heeft (dus eindigend op<filename>."
"iso</filename>), of het staat op een bestandssysteem dat door &d-i; wordt "
"herkend en of het niet beschadigd is (verifieer de checksum). Ervaren "
"gebruikers van Unix kunnen deze handelingen eventueel uitvoeren op de tweede "
"console zonder het systeem opnieuw op te starten."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:749
#, no-c-format
msgid ""
"Note that the partition (or disk) hosting the ISO image can't be reused "
"during the installation process as it will be in use by the installer. To "
"work-around this, and provided that you have enough system memory, the "
"installer can copy the ISO image into RAM before mounting it. This is "
"controlled by the low priority <literal>iso-scan/copy_iso_to_ram</literal> "
"debconf question (it is only asked if the memory requirement is met)."
msgstr ""
"Merk op dat de partitie (of schijf) waarop het ISO-image staat tijdens het "
"installatieproces niet hergebruikt kan worden, aangezien deze gebruik wordt "
"door het installatieprogramma. Om hieraan een mouw te passen en in de "
"veronderstelling dat u over voldoende systeemgeheugen beschikt, kan het "
"installatieprogramma het ISO-image naar het RAM-geheugen kopiëren voordat "
"het aangekoppeld wordt. Dit wordt geregeld door de debconf-vraag met lage "
"prioriteit <literal>iso-scan/copy_iso_to_ram</literal> (deze wordt enkel "
"gesteld als aan de geheugenvereisten voldaan wordt)."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:770
#, no-c-format
msgid "Configuring the Network"
msgstr "Het netwerk configureren"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:772
#, no-c-format
msgid ""
"As you enter this step, if the system detects that you have more than one "
"network device, you'll be asked to choose which device will be your "
"<emphasis>primary</emphasis> network interface, i.e. the one which you want "
"to use for installation. The other interfaces won't be configured at this "
"time. You may configure additional interfaces after installation is "
"complete; see the <citerefentry> <refentrytitle>interfaces</refentrytitle> "
"<manvolnum>5</manvolnum> </citerefentry> man page."
msgstr ""
"Als u met deze fase begint en het systeem detecteert dat u meer dan één "
"netwerkkaart heeft, zal u worden gevraagd welke van de apparaten u wilt "
"gebruiken voor uw <emphasis>primaire</emphasis> netwerkinterface, dat wil "
"zeggen, die welke u wilt gebruiken voor de installatie. De overige "
"interfaces zullen op dit punt niet geconfigureerd worden. U kunt bijkomende "
"interfaces configureren nadat de installatie is voltooid; zie hiervoor de "
"man-pagina <citerefentry> <refentrytitle>interfaces</refentrytitle> "
"<manvolnum>5</manvolnum> </citerefentry>."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:786
#, no-c-format
msgid "Automatic network configuration"
msgstr "Automatische netwerkconfiguratie"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:787
#, no-c-format
msgid ""
"By default, &d-i; tries to configure your computer's network automatically "
"as far as possible. If the automatic configuration fails, that may be caused "
"by many factors ranging from an unplugged network cable to missing "
"infrastructure for automatic configuration. For further explanation in case "
"of errors, check the error messages on the fourth console. In any case, you "
"will be asked if you want to retry, or if you want to perform a manual "
"setup. Sometimes the network services used for autoconfiguration can be slow "
"in their responses, so if you are sure everything is in place, simply start "
"the autoconfiguration attempt again. If autoconfiguration fails repeatedly, "
"you can instead choose the manual network setup."
msgstr ""
"Standaard zal &d-i; proberen uw netwerkinterface in de mate van het "
"mogelijke automatisch in te stellen. Er zijn verschillende redenen waarom "
"dit kan mislukken, variërend van het niet aangesloten zijn van de "
"netwerkkabel tot het ontbreken van de nodige infrastructuur om een "
"automatische configuratie mogelijk te maken. Als het fout loopt, kunt u voor "
"nadere diagnose de foutmeldingen op de vierde console raadplegen. In elk "
"geval zal u worden gevraagd of u een nieuwe poging wilt wagen of dat u het "
"netwerk handmatig wilt configureren. Soms kunnen de netwerkdiensten die "
"instaan voor de automatische configuratie traag reageren, en als u zeker "
"weet dat alles aanwezig is, kunt u dus gewoon de nieuwe poging tot "
"automatisch configureren starten. Indien het automatisch configureren blijft "
"mislukken, kun u ter vervanging opteren voor de handmatige configuratie."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:806
#, no-c-format
msgid "Manual network configuration"
msgstr "Handmatige netwerkconfiguratie"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:807
#, no-c-format
msgid ""
"The manual network setup in turn asks you a number of questions about your "
"network, notably <computeroutput>IP address</computeroutput>, "
"<computeroutput>Netmask</computeroutput>, <computeroutput>Gateway</"
"computeroutput>, <computeroutput>Name server addresses</computeroutput>, and "
"a <computeroutput>Hostname</computeroutput>. Moreover, if you have a "
"wireless network interface, you will be asked to provide your "
"<computeroutput>Wireless ESSID</computeroutput> (<quote>wireless network "
"name</quote>) and a <computeroutput>WEP key</computeroutput> or "
"<computeroutput>WPA/WPA2 passphrase</computeroutput>. Fill in the answers "
"from <xref linkend=\"needed-info\"/>."
msgstr ""
"Bij een handmatige configuratie van de netwerkinterface, zal u een aantal "
"vragen worden gesteld over uw netwerk, te weten: <computeroutput>IP-adres</"
"computeroutput>, <computeroutput>Netwerkmasker</computeroutput>, "
"<computeroutput>Gateway</computeroutput>, <computeroutput>Adressen van "
"naamservers</computeroutput>, en een <computeroutput>Computernaam</"
"computeroutput> (host-naam). Als u beschikt over een draadloos "
"netwerkapparaat, zal u worden gevraagd naar het <computeroutput>draadloos "
"ESSID</computeroutput> (<quote>de naam van het draadloos netwerk</quote>) en "
"een <computeroutput>WEP-sleutel</computeroutput> of een <computeroutput>WPA/"
"WPA2 wachtwoordzin</computeroutput>. Voer de antwoorden uit <xref linkend="
"\"needed-info\"/> in."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:823
#, no-c-format
msgid ""
"Some technical details you might, or might not, find handy: the program "
"assumes the network IP address is the bitwise-AND of your system's IP "
"address and your netmask. The default broadcast address is calculated as the "
"bitwise OR of your system's IP address with the bitwise negation of the "
"netmask. It will also guess your gateway. If you can't find any of these "
"answers, use the offered defaults &mdash; if necessary, you can change them "
"by editing <filename>/etc/network/interfaces</filename> once the system has "
"been installed."
msgstr ""
"De volgende technische details kunnen mogelijk van pas komen (of niet). Het "
"programma gaat ervan uit dat het IP-adres van het netwerk het resultaat is "
"van een bitsgewijze AND-operatie van het IP-adres van uw systeem met het "
"netwerkmasker. Het standaard broadcast-adres wordt berekend als het "
"resultaat van een bitsgewijze OR-operatie van het IP-adres van uw systeem "
"met de bitsgewijze NOT van het netwerkmasker. Ook zal het een "
"veronderstelling maken voor uw gateway. Gebruik de voorgestelde "
"standaardwaarden als u de juiste waarden voor de antwoorden niet kunt vinden "
"&mdash; u kunt ze, indien nodig, altijd nog wijzigen nadat de installatie is "
"afgerond door het bestand <filename>/etc/network/interfaces</filename> te "
"wijzigen."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:838
#, no-c-format
msgid "IPv4 and IPv6"
msgstr "IPv4 en IPv6"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:839
#, no-c-format
msgid ""
"From &debian-gnu; 7.0 (<quote>Wheezy</quote>) onwards, &d-i; supports IPv6 "
"as well as the <quote>classic</quote> IPv4. All combinations of IPv4 and "
"IPv6 (IPv4-only, IPv6-only and dual-stack configurations) are supported."
msgstr ""
"Sinds &debian-gnu; 7.0 (<quote>Wheezy</quote>) ondersteunt &d-i; zowel IPv6 "
"als het <quote>klassieke</quote> IPv4. Alle combinaties van IPv4 en IPv6 "
"(uitsluitend IPv4, uitsluitend IPv6 en zogenaamde dual-stack configuraties "
"met de beide types adressen) worden ondersteund."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:845
#, no-c-format
msgid ""
"Autoconfiguration for IPv4 is done via DHCP (Dynamic Host Configuration "
"Protocol). Autoconfiguration for IPv6 supports stateless autoconfiguration "
"using NDP (Neighbor Discovery Protocol, including recursive DNS server "
"(RDNSS) assignment), stateful autoconfiguration via DHCPv6 and mixed "
"stateless/stateful autoconfiguration (address configuration via NDP, "
"additional parameters via DHCPv6)."
msgstr ""
"Autoconfiguratie voor IPv4 gebeurt via DHCP (Dynamic Host Configuration "
"Protocol), een protocol voor de dynamische netwerkconfiguratie van de "
"computer. De autoconfiguratie voor IPv6 ondersteunt statusloze "
"autoconfiguratie met NDP (Neighbor Discovery Protocol, met inbegrip van "
"recursieve toewijzing van een DNS server (RDNSS)), statusloze "
"autoconfiguratie via DHCPv6 en gemengde statusloze/statusgeoriënteerde "
"autoconfiguratie (adresconfiguratie via NDP, bijkomende parameters via "
"DHCPv6)."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:891
#, no-c-format
msgid "Configuring the Clock and Time Zone"
msgstr "De klok en de tijdzone instellen"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:893
#, no-c-format
msgid ""
"The installer will first attempt to connect to a time server on the Internet "
"(using the <firstterm>NTP</firstterm> protocol) in order to correctly set "
"the system time. If this does not succeed, the installer will assume the "
"time and date obtained from the system clock when the installation system "
"was booted are correct. It is not possible to manually set the system time "
"during the installation process."
msgstr ""
"Het installatiesysteem zal allereerst proberen om verbinding te maken met "
"een tijdserver op het Internet (gebruikmakend van het <firstterm>NTP</"
"firstterm>-protocol) om op basis daarvan de systeemtijd juist in te stellen. "
"Als dit mislukt, zal het installatiesysteem ervan uitgaan dat de datum en "
"tijd die het tijdens het opstarten van de interne systeemklok kreeg, juist "
"zijn. Het is niet mogelijk om tijdens de installatie de systeemtijd "
"handmatig in te stellen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:902
#, no-c-format
msgid "The installer does not modify the system clock on the S/390 platform."
msgstr ""
"Het installatiesysteem wijzigt de systeemtijd niet op het S/390-platform."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:915
#, no-c-format
msgid ""
"Depending on the location selected earlier in the installation process, you "
"may be shown a list of time zones relevant for that location. If your "
"location has only one time zone and you are doing a default installation, "
"you will not be asked anything and the system will assume that time zone."
msgstr ""
"Afhankelijk van de eerder in het installatieproces geselecteerde locatie, "
"kan een keuzelijst getoond worden met tijdzones die relevant zijn voor die "
"locatie. Als er voor uw locatie slechts één tijdzone bestaat en u een "
"standaardinstallatie uitvoert, zal u niets worden gevraagd en zal het "
"systeem ervan uitgaan dat dit de correcte tijdzone is."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:923
#, no-c-format
msgid ""
"In expert mode or when installing at medium priority, you will have the "
"additional option to select <quote>Coordinated Universal Time</quote> (UTC) "
"as time zone."
msgstr ""
"In expertmodus of bij een installatie waarbij ook vragen gesteld worden die "
"een prioriteit medium hebben, zult u de extra mogelijkheid hebben om "
"<quote>Coordinated Universal Time</quote> (UTC - de gecoördineerde "
"wereldtijd) als tijdzone te selecteren."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:929
#, no-c-format
msgid ""
"If for some reason you wish to set a time zone for the installed system that "
"does <emphasis>not</emphasis> match the selected location, there are two "
"options."
msgstr ""
"Als u, om wat voor reden dan ook, voor het geïnstalleerde systeem een "
"tijdzone wilt instellen die <emphasis>niet</emphasis> past bij de "
"geselecteerde locatie, dan zijn er twee opties."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:940
#, no-c-format
msgid ""
"The simplest option is to just select a different time zone after the "
"installation has been completed and you've booted into the new system. The "
"command to do this is:"
msgstr ""
"De meest eenvoudige optie is om gewoon een andere tijdzone in te stellen "
"nadat de installatie is afgerond en u uw nieuwe systeem heeft opgestart. Het "
"commando hiervoor is:"

#. Tag: screen
#: using-d-i.xml:946
#, no-c-format
msgid "# dpkg-reconfigure tzdata"
msgstr "# dpkg-reconfigure tzdata"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:952
#, no-c-format
msgid ""
"Alternatively, the time zone can be set at the very start of the "
"installation by passing the parameter <userinput>time/"
"zone=<replaceable>value</replaceable></userinput> when you boot the "
"installation system. The value should of course be a valid time zone, for "
"example <userinput>Europe/London</userinput> or <userinput>UTC</userinput>."
msgstr ""
"Een alternatieve mogelijkheid is om de tijdzone helemaal aan het begin van "
"de installatie op te geven door de parameter <userinput>time/"
"zone=<replaceable>waarde</replaceable></userinput> mee te geven bij het "
"opstarten van het installatiesysteem. De waarde dient uiteraard een geldige "
"tijdzone te zijn, zoals <userinput>Europe/Amsterdam</userinput> of "
"<userinput>UTC</userinput>."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:966
#, no-c-format
msgid ""
"For automated installations the time zone can be set to any desired value "
"using preseeding."
msgstr ""
"Voor geautomatiseerde installaties kan de tijdzone op om het even welke "
"gewenste waarde worden ingesteld door gebruik te maken van voorconfiguratie "
"(preseeding)."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:980
#, no-c-format
msgid "Setting Up Users And Passwords"
msgstr "Gebruikers en wachtwoorden instellen"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:981
#, no-c-format
msgid ""
"Just before configuring the clock, the installer will allow you to set up "
"the <quote>root</quote> account and/or an account for the first user. Other "
"user accounts can be created after the installation has been completed."
msgstr ""
"Juist voor de klok ingesteld wordt, zal het installatiesysteem u in staat "
"stellen om het <quote>root</quote>-account (het systeembeheerdersaccount) en/"
"of een account voor de eerste gebruiker in te stellen. Accounts voor andere "
"gebruikers kunnen worden aangemaakt nadat de installatie is afgerond."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:995
#, no-c-format
msgid "Set the Root Password"
msgstr "Het wachtwoord voor root instellen"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:997
#, no-c-format
msgid ""
"The <emphasis>root</emphasis> account is also called the <emphasis>super-"
"user</emphasis>; it is a login that bypasses all security protection on your "
"system. The root account should only be used to perform system "
"administration, and only used for as short a time as possible."
msgstr ""
"Het <emphasis>root</emphasis>-account wordt ook wel de <emphasis>super-user</"
"emphasis> genoemd; het is een login die alle beveiligingen op uw systeem "
"omzeilt. Het root-account dient alleen te worden gebruikt voor systeembeheer "
"en altijd gedurende de kortst mogelijke tijd."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1005
#, no-c-format
msgid ""
"Any password you create should contain at least 6 characters, and should "
"contain both upper- and lower-case characters, as well as punctuation "
"characters. Take extra care when setting your root password, since it is "
"such a powerful account. Avoid dictionary words or use of any personal "
"information which could be guessed."
msgstr ""
"Elk wachtwoord dat u aanmaakt zou uit tenminste 6 tekens moeten bestaan en "
"zou zowel hoofd- als kleine letters en ook leestekens moeten bevatten. Wees "
"extra zorgvuldig als u het wachtwoord voor root instelt, aangezien dit "
"account zo krachtig is. Vermijd woorden die voorkomen in woordenboeken of "
"het gebruik van persoonlijke gegevens die eenvoudig kunnen worden geraden."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1013
#, no-c-format
msgid ""
"If anyone ever tells you they need your root password, be extremely wary. "
"You should normally never give your root password out, unless you are "
"administering a machine with more than one system administrator."
msgstr ""
"Wees erg op uw hoede als iemand u ooit vertelt dat hij het wachtwoord van uw "
"root-account nodig heeft. Normaal gesproken zou u het wachtwoord voor uw "
"root-account nooit mogen onthullen, tenzij u een machine beheert die meer "
"dan één systeembeheerder heeft."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1019
#, no-c-format
msgid ""
"In case you do not specify a password for the <quote>root</quote> user here, "
"this account will be disabled but the <command>sudo</command> package will "
"be installed later to enable administrative tasks to be carried out on the "
"new system. By default, the first user created on the system will be allowed "
"to use the <command>sudo</command> command to become root."
msgstr ""
"Indien u hier geen wachtwoord opgeeft voor de gebruiker <quote>root</quote>, "
"zal dit account uitgeschakeld worden, maar zal later het pakket "
"<command>sudo</command> geïnstalleerd worden om het uitvoeren van "
"beheerstaken op het nieuwe systeem mogelijk te maken. Standaard zal de "
"eerste gebruiker die aangemaakt wordt op het systeem, de toelating krijgen "
"om het commando <command>sudo</command> te gebruiken om gebruiker root te "
"worden."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:1031
#, no-c-format
msgid "Create an Ordinary User"
msgstr "Een gewone gebruiker aanmaken"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1033
#, no-c-format
msgid ""
"The system will ask you whether you wish to create an ordinary user account "
"at this point. This account should be your main personal log-in. You should "
"<emphasis>not</emphasis> use the root account for daily use or as your "
"personal login."
msgstr ""
"Het systeem zal u op dit punt ook vragen of u een gewoon gebruikersaccount "
"wilt aanmaken. Dit account dient om u op het systeem aan te melden. Het is "
"<emphasis>niet</emphasis> de bedoeling dat u het root-account gebruikt voor "
"dagelijks gebruik of als uw persoonlijke login."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1042
#, no-c-format
msgid ""
"Why not? Well, one reason to avoid using root's privileges is that it is "
"very easy to do irreparable damage as root. Another reason is that you might "
"be tricked into running a <emphasis>Trojan-horse</emphasis> program &mdash; "
"that is a program that takes advantage of your super-user powers to "
"compromise the security of your system behind your back. Any good book on "
"Unix system administration will cover this topic in more detail &mdash; "
"consider reading one if it is new to you."
msgstr ""
"Waarom niet? Wel, één reden om het gebruik van de privileges van root te "
"vermijden, is dat het zeer eenvoudig is om als root onherstelbare schade aan "
"te richten. Een andere reden is dat u erin geluisd zou kunnen worden om een "
"programma uit te voeren met daarin verborgen een <emphasis>Trojaans paard</"
"emphasis> &mdash; een Trojaans paard is een programma dat misbruik maakt van "
"uw rechten als super-user om achter uw rug de beveiliging van uw systeem te "
"ontwrichten. In elk degelijk boek over systeembeheer voor Unix wordt meer "
"uitgebreid ingegaan op dit onderwerp &mdash; overweeg om er één te lezen als "
"dit nieuw voor u is."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1052
#, no-c-format
msgid ""
"You will first be prompted for the user's full name. Then you'll be asked "
"for a name for the user account; generally your first name or something "
"similar will suffice and indeed will be the default. Finally, you will be "
"prompted for a password for this account."
msgstr ""
"U zult eerst worden gevraagd om de volledige naam van de gebruiker in te "
"voeren. Vervolgens wordt u gevraagd naar een naam voor het "
"gebruikersaccount; in het algemeen is uw voornaam (de standaardwaarde) of "
"iets dergelijks afdoende. Tot slot zal een wachtwoord voor dit account "
"worden gevraagd."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1059
#, no-c-format
msgid ""
"If at any point after installation you would like to create another account, "
"use the <command>adduser</command> command."
msgstr ""
"Als u op enig moment na de installatie nog een ander gebruikersaccount wilt "
"aanmaken, kunt u het commando <command>adduser</command> gebruiken."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:1070
#, no-c-format
msgid "Partitioning and Mount Point Selection"
msgstr "Schijfindeling en selectie van aankoppelpunten"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1071
#, no-c-format
msgid ""
"At this time, after hardware detection has been executed a final time, &d-i; "
"should be at its full strength, customized for the user's needs and ready to "
"do some real work. As the title of this section indicates, the main task of "
"the next few components lies in partitioning your disks, creating "
"filesystems, assigning mountpoints and optionally configuring closely "
"related options like RAID, LVM or encrypted devices."
msgstr ""
"Op dit punt, nadat voor de laatste keer hardwareherkenning heeft "
"plaatsgevonden, heeft &d-i; zijn volledige sterkte bereikt: aangepast aan de "
"behoeften van de gebruiker en klaar voor het echte werk. Zoals de titel van "
"dit onderdeel aangeeft, is de voornaamste taak van de volgende componenten "
"het indelen van uw harde schijven, het creëren van bestandssystemen en het "
"toewijzen van aankoppelpunten. Facultatief kunnen nauw gerelateerde zaken "
"als RAID, LVM of versleutelde partities worden geconfigureerd."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1092
#, no-c-format
msgid ""
"If you are uncomfortable with partitioning, or just want to know more "
"details, see <xref linkend=\"partitioning\"/>."
msgstr ""
"Als u weinig ervaring heeft met het indelen van schijven of gewoon meer "
"gedetailleerde informatie wenst, kunt u <xref linkend=\"partitioning\"/> "
"raadplegen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1098
#, no-c-format
msgid ""
"If a hard disk has previously used under Solaris, the partitioner may not "
"detect the size of the drive correctly. Creating a new partition table does "
"not fix this issue. What does help, is to <quote>zero</quote> the first few "
"sectors of the drive: <informalexample><screen>\n"
"# dd if=/dev/zero of=/dev/sd<replaceable>X</replaceable> bs=512 count=2; "
"sync\n"
"</screen></informalexample> Note that this will make any existing data on "
"that disk inaccessible."
msgstr ""
"Indien een harde schijf eerder gebruikt is geweest onder Solaris, is het "
"mogelijk dat het schijfindelingsprogramma de grootte van de schijf niet "
"juist inschat. Een nieuwe partitietabel aanmaken lost de zaak niet op. Wat "
"wel helpt is de eerste sectoren van de schijf te <quote>nullen</quote> (vol "
"schrijven met het speciale teken null): <informalexample><screen>\n"
"# dd if=/dev/zero of=/dev/sd<replaceable>X</replaceable> bs=512 count=2; "
"sync\n"
"</screen></informalexample> Merk op dat daardoor eventuele bestaande "
"gegevens op die schijf voorgoed ontoegankelijk worden."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1111
#, no-c-format
msgid ""
"First you will be given the opportunity to automatically partition either an "
"entire drive, or available free space on a drive. This is also called "
"<quote>guided</quote> partitioning. If you do not want to autopartition, "
"choose <guimenuitem>Manual</guimenuitem> from the menu."
msgstr ""
"Allereerst zal u de gelegenheid worden geboden om ofwel een gehele harde "
"schijf of de beschikbare vrije ruimte op een schijf automatisch in te delen. "
"Dit wordt ook <quote>begeleide</quote> schijfindeling genoemd. Als u de "
"schijf niet automatisch wenst in te delen, kies dan de optie "
"<guimenuitem>Schijfindeling handmatig uitvoeren</guimenuitem> uit het menu."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:1121
#, no-c-format
msgid "Supported partitioning options"
msgstr "Ondersteunde schijfindelingsopties"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1122
#, no-c-format
msgid ""
"The partitioner used in &d-i; is fairly versatile. It allows to create many "
"different partitioning schemes, using various partition tables, file systems "
"and advanced block devices."
msgstr ""
"Het schijfindelingsprogramma dat in &d-i; gebruikt wordt, is behoorlijk "
"veelzijdig. Het laat toe om uiteenlopende schijfindelingsschema's, "
"verschillende partitietabellen en bestandssystemen en gespecialiseerde "
"blokapparaten te gebruiken."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1128
#, no-c-format
msgid ""
"Exactly which options are available depends mainly on the architecture, but "
"also on other factors. For example, on systems with limited internal memory "
"some options may not be available. Defaults may vary as well. The type of "
"partition table used by default can for example be different for large "
"capacity hard disks than for smaller hard disks. Some options can only be "
"changed when installing at medium or low debconf priority; at higher "
"priorities sensible defaults will be used."
msgstr ""
"Welke opties precies beschikbaar zijn, hangt hoofdzakelijk af van de "
"architectuur, maar ook nog van andere factoren. Op systemen met een beperkt "
"intern geheugen bijvoorbeeld, kunnen bepaalde opties niet beschikbaar zijn. "
"Wat als standaard geldt, kan ook verschillend zijn. Het type partitietabel "
"dat standaard gebruikt wordt, kan bijvoorbeeld anders zijn voor harde "
"schijven met een grote opslagcapaciteit dan voor kleinere harde schijven. "
"Sommige opties kunnen enkel aangepast worden als men een installatie "
"uitvoert met een gemiddelde (medium) of lage (low) debconf-prioriteit "
"(waarbij dus ook de vragen die een gemiddelde of lage prioriteit hebben, "
"gesteld worden) . Bij een hogere prioriteit zullen redelijke "
"standaardwaarden gehanteerd worden."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1139
#, no-c-format
msgid ""
"The installer supports various forms of advanced partitioning and use of "
"storage devices, which in many cases can be used in combination."
msgstr ""
"Het installatiesysteem ondersteunt verschillende gespecialiseerde vormen van "
"schijfindeling en gebruik van opslagapparatuur, die in veel gevallen met "
"elkaar gecombineerd kunnen worden."

#. Tag: emphasis
#: using-d-i.xml:1146
#, no-c-format
msgid "Logical Volume Management (LVM)"
msgstr "Logical Volume Management (LVM) - logisch volumebeheer"

#. Tag: emphasis
#: using-d-i.xml:1149
#, no-c-format
msgid "Software RAID"
msgstr "Software RAID"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1150
#, no-c-format
msgid "Supported are RAID levels 0, 1, 4, 5, 6 and 10."
msgstr "Ondersteunde RAID-niveaus zijn 0, 1, 4, 5, 6 en 10."

#. Tag: emphasis
#: using-d-i.xml:1154
#, no-c-format
msgid "Encryption"
msgstr "Encryptie"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1156
#, no-c-format
msgid ""
"<emphasis>Serial ATA RAID</emphasis> (using <classname>dmraid</classname>)"
msgstr ""
"<emphasis>Seriële ATA RAID</emphasis> (met <classname>dmraid</classname>)"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1158
#, no-c-format
msgid ""
"Also called <quote>fake RAID</quote> or <quote>BIOS RAID</quote>. Support "
"for Serial ATA RAID is currently only available if enabled when the "
"installer is booted. Further information is available on <ulink url=\"&url-d-"
"i-sataraid;\">our Wiki</ulink>."
msgstr ""
"Wordt ook <quote>fake RAID</quote> (onechte RAID) of <quote>BIOS RAID</"
"quote> genoemd. De ondersteuning voor seriële ATA RAID is momenteel enkel "
"beschikbaar als deze bij het opstarten van het installatiesysteem "
"geactiveerd werd. Bijkomende informatie is te vinden op <ulink url=\"&url-d-"
"i-sataraid;\">onze Wiki</ulink>."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1164
#, no-c-format
msgid "<emphasis>Multipath</emphasis> (experimental)"
msgstr "<emphasis>Multipath</emphasis> (experimenteel)"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1166
#, no-c-format
msgid ""
"See <ulink url=\"&url-d-i-multipath;\">our Wiki</ulink> for information. "
"Support for multipath is currently only available if enabled when the "
"installer is booted."
msgstr ""
"Raadpleeg <ulink url=\"&url-d-i-multipath;\">onze Wiki</ulink> voor "
"informatie. De ondersteuning voor multipath (een techniek die meerdere paden "
"tussen CPU en opslagapparaat gebruikt) is momenteel enkel beschikbaar als "
"deze geactiveerd werd bij het opstarten van het installatiesysteem."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1173
#, no-c-format
msgid "The following file systems are supported."
msgstr "De volgende bestandssystemen worden ondersteund."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1178
#, no-c-format
msgid ""
"<phrase arch=\"arm;mipsel;mips64el\"><emphasis>ext2r0</emphasis>,</phrase> "
"<emphasis>ext2</emphasis>, <phrase arch=\"linux-any\"><emphasis>ext3</"
"emphasis>,</phrase> <phrase arch=\"linux-any\"><emphasis>ext4</emphasis></"
"phrase>"
msgstr ""
"<phrase arch=\"arm;mipsel;mips64el\"><emphasis>ext2r0</emphasis>,</phrase> "
"<emphasis>ext2</emphasis>, <phrase arch=\"linux-any\"><emphasis>ext3</"
"emphasis>,</phrase> <phrase arch=\"linux-any\"><emphasis>ext4</emphasis></"
"phrase>"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1183
#, no-c-format
msgid ""
"The default file system selected in most cases is ext4; for <filename>/boot</"
"filename> partitions ext2 will be selected by default when guided "
"partitioning is used."
msgstr ""
"Meestal is ext4 geselecteerd als standaard bestandssysteem. Voor <filename>/"
"boot</filename>-partities zal bij een begeleide schijfindeling ext2 als "
"standaard geselecteerd zijn."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1188
#, no-c-format
msgid "<emphasis>jfs</emphasis> (not available on all architectures)"
msgstr "<emphasis>jfs</emphasis> (niet op alle architecturen beschikbaar)"

#. Tag: emphasis
#: using-d-i.xml:1192
#, no-c-format
msgid "<emphasis>ufs</emphasis>"
msgstr "<emphasis>ufs</emphasis>"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1193
#, no-c-format
msgid "The default file system is UFS."
msgstr "Het standaard bestandssysteem is UFS."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1196
#, no-c-format
msgid "<emphasis>xfs</emphasis> (not available on all architectures)"
msgstr "<emphasis>xfs</emphasis> (niet op alle architecturen beschikbaar)"

#. Tag: emphasis
#: using-d-i.xml:1200
#, no-c-format
msgid "<emphasis>zfs</emphasis>"
msgstr "<emphasis>zfs</emphasis>"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1201
#, no-c-format
msgid ""
"As ZFS support in the installer is still in development, only a basic subset "
"of ZFS features are supported. Some of them can be enabled manually after "
"the initial install, but there are some caveats:"
msgstr ""
"Vermits de ondersteuning voor ZFS in het installatiesysteem nog in "
"ontwikkeling is, wordt slechts een beperkt aantal functies van ZFS "
"ondersteund. Sommige kunnen na de initiële installatie handmatig geactiveerd "
"worden, maar er moeten enkele kanttekeningen geplaatst worden:"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1206
#, no-c-format
msgid ""
"Each ZFS pool will host only one filesystem. After install is finished, more "
"filesystems can be created on this pool by using the <quote>zfs create</"
"quote> command."
msgstr ""
"Elke ZFS-pool zal slechts één bestandssysteem bevatten. Na het beëindigen "
"van de installatie kunnen op die pool nog meer bestandssystemen aangemaakt "
"worden met het commando <quote>zfs create</quote>."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1211
#, no-c-format
msgid ""
"Each ZFS pool will be composed of exactly one partition. After install is "
"finished, a single-device ZFS pool can be converted into a multi-device pool "
"by using the <quote>zpool add</quote> command, or into a mirrored pool by "
"using the <quote>zpool attach</quote> command. However, you shouldn't do "
"this on the pool that hosts root filesystem, as it would prevent GRUB from "
"booting your system."
msgstr ""
"Elke ZFS-pool zal uit exact één partitie bestaan. Na het beëindigen van de "
"installatie kan een ZFS-pool die er als één apparaat uitziet, omgezet worden "
"naar een pool die uit meerdere apparaten bestaat, met het commando "
"<quote>zpool add</quote> of naar een gespiegelde pool met het commando "
"<quote>zpool attach</quote>. Met de pool die het basisbestandssysteem bevat "
"mag u dit echter niet doen, anders kan GRUB het systeem niet langer "
"opstarten."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1219
#, no-c-format
msgid ""
"Compression is not currently supported. After the install is finished, "
"compression can be enabled by setting the <quote>compression</quote> "
"property via the <quote>zfs set</quote> command. However, if a compression "
"algorithm other than the default (lzjb) is used on the pool that hosts your "
"root filesystem, this may prevent GRUB from booting your system."
msgstr ""
"Compressie wordt momenteel niet ondersteund. Na het beëindigen van de "
"installatie kan compressie mogelijk gemaakt worden door de eigenschap "
"<quote>compression</quote> met behulp van het commando <quote>zfs set</"
"quote> in te stellen. Indien evenwel een ander compressiealgoritme dan het "
"standaard algoritme (lzjb) gebruikt wordt op de pool met uw "
"basisbestandssysteem, kan dit GRUB beletten uw systeem op te starten."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1228
#, no-c-format
msgid ""
"<emphasis>reiserfs</emphasis> (optional; not available on all architectures)"
msgstr ""
"<emphasis>reiserfs</emphasis> (facultatief; niet op alle architecturen "
"beschikbaar)"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1230
#, no-c-format
msgid ""
"Support for the Reiser file system is no longer available by default. When "
"the installer is running at medium or low debconf priority it can be enabled "
"by selecting the <classname>partman-reiserfs</classname> component. Only "
"version 3 of the file system is supported."
msgstr ""
"Ondersteuning voor het Reiser bestandssysteem is niet langer standaard "
"beschikbaar. Als het installatiesysteem uitgevoerd wordt met een gemiddelde "
"(medium) of lage (low) debconf-prioriteit (waardoor het installatiesysteem "
"ook vragen met een gemiddelde of lage prioriteit stelt), kan die "
"ondersteuning geactiveerd worden door de component <classname>partman-"
"reiserfs</classname> te selecteren. Enkel versie 3 van het bestandssysteem "
"wordt ondersteund."

#. Tag: emphasis
#: using-d-i.xml:1237
#, no-c-format
msgid "jffs2"
msgstr "jffs2"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1238
#, no-c-format
msgid ""
"Used on some systems to read flash memory. It is not possible to create new "
"jffs2 partitions."
msgstr ""
"Wordt op sommige systemen gebruikt om flashgeheugen te lezen. Het is niet "
"mogelijk om nieuwe jffs2-partities aan te maken."

#. Tag: emphasis
#: using-d-i.xml:1243
#, no-c-format
msgid "qnx4"
msgstr "qnx4"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1244
#, no-c-format
msgid ""
"Existing partitions will be recognized and it is possible to assign mount "
"points for them. It is not possible to create new qnx4 partitions."
msgstr ""
"Bestaande partities zullen herkend worden en het is mogelijk om er "
"aankoppelpunten aan toe te kennen. Het is niet mogelijke om nieuwe qnx4-"
"partities aan te maken."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1248
#, no-c-format
msgid "<emphasis>FAT16</emphasis>, <emphasis>FAT32</emphasis>"
msgstr "<emphasis>FAT16</emphasis>, <emphasis>FAT32</emphasis>"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1251
#, no-c-format
msgid "<emphasis>NTFS</emphasis> (read-only)"
msgstr "<emphasis>NTFS</emphasis> (alleen-lezen)"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1253
#, no-c-format
msgid ""
"Existing NTFS partitions can be resized and it is possible to assign mount "
"points for them. It is not possible to create new NTFS partitions."
msgstr ""
"Van bestaande NTFS-partities kan de grootte aangepast worden en het is "
"mogelijk om er aankoppelpunten aan toe te kennen. Het is niet mogelijk om "
"nieuwe NTFS-partities aan te maken."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:1263
#, no-c-format
msgid "Guided Partitioning"
msgstr "Begeleide schijfindeling"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1264
#, no-c-format
msgid ""
"If you choose guided partitioning, you may have three options: to create "
"partitions directly on the hard disk (classic method), or to create them "
"using Logical Volume Management (LVM), or to create them using encrypted "
"LVM<footnote> <para> The installer will encrypt the LVM volume group using a "
"256 bit AES key and makes use of the kernel's <quote>dm-crypt</quote> "
"support. </para> </footnote>."
msgstr ""
"Als u kiest voor begeleide schijfindeling, heeft u drie mogelijke opties: de "
"partities direct op de harde schijf aanmaken (de klassieke methode), of ze "
"aanmaken met behulp van logisch volumebeheer (LVM), of ze aanmaken met "
"behulp van geëncrypteerd LVM<footnote> <para> Het installatiesysteem zal de "
"LVM volumegroep encrypteren met behulp van een 256 bits AES-sleutel en maakt "
"gebruik van de ondersteuning voor <quote>dm-crypt</quote> in de kernel. </"
"para> </footnote>."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1279
#, no-c-format
msgid ""
"The option to use (encrypted) LVM may not be available on all architectures."
msgstr ""
"De optie om gebruik te maken van (geëncrypteerd) LVM is mogelijk niet op "
"alle architecturen beschikbaar."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1284
#, no-c-format
msgid ""
"When using LVM or encrypted LVM, the installer will create most partitions "
"inside one big partition; the advantage of this method is that partitions "
"inside this big partition can be resized relatively easily later. In the "
"case of encrypted LVM the big partition will not be readable without knowing "
"a special key phrase, thus providing extra security of your (personal) data."
msgstr ""
"Als u LVM of geëncrypteerd LVM gebruikt, zal het installatiesysteem de "
"meeste partities aanmaken binnenin één grote partitie; het voordeel van deze "
"methode is dat de grootte van de partities binnen die overkoepelende "
"partitie later relatief eenvoudig kan worden gewijzigd. Als het een "
"geëncrypteerd LVM betreft, zal de grote partitie niet leesbaar zijn zonder "
"dat men de unieke sleutel kent. Op die manier worden uw (persoonlijke) "
"gegevens extra beveiligd."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1293
#, no-c-format
msgid ""
"When using encrypted LVM, the installer will also automatically erase the "
"disk by writing random data to it. This further improves security (as it "
"makes it impossible to tell which parts of the disk are in use and also "
"makes sure that any traces of previous installations are erased), but may "
"take some time depending on the size of your disk."
msgstr ""
"Als u geëncrypteerd LVM gebruikt, zal het installatiesysteem de schijf ook "
"automatisch wissen door er willekeurige data op te schrijven. Dit verhoogt "
"de beveiliging nog meer (omdat het daardoor niet mogelijk is uit te maken "
"welke delen van de schijf in gebruik zijn en het ook garandeert dat elk "
"spoor van een eerdere installatie gewist wordt), maar afhankelijk van de "
"grootte van uw schijf kan dit wat tijd in beslag nemen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1302
#, no-c-format
msgid ""
"If you choose guided partitioning using LVM or encrypted LVM, some changes "
"in the partition table will need to be written to the selected disk while "
"LVM is being set up. These changes effectively erase all data that is "
"currently on the selected hard disk and you will not be able to undo them "
"later. However, the installer will ask you to confirm these changes before "
"they are written to disk."
msgstr ""
"Indien u kiest voor begeleide schijfindeling met LVM of geëncrypteerd LVM, "
"moeten bepaalde wijzigingen aan de partitietabel naar de gekozen schijf "
"geschreven worden tijdens het opzetten van LVM. Deze wijzigingen wissen "
"effectief alle gegevens die momenteel op de geselecteerde harde schijf staan "
"en ze later herstellen zal niet mogelijk zijn. Het installatiesysteem zal u "
"evenwel om bevestiging vragen vooraleer die wijzigingen naar schijf "
"geschreven worden."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1312
#, no-c-format
msgid ""
"If you choose guided partitioning<phrase arch=\"linux-any\"> (either classic "
"or using (encrypted) LVM)</phrase> for a whole disk, you will first be asked "
"to select the disk you want to use. Check that all your disks are listed "
"and, if you have several disks, make sure you select the correct one. The "
"order they are listed in may differ from what you are used to. The size of "
"the disks may help to identify them."
msgstr ""
"Indien u kiest voor de begeleide schijfindeling<phrase arch=\"linux-any\"> "
"(ofwel een klassieke schijfindeling ofwel een schijfindeling met "
"(geëncrypteerd) LVM)</phrase> van een volledige schijf, zal u eerst gevraagd "
"worden de schijf te selecteren die u wenst te gebruiken. Ga na of al uw "
"schijven vermeld worden en als u verschillende schijven heeft, moet u er op "
"letten de juiste te selecteren. De volgorde waarin ze opgesomd staan kan "
"anders zijn dan u gewoon bent. De grootte van de schijven kan u helpen om ze "
"te herkennen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1321
#, no-c-format
msgid ""
"Any data on the disk you select will eventually be lost, but you will always "
"be asked to confirm any changes before they are written to the disk. <phrase "
"arch=\"linux-any\"> If you have selected the classic method of partitioning, "
"you will be able to undo any changes right until the end; when using "
"(encrypted) LVM this is not possible. </phrase>"
msgstr ""
"Alle gegevens op de geselecteerde schijf zullen uiteindelijk verloren gaan, "
"maar er zal u altijd om bevestiging gevraagd worden bij het maken van "
"veranderingen vooraleer ze op de schijf toegepast worden. <phrase arch="
"\"linux-any\"> Indien u de klassieke schijfindelingsmethode selecteerde, "
"zult u tot op het einde de kans hebben om alle wijzigingen ongedaan te "
"maken. Indien u (geëncrypteerd) LVM gebruikt is dit niet mogelijk. </phrase>"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1331
#, no-c-format
msgid ""
"Next, you will be able to choose from the schemes listed in the table below. "
"All schemes have their pros and cons, some of which are discussed in <xref "
"linkend=\"partitioning\"/>. If you are unsure, choose the first one. Bear in "
"mind that guided partitioning needs a certain minimal amount of free space "
"to operate with. If you don't give it at least about 1GB of space (depends "
"on chosen scheme), guided partitioning will fail."
msgstr ""
"Vervolgens zult u kunnen kiezen uit de schema's die in de onderstaande tabel "
"weergegeven worden. Elk van deze schema's heeft zijn voor- en nadelen, "
"waarvan een aantal wordt besproken in <xref linkend=\"partitioning\"/>. Als "
"u twijfelt, kies dan de eerste optie. Merk op dat begeleide schijfindeling "
"een zekere minimale vrije schijfruimte nodig heeft om te kunnen werken. Als "
"u niet tenminste ongeveer 1GB ruimte (afhankelijk van het gekozen schema) "
"ter beschikking kunt stellen, zal de begeleide schijfindeling mislukken."

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1347
#, no-c-format
msgid "Partitioning scheme"
msgstr "Schijfindelingsschema"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1348
#, no-c-format
msgid "Minimum space"
msgstr "Minimale ruimte"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1349
#, no-c-format
msgid "Created partitions"
msgstr "Aangemaakte partities"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1355
#, no-c-format
msgid "All files in one partition"
msgstr "Alle bestanden op één partitie"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1356
#, no-c-format
msgid "600MB"
msgstr "600MB"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1357
#, no-c-format
msgid "<filename>/</filename>, swap"
msgstr "<filename>/</filename>, swap"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1359
#, no-c-format
msgid "Separate /home partition"
msgstr "Afzonderlijke partitie /home"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1360
#, no-c-format
msgid "500MB"
msgstr "500MB"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1361
#, no-c-format
msgid "<filename>/</filename>, <filename>/home</filename>, swap"
msgstr "<filename>/</filename>, <filename>/home</filename>, swap"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1365
#, no-c-format
msgid "Separate /home, /var and /tmp partitions"
msgstr "Afzonderlijke partities /home, /var en /tmp"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1366
#, no-c-format
msgid "<entry>1GB</entry>"
msgstr "<entry>1GB</entry>"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1367
#, no-c-format
msgid ""
"<filename>/</filename>, <filename>/home</filename>, <filename>/var</"
"filename>, <filename>/tmp</filename>, swap"
msgstr ""
"<filename>/</filename>, <filename>/home</filename>, <filename>/var</"
"filename>, <filename>/tmp</filename>, swap"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1376
#, no-c-format
msgid ""
"If you choose guided partitioning using (encrypted) LVM, the installer will "
"also create a separate <filename>/boot</filename> partition. The other "
"partitions, including the swap partition, will be created inside the LVM "
"partition."
msgstr ""
"Als u kiest voor begeleide schijfindeling met gebruik van (geëncrypteerd) "
"LVM, dan zal het installatiesysteem ook een afzonderlijke <filename>/boot</"
"filename> partitie aanmaken. Alle andere partities, met inbegrip van de "
"partitie voor wisselgeheugen (swap), zullen worden aangemaakt binnenin de "
"LVM-partitie."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1382
#, no-c-format
msgid ""
"If you have booted in EFI mode then within the guided partitioning setup "
"there will be an additional partition, formatted as a FAT32 bootable "
"filesystem, for the EFI boot loader. This partition is known as an EFI "
"System Partition (ESP). There is also an additional menu item in the "
"formatting menu to manually set up a partition as an ESP."
msgstr ""
"Indien u opstartte in EFI-modus dan zal er bij de begeleide schijfindeling "
"een extra partitie, geformatteerd als een opstartbaar FAT32-bestandssysteem, "
"aangemaakt worden voor de EFI-opstartlader. Deze partitie wordt een EFI "
"System Partition (ESP) genoemd. Het formatteringsmenu bevat ook een extra "
"item voor het manueel instellen van een partitie als een ESP."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1390
#, no-c-format
msgid ""
"After selecting a scheme, the next screen will show your new partition "
"table, including information on whether and how partitions will be formatted "
"and where they will be mounted."
msgstr ""
"Nadat u een schema heeft geselecteerd, zal op het volgende scherm de nieuwe "
"partitietabel worden getoond met daarbij indicaties of en hoe deze "
"geformatteerd zullen worden en op welke aankoppelpunten ze aangekoppeld "
"zullen worden."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1396
#, no-c-format
msgid ""
"The list of partitions might look like this: <informalexample><screen>\n"
" SCSI1 (0,0,0) (sda) - 6.4 GB WDC AC36400L\n"
"    #1 primary  16.4 MB B f ext2    /boot\n"
"    #2 primary 551.0 MB   swap    swap\n"
"    #3 primary  5.8 GB   ntfs\n"
"      pri/log  8.2 MB   FREE SPACE\n"
"\n"
" SCSI2 (1,0,0) (sdb) - 80.0 GB ST380021A\n"
"    #1 primary  15.9 MB   ext3\n"
"    #2 primary 996.0 MB   fat16\n"
"    #3 primary  3.9 GB   xfs    /home\n"
"    #5 logical  6.0 GB  f ext4    /\n"
"    #6 logical  1.0 GB  f ext3    /var\n"
"    #7 logical 498.8 MB   ext3\n"
"</screen></informalexample> This example shows two hard drives divided into "
"several partitions; the first disk has some free space. Each partition line "
"consists of the partition number, its type, size, optional flags, file "
"system, and mountpoint (if any). Note: this particular setup cannot be "
"created using guided partitioning but it does show possible variation that "
"can be achieved using manual partitioning."
msgstr ""
"De lijst met partities zou er zo uit kunnen zien: <informalexample><screen>\n"
" SCSI1 (0,0,0) (sda) - 6.4 GB WDC AC36400L\n"
"    #1 primary  16.4 MB B f ext2    /boot\n"
"    #2 primary 551.0 MB   swap    swap\n"
"    #3 primary  5.8 GB   ntfs\n"
"      pri/log  8.2 MB   VRIJE RUIMTE\n"
"\n"
" SCSI2 (1,0,0) (sdb) - 80.0 GB ST380021A\n"
"    #1 primary  15.9 MB   ext3\n"
"    #2 primary 996.0 MB   fat16\n"
"    #3 primary  3.9 GB   xfs    /home\n"
"    #5 logical  6.0 GB  f ext4    /\n"
"    #6 logical  1.0 GB  f ext3    /var\n"
"    #7 logical 498.8 MB   ext3\n"
"</screen></informalexample> Dit voorbeeld toont twee harde schijven die zijn "
"opgedeeld in verschillende partities; de eerste schijf heeft nog vrije "
"ruimte. Elke partitieregel bestaat uit partitienummer, type, grootte, "
"facultatieve opties, bestandssysteem en het aankoppelpunt (eventueel). Merk "
"op dat de hier weergegeven indeling niet kan worden gerealiseerd met behulp "
"van de begeleide schijfindeling. Zij toont echter wel de flexibiliteit die "
"kan worden bereikt met handmatige schijfindeling."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1409
#, no-c-format
msgid ""
"This concludes the guided partitioning. If you are satisfied with the "
"generated partition table, you can choose <guimenuitem>Finish partitioning "
"and write changes to disk</guimenuitem> from the menu to implement the new "
"partition table (as described at the end of this section). If you are not "
"happy, you can choose to <guimenuitem>Undo changes to partitions</"
"guimenuitem> and run guided partitioning again, or modify the proposed "
"changes as described below for manual partitioning."
msgstr ""
"Hiermee is de begeleide schijfindeling voltooid. Als u tevreden bent met de "
"gegenereerde partitietabel, kunt u de menuoptie <guimenuitem>Schijfindeling "
"afronden en veranderingen naar schijf schrijven</guimenuitem> kiezen om de "
"nieuwe partitietabel te implementeren (zoals beschreven wordt aan het einde "
"van dit onderdeel). Als u nog niet tevreden bent, kunt u kiezen voor "
"<guimenuitem>Veranderingen aan partities ongedaan maken</guimenuitem> en de "
"begeleide schijfindeling nogmaals uitvoeren of de voorgestelde indeling "
"wijzigen zoals hieronder beschreven wordt voor de handmatige schijfindeling."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:1423
#, no-c-format
msgid "Manual Partitioning"
msgstr "Handmatige schijfindeling"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1424
#, no-c-format
msgid ""
"A similar screen to the one shown just above will be displayed if you choose "
"manual partitioning except that your existing partition table will be shown "
"and without the mount points. How to manually set up your partition table "
"and the usage of partitions by your new &debian; system will be covered in "
"the remainder of this section."
msgstr ""
"Als u kiest voor handmatige schijfindeling, zal een vergelijkbaar scherm "
"worden getoond als hiervoor weergegeven, maar dan met uw bestaande "
"partitietabel en nog zonder aankoppelpunten. Hoe u handmatig de "
"partitietabel kunt opstellen en het gebruik van partities door uw nieuwe "
"&debian; systeem worden in de rest van dit onderdeel behandeld."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1432
#, no-c-format
msgid ""
"If you select a pristine disk which has neither partitions nor free space on "
"it, you will be asked if a new partition table should be created (this is "
"needed so you can create new partitions). After this, a new line entitled "
"<quote>FREE SPACE</quote> should appear in the table under the selected disk."
msgstr ""
"Als u een nog maagdelijke schijf zonder partities of vrije ruimte "
"selecteert, zal u gevraagd worden of een nieuwe partitietabel aangemaakt "
"moet worden (deze is nodig om partities te kunnen aanmaken). Daarna zou in "
"de tabel onder de geselecteerde schijf een nieuwe regel met als titel "
"<quote>VRIJE RUIMTE</quote> (FREE SPACE) moeten verschijnen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1440
#, no-c-format
msgid ""
"If you select some free space, you will have the opportunity to create a new "
"partition. You will have to answer a quick series of questions about its "
"size, type (primary or logical), and location (beginning or end of the free "
"space). After this, you will be presented with a detailed overview of your "
"new partition. The main setting is <guimenuitem>Use as:</guimenuitem>, which "
"determines if the partition will have a file system on it, or be used for "
"swap,<phrase arch=\"linux-any\"> software RAID, LVM, an encrypted file "
"system,</phrase> or not be used at all. Other settings include mountpoint, "
"mount options, and bootable flag; which settings are shown depends on how "
"the partition is to be used. If you don't like the preselected defaults, "
"feel free to change them to your liking. E.g. by selecting the option "
"<guimenuitem>Use as:</guimenuitem>, you can choose a different filesystem "
"for this partition, including options to use the partition for swap,<phrase "
"arch=\"linux-any\"> software RAID, LVM,</phrase> or not use it at all. When "
"you are satisfied with your new partition, select <guimenuitem>Done setting "
"up the partition</guimenuitem> and you will return to <command>partman</"
"command>'s main screen."
msgstr ""
"Als u vrije ruimte selecteert, krijgt u de gelegenheid om een nieuwe "
"partitie te creëren. U zult een korte serie vragen over grootte, type "
"(primair of logisch) en positie (aan het begin of het einde van de vrije "
"ruimte) moeten beantwoorden. Daarna krijgt u een gedetailleerd overzicht van "
"de nieuwe partitie. Het belangrijkste element is <guimenuitem>Gebruiken als:"
"</guimenuitem> (Use as:), waarin vastgelegd wordt of er op de partitie een "
"bestandssysteem geplaatst wordt, of ze gebruikt zal worden als "
"wisselgeheugen,<phrase arch=\"linux-any\"> voor software RAID, voor LVM, als "
"een geëncrypteerd bestandssysteem</phrase> of helemaal niet gebruikt zal "
"worden. Andere instellingen betreffen aankoppelpunt, aankoppelopties en de "
"indicatie of de partitie opstartbaar moet zijn. Welke instellingen getoond "
"worden, is afhankelijk van waarvoor de partitie gebruikt zal worden. Als de "
"standaardwaarden u niet bevallen, kunt u ze naar behoefte wijzigen. Door "
"bijvoorbeeld de optie <guimenuitem>Gebruiken als:</guimenuitem> te "
"selecteren, kunt u een ander bestandssysteem voor de partitie selecteren, "
"inclusief de mogelijkheid om de partitie te gebruiken voor wisselgeheugen "
"(swap),<phrase arch=\"linux-any\"> software RAID, LVM</phrase> of om de "
"partitie helemaal niet te gebruiken. Als u tevreden bent met de nieuwe "
"partitie kiest u <guimenuitem>Klaar met het instellen van de partitie</"
"guimenuitem> waarna u terugkeert naar het hoofdscherm van <command>partman</"
"command>."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1461
#, no-c-format
msgid ""
"If you decide you want to change something about your partition, simply "
"select the partition, which will bring you to the partition configuration "
"menu. This is the same screen as is used when creating a new partition, so "
"you can change the same settings. One thing that may not be very obvious at "
"a first glance is that you can resize the partition by selecting the item "
"displaying the size of the partition. Filesystems known to work are at least "
"fat16, fat32, ext2, ext3 and swap. This menu also allows you to delete a "
"partition."
msgstr ""
"Als u een instelling van een partitie wilt wijzigen, selecteert u gewoon die "
"partitie waarna u in het configuratiemenu voor de partitie komt. Dit is "
"hetzelfde scherm als datgene voor het aanmaken van een nieuwe partitie en u "
"kunt dus dezelfde instellingen wijzigen. Iets wat mogelijk niet meteen "
"duidelijk is, is dat u de grootte van een partitie kunt wijzigen door het "
"item dat de grootte van de partitie aangeeft, te selecteren. "
"Bestandssystemen waarvan bekend is dat ze werken, zijn in ieder geval fat16, "
"fat32, ext2, ext3 en swap. Dit menu stelt u ook in staat om een partitie te "
"verwijderen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1472
#, no-c-format
msgid ""
"Be sure to create at least two partitions: one for the <emphasis>root</"
"emphasis> filesystem (which must be mounted as <filename>/</filename>) and "
"one for <emphasis>swap</emphasis>. If you forget to mount the root "
"filesystem, <command>partman</command> won't let you continue until you "
"correct this issue."
msgstr ""
"Zorg ervoor dat u tenminste twee partities aanmaakt: één voor "
"het<emphasis>root</emphasis>-bestandssysteem, het basisbestandssysteem, (dat "
"aangekoppeld moet worden aan het aankoppelpunt <filename>/</filename>) en "
"één voor <emphasis>swap</emphasis>, het wisselgeheugen. Als u vergeet om het "
"basisbestandssysteem aan te koppelen, zal <command>partman</command> u niet "
"voort laten doen tot dit probleem is verholpen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1480
#, no-c-format
msgid ""
"If you boot in EFI mode but forget to select and format an EFI System "
"Partition, <command>partman</command> will detect this and will not let you "
"continue until you allocate one."
msgstr ""
"Als u opstartte in EFI-modus maar vergeet om een EFI Systeem Partitie te "
"selecteren en te formatteren, zal<command>partman</command> dit vaststellen "
"en u beletten voort te gaan tot u er een heeft toegewezen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1486
#, no-c-format
msgid ""
"Capabilities of <command>partman</command> can be extended with installer "
"modules, but are dependent on your system's architecture. So if you can't "
"see all promised goodies, check if you have loaded all required modules (e."
"g. <filename>partman-ext3</filename>, <filename>partman-xfs</filename>, or "
"<filename>partman-lvm</filename>)."
msgstr ""
"De functionaliteit van <command>partman</command> kan worden vergroot met "
"behulp van modules voor het installatiesysteem, maar die functionaliteit is "
"afhankelijk van de architectuur van uw systeem. Als u dus niet alle "
"beschreven mogelijkheden terugvindt, controleer dan of alle vereiste modules "
"(zoals <filename>partman-ext3</filename>, <filename>partman-xfs</filename> "
"of <filename>partman-lvm</filename>) zijn geladen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1494
#, no-c-format
msgid ""
"After you are satisfied with partitioning, select <guimenuitem>Finish "
"partitioning and write changes to disk</guimenuitem> from the partitioning "
"menu. You will be presented with a summary of changes made to the disks and "
"asked to confirm that the filesystems should be created as requested."
msgstr ""
"Als u tevreden bent met het eindresultaat van de schijfindeling, kiest u in "
"het schijfindelingsmenu de optie <guimenuitem>Schijfindeling afronden en "
"veranderingen naar schijf schrijven</guimenuitem>. Daarna zal een overzicht "
"worden getoond van de aan de schijven aangebrachte wijzigingen en zal u "
"worden gevraagd om te bevestigen dat de gewenste bestandssystemen wel "
"degelijk moeten aangemaakt worden."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:1522
#, no-c-format
msgid "Configuring Multidisk Devices (Software RAID)"
msgstr "Meervoudige schijfapparaten configureren (Software RAID)"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1523
#, no-c-format
msgid ""
"If you have more than one harddrive<footnote><para> To be honest, you can "
"construct an MD device even from partitions residing on single physical "
"drive, but that won't give any benefits. </para></footnote> in your "
"computer, you can use <command>mdcfg</command> to set up your drives for "
"increased performance and/or better reliability of your data. The result is "
"called <firstterm>Multidisk Device</firstterm> (or after its most famous "
"variant <firstterm>software RAID</firstterm>)."
msgstr ""
"Als u in uw computer meer dan één harde schijf<footnote><para>Om eerlijk te "
"zijn, kunt u zelfs een meervoudig schijfapparaat maken met partities die op "
"één fysieke harde schijf staan, maar dit biedt geen enkel voordeel. </para></"
"footnote> heeft, kunt u <command>mdcfg</command> gebruiken om uw "
"schijfeenheden te configureren met betere prestaties en/of grotere "
"gegevensbetrouwbaarheid als doel. Het resultaat wordt een "
"<firstterm>Multidisk Device</firstterm> (MD) genoemd, een meervoudig "
"schijfapparaat, of naar zijn meest bekende variant, een <firstterm>Software "
"RAID</firstterm>)."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1536
#, no-c-format
msgid ""
"MD is basically a bunch of partitions located on different disks and "
"combined together to form a <emphasis>logical</emphasis> device. This device "
"can then be used like an ordinary partition (i.e. in <command>partman</"
"command> you can format it, assign a mountpoint, etc.)."
msgstr ""
"MD is in feite niets meer dan een verzameling partities op verschillende "
"harde schijven die worden gecombineerd om gezamenlijk één <emphasis>logisch</"
"emphasis> apparaat te vormen. Dit apparaat kan vervolgens worden gebruikt "
"als een gewone partitie (dat wil zeggen dat u het in <command>partman</"
"command> kunt formatteren, er een aankoppelpunt kunt aan toewijzen, enz.)."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1544
#, no-c-format
msgid ""
"What benefits this brings depends on the type of MD device you are creating. "
"Currently supported are: <variablelist> <varlistentry> <term>RAID0</"
"term><listitem><para> Is mainly aimed at performance. RAID0 splits all "
"incoming data into <firstterm>stripes</firstterm> and distributes them "
"equally over each disk in the array. This can increase the speed of read/"
"write operations, but when one of the disks fails, you will lose "
"<emphasis>everything</emphasis> (part of the information is still on the "
"healthy disk(s), the other part <emphasis>was</emphasis> on the failed "
"disk). </para><para> The typical use for RAID0 is a partition for video "
"editing. </para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term>RAID1</"
"term><listitem><para> Is suitable for setups where reliability is the first "
"concern. It consists of several (usually two) equally-sized partitions where "
"every partition contains exactly the same data. This essentially means three "
"things. First, if one of your disks fails, you still have the data mirrored "
"on the remaining disks. Second, you can use only a fraction of the available "
"capacity (more precisely, it is the size of the smallest partition in the "
"RAID). Third, file-reads are load-balanced among the disks, which can "
"improve performance on a server, such as a file server, that tends to be "
"loaded with more disk reads than writes. </para><para> Optionally you can "
"have a spare disk in the array which will take the place of the failed disk "
"in the case of failure. </para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> "
"<term>RAID5</term><listitem><para> Is a good compromise between speed, "
"reliability and data redundancy. RAID5 splits all incoming data into stripes "
"and distributes them equally on all but one disk (similar to RAID0). Unlike "
"RAID0, RAID5 also computes <firstterm>parity</firstterm> information, which "
"gets written on the remaining disk. The parity disk is not static (that "
"would be called RAID4), but is changing periodically, so the parity "
"information is distributed equally on all disks. When one of the disks "
"fails, the missing part of information can be computed from remaining data "
"and its parity. RAID5 must consist of at least three active partitions. "
"Optionally you can have a spare disk in the array which will take the place "
"of the failed disk in the case of failure. </para><para> As you can see, "
"RAID5 has a similar degree of reliability to RAID1 while achieving less "
"redundancy. On the other hand, it might be a bit slower on write operations "
"than RAID0 due to computation of parity information. </para></listitem> </"
"varlistentry> <varlistentry> <term>RAID6</term><listitem><para> Is similar "
"to RAID5 except that it uses two parity devices instead of one. </"
"para><para> A RAID6 array can survive up to two disk failures. </para></"
"listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term>RAID10</term><listitem><para> "
"RAID10 combines striping (as in RAID0) and mirroring (as in RAID1). It "
"creates <replaceable>n</replaceable> copies of incoming data and distributes "
"them across the partitions so that none of the copies of the same data are "
"on the same device. The default value of <replaceable>n</replaceable> is 2, "
"but it can be set to something else in expert mode. The number of partitions "
"used must be at least <replaceable>n</replaceable>. RAID10 has different "
"layouts for distributing the copies. The default is near copies. Near copies "
"have all of the copies at about the same offset on all of the disks. Far "
"copies have the copies at different offsets on the disks. Offset copies copy "
"the stripe, not the individual copies. </para><para> RAID10 can be used to "
"achieve reliability and redundancy without the drawback of having to "
"calculate parity. </para></listitem> </varlistentry> </variablelist> To sum "
"it up:"
msgstr ""
"Het voordeel dat u behaalt, is afhankelijk van het soort MD-apparaat dat u "
"creëert. Op dit moment worden ondersteund: <variablelist> <varlistentry> "
"<term>RAID0</term><listitem><para> Is hoofdzakelijk gericht op "
"prestatieverbetering. RAID0 splitst alle binnenkomende gegevens op in "
"<firstterm>blokken</firstterm> (ook wel stripes genoemd) en verdeelt deze "
"gelijkmatig over elke schijf in de reeks. Dit kan de snelheid van lees- en "
"schrijfoperaties verhogen, maar als één van de schijven defect raakt, "
"verliest u <emphasis>alles</emphasis> (een deel van de informatie staat nog "
"wel op de 'gezonde' schijf/schijven, maar een ander deel <emphasis>stond</"
"emphasis> op de defecte schijf). </para><para> RAID0 wordt bijvoorbeeld veel "
"toegepast voor video-bewerking. </para></listitem> </varlistentry> "
"<varlistentry> <term>RAID1</term><listitem><para> Is geschikt voor situaties "
"waar betrouwbaarheid de belangrijkste overweging is. Het bestaat uit "
"verschillende (gewoonlijk twee) partities van gelijke grootte, waarbij beide "
"partities exact dezelfde gegevens bevatten. In essentie betekent dit drie "
"dingen. Ten eerste heeft u, als één van de schijven defect raakt, nog altijd "
"de gegevens op de overige schijven staan. Ten tweede kunt u effectief "
"slechts een deel van de beschikbare capaciteit gebruiken (meer exact: ter "
"grootte van de kleinste partitie in de RAID). Ten derde wordt de belasting "
"bij het lezen van gegevens verdeeld over de schijven. Dit kan de prestaties "
"verbeteren wanneer op een server doorgaans meer lees- dan schrijfacties "
"plaatsvinden, zoals bij een bestandsserver het geval is. </para><para> "
"Desgewenst kunt u een reserve harde schijf in de reeks opnemen die bij een "
"storing de plaats zal innemen van de defecte schijf. </para></listitem> </"
"varlistentry> <varlistentry> <term>RAID5</term><listitem><para> Is een goed "
"compromis tussen snelheid, betrouwbaarheid en gegevensredundantie. Bij RAID5 "
"worden binnenkomende gegevens gesplitst in blokken en gelijkmatig verdeeld "
"over alle harde schijven op één na (vergelijkbaar met RAID0). In afwijking "
"van RAID0, wordt bij RAID5 ook<firstterm>pariteits</firstterm>informatie "
"berekend die op de overgebleven schijf wordt weggeschreven. De harde schijf "
"met de pariteitsinformatie is niet statisch (dat zou RAID4 zijn), maar wordt "
"periodiek gewijzigd zodat de pariteitsinformatie gelijkelijk wordt verdeeld "
"over alle schijven. Als één van de schijven defect raakt, kan het "
"ontbrekende deel van de informatie worden berekend op basis van de "
"resterende gegevens en hun pariteit. RAID5 dient te zijn opgebouwd uit "
"tenminste drie actieve partities. Desgewenst kunt u een reservehardeschijf "
"in de reeks opnemen die bij een storing de plaats zal innemen van de defecte "
"schijf. </para><para> Zoals u kunt zien, heeft RAID5 een vergelijkbare mate "
"van betrouwbaarheid als RAID1 terwijl de opslag minder redundant is. Aan de "
"andere kant is het, in verband met de berekening van de "
"partiteitsinformatie, mogelijk iets trager bij schrijfoperaties dan RAID0. </"
"para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term>RAID6</"
"term><listitem><para> Is vergelijkbaar met RAID5 behalve dat het twee "
"pariteitsapparaten gebruikt in plaats van één. </para><para> Een reeks "
"schijven van het type RAID6 kan zich herstellen van wel twee defecte harde "
"schijven. </para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term>RAID10</"
"term><listitem><para> RAID10 combineert het werken met blokken (zoals in "
"RAID0) en met spiegeling (zoals in RAID1). Het maakt <replaceable>n</"
"replaceable> kopieën van inkomende gegevens en verdeelt ze over de "
"partities, zodanig dat zich nooit meer dan één kopie van dezelfde gegevens "
"op hetzelfde apparaat bevindt. De standaardwaarde voor <replaceable>n</"
"replaceable> is 2, maar in de expertmodus kan het op een andere waarde "
"ingesteld worden. Het aantal gebruikte partities moet minstens "
"<replaceable>n</replaceable> zijn. RAID10 hanteert verschillende modellen om "
"de kopieën te verdelen. Het standaardmodel werkt met nabije-kopieën (near "
"copies). Daarbij bevindt de kopie zich op elk van de schijven op ongeveer "
"dezelfde offset. Bij verre-kopieën (far copies) bevinden de kopieën zich op "
"de schijven op verschillende offsets. Bij offset-kopieën wordt het blok "
"gekopieerd, niet de individuele kopie. </para><para> RAID10 kan gebruikt "
"worden om betrouwbaarheid en redundantie te bekomen zonder het nadeel van de "
"pariteitsberekening. </para></listitem> </varlistentry> </variablelist> "
"Samenvattend:"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1658
#, no-c-format
msgid "Type"
msgstr "Type"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1659
#, no-c-format
msgid "Minimum Devices"
msgstr "Minimum aantal apparaten"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1660
#, no-c-format
msgid "Spare Device"
msgstr "Reserveschijf"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1661
#, no-c-format
msgid "Survives disk failure?"
msgstr "Overleeft een schijfstoring?"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1662
#, no-c-format
msgid "Available Space"
msgstr "Beschikbare ruimte"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1668
#, no-c-format
msgid "RAID0"
msgstr "RAID0"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1669 using-d-i.xml:1677 using-d-i.xml:1707
#, no-c-format
msgid "<entry>2</entry>"
msgstr "<entry>2</entry>"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1670 using-d-i.xml:1671
#, no-c-format
msgid "<entry>no</entry>"
msgstr "<entry>nee</entry>"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1672
#, no-c-format
msgid "Size of the smallest partition multiplied by number of devices in RAID"
msgstr ""
"Grootte van de kleinste partitie vermenigvuldigd met het aantal apparaten in "
"de RAID"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1676
#, no-c-format
msgid "RAID1"
msgstr "RAID1"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1678 using-d-i.xml:1686 using-d-i.xml:1697 using-d-i.xml:1708
#, no-c-format
msgid "optional"
msgstr "facultatief"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1679 using-d-i.xml:1687 using-d-i.xml:1698 using-d-i.xml:1709
#, no-c-format
msgid "<entry>yes</entry>"
msgstr "<entry>ja</entry>"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1680
#, no-c-format
msgid "Size of the smallest partition in RAID"
msgstr "Grootte van de kleinste partitie in de RAID"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1684
#, no-c-format
msgid "RAID5"
msgstr "RAID5"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1685
#, no-c-format
msgid "<entry>3</entry>"
msgstr "<entry>3</entry>"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1688
#, no-c-format
msgid ""
"Size of the smallest partition multiplied by (number of devices in RAID "
"minus one)"
msgstr ""
"Grootte van de kleinste partitie vermenigvuldigd met (het aantal apparaten "
"in de RAID minus één)"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1695
#, no-c-format
msgid "RAID6"
msgstr "RAID6"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1696
#, no-c-format
msgid "<entry>4</entry>"
msgstr "<entry>4</entry>"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1699
#, no-c-format
msgid ""
"Size of the smallest partition multiplied by (number of devices in RAID "
"minus two)"
msgstr ""
"Grootte van de kleinste partitie vermenigvuldigd met (het aantal apparaten "
"in de RAID minus twee)"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1706
#, no-c-format
msgid "RAID10"
msgstr "RAID10"

#. Tag: entry
#: using-d-i.xml:1710
#, no-c-format
msgid ""
"Total of all partitions divided by the number of chunk copies (defaults to "
"two)"
msgstr ""
"Het totaal aantal partities gedeeld door het aantal keer dat elk fragment "
"gekopieerd wordt (standaard twee maal)"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1717
#, no-c-format
msgid ""
"If you want to know more about Software RAID, have a look at <ulink url="
"\"&url-software-raid-howto;\">Software RAID HOWTO</ulink>."
msgstr ""
"Als u meer wilt weten over software RAID, raadpleeg dan de <ulink url=\"&url-"
"software-raid-howto;\">Software RAID HOWTO</ulink>."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1722
#, no-c-format
msgid ""
"To create an MD device, you need to have the desired partitions it should "
"consist of marked for use in a RAID. (This is done in <command>partman</"
"command> in the <guimenu>Partition settings</guimenu> menu where you should "
"select <menuchoice> <guimenu>Use as:</guimenu> <guimenuitem>physical volume "
"for RAID</guimenuitem> </menuchoice>.)"
msgstr ""
"Om een MD-apparaat aan te maken, moet u de partities waarvan u wilt dat ze "
"er deel van uitmaken, markeren om gebruikt te worden in een RAID. (U doet "
"dit in <command>partman</command> in het menu met <guimenu>Partitie-"
"instellingen</guimenu>. Daar selecteert u <menuchoice><guimenu>Gebruiken als:"
"</guimenu> <guimenuitem>Fysiek volume voor RAID</guimenuitem></menuchoice>.)"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1731
#, no-c-format
msgid ""
"Make sure that the system can be booted with the partitioning scheme you are "
"planning. In general it will be necessary to create a separate file system "
"for <filename>/boot</filename> when using RAID for the root (<filename>/</"
"filename>) file system. Most boot loaders <phrase arch=\"x86\">(including "
"lilo and grub)</phrase> do support mirrored (not striped!) RAID1, so using "
"for example RAID5 for <filename>/</filename> and RAID1 for <filename>/boot</"
"filename> can be an option."
msgstr ""
"Zorg ervoor dat het systeem opgestart zal kunnen worden met het "
"schijfindelingsschema dat u in gedachten heeft. Over het algemeen zal het "
"nodig zijn om een apart bestandssysteem aan te maken voor <filename>/boot</"
"filename> als u voor het basisbestandssysteem (<filename>/</filename>) RAID "
"wilt gebruiken. De meeste opstartladers <phrase arch=\"x86\">(waaronder lilo "
"en grub)</phrase> ondersteunen de spiegelende vorm (niet de met blokken "
"werkende of striped vorm!) van RAID1, en dus is bijvoorbeeld RAID5 gebruiken "
"voor <filename>/</filename> en RAID1 voor <filename>/boot</filename> een "
"mogelijkheid."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1742
#, no-c-format
msgid ""
"Next, you should choose <guimenuitem>Configure software RAID</guimenuitem> "
"from the main <command>partman</command> menu. (The menu will only appear "
"after you mark at least one partition for use as <guimenuitem>physical "
"volume for RAID</guimenuitem>.) On the first screen of <command>mdcfg</"
"command> simply select <guimenuitem>Create MD device</guimenuitem>. You will "
"be presented with a list of supported types of MD devices, from which you "
"should choose one (e.g. RAID1). What follows depends on the type of MD you "
"selected."
msgstr ""
"Vervolgens dient u in het hoofdmenu van <command>partman</command> te kiezen "
"voor <guimenuitem>Software-RAID instellen</guimenuitem>. (Dit menu "
"verschijnt pas nadat u tenminste één partitie heeft gemarkeerd om gebruik te "
"worden als <guimenuitem>Fysiek volume voor RAID</guimenuitem>.) Kies dan op "
"het eerste scherm van <command>mdcfg</command> voor <guimenuitem>MD-apparaat "
"aanmaken</guimenuitem>. Er zal een lijst met ondersteunde types MD-apparaten "
"worden getoond, waaruit u er één kunt kiezen (bijvoorbeeld RAID1). Het "
"vervolg is afhankelijk van het geselecteerde type MD."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1755
#, no-c-format
msgid ""
"RAID0 is simple &mdash; you will be issued with the list of available RAID "
"partitions and your only task is to select the partitions which will form "
"the MD."
msgstr ""
"RAID0 is eenvoudig &mdash; er zal een overzicht met beschikbare RAID-"
"partities worden getoond en uw enige taak is het selecteren van de partities "
"die u voor het MD-apparaat wilt gebruiken."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1762
#, no-c-format
msgid ""
"RAID1 is a bit more tricky. First, you will be asked to enter the number of "
"active devices and the number of spare devices which will form the MD. Next, "
"you need to select from the list of available RAID partitions those that "
"will be active and then those that will be spare. The count of selected "
"partitions must be equal to the number provided earlier. Don't worry. If you "
"make a mistake and select a different number of partitions, &d-i; won't let "
"you continue until you correct the issue."
msgstr ""
"RAID1 is iets lastiger. Allereerst zal u worden gevraagd om het aantal "
"actieve en het aantal reserve-eenheden voor het MD-apparaat in te geven. "
"Vervolgens dient u uit de lijst met beschikbare RAID-partities eerst de "
"partities te kiezen die actief moeten zijn en vervolgens de reserve-"
"partities. Het aantal partities dat u selecteert moet gelijk zijn aan het "
"aantal dat u eerder heeft opgegeven. Maak u geen zorgen. Als u een fout "
"maakt en een afwijkend aantal partities selecteert, zal &d-i; u beletten "
"voort te gaan totdat dit gecorrigeerd is."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1774
#, no-c-format
msgid ""
"RAID5 has a setup procedure similar to RAID1 with the exception that you "
"need to use at least <emphasis>three</emphasis> active partitions."
msgstr ""
"De configuratieprocedure voor RAID5 is vergelijkbaar met die voor RAID1. Het "
"enige verschil is dat u tenminste <emphasis>drie</emphasis> actieve "
"partities dient te gebruiken."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1780
#, no-c-format
msgid ""
"RAID6 also has a setup procedure similar to RAID1 except that at least "
"<emphasis>four</emphasis> active partitions are required."
msgstr ""
"Ook de configuratieprocedure voor RAID6 is vergelijkbaar met die voor RAID1 "
"behalve dat minstens <emphasis>vier</emphasis> actieve partities nodig zijn."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1786
#, no-c-format
msgid ""
"RAID10 again has a setup procedure similar to RAID1 except in expert mode. "
"In expert mode, &d-i; will ask you for the layout. The layout has two parts. "
"The first part is the layout type. It is either <literal>n</literal> (for "
"near copies), <literal>f</literal> (for far copies), or <literal>o</literal> "
"(for offset copies). The second part is the number of copies to make of the "
"data. There must be at least that many active devices so that all of the "
"copies can be distributed onto different disks."
msgstr ""
"Ook voor RAID10 is de configuratieprocedure te vergelijken met die voor "
"RAID1, behalve in de expertmodus. In de expertmodus zal &d-i; u naar de "
"opmaak vragen. De opmaak bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het "
"type. Dat is ofwel <literal>n</literal> (voor het type 'near copies'), "
"<literal>f</literal> (voor het type 'far copies') of <literal>o</literal> "
"(voor het type 'offset copies'). Het tweede deel is het aantal te maken "
"kopieën van de data. Er moeten minstens evenveel actieve apparaten zijn, "
"zodanig dat elke kopie naar een andere schijf gestuurd kan worden."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1800
#, no-c-format
msgid ""
"It is perfectly possible to have several types of MD at once. For example, "
"if you have three 200 GB hard drives dedicated to MD, each containing two "
"100 GB partitions, you can combine the first partitions on all three disks "
"into the RAID0 (fast 300 GB video editing partition) and use the other three "
"partitions (2 active and 1 spare) for RAID1 (quite reliable 100 GB partition "
"for <filename>/home</filename>)."
msgstr ""
"Het is zonder meer mogelijk om verschillende types MD-apparaten naast elkaar "
"te hebben. Als u bijvoorbeeld drie 200 GB harde schijven heeft ten behoeve "
"van MD, elk met twee partities van 100 GB, kunt u de eerste partities op "
"alle drie de schijven samenvoegen tot één RAID0 (snelle partitie van 300 GB "
"voor videobewerking) en de andere drie partities (2 actieve en 1 reserve) "
"gebruiken voor RAID1 (als zeer betrouwbare partitie van 100 GB voor "
"<filename>/home</filename>)."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1809
#, no-c-format
msgid ""
"After you set up MD devices to your liking, you can <guimenuitem>Finish</"
"guimenuitem> <command>mdcfg</command> to return back to the "
"<command>partman</command> to create filesystems on your new MD devices and "
"assign them the usual attributes like mountpoints."
msgstr ""
"Nadat u de MD-apparaten naar uw tevredenheid heeft ingesteld, kunt u "
"<command>mdcfg</command> <guimenuitem>Voltooien</guimenuitem> om terug te "
"keren naar <command>partman</command> om op uw nieuwe MD-apparaten "
"bestandssystemen aan te maken en daaraan de gebruikelijke kenmerken, zoals "
"aankoppelpunten, toe te kennen."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:1824
#, no-c-format
msgid "Configuring the Logical Volume Manager (LVM)"
msgstr "Logisch volumebeheer (LVM) instellen"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1825
#, no-c-format
msgid ""
"If you are working with computers at the level of system administrator or "
"<quote>advanced</quote> user, you have surely seen the situation where some "
"disk partition (usually the most important one) was short on space, while "
"some other partition was grossly underused and you had to manage this "
"situation by moving stuff around, symlinking, etc."
msgstr ""
"Als u met computers werkt op het niveau van systeembeheerder of dat van "
"<quote>gevorderde</quote> gebruiker, heeft u vast de situatie meegemaakt "
"waarbij op een schijfpartitie (meestal de belangrijkste) onvoldoende ruimte "
"beschikbaar was, terwijl het gebruik van een andere partitie sterk "
"ondermaats was. Als oplossing heeft u mogelijk bestanden moeten verplaatsen "
"en moeten werken met symbolische koppelingen vanaf de oude locatie naar de "
"nieuwe locatie, enz."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1833
#, no-c-format
msgid ""
"To avoid the described situation you can use Logical Volume Manager (LVM). "
"Simply said, with LVM you can combine your partitions (<firstterm>physical "
"volumes</firstterm> in LVM lingo) to form a virtual disk (so called "
"<firstterm>volume group</firstterm>), which can then be divided into virtual "
"partitions (<firstterm>logical volumes</firstterm>). The point is that "
"logical volumes (and of course underlying volume groups) can span across "
"several physical disks."
msgstr ""
"Om deze situatie te voorkomen, kunt u gebruik maken van Logisch "
"volumebeheer(Logical Volume Management &mdash; LVM). Eenvoudig gesteld, kunt "
"u met LVM uw partities (in de terminologie van LVM <firstterm>fysieke "
"volumes</firstterm>) combineren tot een virtuele harde schijf (een "
"zogenaamde <firstterm>volumegroep</firstterm>). Deze kan op zijn beurt "
"worden opgedeeld in virtuele partities (<firstterm>logische volumes</"
"firstterm>). Waar het om gaat is dat logische volumes (en natuurlijk ook de "
"onderliggende volumegroepen) verschillende fysieke harde schijven kunnen "
"omvatten."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1843
#, no-c-format
msgid ""
"Now when you realize you need more space for your old 160GB <filename>/home</"
"filename> partition, you can simply add a new 300GB disk to the computer, "
"join it with your existing volume group and then resize the logical volume "
"which holds your <filename>/home</filename> filesystem and voila &mdash; "
"your users have some room again on their renewed 460GB partition. This "
"example is of course a bit oversimplified. If you haven't read it yet, you "
"should consult the <ulink url=\"&url-lvm-howto;\">LVM HOWTO</ulink>."
msgstr ""
"Als u bijvoorbeeld vervolgens ontdekt dat u meer ruimte nodig heeft op uw "
"oude 160GB <filename>/home</filename>-partitie, kunt u eenvoudig een extra "
"300GB harde schijf in de computer plaatsen, deze toevoegen aan uw bestaande "
"volumegroep en vervolgens het logische volume vergroten waarop uw <filename>/"
"home</filename>-bestandssysteem zich bevindt. En klaar is Kees &mdash; uw "
"gebruikers kunnen beschikken over de extra ruimte op een vernieuwde partitie "
"van 460GB. Dit voorbeeld is uiteraard enigszins gesimplificeerd. Wij raden u "
"aan om, voor zover u dat nog niet heeft gedaan, de<ulink url=\"&url-lvm-"
"howto;\">LVM HOWTO</ulink> te raadplegen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1854
#, no-c-format
msgid ""
"LVM setup in &d-i; is quite simple and completely supported inside "
"<command>partman</command>. First, you have to mark the partition(s) to be "
"used as physical volumes for LVM. This is done in the <guimenu>Partition "
"settings</guimenu> menu where you should select <menuchoice> <guimenu>Use as:"
"</guimenu> <guimenuitem>physical volume for LVM</guimenuitem> </menuchoice>."
msgstr ""
"Het instellen van LVM in &d-i; is relatief eenvoudig en volledig ondersteund "
"in <command>partman</command>. Allereerst dient u de partitie(s) die u wilt "
"gebruiken als fysieke volumes voor LVM, te markeren. Hiervoor selecteert u "
"in <command>partman</command> vanuit het menu <guimenu>Partitie-"
"instellingen</guimenu> de optie <menuchoice> <guimenu>Gebruiken als:</"
"guimenu> <guimenuitem>Fysiek volume voor LVM</guimenuitem> </menuchoice>."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1863
#, no-c-format
msgid ""
"Be aware: the new LVM setup will destroy all data on all partitions marked "
"with an LVM type code. So, if you already have an LVM on some of your disks, "
"and want to install Debian additionally to that machine, the old (already "
"existing) LVM will be wiped out! The same counts for partitions, which are "
"(for any reason) misleadingly marked with an LVM type code, but contain "
"something different (like an encrypted volume). You need to remove such "
"disks from the system, before performing a new LVM setup!"
msgstr ""
"Waarschuwing: de nieuwe LVM-installatie zal alle gegevens vernietigen op "
"alle partities die gemarkeerd zijn met een code van het type LVM. Dus, "
"indien u op sommige van uw harde schijven reeds een LVM heeft en op die "
"machine ook nog Debian wilt installeren, zal de oude (bestaande) LVM gewist "
"worden! Hetzelfde geldt voor partities die (om welke reden ook) ten onrechte "
"gemarkeerd zijn met een code van het type LVM, maar iets anders bevatten "
"(zoals een versleuteld opslagmedium). U dient dergelijke schijven te "
"verwijderen uit het systeem vooraleer u een nieuwe installatie van LVM "
"uitvoert!"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1873
#, no-c-format
msgid ""
"When you return to the main <command>partman</command> screen, you will see "
"a new option <guimenuitem>Configure the Logical Volume Manager</"
"guimenuitem>. When you select that, you will first be asked to confirm "
"pending changes to the partition table (if any) and after that the LVM "
"configuration menu will be shown. Above the menu a summary of the LVM "
"configuration is shown. The menu itself is context sensitive and only shows "
"valid actions. The possible actions are:"
msgstr ""
"Als u terugkeert op het hoofdscherm van <command>partman</command>, zult u "
"een nieuwe optie <guimenuitem>Logisch volumebeheer (LVM) instellen</"
"guimenuitem> zien. Als u deze selecteert, zal u eerst worden gevraagd om nog "
"niet vastgelegde wijzigingen in de partitietabel te bevestigen (als die er "
"zijn) en vervolgens zal het configuratiemenu voor LVM worden getoond. Boven "
"het menu wordt een samenvatting van de LVM-configuratie getoond. Het menu "
"zelf is contextgevoelig en toont alleen toegestane acties. De mogelijke "
"acties zijn:"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1884
#, no-c-format
msgid ""
"<guimenuitem>Display configuration details</guimenuitem>: shows LVM device "
"structure, names and sizes of logical volumes and more"
msgstr ""
"<guimenuitem>Toon configuratiedetails</guimenuitem>: toont onder andere de "
"structuur van LVM-apparaten en de namen en groottes van logische volumes"

#. Tag: guimenuitem
#: using-d-i.xml:1889
#, no-c-format
msgid "Create volume group"
msgstr "Volumegroep aanmaken"

#. Tag: guimenuitem
#: using-d-i.xml:1892
#, no-c-format
msgid "Create logical volume"
msgstr "Logisch volume aanmaken"

#. Tag: guimenuitem
#: using-d-i.xml:1895
#, no-c-format
msgid "Delete volume group"
msgstr "Volumegroep verwijderen"

#. Tag: guimenuitem
#: using-d-i.xml:1898
#, no-c-format
msgid "Delete logical volume"
msgstr "Logisch volume verwijderen"

#. Tag: guimenuitem
#: using-d-i.xml:1901
#, no-c-format
msgid "Extend volume group"
msgstr "Volumegroep uitbreiden"

#. Tag: guimenuitem
#: using-d-i.xml:1904
#, no-c-format
msgid "Reduce volume group"
msgstr "Volumegroep verkleinen"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1906
#, no-c-format
msgid ""
"<guimenuitem>Finish</guimenuitem>: return to the main <command>partman</"
"command> screen"
msgstr ""
"<guimenuitem>Voltooien</guimenuitem>: keer terug naar het hoofdscherm van "
"<command>partman</command>"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1912
#, no-c-format
msgid ""
"Use the options in that menu to first create a volume group and then create "
"your logical volumes inside it."
msgstr ""
"Gebruik de opties in dit menu om eerst een volumegroep en vervolgens "
"daaronder de gewenste logische volumes aan te maken."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1917
#, no-c-format
msgid ""
"After you return to the main <command>partman</command> screen, any created "
"logical volumes will be displayed in the same way as ordinary partitions "
"(and you should treat them as such)."
msgstr ""
"Nadat u teruggekeerd bent naar het hoofdscherm van <command>partman</"
"command>, zult u de aangemaakte logische volumes als ware het gewone "
"partities terugvinden in het menu (en u kunt ze verder ook als zodanig "
"behandelen)."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:1931
#, no-c-format
msgid "Configuring Encrypted Volumes"
msgstr "Geëncrypteerde volumes instellen"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1932
#, no-c-format
msgid ""
"&d-i; allows you to set up encrypted partitions. Every file you write to "
"such a partition is immediately saved to the device in encrypted form. "
"Access to the encrypted data is granted only after entering the "
"<firstterm>passphrase</firstterm> used when the encrypted partition was "
"originally created. This feature is useful to protect sensitive data in case "
"your laptop or hard drive gets stolen. The thief might get physical access "
"to the hard drive, but without knowing the right passphrase, the data on the "
"hard drive will look like random characters."
msgstr ""
"U hebt de mogelijkheid om met &d-i; geëncrypteerde partities in te stellen. "
"Elk bestand dat u naar een dergelijke partitie wegschrijft wordt op het "
"apparaat onmiddellijk in geëncrypteerde vorm opgeslagen. Toegang tot de "
"geëncrypteerde gegevens krijgt men pas na het invoeren van de "
"<firstterm>wachtwoordzin</firstterm> die gebruikt werd toen de "
"geëncrypteerde partitie aangemaakt werd. Deze functionaliteit is nuttig voor "
"het beschermen van gevoelige informatie wanneer uw harde schijf of uw laptop "
"gestolen worden. De dief kan er in slagen fysieke toegang te krijgen tot de "
"harde schijf, maar zonder de correcte wachtwoordzin te kennen zullen de "
"gegevens op de harde schijf eruit zien als willekeurige tekens."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1944
#, no-c-format
msgid ""
"The two most important partitions to encrypt are: the home partition, where "
"your private data resides, and the swap partition, where sensitive data "
"might be stored temporarily during operation. Of course, nothing prevents "
"you from encrypting any other partitions that might be of interest. For "
"example <filename>/var</filename> where database servers, mail servers or "
"print servers store their data, or <filename>/tmp</filename> which is used "
"by various programs to store potentially interesting temporary files. Some "
"people may even want to encrypt their whole system. The only exception is "
"the <filename>/boot</filename> partition which must remain unencrypted, "
"because currently there is no way to load the kernel from an encrypted "
"partition."
msgstr ""
"De twee belangrijkste partities vanuit het oogpunt van encryptie zijn: de "
"partitie met de persoonlijke mappen (home) waarop zich uw persoonlijke "
"gegevens bevinden en de swap-partitie, het wisselgeheugen, waarop al werkend "
"tijdelijk gevoelige gegevens opgeslagen kunnen worden. Niets belet u evenwel "
"om eventueel nog andere partities die voor u ook belangrijk zijn, te "
"encrypteren. Bijvoorbeeld <filename>/var</filename> waar databaseservers, "
"mailservers en printservers hun gegevens opslaan, of <filename>/tmp</"
"filename> dat door verschillende programma's gebruikt wordt voor de "
"tijdelijke opslag van potentieel belangrijke bestanden. Het kan zelfs zijn "
"dat sommige mensen hun hele systeem wensen te encrypteren. De enige "
"uitzondering vormt de <filename>/boot</filename>-partitie. Die mag niet "
"geëncrypteerd worden omdat er momenteel geen manier bestaat om de kernel te "
"laden vanaf een geëncrypteerde partitie."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1959
#, no-c-format
msgid ""
"Please note that the performance of encrypted partitions will be less than "
"that of unencrypted ones because the data needs to be decrypted or encrypted "
"for every read or write. The performance impact depends on your CPU speed, "
"chosen cipher and a key length."
msgstr ""
"Merk op dat de prestaties van geëncrypteerde partities zwakker zijn dan die "
"van niet-geëncrypteerde, omdat bij elke lees- of schrijfbewerking de "
"gegevens gedecrypteerd of geëncrypteerd moeten worden. Hoe groot de impact "
"op de prestaties is, is afhankelijk van de snelheid van de CPU, de gekozen "
"coderingsmethode en de lengte van de encryptiesleutel."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1966
#, no-c-format
msgid ""
"To use encryption, you have to create a new partition by selecting some free "
"space in the main partitioning menu. Another option is to choose an existing "
"partition (e.g. a regular partition, an LVM logical volume or a RAID "
"volume). In the <guimenu>Partition settings</guimenu> menu, you need to "
"select <guimenuitem>physical volume for encryption</guimenuitem> at the "
"<menuchoice> <guimenu>Use as:</guimenu> </menuchoice> option. The menu will "
"then change to include several cryptographic options for the partition."
msgstr ""
"Om encryptie te kunnen gebruiken, moet u een nieuwe partitie maken door in "
"het hoofdmenu van het schijfindelingprogramma vrije schijfruimte te "
"selecteren. Een andere mogelijkheid is een bestaande partitie te kiezen "
"(bijv. een gewone partitie, een LVM logisch volume of een RAID volume). In "
"het menu <guimenu>Partitie-instellingen</guimenu> moet u dan bij de optie "
"<menuchoice> <guimenu>Gebruiken als:</guimenu> </menuchoice> kiezen voor "
"<guimenuitem>Fysiek volume voor encryptie</guimenuitem>. Het menu zal zich "
"dan aanpassen en verschillende cryptografische opties voor de partitie tonen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1977
#, no-c-format
msgid ""
"The encryption method supported by &d-i; is <firstterm>dm-crypt</firstterm> "
"(included in newer Linux kernels, able to host LVM physical volumes)."
msgstr ""
"De door &d-i; ondersteunde encryptiemethode is <firstterm>dm-crypt</"
"firstterm> (ingebouwd in recente Linux-kernels en met de mogelijkheid om het "
"te gebruiken met fysieke LVM-volumes)."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1986
#, no-c-format
msgid ""
"Let's have a look at the options available when you select encryption via "
"<userinput>Device-mapper (dm-crypt)</userinput>. As always: when in doubt, "
"use the defaults, because they have been carefully chosen with security in "
"mind."
msgstr ""
"Laten we eens bekijken welke mogelijkheden er zijn als u encryptie "
"selecteert via <userinput>Device-mapper (dm-crypt)</userinput>. Zoals altijd "
"geldt dat u bij twijfel best de standaardinstellingen gebruikt, omdat ze met "
"zorg geselecteerd werden met het oog op veiligheid."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:1996
#, no-c-format
msgid "Encryption: <userinput>aes</userinput>"
msgstr "Encryptie: <userinput>aes</userinput>"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:1998
#, no-c-format
msgid ""
"This option lets you select the encryption algorithm (<firstterm>cipher</"
"firstterm>) which will be used to encrypt the data on the partition. &d-i; "
"currently supports the following block ciphers: <firstterm>aes</firstterm>, "
"<firstterm>blowfish</firstterm>, <firstterm>serpent</firstterm>, and "
"<firstterm>twofish</firstterm>. It is beyond the scope of this document to "
"discuss the qualities of these different algorithms, however, it might help "
"your decision to know that in 2000, <emphasis>AES</emphasis> was chosen by "
"the American National Institute of Standards and Technology as the standard "
"encryption algorithm for protecting sensitive information in the 21st "
"century."
msgstr ""
"Deze keuzemogelijkheid dient voor het selecteren van het encryptiealgoritme "
"(<firstterm>coderingsmethode</firstterm>) dat gebruikt zal worden voor de "
"encryptie van de gegevens op de partitie. Momenteel ondersteunt &d-i; de "
"volgende blokcoderingsmethodes: <firstterm>aes</firstterm>, "
"<firstterm>blowfish</firstterm>, <firstterm>serpent</firstterm> en "
"<firstterm>twofish</firstterm>. Een bespreking van de kwaliteiten van deze "
"verschillende algoritmes valt buiten het bestek van dit document. Maar "
"misschien kan het u helpen bij het maken van een keuze als u weet dat "
"<emphasis>AES</emphasis> in 2000 gekozen werd door het Amerikaans National "
"Institute of Standards and Technology als het standaard encryptiealgoritme "
"voor het beveiligen van gevoelige informatie in de 21ste eeuw."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:2016
#, no-c-format
msgid "Key size: <userinput>256</userinput>"
msgstr "Grootte van de sleutel: <userinput>256</userinput>"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2018
#, no-c-format
msgid ""
"Here you can specify the length of the encryption key. With a larger key "
"size, the strength of the encryption is generally improved. On the other "
"hand, increasing the length of the key usually has a negative impact on "
"performance. Available key sizes vary depending on the cipher."
msgstr ""
"Hier kunt u de lengte van de encryptiesleutel opgeven. Over het algemeen "
"betekent een langere sleutel een betere encryptie. Daartegenover staat dat "
"het vergroten van de sleutellengte een negatieve impact op de prestaties "
"heeft. Welke sleutelgroottes beschikbaar zijn hangt af van de "
"coderingsmethode."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:2030
#, no-c-format
msgid "IV algorithm: <userinput>xts-plain64</userinput>"
msgstr "IV algoritme: <userinput>xts-plain64</userinput>"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2032
#, no-c-format
msgid ""
"The <firstterm>Initialization Vector</firstterm> or <firstterm>IV</"
"firstterm> algorithm is used in cryptography to ensure that applying the "
"cipher on the same <firstterm>clear text</firstterm> data with the same key "
"always produces a unique <firstterm>cipher text</firstterm>. The idea is to "
"prevent the attacker from deducing information from repeated patterns in the "
"encrypted data."
msgstr ""
"Het algoritme <firstterm>Initialization Vector</firstterm> of <firstterm>IV</"
"firstterm> wordt gebruikt in de cryptografie om ervoor te zorgen dat het "
"toepassen van de coderingsmethode op dezelfde gegevens in <firstterm>niet-"
"gecodeerde tekst</firstterm> met eenzelfde sleutel steeds weer een unieke "
"<firstterm>gecodeerde tekst</firstterm> oplevert. Het achterliggende idee is "
"om te beletten dat een aanvaller informatie zou kunnen afleiden uit "
"terugkerende patronen in de geëncrypteerde gegevens."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2042
#, no-c-format
msgid ""
"From the provided alternatives, the default <userinput>xts-plain64</"
"userinput> is currently the least vulnerable to known attacks. Use the other "
"alternatives only when you need to ensure compatibility with some previously "
"installed system that is not able to use newer algorithms."
msgstr ""
"Van de geboden alternatieven is de standaard <userinput>xts-plain64</"
"userinput> momenteel het minst kwetsbaar voor de bekende aanvallen. Gebruik "
"een van de andere alternatieven enkel als u moet zorgen voor compatibiliteit "
"met een vroeger geïnstalleerd systeem dat niet in staat is recentere "
"algoritmes te gebruiken."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:2054
#, no-c-format
msgid "Encryption key: <userinput>Passphrase</userinput>"
msgstr "Encryptiesleutel: <userinput>Wachtwoordzin</userinput>"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2056
#, no-c-format
msgid "Here you can choose the type of the encryption key for this partition."
msgstr "Hier kunt u voor deze partitie het type encryptiesleutel kiezen."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:2062
#, no-c-format
msgid "Passphrase"
msgstr "Wachtwoordzin"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2063
#, no-c-format
msgid ""
"The encryption key will be computed<footnote> <para> Using a passphrase as "
"the key currently means that the partition will be set up using <ulink url="
"\"&url-luks;\">LUKS</ulink>. </para></footnote> on the basis of a passphrase "
"which you will be able to enter later in the process."
msgstr ""
"De encryptiesleutel zal berekend worden<footnote> <para> Een wachtwoordzin "
"gebruiken als sleutel betekent momenteel dat de partitie ingesteld zal "
"worden met behulp van <ulink url=\"&url-luks;\">LUKS</ulink>. </para></"
"footnote> op basis van een wachtwoordzin die u later in het proces zult "
"kunnen invoeren."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:2078
#, no-c-format
msgid "Random key"
msgstr "Willekeurige sleutel"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2079
#, no-c-format
msgid ""
"A new encryption key will be generated from random data each time you try to "
"bring up the encrypted partition. In other words: on every shutdown the "
"content of the partition will be lost as the key is deleted from memory. (Of "
"course, you could try to guess the key with a brute force attack, but unless "
"there is an unknown weakness in the cipher algorithm, it is not achievable "
"in our lifetime.)"
msgstr ""
"Telkens u probeert de geëncrypteerde partitie actief te maken, zal er een "
"nieuwe encryptiesleutel gegenereerd worden uit willekeurige gegevens. Met "
"andere woorden: iedere maal de computer afgesloten wordt, zal de inhoud van "
"de partitie verloren gaan, vermits de sleutel die zich in het geheugen "
"bevindt, vernietigd wordt. (U zou natuurlijk kunnen proberen om de sleutel "
"te raden via een aanval met brute kracht, maar tenzij er een onbekende "
"zwakte zou zitten in het coderingsalgoritme, is een mensenleven daarvoor te "
"kort.)"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2088
#, no-c-format
msgid ""
"Random keys are useful for swap partitions because you do not need to bother "
"yourself with remembering the passphrase or wiping sensitive information "
"from the swap partition before shutting down your computer. However, it also "
"means that you will <emphasis>not</emphasis> be able to use the "
"<quote>suspend-to-disk</quote> functionality offered by newer Linux kernels "
"as it will be impossible (during a subsequent boot) to recover the suspended "
"data written to the swap partition."
msgstr ""
"Willekeurige sleutels zijn geschikt voor partities met wisselgeheugen "
"aangezien u zich niet dient te bekommeren om het onthouden van de "
"wachtwoordzin of om het wissen van gevoelige informatie op de "
"wisselgeheugenpartitie vooraleer de computer afgesloten wordt. Dit betekent "
"evenwel ook dat u <emphasis>geen</emphasis> gebruik zult kunnen maken van de "
"functionaliteit <quote>slaapstand-naar-schijf</quote> die door recentere "
"Linux kernels geboden wordt, omdat het (bij de volgende opstart) niet "
"mogelijk zal zijn om de naar de wisselgeheugenpartitie weggeschreven "
"slapende data te herstellen."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:2107
#, no-c-format
msgid "Erase data: <userinput>yes</userinput>"
msgstr "Gegevens wissen: <userinput>ja</userinput>"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2109
#, no-c-format
msgid ""
"Determines whether the content of this partition should be overwritten with "
"random data before setting up the encryption. This is recommended because it "
"might otherwise be possible for an attacker to discern which parts of the "
"partition are in use and which are not. In addition, this will make it "
"harder to recover any leftover data from previous "
"installations<footnote><para> It is believed that the guys from three-letter "
"agencies can restore the data even after several rewrites of the "
"magnetooptical media, though. </para></footnote>."
msgstr ""
"Bepaalt of de inhoud van deze partitie met willekeurige gegevens "
"overschreven moet worden alvorens de encryptie op te zetten. Dit wordt "
"aanbevolen omdat het anders voor een aanvaller mogelijk kan zijn om uit te "
"maken welke delen van de partitie in gebruik zijn en welke niet. Daarenboven "
"zal dit het moeilijker maken om eventuele achtergebleven gegevens van "
"eerdere installaties<footnote><para> Er wordt nochtans verondersteld dat de "
"gozers van het bureau met de naam die uit drie letters bestaat, gegevens van "
"magnetisch-optische media kunnen terughalen, zelfs als die meerdere keren "
"overschreven werden. </para></footnote> te herstellen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2130
#, no-c-format
msgid ""
"After you have selected the desired parameters for your encrypted "
"partitions, return back to the main partitioning menu. There should now be a "
"new menu item called <guimenu>Configure encrypted volumes</guimenu>. After "
"you select it, you will be asked to confirm the deletion of data on "
"partitions marked to be erased and possibly other actions such as writing a "
"new partition table. For large partitions this might take some time."
msgstr ""
"Nadat u voor uw geëncrypteerde partities de gewenste parameters geselecteerd "
"heeft, moet u terugkeren naar het hoofdmenu van het "
"schijfindelingsprogramma. Daar zou nu in het menu een nieuw item "
"<guimenu>Geëncrypteerde volumes configureren</guimenu> moeten staan. Als u "
"het selecteert, wordt u gevraagd om te bevestigen dat de gegevens op de "
"partities die u als te wissen gemarkeerd heeft, wel degelijk vernietigd "
"mogen worden. En mogelijk wordt u ook gevraagd om nog andere acties te "
"bevestigen, zoals het neerschrijven van een nieuwe partitietabel. Bij grote "
"partities kan dit enige tijd in beslag nemen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2140
#, no-c-format
msgid ""
"Next you will be asked to enter a passphrase for partitions configured to "
"use one. Good passphrases should be longer than 8 characters, should be a "
"mixture of letters, numbers and other characters and should not contain "
"common dictionary words or information easily associable with you (such as "
"birthdates, hobbies, pet names, names of family members or relatives, etc.)."
msgstr ""
"Vervolgens zal u gevraagd worden om een wachtwoordzin in te voeren voor de "
"partities die als zodanig geconfigureerd werden. Goede wachtwoordzinnen "
"moeten langer dan 8 tekens zijn, en zouden een combinatie moeten zijn van "
"letters, cijfers en andere tekens. Zij zouden geen gebruikelijke woorden uit "
"het woordenboek mogen bevatten of informatie die gemakkelijk met u "
"geassocieerd kan worden (zoals geboortedata, hobby's, namen van huisdieren, "
"namen van familieleden of verwanten, enz.)."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2149
#, no-c-format
msgid ""
"Before you input any passphrases, you should have made sure that your "
"keyboard is configured correctly and generates the expected characters. If "
"you are unsure, you can switch to the second virtual console and type some "
"text at the prompt. This ensures that you won't be surprised later, e.g. by "
"trying to input a passphrase using a qwerty keyboard layout when you used an "
"azerty layout during the installation. This situation can have several "
"causes. Maybe you switched to another keyboard layout during the "
"installation, or the selected keyboard layout might not have been set up yet "
"when entering the passphrase for the root file system."
msgstr ""
"Vooraleer u begint met het invoeren van een wachtwoordzinnen, moet u er zich "
"van vergewissen dat het toetsenbord correct geconfigureerd is en de "
"verwachte tekens genereert. Indien u twijfelt, kunt u naar de tweede "
"virtuele console overschakelen en aan de prompt wat tekst intypen. Op die "
"manier kunt u de zekerheid hebben dat u later niet voor verrassingen zult "
"komen te staan, bijvoorbeeld door te proberen een wachtwoordzin in te voeren "
"met een qwertyklavier terwijl u tijdens de installatie een azertyklavier "
"gebruikte. Een dergelijke situatie kan aan verschillende oorzaken te wijten "
"zijn. Misschien schakelde u tijdens de installatie over op een andere "
"toetsenbordindeling of was de geselecteerde toetsenbordindeling nog niet "
"geconfigureerd toen u de wachtwoordzin voor het basisbestandssysteem "
"invoerde."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2162
#, no-c-format
msgid ""
"If you selected to use methods other than a passphrase to create encryption "
"keys, they will be generated now. Because the kernel may not have gathered a "
"sufficient amount of entropy at this early stage of the installation, the "
"process may take a long time. You can help speed up the process by "
"generating entropy: e.g. by pressing random keys, or by switching to the "
"shell on the second virtual console and generating some network and disk "
"traffic (downloading some files, feeding big files into <filename>/dev/null</"
"filename>, etc.). This will be repeated for each partition to be encrypted."
msgstr ""
"Indien u andere methodes dan een wachtwoordzin koos voor het creëren van "
"encryptiesleutels, zullen die laatste nu gegenereerd worden. Omdat het "
"mogelijk is dat in dit vroege stadium van de installatie de kernel nog niet "
"voldoende entropie kon verzamelen, kan dit proces veel tijd in beslag nemen. "
"U kunt het proces helpen versnellen door entropie te genereren: bijv. door "
"willekeurige toetsen aan te slaan, of door over te schakelen naar de shell "
"op de tweede virtuele console en netwerktrafiek en schijftrafiek te "
"genereren (enkele bestanden downloaden, omvangrijke bestanden voederen aan "
"<filename>/dev/null</filename> enz.). Dit wordt herhaald voor elke partitie "
"die geëncrypteerd moet worden."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2178
#, no-c-format
msgid ""
"After returning to the main partitioning menu, you will see all encrypted "
"volumes as additional partitions which can be configured in the same way as "
"ordinary partitions. The following example shows a volume encrypted via dm-"
"crypt. <informalexample><screen>\n"
"Encrypted volume (<replaceable>sda2_crypt</replaceable>) - 115.1 GB Linux "
"device-mapper\n"
"   #1 115.1 GB F ext3\n"
"</screen></informalexample> Now is the time to assign mount points to the "
"volumes and optionally change the file system types if the defaults do not "
"suit you."
msgstr ""
"Nadat u teruggekeerd bent naar het hoofdmenu van het "
"schijfindelingsprogramma, zult u nu alle geëncrypteerde volumes als extra "
"partities terugvinden die op dezelfde manier als gewone partities "
"geconfigureerd kunnen worden. Het volgende voorbeeld toont een met dm-crypt "
"geëncrypteerd volume. <informalexample><screen>\n"
"Geëncrypteerd volume (<replaceable>sda2_crypt</replaceable>) - 115.1 GB "
"Linux device-mapper\n"
"   #1 115.1 GB F ext3\n"
"</screen></informalexample> Nu is het tijd om aankoppelpunten toe te kennen "
"aan de volumes en om eventueel het type bestandssysteem te wijzigen als de "
"standaardinstelling voor u niet geschikt is."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2190
#, no-c-format
msgid ""
"Pay attention to the identifiers in parentheses (<replaceable>sda2_crypt</"
"replaceable> in this case) and the mount points you assigned to each "
"encrypted volume. You will need this information later when booting the new "
"system. The differences between the ordinary boot process and the boot "
"process with encryption involved will be covered later in <xref linkend="
"\"mount-encrypted-volumes\"/>."
msgstr ""
"Let op de naam tussen haakjes (<replaceable>sda2_crypt</replaceable> in dit "
"geval) en op de aankoppelpunten die u aan elk geëncrypteerd volume toegekend "
"heeft. U zult die informatie later bij het opstarten van het nieuwe systeem "
"nodig hebben. Het verschil tussen een gewoon opstartproces en een "
"opstartproces waar encryptie mee gemoeid is, wordt later behandeld in <xref "
"linkend=\"mount-encrypted-volumes\"/>."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2200
#, no-c-format
msgid ""
"Once you are satisfied with the partitioning scheme, continue with the "
"installation."
msgstr ""
"Eens u tevreden bent met het schijfindelingsschema, kunt u voortgaan met de "
"installatie."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:2211
#, no-c-format
msgid "Installing the Base System"
msgstr "Installatie van het Basissysteem"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2212
#, no-c-format
msgid ""
"Although this stage is the least problematic, it consumes a significant "
"fraction of the install because it downloads, verifies and unpacks the whole "
"base system. If you have a slow computer or network connection, this could "
"take some time."
msgstr ""
"Hoewel dit stadium het minst problematische is, beslaat het wel een "
"significant deel van de duur van de installatie omdat hier het volledige "
"basissysteem wordt opgehaald, geverifieerd en uitgepakt. Als u een langzame "
"computer of netwerkverbinding heeft, kan dit enige tijd in beslag nemen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2225
#, no-c-format
msgid ""
"During installation of the base system, package unpacking and setup messages "
"are redirected to <userinput>tty4</userinput>. You can access this terminal "
"by pressing <keycombo><keycap>Left Alt</keycap><keycap>F4</keycap></"
"keycombo>; get back to the main installer process with "
"<keycombo><keycap>Left Alt</keycap><keycap>F1</keycap></keycombo>."
msgstr ""
"Tijdens de installatie van het basissysteem worden meldingen met betrekking "
"tot het uitpakken en configureren van pakketten doorgestuurd naar "
"<userinput>tty4</userinput>. U kunt naar deze terminal overschakelen door op "
"<keycombo><keycap>Linker Alt</keycap><keycap>F4</keycap></keycombo> te "
"drukken. U schakelt terug naar het hoofdscherm van de installatie met behulp "
"van <keycombo><keycap>Linker Alt</keycap><keycap>F1</keycap></keycombo>."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2234
#, no-c-format
msgid ""
"The unpack/setup messages generated during this phase are also saved in "
"<filename>/var/log/syslog</filename>. You can check them there if the "
"installation is performed over a serial console."
msgstr ""
"De meldingen over uitpakken en configureren die tijdens deze fase worden "
"gegenereerd worden ook opgeslagen in <filename>/var/log/syslog</filename>. "
"Als de installatie wordt uitgevoerd vanaf een seriële console, kunt u ze "
"daar raadplegen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2240
#, no-c-format
msgid ""
"As part of the installation, a &arch-kernel; kernel will be installed. At "
"the default priority, the installer will choose one for you that best "
"matches your hardware. In lower priority modes, you will be able to choose "
"from a list of available kernels."
msgstr ""
"Als onderdeel van de installatie zal een &arch-kernel; kernel worden "
"geïnstalleerd. Tijdens een installatie met een standaard prioriteit voor "
"vragen zal het installatiesysteem een kernel voor u kiezen die het beste "
"past bij uw apparatuur. Bij installaties met een lagere prioriteit zal een "
"lijst worden getoond met beschikbare kernels waaruit u een keuze kunt maken."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2247
#, no-c-format
msgid ""
"When packages are installed using the package management system, it will by "
"default also install packages that are recommended by those packages. "
"Recommended packages are not strictly required for the core functionality of "
"the selected software, but they do enhance that software and should, in the "
"view of the package maintainers, normally be installed together with that "
"software."
msgstr ""
"Als pakketten worden geïnstalleerd met behulp van het systeem voor "
"pakketbeheer, zullen standaard ook de pakketten die door die pakketten "
"aanbevolen worden, geïnstalleerd worden. Aanbevolen pakketten zijn voor de "
"kernfuncties van de geselecteerde software niet strikt noodzakelijk, maar ze "
"breiden de mogelijkheden van die software uit en zouden volgens de "
"opvattingen van de pakketonderhouders normaal gezien samen met die software "
"geïnstalleerd moeten worden."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2257
#, no-c-format
msgid ""
"For technical reasons packages installed during the installation of the base "
"system are installed without their <quote>Recommends</quote>. The rule "
"described above only takes effect after this point in the installation "
"process."
msgstr ""
"Wegens redenen van technische aard worden tijdens de installatie van het "
"basissysteem pakketten zonder hun <quote>Recommends</quote> geïnstalleerd, "
"zonder de door hen aanbevolen pakketten. De hierboven beschreven regel "
"treedt pas in werking na dit punt in het installatieproces."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:2269
#, no-c-format
msgid "Installing Additional Software"
msgstr "Aanvullende software installeren"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2270
#, no-c-format
msgid ""
"At this point you have a usable but limited system. Most users will want to "
"install additional software on the system to tune it to their needs, and the "
"installer allows you do so. This step can take even longer than installing "
"the base system if you have a slow computer or network connection."
msgstr ""
"Op dit punt beschikt u over een bruikbaar systeem, maar met beperkte "
"functionaliteit. De meeste gebruikers zullen aanvullende programmatuur op "
"het systeem willen installeren om het af te stellen op hun behoeften. Het "
"installatiesysteem maakt dit mogelijk. Deze stap kan, zeker indien u een "
"langzame computer of netwerkverbinding heeft, nog meer tijd in beslag nemen "
"dan de installatie van het basissysteem."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:2285
#, no-c-format
msgid "Configuring apt"
msgstr "De configuratie van apt"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2287
#, no-c-format
msgid ""
"One of the tools used to install packages on a &debian-gnu; system is the "
"program <command>apt</command>, from the <classname>apt</classname> "
"package<footnote> <para> Note that the program which actually installs the "
"packages is called <command>dpkg</command>. However, this program is more of "
"a low-level tool. <command>apt</command> is a higher-level tool, which will "
"invoke <command>dpkg</command> as appropriate. It knows how to retrieve "
"packages from your CD, the network, or wherever. It is also able to "
"automatically install other packages which are required to make the package "
"you're trying to install work correctly. </para> </footnote>. Other front-"
"ends for package management, like <command>aptitude</command> and "
"<command>synaptic</command>, are also in use. These front-ends are "
"recommended for new users, since they integrate some additional features "
"(package searching and status checks) in a nice user interface."
msgstr ""
"Een gereedschap dat gebruikt wordt om pakketten op een &debian-gnu; systeem "
"te installeren, is het programma <command>apt</command> uit het pakket "
"<classname>apt</classname><footnote> <para> Merk op dat het programma dat de "
"feitelijke installatie van pakketten uitvoert, <command>dpkg</command> is. "
"Dit programma is echter meer een soort onderliggend gereedschap. "
"<command>apt</command> is een hoger gereedschap dat waar nodig "
"<command>dpkg</command> inroept. Het is in staat om pakketten op te halen "
"vanaf CD, het netwerk en andere bronnen. Het is ook in staat om andere "
"pakketten te installeren die nodig zijn om het pakket dat u probeert te "
"installeren, correct te laten functioneren. </para></footnote>. Ook andere "
"hulpprogramma's voor pakketbeheer, zoals <command>aptitude</command> en "
"<command>synaptic</command> worden gebruikt. Nieuwe gebruikers wordt "
"aangeraden gebruik te maken van deze hulpprogramma's omdat zij aanvullende "
"functionaliteit (het zoeken van pakketten en statuscontroles) integreren in "
"een vriendelijke gebruikersinterface."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2310
#, no-c-format
msgid ""
"<command>apt</command> must be configured so that it knows from where to "
"retrieve packages. The results of this configuration are written to the file "
"<filename>/etc/apt/sources.list</filename>. You can examine and edit this "
"file to your liking after the installation is complete."
msgstr ""
"<command>apt</command> moet worden geconfigureerd zodat het weet waar "
"pakketten opgehaald moeten worden. Het resultaat van deze configuratie wordt "
"weggeschreven naar het bestand <filename>/etc/apt/sources.list</filename>. U "
"kunt dit bestand na afronding van de installatie bekijken en naar behoefte "
"aanpassen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2317
#, no-c-format
msgid ""
"If you are installing at default priority, the installer will largely take "
"care of the configuration automatically, based on the installation method "
"you are using and possibly using choices made earlier in the installation. "
"In most cases the installer will automatically add a security mirror and, if "
"you are installing the stable distribution, a mirror for the <quote>stable-"
"updates</quote> service."
msgstr ""
"Indien u de installatie uitvoert op de standaardprioriteit, zal het "
"installatiesysteem in grote mate zelf automatisch de configuratie voor zijn "
"rekening nemen. Het baseert zich daarbij op de installatiemethode die u "
"gebruikt en mogelijk op keuzes die u eerder in het installatieproces maakte. "
"In de meeste gevallen zal het installatiesysteem automatisch een "
"spiegelserver toevoegen voor veiligheidsupdates en, indien u de stabiele "
"distributie installeert, een spiegelserver voor de dienst <quote>stable-"
"updates</quote> voor updates van pakketten uit de stabiele distributie."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2326
#, no-c-format
msgid ""
"If you are installing at a lower priority (e.g. in expert mode), you will be "
"able to make more decisions yourself. You can choose whether or not to use "
"the security and/or stable-updates services, and you can choose to add "
"packages from the <quote>contrib</quote> and <quote>non-free</quote> "
"sections of the archive."
msgstr ""
"Indien u de installatie uitvoert op een lagere prioriteit (bijv. in "
"expertmodus), zult u de kans hebben om zelf meer keuzes te maken. U kunt dan "
"zelf kiezen of u de diensten voor beveiligingsupdates en updates van de "
"distributie 'stable' wilt gebruiken en u kunt er eventueel ook voor kiezen "
"om de pakketten toe te voegen uit de secties <quote>contrib</quote> en "
"<quote>non-free</quote> van het archief."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:2337
#, no-c-format
msgid "Installing from more than one CD or DVD"
msgstr "De installatie uitvoeren met meer dan één CD of DVD"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2339
#, no-c-format
msgid ""
"If you are installing from a CD or a DVD that is part of a larger set, the "
"installer will ask if you want to scan additional CDs or DVDs. If you have "
"additional CDs or DVDs available, you probably want to do this so the "
"installer can use the packages included on them."
msgstr ""
"Indien u een installatie uitvoert met een CD of DVD die deel uitmaakt van "
"een ruimere set, zal het installatiesysteem vragen of u bijkomende CD's of "
"DVD's wilt laten scannen. Indien u bijkomende CD's of DVD's hebt, wilt u dit "
"wellicht laten doen, zodat het installatiesysteem de pakketten erop kan "
"gebruiken."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2346
#, no-c-format
msgid ""
"If you do not have any additional CDs or DVDs, that is no problem: using "
"them is not required. If you also do not use a network mirror (as explained "
"in the next section), it can mean that not all packages belonging to the "
"tasks you select in the next step of the installation can be installed."
msgstr ""
"Indien u geen andere CD's of DVD's hebt, is dat geen probleem: het is niet "
"verplicht ze te gebruiken. Indien u ook geen netwerkspiegelserver gebruikt "
"(zoals in het volgende onderdeel uitgelegd wordt), kan dit betekenen dat "
"niet alle pakketten die horen bij de taken die u in de volgende stap "
"selecteert, geïnstalleerd zullen kunnen worden."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2354
#, no-c-format
msgid ""
"Packages are included on CDs (and DVDs) in the order of their popularity. "
"This means that for most uses only the first CDs in a set are needed and "
"that only very few people actually use any of the packages included on the "
"last CDs in a set."
msgstr ""
"De volgorde van de pakketten op CD's (en DVD's) wordt door hun populariteit "
"bepaald. Dit betekent dat in de meeste gevallen enkel de eerste CD's van een "
"set nodig zijn en dat slechts heel weinig mensen daadwerkelijk pakketten "
"gebruiken die op de laatste CD's van de set staan."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2361
#, no-c-format
msgid ""
"It also means that buying or downloading and burning a full CD set is just a "
"waste of money as you'll never use most of them. In most cases you are "
"better off getting only the first 3 to 8 CDs and installing any additional "
"packages you may need from the Internet by using a mirror. The same goes for "
"DVD sets: the first DVD, or maybe the first two DVDs will cover most needs."
msgstr ""
"Dit betekent ook dat een volledige CD-set kopen of downloaden en branden "
"gewoon geldverspilling is, aangezien u de meeste ervan nooit zult gebruiken. "
"In de meeste gevallen bent u beter af als u enkel de eerste 3 tot 8 CD's "
"ophaalt en eventuele extra pakketten die u nog nodig heeft, via een "
"spiegelserver op het internet installeert. Hetzelfde geldt voor de DVD-sets: "
"de eerste DVD, of misschien de eerste twee DVD's volstaan voor de noden van "
"de meeste gebruikers."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2371
#, no-c-format
msgid ""
"If you do scan multiple CDs or DVDs, the installer will prompt you to "
"exchange them when it needs packages from another CD/DVD than the one "
"currently in the drive. Note that only CDs or DVDs that belong to the same "
"set should be scanned. The order in which they are scanned does not really "
"matter, but scanning them in ascending order will reduce the chance of "
"mistakes."
msgstr ""
"Indien u meerdere CD's of DVD's laat scannen, zal het installatiesysteem u "
"vragen ze te verwisselen wanneer het pakketten nodig heeft van een andere CD/"
"DVD dan die welke op dat moment in het station zit. Merk op dat enkel CD's "
"of DVD's die tot dezelfde set behoren, gescand zouden mogen worden. De "
"volgorde waarin ze gescand worden doet er niet echt toe, maar hen in "
"aflopende volgorde laten scannen kan de kans op fouten verminderen."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:2384
#, no-c-format
msgid "Using a network mirror"
msgstr "Een netwerkspiegelserver gebruiken"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2386
#, no-c-format
msgid ""
"One question that will be asked during most installs is whether or not to "
"use a network mirror as a source for packages. In most cases the default "
"answer should be fine, but there are some exceptions."
msgstr ""
"Een vraag die tijdens de meeste installaties aan bod komt, is of er een "
"netwerkspiegelserver gebruikt moet worden als pakketbron. In de meeste "
"gevallen zou het standaardantwoord geschikt moeten zijn, maar er zijn enkele "
"uitzonderingen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2392
#, no-c-format
msgid ""
"If you are <emphasis>not</emphasis> installing from a full CD or DVD or "
"using a full CD/DVD image, you really should use a network mirror as "
"otherwise you will end up with only a very minimal system. However, if you "
"have a limited Internet connection it is best <emphasis>not</emphasis> to "
"select the <literal>desktop</literal> task in the next step of the "
"installation."
msgstr ""
"Indien u <emphasis>niet</emphasis> met een volledige CD of DVD installeert "
"of geen image van een volledige CD/DVD gebruikt, moet u echt een "
"netwerkspiegelserver gebruiken, aangezien u anders op het einde enkel een "
"erg minimaal systeem zult hebben. Als u evenwel slechts over een "
"gelimiteerde internetverbinding beschikt, is het best om in de volgende stap "
"van de installatie <emphasis>niet</emphasis> de taak "
"<literal>desktopomgeving</literal> te selecteren."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2401
#, no-c-format
msgid ""
"If you are installing from a single full CD or using a full CD image, using "
"a network mirror is not required, but is still strongly recommended because "
"a single CD contains only a fairly limited number of packages. If you have a "
"limited Internet connection it may still be best to <emphasis>not</emphasis> "
"select a network mirror here, but to finish the installation using only "
"what's available on the CD and selectively install additional packages after "
"the installation (i.e. after you have rebooted into the new system)."
msgstr ""
"Indien u de installatie uitvoert met één enkele volledige CD of een image "
"van een volledige CD, is het gebruik van een netwerkspiegelserver niet "
"vereist, maar het blijft wel sterk aanbevolen omdat op één enkele CD slechts "
"een redelijk beperkt aantal pakketten staat. Indien u slechts een "
"gelimiteerde netwerkverbinding heeft, kan het nog altijd beter zijn om hier "
"<emphasis>geen</emphasis> netwerkspiegelserver te selecteren, maar de "
"installatie af te ronden enkel op basis van wat op de CD beschikbaar is en "
"dan na het beëindigen van de installatie selectief extra pakketten te "
"installeren (d.w.z. nadat u naar het nieuwe systeem opgestart hebt)."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2412
#, no-c-format
msgid ""
"If you are installing from a DVD or using a DVD image, any packages needed "
"during the installation should be present on the first DVD. The same is true "
"if you have scanned multiple CDs as explained in the previous section. Use "
"of a network mirror is optional."
msgstr ""
"Indien u de installatie uitvoert met een DVD of een DVD-image gebruikt, zou "
"elk pakket dat nodig is tijdens de installatie op de eerste DVD moeten "
"staan. Hetzelfde geldt voor de situatie waarin u verschillende CD's gescand "
"heeft, zoals in het vorige onderdeel uitgelegd werd. Het gebruik van een "
"netwerkspiegelserver is facultatief."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2419
#, no-c-format
msgid ""
"One advantage of adding a network mirror is that updates that have occurred "
"since the CD/DVD set was created and have been included in a point release, "
"will become available for installation, thus extending the life of your CD/"
"DVD set without compromising the security or stability of the installed "
"system."
msgstr ""
"Een voordeel van het gebruik van een netwerkspiegelserver is dat updates die "
"plaats vonden na het moment waarop de CD/DVD-set gecreëerd werd en opgenomen "
"werden in een release-update (een point release), geïnstalleerd kunnen "
"worden. Op die manier wordt de levensduur van uw CD/DVD-set verlengd, zonder "
"dat u de veiligheid of de stabiliteit van het geïnstalleerde systeem in het "
"gedrang brengt."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2426
#, no-c-format
msgid ""
"In summary: selecting a network mirror is generally a good idea, except if "
"you do not have a good Internet connection. If the current version of a "
"package is available from CD/DVD, the installer will always use that. The "
"amount of data that will be downloaded if you do select a mirror thus "
"depends on"
msgstr ""
"Samenvattend: een netwerkspiegelserver selecteren is meestal een goede "
"keuze, behalve als u niet over een goede internetverbinding beschikt. Indien "
"de nieuwste versie van een pakket op de CD/DVD staat, zal het "
"installatiesysteem altijd dat medium gebruiken. De hoeveelheid data die "
"gedownload zal worden als u een spiegelserver selecteert, hangt dus af van"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2435
#, no-c-format
msgid "the tasks you select in the next step of the installation,"
msgstr "de taken die u in de volgende stap van de installatie selecteert,"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2440
#, no-c-format
msgid "which packages are needed for those tasks,"
msgstr "welke pakketten voor die taken nodig zijn,"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2445
#, no-c-format
msgid ""
"which of those packages are present on the CDs or DVDs you have scanned, and"
msgstr ""
"welke van die pakketten op de CD's of DVD's staan die u liet scannen en"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2450
#, no-c-format
msgid ""
"whether any updated versions of packages included on the CDs or DVDs are "
"available from a mirror (either a regular package mirror, or a mirror for "
"security or stable-updates)."
msgstr ""
"of er op een spiegelserver (ofwel een gewone pakketspiegelserver, ofwel een "
"spiegelserver voor veiligheidsupdates of updates van de stabiele release) "
"bijgewerkte versies beschikbaar zijn van pakketten die op de CD's of DVD's "
"staan."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2459
#, no-c-format
msgid ""
"Note that the last point means that, even if you choose not to use a network "
"mirror, some packages may still be downloaded from the Internet if there is "
"a security or stable-updates update available for them and those services "
"have been configured."
msgstr ""
"Merk op dat dit laatste punt betekent dat zelfs als u ervoor kiest om geen "
"netwerkspiegelserver te gebruiken, sommige pakketten nog altijd van het "
"internet kunnen gedownload worden wanneer er van dat pakket een "
"veiligheidsupdate of een update voor de stabiele release beschikbaar is en "
"deze diensten ingesteld werden."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:2470
#, no-c-format
msgid "Choosing a network mirror"
msgstr "Een netwerkspiegelserver kiezen"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2471
#, no-c-format
msgid ""
"If you have selected to use a network mirror during the installation "
"(optional for CD/DVD installs, required for netboot images), you will be "
"presented with a list of geographically nearby (and therefore hopefully "
"fast) network mirrors, based upon your country selection earlier in the "
"installation process. Choosing the offered default is usually fine."
msgstr ""
"Indien u tijdens de installatie het gebruik van een netwerkspiegelserver "
"geselecteerd heeft (facultatief voor installaties met een CD/DVD, vereist "
"bij netboot-images), zult u een lijst met netwerkspiegelservers te zien "
"krijgen die vanuit geografisch oogpunt het meest nabij zijn (en hopelijk "
"daarom ook het snelst). Daarbij wordt uitgegaan van het land dat u eerder in "
"het installatieproces selecteerde. Het standaardaanbod selecteren is meestal "
"goed."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2479
#, no-c-format
msgid ""
"A mirror can also be specified by hand by choosing <quote>enter information "
"manually</quote> . You can then specify a mirror host name and an optional "
"port number. As of Wheezy, that actually has to be a URL base, i.e. when "
"specifying an IPv6 address, one has to add square brackets around it, for "
"instance <quote>[2001:db8::1]</quote>."
msgstr ""
"U kunt ook handmatig een spiegelserver opgeven door <quote>de informatie "
"handmatig invoeren</quote> te kiezen. U kunt dan de computernaam van de "
"spiegelserver opgeven en facultatief een poortnummer. Sinds Wheezy moet dat "
"in feite een URL-basis zijn, d.w.z. dat als u een IPv6-adres opgeeft, u er "
"rechte haakjes rond moet plaatsen, bijvoorbeeld <quote>[2001:db8::1]</quote>."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2487
#, no-c-format
msgid ""
"If your computer is on an IPv6-only network (which is probably not the case "
"for the vast majority of users), using the default mirror for your country "
"might not work. All the mirrors in the list are reachable via IPv4, but only "
"some of them can be used via IPv6. As connectivity of individual mirrors can "
"change over time, this information is not available in the installer. If "
"there is no IPv6 connectivity for the default mirror for your country, you "
"can either try some of the other mirrors offered to you or choose the "
"<quote>enter information manually</quote> option. You can then specify "
"<quote>ftp.ipv6.debian.org</quote> as the mirror name, which is an alias for "
"a mirror available via IPv6, although it will probably not be the fastest "
"possible one."
msgstr ""
"Indien uw computer zich op een exclusief IPv6-netwerk bevindt (wat voor de "
"overgrote meerderheid van de gebruikers wellicht niet het geval is), werkt "
"de standaardspiegelserver voor uw land mogelijk niet. Alle spiegelservers "
"uit de lijst zijn bereikbaar via IPv4, maar slechts enkele ervan kunnen via "
"IPv6 gebruikt worden. Vermits de connectiviteit van individuele "
"spiegelservers in de loop van de tijd kan veranderen, beschikt het "
"installatiesysteem niet over deze informatie. Indien de "
"standaardspiegelserver van uw land geen IPv6-connectiviteit heeft, kunt u "
"ofwel enkele van de andere voorgestelde spiegelservers proberen, ofwel "
"kiezen voor de optie <quote>de informatie handmatig invoeren</quote>. U kunt "
"dan <quote>ftp.ipv6.debian.org</quote> opgeven als de naam van de "
"spiegelserver, hetgeen een alias is voor een spiegelserver die via IPv6 "
"beschikbaar is, hoewel het wellicht niet de snelst mogelijke is."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2501
#, no-c-format
msgid ""
"Another option when choosing to specify the mirror manually is to use "
"<quote>httpredir.debian.org</quote> as your mirror. <quote>httpredir.debian."
"org</quote> is not a physical mirror but a mirror redirection service, i.e. "
"it automatically refers your system to a real mirror near you in terms of "
"network topology. It takes into account by which protocol you connect to it, "
"i.e. if you use IPv6, it will refer you to an IPv6-capable mirror near you."
msgstr ""
"Een andere optie is om bij het manueel opgeven van een spiegelserver "
"<quote>httpredir.debian.org</quote> te gebruiken als spiegelserver. "
"<quote>httpredir.debian.org</quote> is geen fysieke spiegelserver, maar een "
"doorverwijzingsdienst voor spiegelservers, d.w.z. dat ze uw systeem "
"automatisch doorverwijst naar een echte spiegelserver die zich in termen van "
"netwerktopologie in uw nabijheid bevindt. Die dienst houdt rekening met het "
"protocol waarmee u er verbinding mee maakt, m.a.w. als u IPv6 gebruikt, zal "
"hij u doorverwijzen naar een spiegelserver in uw nabijheid die overweg kan "
"met IPv6."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:2520
#, no-c-format
msgid "Selecting and Installing Software"
msgstr "Software selecteren en installeren"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2522
#, no-c-format
msgid ""
"During the installation process, you are given the opportunity to select "
"additional software to install. Rather than picking individual software "
"packages from the &num-of-distrib-pkgs; available packages, this stage of "
"the installation process focuses on selecting and installing predefined "
"collections of software to quickly set up your computer to perform various "
"tasks."
msgstr ""
"Tijdens de installatie wordt de mogelijkheid geboden om aanvullende "
"programmatuur te installeren. In plaats van individuele softwarepakketten te "
"selecteren uit de &num-of-distrib-pkgs; beschikbare pakketten, ligt de "
"nadruk tijdens deze fase van de installatie op het selecteren en installeren "
"van vooraf gedefinieerde verzamelingen van programmatuur waarmee uw computer "
"snel kan worden ingericht voor het uitvoeren van diverse taken."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2531
#, no-c-format
msgid ""
"So, you have the ability to choose <emphasis>tasks</emphasis> first, and "
"then add on more individual packages later. These tasks loosely represent a "
"number of different jobs or things you want to do with your computer, such "
"as <quote>Desktop environment</quote>, <quote>Web server</quote>, or "
"<quote>Print server</quote><footnote> <para> You should know that to present "
"this list, the installer is merely invoking the <command>tasksel</command> "
"program. It can be run at any time after installation to install more "
"packages (or remove them), or you can use a more fine-grained tool such as "
"<command>aptitude</command>. If you are looking for a specific single "
"package, after installation is complete, simply run <userinput>aptitude "
"install <replaceable>package</replaceable></userinput>, where "
"<replaceable>package</replaceable> is the name of the package you are "
"looking for. </para> </footnote>. <xref linkend=\"tasksel-size-list\"/> "
"lists the space requirements for the available tasks."
msgstr ""
"U heeft dus de mogelijkheid om allereerst <emphasis>taken</emphasis> te "
"selecteren en vervolgens daaraan later individuele pakketten toe te voegen. "
"Deze taken vertegenwoordigen min of meer een aantal verschillende doeleinden "
"waarvoor u uw computer zou kunnen gebruiken, zoals <quote>Desktopomgeving</"
"quote>, <quote>Webserver</quote> of <quote>Printserver</quote><footnote> "
"<para> U moet weten dat om deze lijst te tonen het installatiesysteem "
"eigenlijk het programma <command>tasksel</command> gebruikt. Het kan na de "
"installatie op elk gewenst moment uitgevoerd worden om extra pakketten te "
"installeren (of ze te verwijderen), of u kunt daarvoor een eerder fijnmazig "
"instrument zoals <command>aptitude</command> gebruiken. Als u, nadat de "
"installatie voltooid is, op zoek bent naar een specifiek pakket, kunt u "
"eenvoudig <userinput>aptitude install <replaceable>pakket</replaceable></"
"userinput> uitvoeren, waarbij <replaceable>pakket</replaceable> de naam is "
"van het pakket waarnaar u op zoek bent. </para></footnote>. In <xref linkend="
"\"tasksel-size-list\"/> is een overzicht opgenomen van de voor de "
"beschikbare taken benodigde ruimte."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2558
#, no-c-format
msgid ""
"Some tasks may be pre-selected based on the characteristics of the computer "
"you are installing. If you disagree with these selections you can deselect "
"them. You can even opt to install no tasks at all at this point."
msgstr ""
"Sommige taken kunnen reeds automatisch geselecteerd zijn afhankelijk van de "
"eigenschappen van de computer waarop de installatie wordt uitgevoerd. Als u "
"het met deze selectie niet eens bent, kunt u deze ongedaan maken. U kunt er "
"op dit punt zelfs voor kiezen om geen enkele taak te installeren."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2565
#, no-c-format
msgid ""
"In the standard user interface of the installer, you can use the space bar "
"to toggle selection of a task."
msgstr ""
"Bij de standaard gebruikersinterface van het installatiesysteem kunt u de "
"spatiebalk gebruiken om een taak te (de)selecteren."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2571
#, no-c-format
msgid ""
"The <quote>Desktop environment</quote> task will install a graphical desktop "
"environment."
msgstr ""
"De taak <quote>Desktopomgeving</quote> zal een grafische desktopomgeving "
"installeren."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2576
#, no-c-format
msgid ""
"By default, &d-i; installs the <phrase arch=\"x86\">Gnome</phrase> <phrase "
"arch=\"non-x86\">Xfce</phrase> desktop environment. It is possible to "
"interactively select a different desktop environment during the "
"installation. It is also possible to install multiple desktops, but some "
"combinations of desktop may not be co-installable."
msgstr ""
"Standaard installeert &d-i; de desktopomgeving <phrase arch=\"x86\">Gnome</"
"phrase> <phrase arch=\"non-x86\">Xfce</phrase>. Het is mogelijk om "
"interactief een andere desktopomgeving te selecteren tijdens de installatie. "
"Het is ook mogelijk om verschillende desktopomgevingen te installeren, maar "
"het kan zijn dat sommige combinaties ervan niet samen geïnstalleerd kunnen "
"worden."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2584
#, no-c-format
msgid ""
"Note that this will only work if the packages needed for the desired desktop "
"environment are actually available. If you are installing using a single "
"full CD image, they will possibly need to be downloaded from a network "
"mirror as some of the needed packages for your choice might only be included "
"on later CDs. Installing any of the available desktop environments this way "
"should work fine if you are using a DVD image or any other installation "
"method."
msgstr ""
"Merk op dat dit enkel zal werken als de pakketten die voor de gewenste "
"desktopomgeving nodig zijn, ook effectief beschikbaar zijn. Indien u de "
"installatie uitvoert met één enkel volledig CD-image, kan het zijn dat "
"pakketten gedownload moeten worden van een netwerkspiegelserver, omdat "
"sommige van de pakketten die voor uw keuze nodig zijn, zich pas op latere "
"CD's bevinden. Die installatiewerkwijze gebruiken zou voor elk van de "
"beschikbare desktopomgevingen correct moeten werken als u een DVD-image of "
"een andere installatiemethode gebruikt."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2594
#, no-c-format
msgid ""
"The various server tasks will install software roughly as follows. Web "
"server: <classname>apache2</classname>; Print server: <classname>cups</"
"classname>; SSH server: <classname>openssh</classname>."
msgstr ""
"Via de diverse server-taken wordt in grote lijnen volgende software "
"geïnstalleerd. Web-server: <classname>apache2</classname>; Print-server: "
"<classname>cups</classname>; SSH-server: <classname>openssh</classname>."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2601
#, no-c-format
msgid ""
"The <quote>Standard system</quote> task will install any package that has a "
"priority <quote>standard</quote>. This includes a lot of common utilities "
"that are normally available on any Linux or Unix system. You should leave "
"this task selected unless you know what you are doing and want a really "
"minimal system."
msgstr ""
"Via de taak <quote>Standaardsysteem</quote> wordt elk pakket geïnstalleerd "
"dat als prioriteit <quote>standaard</quote> heeft. Dit omvat een heleboel "
"gebruikelijke hulpprogramma's die gewoonlijk op elk Linux- of Unix-systeem "
"aanwezig zijn. U zou deze taak geselecteerd moeten laten tenzij u weet wat u "
"doet en echt een heel minimaal systeem wilt."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2609
#, no-c-format
msgid ""
"If during language selection a default locale other than the <quote>C</"
"quote> locale was selected, <command>tasksel</command> will check if any "
"localization tasks are defined for that locale and will automatically try to "
"install relevant localization packages. This includes for example packages "
"containing word lists or special fonts for your language. If a desktop "
"environment was selected, it will also install appropriate localization "
"packages for that (if available)."
msgstr ""
"Indien tijdens het selecteren van de taal een ander standaard taalgebied "
"geselecteerd werd dan <quote>C</quote>, zal <command>tasksel</command> "
"nagaan of voor dat taalgebied een lokalisatietaak gedefinieerd is en zal "
"automatisch de relevante lokalisatiegerelateerde pakketten trachten te "
"installeren. Daartoe horen bijvoorbeeld pakketten met woordenlijsten of "
"speciale lettertekens voor uw taal. Indien een desktopomgeving geselecteerd "
"werd, zullen ook daarvoor de passende lokalisatiepakketten geïnstalleerd "
"worden (als die beschikbaar zijn)."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2619
#, no-c-format
msgid ""
"Once you've selected your tasks, select &BTN-CONT;. At this point, "
"<command>aptitude</command> will install the packages that are part of the "
"selected tasks. If a particular program needs more information from the "
"user, it will prompt you during this process."
msgstr ""
"Nadat u klaar bent met het selecteren van taken, moet u &BTN-CONT; "
"selecteren. Dan zal <command>aptitude</command> de pakketten installeren die "
"tot die geselecteerde taken behoren. Indien een bepaald programma meer "
"informatie nodig heeft van de gebruiker, zal het gedurende dit proces daarom "
"vragen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2626
#, no-c-format
msgid ""
"You should be aware that especially the Desktop task is very large. "
"Especially when installing from a normal CD-ROM in combination with a mirror "
"for packages not on the CD-ROM, the installer may want to retrieve a lot of "
"packages over the network. If you have a relatively slow Internet "
"connection, this can take a long time. There is no option to cancel the "
"installation of packages once it has started."
msgstr ""
"U moet er zich van bewust zijn dat vooral de taak Desktopomgeving erg "
"uitgebreid is. Vooral als u installeert vanaf een gewone CD in combinatie "
"met een spiegelserver voor pakketten die niet op de CD staan, kan het "
"installatiesysteem heel wat pakketten via het netwerk ophalen. Indien u over "
"een relatief trage internetverbinding beschikt, kan dit veel tijd in beslag "
"nemen. Eens de installatie van de pakketten gestart is, heeft u niet meer "
"mogelijkheid om die installatie te annuleren."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2635
#, no-c-format
msgid ""
"Even when packages are included on the CD-ROM, the installer may still "
"retrieve them from the mirror if the version available on the mirror is more "
"recent than the one included on the CD-ROM. If you are installing the stable "
"distribution, this can happen after a point release (an update of the "
"original stable release); if you are installing the testing distribution "
"this will happen if you are using an older image."
msgstr ""
"Zelfs als de pakketten op de CD staan, kan het nog gebeuren dat het "
"installatiesysteem ze ophaalt van de spiegelserver in het geval de versie op "
"de spiegelserver recenter is dan die op de CD. Indien u de distributie "
"'stable' installeert, kan dit het geval zijn na een releaseupdate (een "
"'point release' - een update van de originele stabiele release). Indien u de "
"testdistributie 'testing' installeert zal dit het geval zijn als u een ouder "
"image gebruikt."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:2650
#, no-c-format
msgid "Making Your System Bootable"
msgstr "Zorgen dat uw systeem kan worden opgestart"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2652
#, no-c-format
msgid ""
"If you are installing a diskless workstation, obviously, booting off the "
"local disk isn't a meaningful option, and this step will be skipped. <phrase "
"arch=\"sparc\">You may wish to set OpenBoot to boot from the network by "
"default; see <xref linkend=\"boot-dev-select-sun\"/>.</phrase>"
msgstr ""
"Als u een werkstation zonder schijfeenheden installeert, is opstarten vanaf "
"een lokale schijfeenheid uiteraard geen optie en zal deze stap worden "
"overgeslagen. <phrase arch=\"sparc\">Desgewenst kunt u OpenBoot instellen om "
"standaard vanaf het netwerk op te starten; zie <xref linkend=\"boot-dev-"
"select-sun\"/>.</phrase>"

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:2667
#, no-c-format
msgid "Detecting other operating systems"
msgstr "Andere besturingssystemen detecteren"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2669
#, no-c-format
msgid ""
"Before a boot loader is installed, the installer will attempt to probe for "
"other operating systems which are installed on the machine. If it finds a "
"supported operating system, you will be informed of this during the boot "
"loader installation step, and the computer will be configured to boot this "
"other operating system in addition to &debian;."
msgstr ""
"Voordat een opstartlader wordt geïnstalleerd, zal het installatiesysteem "
"eerst proberen om te ontdekken of er op de machine andere besturingssystemen "
"geïnstalleerd zijn. Als het een besturingssysteem heeft gevonden dat wordt "
"ondersteund, zult u hierover worden geïnformeerd tijdens de installatie van "
"de opstartlader en zal de computer geconfigureerd worden om naast &debian; "
"ook dit andere besturingssysteem te kunnen opstarten."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2677
#, no-c-format
msgid ""
"Note that multiple operating systems booting on a single machine is still "
"something of a black art. The automatic support for detecting and setting up "
"boot loaders to boot other operating systems varies by architecture and even "
"by subarchitecture. If it does not work you should consult your boot "
"manager's documentation for more information."
msgstr ""
"Merk op dat het opstarten van meerdere besturingssystemen op één machine nog "
"altijd iets wegheeft van zwarte magie. De ondersteuning voor de detectie van "
"andere besturingssystemen en voor het instellen van opstartladers om deze te "
"laden, varieert per architectuur en kan zelfs per subarchitectuur variëren. "
"Als het niet lukt dient u de documentatie van uw opstartlader te raadplegen "
"voor nadere informatie."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:2695
#, no-c-format
msgid "<command>palo</command>-installer"
msgstr "Het <command>palo</command>-installatieprogramma"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2696
#, no-c-format
msgid ""
"The bootloader on PA-RISC is <quote>palo</quote>. <command>PALO</command> is "
"similar in configuration and usage to <command>LILO</command>, with a few "
"exceptions. First of all, <command>PALO</command> allows you to boot any "
"kernel image on your boot partition. This is because <command>PALO</command> "
"can actually read Linux partitions."
msgstr ""
"Op PA-RISC is de opstartlader <quote>palo</quote>. <command>PALO</command> "
"is op het gebied van configuratie en gebruik vergelijkbaar met "
"<command>LILO</command>, op enkele uitzonderingen na. Ten eerste biedt "
"<command>PALO</command> de mogelijkheid om elk kernel-image dat zich op de "
"boot-partitie bevindt, op te starten. Dit is omdat <command>PALO</command> "
"in staat is Linux-partities te lezen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2705
#, no-c-format
msgid "hppa FIXME ( need more info )"
msgstr "hppa NOG TE DOEN ( er is meer info nodig )"

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:2717 using-d-i.xml:2990
#, no-c-format
msgid "Install the <command>Grub</command> Boot Loader on a Hard Disk"
msgstr ""
"De opstartlader <command>Grub</command> installeren op een harde schijf"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2719 using-d-i.xml:2992
#, no-c-format
msgid ""
"The main &architecture; boot loader is called <quote>grub</quote>. Grub is a "
"flexible and robust boot loader and a good default choice for new users and "
"old hands alike."
msgstr ""
"De belangrijkste opstartlader voor &architecture; heet <quote>grub</quote>. "
"Grub is een flexibele en robuuste opstartlader en standaard een goede keuze "
"voor zowel nieuwe als ervaren gebruikers."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2725
#, no-c-format
msgid ""
"By default, grub will be installed into the Master Boot Record (MBR), where "
"it will take over complete control of the boot process. If you prefer, you "
"can install it elsewhere. See the grub manual for complete information."
msgstr ""
"Standaard wordt grub geïnstalleerd op het Master Boot Record (MBR), waar het "
"de volledige controle over het opstartproces overneemt. Indien u dit wenst "
"kunt u grub elders installeren. Raadpleeg de handleiding bij grub voor de "
"volledige informatie."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2731
#, no-c-format
msgid ""
"If you do not want to install grub, use the &BTN-GOBACK; button to get to "
"the main menu, and from there select whatever bootloader you would like to "
"use."
msgstr ""
"Indien u grub niet wenst te installeren, gebruik dan de knop &BTN-GOBACK; om "
"naar het hoofdmenu terug te keren. Selecteer van daaruit dan de opstartlader "
"die u wenst te gebruiken."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:2744
#, no-c-format
msgid "Install the <command>LILO</command> Boot Loader on a Hard Disk"
msgstr ""
"De opstartlader <command>LILO</command> installeren op een harde schijf"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2746
#, no-c-format
msgid ""
"The second &architecture; boot loader is called <quote>LILO</quote>. It is "
"an old complex program which offers lots of functionality, including DOS, "
"Windows, and OS/2 boot management. Please carefully read the instructions in "
"the directory <filename>/usr/share/doc/lilo/</filename> if you have special "
"needs; also see the <ulink url=\"&url-lilo-howto;\">LILO mini-HOWTO</ulink>."
msgstr ""
"De tweede opstartlader voor &architecture; heet <quote>LILO</quote>. Het is "
"een oud en complex programma dat veel functionaliteit biedt, onder meer het "
"opstarten van DOS, Windows en OS/2. Als u bijzondere noden heeft, lees dan "
"aandachtig de instructies in de map <filename>/usr/share/doc/lilo/</"
"filename>. Raadpleeg ook de <ulink url=\"&url-lilo-howto;\">LILO mini-HOWTO</"
"ulink>."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2756
#, no-c-format
msgid ""
"Currently the LILO installation will only create menu entries for other "
"operating systems if these can be <firstterm>chainloaded</firstterm>. This "
"means you may have to manually add a menu entry for operating systems like "
"GNU/Linux and GNU/Hurd after the installation."
msgstr ""
"De installatie van LILO zal momenteel enkel voor andere besturingssystemen "
"een item in het menu aanmaken als die <firstterm>chainloaded</firstterm> "
"kunnen worden. Dit impliceert dat het kan zijn dat u na de installatie "
"handmatig een menu-item zult moeten aanmaken voor besturingssystemen zoals "
"GNU/Linux en GNU/Hurd."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2764
#, no-c-format
msgid ""
"&d-i; offers you three choices on where to install the <command>LILO</"
"command> boot loader:"
msgstr ""
"&d-i; biedt u drie keuzemogelijkheden wat de plaats betreft waar de "
"opstartlader <command>LILO</command> geïnstalleerd moet worden:"

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:2771
#, no-c-format
msgid "Master Boot Record (MBR)"
msgstr "in het Master Boot Record (MBR)"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2771
#, no-c-format
msgid ""
"This way the <command>LILO</command> will take complete control of the boot "
"process."
msgstr ""
"Op die manier zal <command>LILO</command> de volledige controle over het "
"opstartproces hebben."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:2778
#, no-c-format
msgid "new &debian; partition"
msgstr "op een nieuwe &debian; partitie"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2778
#, no-c-format
msgid ""
"Choose this if you want to use another boot manager. <command>LILO</command> "
"will install itself at the beginning of the new &debian; partition and it "
"will serve as a secondary boot loader."
msgstr ""
"Kies deze optie als u een ander programma voor opstartbeheer wilt gebruiken. "
"<command>LILO</command> zal zichzelf dan installeren aan het begin van een "
"nieuwe &debian; partitie en zal dan dienst doen als secundaire opstartlader."

#. Tag: term
#: using-d-i.xml:2787
#, no-c-format
msgid "Other choice"
msgstr "Een andere mogelijkheid"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2787
#, no-c-format
msgid ""
"Useful for advanced users who want to install <command>LILO</command> "
"somewhere else. In this case you will be asked for desired location. You can "
"use traditional device names such as <filename>/dev/sda</filename>."
msgstr ""
"Dit is handig voor geoefende gebruikers die <command>LILO</command> ergens "
"anders willen installeren. In dit geval zal u naar de gewenste locatie "
"gevraagd worden. U kunt de klassieke benaming voor apparaten gebruiken, "
"zoals <filename>/dev/sda</filename>."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2797
#, no-c-format
msgid ""
"If you can no longer boot into Windows 9x (or DOS) after this step, you'll "
"need to use a Windows 9x (MS-DOS) boot disk and use the <userinput>fdisk /"
"mbr</userinput> command to reinstall the MS-DOS master boot record &mdash; "
"however, this means that you'll need to use some other way to get back into "
"&debian;!"
msgstr ""
"Indien u na deze stap niet langer Windows 9x (of DOS) kunt opstarten, zult u "
"gebruik moeten maken van een Windows 9x (MS-DOS) opstartschijf en het "
"commando <userinput>fdisk /mbr</userinput> moeten gebruiken om het MS-DOS "
"master boot record opnieuw te installeren &mdash; dat houdt echter ook in "
"dat u een andere manier zult moeten gebruiken om terug in &debian; te "
"geraken!"

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:2813
#, no-c-format
msgid "Install the <command>ELILO</command> Boot Loader on a Hard Disk"
msgstr ""
"De opstartlader <command>ELILO</command> installeren op een harde schijf"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2815
#, no-c-format
msgid ""
"The &architecture; boot loader is called <quote>elilo</quote>. It is modeled "
"on the <quote>lilo</quote> boot loader for the x86 architecture and uses a "
"similar configuration file. However, instead of writing an MBR or partition "
"boot record to the disk, it copies the necessary files to a separate FAT "
"formatted disk partition and modifies the <guimenuitem>EFI Boot Manager</"
"guimenuitem> menu in the firmware to point to the files in the EFI "
"partition. The <command>elilo</command> boot loader is really in two parts. "
"The <filename>/usr/sbin/elilo</filename> command manages the partition and "
"copies files into it. The <filename>elilo.efi</filename> program is copied "
"into the EFI partition and then run by the <quote>EFI Boot Manager</quote> "
"to do the actual work of loading and starting the Linux kernel."
msgstr ""
"De opstartlader voor &architecture; heet <quote>elilo</quote>. Hij is "
"gebouwd naar het voorbeeld van de opstartlader voor de x86-architectuur "
"<quote>lilo</quote> en gebruikt een gelijkaardig configuratiebestand. Maar "
"in plaats van op de schijf een MBR of op een partitie een opstartbestand "
"(boot record) te schrijven, kopieert het de benodigde bestanden op een "
"aparte FAT-partitie en past in de firmware het menu van de <guimenuitem>EFI "
"Boot Manager</guimenuitem> aan, zodat die verwijst naar de bestanden op de "
"EFI-partitie. De opstartlader <command>elilo</command> bestaat eigenlijk uit "
"twee delen. Het commando <filename>/usr/sbin/elilo</filename> beheert de "
"partitie en kopieert er de bestanden naartoe. Het programma <filename>elilo."
"efi</filename> wordt naar de EFI-partitie gekopieerd en wordt dan door de "
"<quote>EFI Boot Manager</quote> uitgevoerd om de taak van het laden en het "
"starten van de Linux-kernel op zich te nemen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2831
#, no-c-format
msgid ""
"The <quote>elilo</quote> configuration and installation is done as the last "
"step of installing the packages of the base installation. &d-i; will present "
"you with a list of potential disk partitions that it has found suitable for "
"an EFI partition. Select the partition you set up earlier in the "
"installation, typically a partition on the same disk that contains your "
"<emphasis>root</emphasis> filesystem."
msgstr ""
"De configuratie en installatie van <quote>elilo</quote> is de laatste stap "
"van de fase van het installeren van de basispakketten. &d-i; zal u een lijst "
"tonen van schijfpartities die het vond en die geschikt zijn om als EFI-"
"partitie te fungeren en er dus mogelijk een zijn. Selecteer de partitie die "
"u eerder tijdens de installatie instelde. Dit is typisch een partitie die "
"zich op dezelfde schijf bevindt als uw <emphasis>root</emphasis>-"
"bestandssysteem."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:2843
#, no-c-format
msgid "Choose the correct partition!"
msgstr "Kies de correcte partitie uit!"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2845
#, no-c-format
msgid ""
"The criterion for selecting a partition is that it must be a FAT format "
"filesystem with its <emphasis>boot</emphasis> flag set. &d-i; may show "
"multiple choices depending on what it finds from scanning all of the disks "
"of the system including EFI partitions of other system disks and EFI "
"diagnostic partitions. Remember, <command>elilo</command> may format the "
"partition during the installation, erasing any previous contents!"
msgstr ""
"Het criterium voor het selecteren van een partitie is dat het geformatteerd "
"moet zijn als een FAT-bestandssysteem en dat de <emphasis>boot</emphasis>-"
"vlag die aangeeft dat er van die partitie opgestart kan worden, moet gezet "
"zijn. &d-i; kan eventueel verschillende keuzemogelijkheden tonen, "
"afhankelijk van wat het vindt tijdens het scannen van alle schijven op het "
"systeem, waaronder ook EFI-partities van andere systeemschijven en "
"diagnostische EFI-partities. Denk eraan dat <command>elilo</command> "
"mogelijk de partitie zal formatteren tijdens de installatie met als gevolg "
"dat alle vroegere gegevens gewist zullen worden!"

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:2860
#, no-c-format
msgid "EFI Partition Contents"
msgstr "De inhoud van een EFI-partitie"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2862
#, no-c-format
msgid ""
"The EFI partition is a FAT filesystem format partition on one of the hard "
"disks of the system, usually the same disk that contains the <emphasis>root</"
"emphasis> filesystem. It is normally not mounted on a running system as it "
"is only needed by the <quote>EFI Boot Manager</quote> to load the system and "
"the installer part of the <command>elilo</command> writes to the filesystem "
"directly. The <command>/usr/sbin/elilo</command> utility writes the "
"following files into the <filename>efi/debian</filename> directory of the "
"EFI partition during the installation. Note that the <quote>EFI Boot "
"Manager</quote> would find these files using the path "
"<filename>fs<replaceable>n</replaceable>:\\efi\\debian</filename>. There may "
"be other files in this filesystem as well over time as the system is updated "
"or re-configured."
msgstr ""
"De EFI-partitie is een partitie op een van de harde schijven van het systeem "
"die als FAT-bestandssysteem geformatteerd is. Het is gewoonlijk dezelfde "
"schijf die het <emphasis>root</emphasis>-bestandssysteem, het "
"basisbestandssysteem, bevat. Ze wordt op een werkend systeem normaal gezien "
"niet aangekoppeld, omdat enkel de <quote>EFI Boot Manager</quote> ze nodig "
"heeft om het systeem te laden en omdat het onderdeel van <command>elilo</"
"command> dat bij het installatiesysteem hoort, rechtstreeks naar het "
"bestandssysteem schrijft. Tijdens de installatie schrijft het hulpprogramma "
"<command>/usr/sbin/elilo</command> de volgende bestanden naar de map "
"<filename>efi/debian</filename> op de EFI-partitie. Merk op dat de "
"<quote>EFI Boot Manager</quote> deze bestanden vindt door het pad "
"<filename>fs<replaceable>n</replaceable>:\\efi\\debian</filename> te "
"gebruiken. Er kunnen zich nog andere bestanden op dit bestandssysteem "
"bevinden die er in de loop van de tijd op terecht gekomen zijn bij een "
"update of een herconfiguratie van het systeem."

#. Tag: filename
#: using-d-i.xml:2884
#, no-c-format
msgid "elilo.conf"
msgstr "elilo.conf"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2885
#, no-c-format
msgid ""
"This is the configuration file read by the boot loader when it starts. It is "
"a copy of the <filename>/etc/elilo.conf</filename> with the filenames re-"
"written to refer to files in the EFI partition."
msgstr ""
"Dit is het configuratiebestand dat door de opstartlader gelezen wordt bij "
"het starten. Het is een kopie van het bestand <filename>/etc/elilo.conf</"
"filename> waarbij de namen van de bestanden herschreven zijn om te verwijzen "
"naar de bestanden in de EFI-partitie."

#. Tag: filename
#: using-d-i.xml:2894
#, no-c-format
msgid "elilo.efi"
msgstr "elilo.efi"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2895
#, no-c-format
msgid ""
"This is the boot loader program that the <quote>EFI Boot Manager</quote> "
"runs to boot the system. It is the program behind the <guimenuitem>&debian; "
"GNU/Linux</guimenuitem> menu item of the <quote>EFI Boot Manager</quote> "
"command menu."
msgstr ""
"Dit programma is de opstartlader dat door de <quote>EFI Boot Manager</quote> "
"uitgevoerd wordt om het systeem op te starten. Het is het programma dat "
"achter het menu-item <guimenuitem>&debian; GNU/Linux</guimenuitem> van het "
"menu van de <quote>EFI Boot Manager</quote> schuil gaat."

#. Tag: filename
#: using-d-i.xml:2905
#, no-c-format
msgid "initrd.img"
msgstr "initrd.img"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2906
#, no-c-format
msgid ""
"This is the initial root filesystem used to boot the kernel. It is a copy of "
"the file referenced in the <filename>/etc/elilo.conf</filename>. In a "
"standard &debian; installation it would be the file in <filename>/boot</"
"filename> pointed to by the symbolic link <filename>/initrd.img</filename>."
msgstr ""
"Dit is het initiële basisbestandssysteem dat gebruikt wordt om de kernel te "
"starten. Het is een kopie van het bestand dat in het bestand <filename>/etc/"
"elilo.conf</filename> vermeld wordt. In een standaardinstallatie van "
"&debian; is dat het bestand in <filename>/boot</filename> waarnaar verwezen "
"wordt door de symbolische koppeling <filename>/initrd.img</filename>."

#. Tag: filename
#: using-d-i.xml:2918
#, no-c-format
msgid "readme.txt"
msgstr "readme.txt"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2919
#, no-c-format
msgid ""
"This is a small text file warning you that the contents of the directory are "
"managed by the <command>elilo</command> and that any local changes would be "
"lost at the next time <filename>/usr/sbin/elilo</filename> is run."
msgstr ""
"Dit is een klein tekstbestand dat u ervoor waarschuwt dat de inhoud van de "
"map beheerd wordt door <command>elilo</command> en dat eventuele ter plaatse "
"aangebrachte wijzigingen verloren zullen gaan wanneer <filename>/usr/sbin/"
"elilo</filename> een volgende keer uitgevoerd wordt."

#. Tag: filename
#: using-d-i.xml:2929
#, no-c-format
msgid "vmlinuz"
msgstr "vmlinuz"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2930
#, no-c-format
msgid ""
"This is the compressed kernel itself. It is a copy of the file referenced in "
"the <filename>/etc/elilo.conf</filename>. In a standard &debian; "
"installation it would be the file in <filename>/boot</filename> pointed to "
"by the symbolic link <filename>/vmlinuz</filename>."
msgstr ""
"Dit is de gecomprimeerde kernel zelf. Het is een kopie van het bestand dat "
"vermeld wordt in het bestand <filename>/etc/elilo.conf</filename>. In een "
"standaardinstallatie van &debian; is dat het bestand in <filename>/boot</"
"filename> waarnaar verwezen wordt door de symbolische koppeling <filename>/"
"vmlinuz</filename>."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:2954
#, no-c-format
msgid "Install <command>Yaboot</command> on a Hard Disk"
msgstr "<command>Yaboot</command> installeren op een harde schijf"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2955
#, no-c-format
msgid ""
"Newer (mid 1998 and on) PowerMacs use <command>yaboot</command> as their "
"boot loader. The installer will set up <command>yaboot</command> "
"automatically, so all you need is a small 820k partition named "
"<quote>bootstrap</quote> with type <emphasis>Apple_Bootstrap</emphasis> "
"created back in the partitioning component. If this step completes "
"successfully then your disk should now be bootable and OpenFirmware will be "
"set to boot &debian-gnu;."
msgstr ""
"Recentere (sinds midden 1998) PowerMacs gebruiken <command>yaboot</command> "
"als opstartlader. Het installatiesysteem zal <command>yaboot</command> "
"automatisch instellen. Het enige wat u nodig heeft is dus een kleine "
"partitie van 820k met <quote>bootstrap</quote> als naam en van het type "
"<emphasis>Apple_Bootstrap</emphasis>, dat eerder in de "
"schijfindelingscomponent aangemaakt werd. Indien deze stap succesvol "
"afgewerkt wordt, dan zou er nu vanaf uw schijf opgestart moeten kunnen "
"worden en zal OpenFirmware ingesteld worden om &debian-gnu; op te starten."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:2973
#, no-c-format
msgid "Install <command>Quik</command> on a Hard Disk"
msgstr "<command>Quik</command> installeren op een harde schijf"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2974
#, no-c-format
msgid ""
"The boot loader for OldWorld Power Macintosh machines is <command>quik</"
"command>. You can also use it on CHRP. The installer will attempt to set up "
"<command>quik</command> automatically. The setup has been known to work on "
"7200, 7300, and 7600 Powermacs, and on some Power Computing clones."
msgstr ""
"De opstartlader voor OldWorld Power Macintosh machines is <command>quik</"
"command>. U kunt hem ook op CHRP gebruiken. Het installatiesysteem zal "
"proberen om <command>quik</command> automatisch in te stellen. Het is bekend "
"dat het instellen werkt op 7200, 7300, en 7600 Powermacs en op sommige "
"klonen van Power Computing."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:2998
#, no-c-format
msgid ""
"By default, Grub will be installed into the PReP partition, where it will "
"over complete control of the boot process."
msgstr ""
"Standaard zal Grub in de PReP-partitie geïnstalleerd worden waar het de "
"volledige controle over het opstartproces zal overnemen."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:3011
#, no-c-format
msgid "<command>zipl</command>-installer"
msgstr "Het <command>zipl</command>-installatieprogramma"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3012
#, no-c-format
msgid ""
"The boot loader on &arch-title; is <quote>zipl</quote>. <command>ZIPL</"
"command> is similar in configuration and usage to <command>LILO</command>, "
"with a few exceptions. Please take a look at <quote>LINUX for &arch-title; "
"Device Drivers and Installation Commands</quote> from IBM's developerWorks "
"web site if you want to know more about <command>ZIPL</command>."
msgstr ""
"Op &arch-title; is <quote>zipl</quote> de opstartlader. <command>ZIPL</"
"command> is op het gebied van configuratie en gebruik vergelijkbaar met "
"<command>LILO</command>, op enkele uitzonderingen na. Raadpleeg <quote>LINUX "
"for &arch-title; Device Drivers and Installation Commands</quote> op de "
"website van IBM's developerWorks indien u meer wilt weten over "
"<command>ZIPL</command>."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:3029
#, no-c-format
msgid "Install the <command>SILO</command> Boot Loader on a Hard Disk"
msgstr ""
"De opstartlader <command>SILO</command> installeren op een harde schijf"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3031
#, no-c-format
msgid ""
"The standard &architecture; boot loader is called <quote>silo</quote>. It is "
"documented in <filename>/usr/share/doc/silo/</filename>. <command>SILO</"
"command> is similar in configuration and usage to <command>LILO</command>, "
"with a few exceptions. First of all, <command>SILO</command> allows you to "
"boot any kernel image on your drive, even if it is not listed in <filename>/"
"etc/silo.conf</filename>. This is because <command>SILO</command> can "
"actually read Linux partitions. Also, <filename>/etc/silo.conf</filename> is "
"read at boot time, so there is no need to rerun <command>silo</command> "
"after installing a new kernel like you would with <command>LILO</command>. "
"<command>SILO</command> can also read UFS partitions, which means it can "
"boot SunOS/Solaris partitions as well. This is useful if you want to install "
"GNU/Linux alongside an existing SunOS/Solaris install."
msgstr ""
"De standaardopstartlader voor &architecture; heet <quote>silo</quote>. Hij "
"wordt gedocumenteerd in <filename>/usr/share/doc/silo/</filename>. "
"<command>SILO</command> is op het gebied van configuratie en gebruik "
"vergelijkbaar met <command>LILO</command>, op enkele uitzonderingen na. "
"Vooreerst stelt <command>SILO</command> u in staat om gelijk welk kernel-"
"image op uw harde schijf op te starten, zelfs als het niet vermeld wordt in "
"<filename>/etc/silo.conf</filename>. Dit is omdat <command>SILO</command> "
"effectief Linux-partities kan lezen. Ook <filename>/etc/silo.conf</filename> "
"wordt bij het opstarten gelezen en na de installatie van een nieuwe kernel "
"is het dus niet nodig om het commando <command>silo</command> opnieuw uit te "
"voeren, zoals u dat met <command>LILO</command> wel zou doen. <command>SILO</"
"command> kan ook UFS-partities lezen, wat betekent dat het ook SunOS/Solaris "
"partities kan opstarten. Dit is nuttig als u GNU/Linux naast een bestaande "
"SunOS/Solaris installatie wilt installeren."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:3056
#, no-c-format
msgid "Making the system bootable with flash-kernel"
msgstr "Het systeem opstartbaar maken met flash-kernel"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3057
#, no-c-format
msgid ""
"As there is no common firmware interface on all ARM platforms, the steps "
"required to make the system bootable on ARM devices are highly device-"
"dependent. &debian; uses a tool called <command>flash-kernel </command> to "
"take care of this. Flash-kernel contains a database which describes the "
"particular operations that are required to make the system bootable on "
"various devices. It detects whether the current device is supported, and if "
"yes, performs the necessary operations."
msgstr ""
"Vermits er geen gemeenschappelijke firmware-interface bestaat voor alle ARM-"
"platformen, zijn de stappen die nodig zijn om er op ARM-apparaten voor te "
"zorgen dat het systeem kan opgestart worden, sterk afhankelijk van het type "
"apparaat. &debian; gebruikt het gereedschap <command>flash-kernel </command> "
"om hiermee om te gaan. Flash-kernel heeft een databank die beschrijft welke "
"specifieke operaties nodig zijn om op verschillende apparaten te zorgen dat "
"het systeem kan opgestart worden. Het gaat na of het huidige apparaat "
"ondersteund wordt en voert de noodzakelijke operaties uit als dat het geval "
"is."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3068
#, no-c-format
msgid ""
"On devices which boot from internal NOR- or NAND-flash memory, flash-kernel "
"writes the kernel and the initial ramdisk to this internal memory. This "
"method is particularly common on older armel devices. Please note that most "
"of these devices do not allow having multiple kernels and ramdisks in their "
"internal flash memory, i.e. running flash-kernel on them usually overwrites "
"the previous contents of the flash memory!"
msgstr ""
"Bij apparaten die opstarten vanaf intern NOR- of NAND-flashgeheugen, "
"schrijft flash-kernel de kernel en de initiële ramschijf naar dat intern "
"geheugen. Deze methode is vooral gebruikelijk op oudere armel-apparaten. "
"Merk op dat de meeste van deze apparaten niet toelaten dat er meer dan een "
"kernel en ramschijf op het interne flashgeheugen aanwezig zijn, hetgeen "
"betekent dat als u bij hen flash-kernel gebruikt, dit gewoonlijk de vorige "
"inhoud van het flashgeheugen overschrijft!"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3078
#, no-c-format
msgid ""
"For ARM systems that use U-Boot as their system firmware and boot the kernel "
"and the initial ramdisk from external storage media (such as MMC/SD-cards, "
"USB mass storage devices or IDE/SATA harddisks), flash-kernel generates an "
"appropriate boot script to allow autobooting without user interaction."
msgstr ""
"Bij ARM-systemen die U-Boot als systeemfirmware gebruiken en de kernel en de "
"initiële ramschijf opstarten van een extern opslagmedium (zoals een MC/SD-"
"kaart, een USB-massaopslagapparaat of een IDE/SATA harde schjif), genereert "
"flash-kernel een passend opstartscript dat automatisch opstarten zonder "
"tussenkomst van de gebruiker mogelijk maakt."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:3094
#, no-c-format
msgid "Continue Without Boot Loader"
msgstr "Verder gaan zonder opstartlader"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3096
#, no-c-format
msgid ""
"This option can be used to complete the installation even when no boot "
"loader is to be installed, either because the arch/subarch doesn't provide "
"one, or because none is desired (e.g. you will use existing boot loader)."
msgstr ""
"Deze optie kan gebruikt worden om de installatie te voltooien, zelfs als er "
"geen opstartlader wordt geïnstalleerd, ofwel omdat er geen opstartlader "
"beschikbaar is voor die (sub)architectuur, ofwel omdat u er geen wilt "
"installeren (b.v. als u de bestaande opstartlader wilt gebruiken)."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3103
#, no-c-format
msgid ""
"If you plan to manually configure your bootloader, you should check the name "
"of the installed kernel in <filename>/target/boot</filename>. You should "
"also check that directory for the presence of an <firstterm>initrd</"
"firstterm>; if one is present, you will probably have to instruct your "
"bootloader to use it. Other information you will need are the disk and "
"partition you selected for your <filename>/</filename> filesystem and, if "
"you chose to install <filename>/boot</filename> on a separate partition, "
"also your <filename>/boot</filename> filesystem."
msgstr ""
"Indien u zinnens bent om de opstartlader handmatig te configureren, moet u "
"nagaan wat de naam is van de geïnstalleerde kernel in <filename>/target/"
"boot</filename>. U moet ook nagaan of in die map een bestand "
"<firstterm>initrd</firstterm> aanwezig is. Is dit het geval, dan zult u "
"wellicht uw opstartlader de instructie moeten geven om het te gebruiken. "
"Informatie die u ook nodig zult hebben is de schijf en de partitie die u "
"selecteerde voor het <filename>/</filename>-bestandssysteem en voor het "
"bestandssysteem van <filename>/boot</filename> als u ervoor geopteerd heeft "
"om uw <filename>/boot</filename>-bestandssysteem op een aparte partitie te "
"plaatsen."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:3120
#, no-c-format
msgid "Finishing the Installation"
msgstr "De installatie afronden"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3121
#, no-c-format
msgid ""
"This is the last step in the &debian; installation process during which the "
"installer will do any last minute tasks. It mostly consists of tidying up "
"after the &d-i;."
msgstr ""
"Dit is de laatste stap van het installatieproces voor &debian; waarbij het "
"installatiesysteem nog enkele afrondende taken uitvoert. Het komt er "
"voornamelijk op neer dat de losse eindjes die &d-i; achter liet, nog aan "
"elkaar geknoopt worden."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:3134
#, no-c-format
msgid "Setting the System Clock"
msgstr "De systeemklok instellen"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3136
#, no-c-format
msgid ""
"The installer may ask you if the computer's clock is set to UTC. Normally "
"this question is avoided if possible and the installer tries to work out "
"whether the clock is set to UTC based on things like what other operating "
"systems are installed."
msgstr ""
"Het installatiesysteem kan u vragen of de interne klok van uw computer "
"ingesteld staat op UTC. Normaal wordt deze vraag vermeden als dat kan. Het "
"installatiesysteem zal dan op basis van informatie zoals welke andere "
"besturingssystemen nog geïnstalleerd zijn, zelf proberen te bepalen of de "
"interne klok al dan niet is ingesteld op UTC."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3143
#, no-c-format
msgid ""
"In expert mode you will always be able to choose whether or not the clock is "
"set to UTC. <phrase arch=\"powerpc\">Macintosh hardware clocks are normally "
"set to local time. If you want to dual-boot, select local time instead of "
"UTC.</phrase> <phrase arch=\"any-x86\">Systems that (also) run Dos or "
"Windows are normally set to local time. If you want to dual-boot, select "
"local time instead of UTC.</phrase>"
msgstr ""
"Bij een installatie in expert-modus zal u altijd kunnen kiezen of de klok "
"wordt ingesteld op UTC of niet. <phrase arch=\"powerpc\">De interne klok van "
"Macintosh computers staat gewoonlijk ingesteld op de lokale tijd. Selecteer "
"lokale tijd in plaats van UTC als u meerdere besturingssystemen op uw "
"computer wilt gebruiken.</phrase> <phrase arch=\"any-x86\">Systemen waarop "
"(ook) Dos of Windows gebruikt worden, staan gewoonlijk ingesteld op de "
"lokale tijd. Selecteer lokale tijd in plaats van UTC als u meerdere "
"besturingssystemen op uw computer wilt gebruiken.</phrase>"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3154
#, no-c-format
msgid ""
"At this point &d-i; will also attempt to save the current time to the "
"system's hardware clock. This will be done either in UTC or local time, "
"depending on the selection that was just made."
msgstr ""
"Op dit punt zal &d-i; ook proberen om de huidige tijd vast te leggen in de "
"interne systeemklok. Dit zal ofwel in UTC ofwel in de lokale tijd zijn, "
"afhankelijk van de zojuist gemaakte selectie."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:3169
#, no-c-format
msgid "Reboot the System"
msgstr "Het systeem opnieuw opstarten"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3171
#, no-c-format
msgid ""
"You will be prompted to remove the boot media (CD, floppy, etc) that you "
"used to boot the installer. After that the system will be rebooted into your "
"new &debian; system."
msgstr ""
"Men zal u vragen om het installatiemedium (CD, diskette, enz.) dat u heeft "
"gebruikt om het installatiesysteem op te starten, te verwijderen. Vervolgens "
"zal uw systeem opnieuw opstarten met uw nieuwe &debian; systeem."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3177
#, no-c-format
msgid ""
"After a final prompt the system will be halted because rebooting is not "
"supported on &arch-title;. You then need to IPL &debian-gnu; from the DASD "
"which you selected for the root filesystem during the first steps of the "
"installation."
msgstr ""
"Na een laatste dialoog zal het systeem worden gestopt omdat herstarten op "
"&arch-title; niet wordt ondersteund. U moet vervolgens een IPL voor &debian-"
"gnu; uitvoeren vanaf de DASD die u tijdens de eerste stappen van de "
"installatie heeft geselecteerd voor het root-bestandssysteem."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:3190
#, no-c-format
msgid "Troubleshooting"
msgstr "Probleemoplossing"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3191
#, no-c-format
msgid ""
"The components listed in this section are usually not involved in the "
"installation process, but are waiting in the background to help the user in "
"case something goes wrong."
msgstr ""
"De componenten die in dit onderdeel vermeld worden, komen normaal gezien "
"niet aan bod in het installatieproces, maar staan op de achtergrond ter "
"beschikking om de gebruiker te helpen als er iets mis gaat."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:3204
#, no-c-format
msgid "Saving the installation logs"
msgstr "De logbestanden van de installatie bewaren"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3206
#, no-c-format
msgid ""
"If the installation is successful, the logfiles created during the "
"installation process will be automatically saved to <filename>/var/log/"
"installer/</filename> on your new &debian; system."
msgstr ""
"Als de installatie succesvol is, worden de logbestanden die tijdens het "
"installatieproces zijn aangemaakt, automatisch opgeslagen in de map "
"<filename>/var/log/installer/</filename> op uw nieuwe &debian; systeem."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3213
#, no-c-format
msgid ""
"Choosing <guimenuitem>Save debug logs</guimenuitem> from the main menu "
"allows you to save the log files to a floppy disk, network, hard disk, or "
"other media. This can be useful if you encounter fatal problems during the "
"installation and wish to study the logs on another system or attach them to "
"an installation report."
msgstr ""
"De optie <guimenuitem>Debug-logbestanden opslaan</guimenuitem> uit het "
"hoofdmenu biedt u de mogelijkheid om de logbestanden op een diskette, op een "
"plaats in het netwerk, op een harde schijf of op een ander medium te "
"bewaren. Dit kan nuttig zijn als u onoverkomelijke problemen tegenkomt "
"tijdens de installatie en u de logbestanden op een ander systeem wilt "
"bestuderen of ze wilt meesturen met een installatierapport."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:3233
#, no-c-format
msgid "Using the Shell and Viewing the Logs"
msgstr "Een shell gebruiken en de logs bekijken"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3235
#, no-c-format
msgid ""
"There are several methods you can use to get a shell while running an "
"installation. On most systems, and if you are not installing over serial "
"console, the easiest method is to switch to the second <emphasis>virtual "
"console</emphasis> by pressing <keycombo><keycap>Left Alt</keycap> "
"<keycap>F2</keycap></keycombo><footnote> <para> That is: press the "
"<keycap>Alt</keycap> key on the left-hand side of the <keycap>space bar</"
"keycap> and the <keycap>F2</keycap> function key at the same time. </para> </"
"footnote> (on a Mac keyboard, <keycombo><keycap>Option</keycap> <keycap>F2</"
"keycap></keycombo>). Use <keycombo><keycap>Left Alt</keycap> <keycap>F1</"
"keycap></keycombo> to switch back to the installer itself."
msgstr ""
"Bij het uitvoeren van een installatie staan u verschillende methodes ter "
"beschikking om een shell te krijgen. Op de meeste systemen, en als u de "
"installatie niet via een seriële console uitvoert, is de gemakkelijkste "
"methode om naar de tweede <emphasis>virtuele console</emphasis> te gaan door "
"te drukken op <keycombo><keycap>Linker Alt</keycap> <keycap>F2</keycap></"
"keycombo><footnote> <para> Dat is: op de <keycap>Alt</keycap>-toets links "
"van de <keycap>spatiebalk</keycap> drukken en tezelfdertijd op de "
"functietoets <keycap>F2</keycap>. </para> </footnote> (op een Mac-"
"toetsenbord, <keycombo><keycap>Option</keycap> <keycap>F2</keycap></"
"keycombo>). Gebruik <keycombo><keycap>Linker Alt</keycap> <keycap>F1</"
"keycap></keycombo> om terug te keren naar het installatiesysteem zelf."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3253
#, no-c-format
msgid "For the graphical installer see also <xref linkend=\"gtk-using\"/>."
msgstr ""
"Raadpleeg bij een grafische installatie ook <xref linkend=\"gtk-using\"/>."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3257
#, no-c-format
msgid ""
"If you cannot switch consoles, there is also an <guimenuitem>Execute a "
"Shell</guimenuitem> item on the main menu that can be used to start a shell. "
"You can get to the main menu from most dialogs by using the &BTN-GOBACK; "
"button one or more times. Type <userinput>exit</userinput> to close the "
"shell and return to the installer."
msgstr ""
"Indien u niet kunt wisselen tussen consoles, is er ook nog het item "
"<guimenuitem>Een shell uitvoeren</guimenuitem> in het hoofdmenu dat gebruikt "
"kan worden om een shell te starten. Vanuit de meeste dialoogvensters kunt "
"naar het hoofdmenu gaan door een of meer keren de knop &BTN-GOBACK; te "
"gebruiken. Typ <userinput>exit</userinput> om de shell af te sluiten en naar "
"het installatiesysteem terug te keren."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3265
#, no-c-format
msgid ""
"At this point you are booted from the RAM disk, and there is a limited set "
"of Unix utilities available for your use. You can see what programs are "
"available with the command <command>ls /bin /sbin /usr/bin /usr/sbin</"
"command> and by typing <command>help</command>. The shell is a Bourne shell "
"clone called <command>ash</command> and has some nice features like "
"autocompletion and history."
msgstr ""
"Op dit punt is uw systeem opgestart vanaf een RAM-schijf en staan u een "
"beperkt aantal Unix-hulpprogramma's ter beschikking. U kunt zien welke "
"programma's beschikbaar zijn door het commando <command>ls /bin /sbin /usr/"
"bin /usr/sbin</command> te gebruiken of door <command>help</command> te "
"typen. De shell is <command>ash</command>, een kloon van de Bourne-shell. De "
"shell heeft een aantal aardige functies zoals het automatisch voltooien van "
"commando's en bestandsnamen en een opdrachthistorie."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3274
#, no-c-format
msgid ""
"To edit and view files, use the text editor <command>nano</command>. Log "
"files for the installation system can be found in the <filename>/var/log</"
"filename> directory."
msgstr ""
"Gebruik de teksteditor <command>nano</command> om bestanden te bewerken en "
"te bekijken. Logbestanden van het installatiesysteem zijn te vinden in de "
"map <filename>/var/log</filename>."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3281
#, no-c-format
msgid ""
"Although you can do basically anything in a shell that the available "
"commands allow you to do, the option to use a shell is really only there in "
"case something goes wrong and for debugging."
msgstr ""
"Hoewel u in principe in een shell alles kunt doen wat men met de beschikbare "
"commando's kan doen, is de mogelijkheid om een shell te gebruiken enkel "
"bedoeld voor het geval er iets mis gaat en om te debuggen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3287
#, no-c-format
msgid ""
"Doing things manually from the shell may interfere with the installation "
"process and result in errors or an incomplete installation. In particular, "
"you should always use let the installer activate your swap partition and not "
"do this yourself from a shell."
msgstr ""
"Bepaalde taken handmatig uitvoeren vanuit de shell kan interfereren met het "
"installatieproces en kan resulteren in fouten of een onvolledige "
"installatie. In het bijzonder zou u zeker aan het installatiesysteem moeten "
"overlaten om de partitie met het wisselgeheugen, de swap-partitie, te "
"activeren. Dit zou u niet zelf vanuit een shell mogen doen."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:3303
#, no-c-format
msgid "Installation Over the Network"
msgstr "Installeren over het netwerk"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3305
#, no-c-format
msgid ""
"One of the more interesting components is <firstterm>network-console</"
"firstterm>. It allows you to do a large part of the installation over the "
"network via SSH. The use of the network implies you will have to perform the "
"first steps of the installation from the console, at least to the point of "
"setting up the networking. (Although you can automate that part with <xref "
"linkend=\"automatic-install\"/>.)"
msgstr ""
"Een van de meer interessante componenten is <firstterm>network-console</"
"firstterm>. Deze component maakt het mogelijk om een groot deel van de "
"installatie via SSH over het netwerk uit te voeren. Het gebruik van het "
"netwerk impliceert dat u de eerste stappen van de installatie vanaf de "
"console zult moeten uitvoeren: in ieder geval tot en met de configuratie van "
"het netwerk. (Het is echter mogelijk om dat deel van de installatie te "
"automatiseren met <xref linkend=\"automatic-install\"/>.)"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3315
#, no-c-format
msgid ""
"This component is not loaded into the main installation menu by default, so "
"you have to explicitly ask for it. If you are installing from CD, you need "
"to boot with medium priority or otherwise invoke the main installation menu "
"and choose <guimenuitem>Load installer components from CD</guimenuitem> and "
"from the list of additional components select <guimenuitem>network-console: "
"Continue installation remotely using SSH</guimenuitem>. Successful load is "
"indicated by a new menu entry called <guimenuitem>Continue installation "
"remotely using SSH</guimenuitem>."
msgstr ""
"Deze component wordt niet automatisch getoond in het installatiemenu en dus "
"moet u er expliciet naar vragen. Als u installeert vanaf een CD, moet u de "
"installatie starten met prioriteit <quote>medium</quote> of op een andere "
"manier het hoofdmenu van de installatie oproepen en daar de optie "
"<guimenuitem>Installatiecomponenten van CD laden</guimenuitem> selecteren. "
"Vervolgens selecteert u uit de lijst met aanvullende componenten "
"<guimenuitem>netwerk-console: de installatie met SSH vanaf een andere "
"computer verder zetten</guimenuitem>. De component is succesvol geladen als "
"in het hoofdmenu een nieuwe optie <guimenuitem>De installatie verder van op "
"afstand doorlopen via SSH</guimenuitem> verschijnt."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3328
#, no-c-format
msgid ""
"For installations on &arch-title;, this is the default method after setting "
"up the network."
msgstr ""
"Voor installaties op &arch-title; is dit de standaardmethode nadat het "
"netwerk is geconfigureerd."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3333
#, no-c-format
msgid ""
"<phrase arch=\"not-s390\">After selecting this new entry, you</phrase> "
"<phrase arch=\"s390\">You</phrase> will be asked for a new password to be "
"used for connecting to the installation system and for its confirmation. "
"That's all. Now you should see a screen which instructs you to login "
"remotely as the user <emphasis>installer</emphasis> with the password you "
"just provided. Another important detail to notice on this screen is the "
"fingerprint of this system. You need to transfer the fingerprint securely to "
"the person who will continue the installation remotely."
msgstr ""
"<phrase arch=\"not-s390\">Nadat u deze nieuwe optie heeft geselecteerd, zal "
"u</phrase> <phrase arch=\"s390\">U zal</phrase> worden gevraagd naar een "
"wachtwoord waarmee de verbinding met het installatiesysteem zal worden "
"gerealiseerd en een bevestiging daarvan. Dat is alles. Vervolgens zal een "
"melding worden getoond met instructies om vanaf een ander systeem in te "
"loggen als gebruiker <emphasis>installer</emphasis> met het wachtwoord dat u "
"daarnet heeft ingevoerd. Een ander belangrijk detail op dit scherm is de "
"vingerafdruk van dit systeem. U dient deze op een veilige manier beschikbaar "
"te stellen aan degene die de installatie op afstand zal vervolgen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3345
#, no-c-format
msgid ""
"Should you decide to continue with the installation locally, you can always "
"press &enterkey;, which will bring you back to the main menu, where you can "
"select another component."
msgstr ""
"Indien u besluit de installatie lokaal te vervolgen, kunt u altijd met "
"behulp van de &enterkey; terugkeren naar het hoofdmenu, waar u een andere "
"component kunt selecteren."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3351
#, no-c-format
msgid ""
"Now let's switch to the other side of the wire. As a prerequisite, you need "
"to configure your terminal for UTF-8 encoding, because that is what the "
"installation system uses. If you do not, remote installation will be still "
"possible, but you may encounter strange display artefacts like destroyed "
"dialog borders or unreadable non-ascii characters. Establishing a connection "
"with the installation system is as simple as typing: "
"<informalexample><screen>\n"
"<prompt>$</prompt> <userinput>ssh -l installer <replaceable>install_host</"
"replaceable></userinput>\n"
"</screen></informalexample> Where <replaceable>install_host</replaceable> is "
"either the name or IP address of the computer being installed. Before the "
"actual login the fingerprint of the remote system will be displayed and you "
"will have to confirm that it is correct."
msgstr ""
"Laten we ons nu verplaatsen naar het andere einde van de netwerkkabel. "
"Voordat u de verbinding kunt opzetten, dient u uw terminal te configureren "
"voor UTF-8, aangezien dat door het installatiesysteem gebruikt wordt. Als u "
"dit niet doet, is installatie vanop afstand nog wel mogelijk, maar kunt u "
"vreemde effecten op uw scherm zien, zoals kapotte randen van dialoogvensters "
"of onleesbare niet-ASCII karakters. U brengt de verbinding met het "
"installatiesysteem eenvoudig tot stand door het volgende te typen: "
"<informalexample><screen>\n"
"<prompt>$</prompt> <userinput>ssh -l installer <replaceable>nieuw_systeem</"
"replaceable></userinput>\n"
"</screen></informalexample> Daarbij is <replaceable>nieuw_systeem</"
"replaceable> ofwel de naam ofwel het IP-adres van de computer waarop het "
"systeem wordt geïnstalleerd. Voordat daadwerkelijk wordt ingelogd zal de "
"vingerafdruk van dat systeem worden getoond en zult u moeten bevestigen dat "
"die correct is."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3368
#, no-c-format
msgid ""
"The <command>ssh</command> server in the installer uses a default "
"configuration that does not send keep-alive packets. In principle, a "
"connection to the system being installed should be kept open indefinitely. "
"However, in some situations &mdash; depending on your local network setup "
"&mdash; the connection may be lost after some period of inactivity. One "
"common case where this can happen is when there is some form of Network "
"Address Translation (NAT) somewhere between the client and the system being "
"installed. Depending on at which point of the installation the connection "
"was lost, you may or may not be able to resume the installation after "
"reconnecting."
msgstr ""
"De <command>ssh</command>-server in het installatiesysteem gebruikt een "
"standaardconfiguratie waarbij geen pakketten verzonden worden om de "
"verbinding in leven te houden. In principe zou een verbinding met de "
"computer waarop de installatie gebeurt, onbeperkt open moeten blijven. "
"Nochtans kan het in sommige omstandigheden &mdash; afhankelijk van de "
"instellingen van uw lokaal netwerk &mdash; gebeuren dat de verbinding na een "
"bepaalde periode van inactiviteit verloren gaat. Een veel voorkomende "
"situatie waarin dit kan gebeuren is wanneer er ergens tussen de cliënt en "
"het systeem waarop de installatie plaats heeft, een vorm van Network Address "
"Translation (NAT) plaats vindt. Afhankelijk van het punt in de installatie "
"waarop de verbinding verloren ging, kan het zijn dat u wel of niet in staat "
"bent om de installatie voort te zetten nadat u een nieuwe verbinding tot "
"stand bracht."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3381
#, no-c-format
msgid ""
"You may be able to avoid the connection being dropped by adding the option "
"<userinput>-o&nbsp;ServerAliveInterval=<replaceable>value</replaceable></"
"userinput> when starting the <command>ssh</command> connection, or by adding "
"that option in your <command>ssh</command> configuration file. Note however "
"that in some cases adding this option may also <emphasis>cause</emphasis> a "
"connection to be dropped (for example if keep-alive packets are sent during "
"a brief network outage, from which <command>ssh</command> would otherwise "
"have recovered), so it should only be used when needed."
msgstr ""
"U kunt mogelijk vermijden dat de verbinding wegvalt door bij het starten van "
"de ssh-verbinding de optie <userinput>-o&nbsp;"
"ServerAliveInterval=<replaceable>waarde</replaceable></userinput> toe te "
"voegen of die optie in uw configuratiebestand van <command>ssh</command> op "
"te nemen. Merk evenwel op dat deze optie gebruiken in sommige gevallen ook "
"<emphasis>de oorzaak voor</emphasis> het wegvallen van de verbinding kan "
"zijn (bijvoorbeeld als blijf-in-leven-pakketten verzonden worden tijdens een "
"korte onderbreking in de netwerkverbinding waarvan <command>ssh</command> "
"zich anders hersteld zou hebben). Gebruik dit dus enkel als het nodig is."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3394
#, no-c-format
msgid ""
"If you install several computers in turn and they happen to have the same IP "
"address or hostname, <command>ssh</command> will refuse to connect to such "
"host. The reason is that it will have different fingerprint, which is "
"usually a sign of a spoofing attack. If you are sure this is not the case, "
"you will need to delete the relevant line from <filename>~/.ssh/known_hosts</"
"filename><footnote> <para> The following command will remove an existing "
"entry for a host: <command>ssh-keygen -R &lt;<replaceable>hostname</"
"replaceable>|<replaceable>IP&nbsp;address</replaceable>&gt;</command>. </"
"para> </footnote> and try again."
msgstr ""
"Als u meerdere computers na elkaar installeert en deze hetzelfde IP-adres of "
"dezelfde computernaam krijgen, zal <command>ssh</command> weigeren om de "
"verbinding te maken met een dergelijke computer. De reden is dat "
"opeenvolgende systemen een andere vingerafdruk zullen hebben, wat meestal "
"een indicatie is van een <quote>spoofing</quote>-aanval. Als u er zeker van "
"bent dat dit niet het geval is, dient u de betreffende regel te verwijderen "
"uit <filename>~/.ssh/known_hosts</filename><footnote> <para> Met het "
"volgende commando verwijdert u de regel met betrekking tot een bepaalde "
"computer: <command>ssh-keygen -R &lt;<replaceable>computernaam</replaceable>|"
"<replaceable>IP&mdash;adres</replaceable>&gt;</command>. </para> </"
"footnote>, waarna u een nieuwe poging kunt doen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3410
#, no-c-format
msgid ""
"After the login you will be presented with an initial screen where you have "
"two possibilities called <guimenuitem>Start menu</guimenuitem> and "
"<guimenuitem>Start shell</guimenuitem>. The former brings you to the main "
"installer menu, where you can continue with the installation as usual. The "
"latter starts a shell from which you can examine and possibly fix the remote "
"system. You should only start one SSH session for the installation menu, but "
"may start multiple sessions for shells."
msgstr ""
"Nadat u bent ingelogd zal een aanvangsscherm worden getoond met twee opties "
"die als naam hebben: <guimenuitem>Menu starten</guimenuitem> en "
"<guimenuitem>Shell starten</guimenuitem>. De eerste optie geeft toegang tot "
"het hoofdmenu van het installatiesysteem vanwaar u de installatie zoals "
"gebruikelijk kunt vervolgen. De laatste optie start een shell op het nieuwe "
"systeem die u kunt gebruiken om het systeem te onderzoeken en eventueel te "
"repareren. U zou maximaal één SSH-sessie mogen starten met het "
"installatiemenu, maar u kunt desgewenst meerdere sessies starten met een "
"shell."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3420
#, no-c-format
msgid ""
"After you have started the installation remotely over SSH, you should not go "
"back to the installation session running on the local console. Doing so may "
"corrupt the database that holds the configuration of the new system. This in "
"turn may result in a failed installation or problems with the installed "
"system."
msgstr ""
"Nadat u via SSH de installatie vanop afstand heeft gestart, zou u niet meer "
"mogen terugkeren naar de installatiesessie op de lokale console. Als u dat "
"toch doet, kunt u de databank met de configuratie van het nieuwe systeem "
"beschadigen. Dit kan op zijn beurt tot gevolg hebben dat de installatie "
"mislukt of na de installatie resulteren in problemen met het nieuwe systeem."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:3439
#, no-c-format
msgid "Loading Missing Firmware"
msgstr "Ontbrekende firmware laden"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3440
#, no-c-format
msgid ""
"As described in <xref linkend=\"hardware-firmware\"/>, some devices require "
"firmware to be loaded. In most cases the device will not work at all if the "
"firmware is not available; sometimes basic functionality is not impaired if "
"it is missing and the firmware is only needed to enable additional features."
msgstr ""
"Zoals beschreven wordt in <xref linkend=\"hardware-firmware\"/>, is het voor "
"sommige apparaten noodzakelijk dat er firmware geladen wordt. In de meeste "
"gevallen zal het apparaat zonder firmware helemaal niet werken. Soms heeft "
"het ontbreken van firmware geen gevolgen voor de basisfuncties, maar is de "
"firmware enkel nodig om geavanceerde functies te kunnen gebruiken."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3448
#, no-c-format
msgid ""
"If a device driver requests firmware that is not available, &d-i; will "
"display a dialog offering to load the missing firmware. If this option is "
"selected, &d-i; will scan available devices for either loose firmware files "
"or packages containing firmware. If found, the firmware will be copied to "
"the correct location (<filename>/lib/firmware</filename>) and the driver "
"module will be reloaded."
msgstr ""
"Indien een stuurprogramma voor een apparaat firmware nodig heeft die niet "
"beschikbaar is, zal &d-i; met een dialoogvenster u aanbieden om de "
"ontbrekende firmware te laden. Indien u deze optie selecteert, zal &d-i; op "
"beschikbare opslagapparaten zoeken naar afzonderlijke firmwarebestanden of "
"naar pakketten met firmware. Indien de firmware gevonden wordt, zal ze naar "
"de juiste plaats (<filename>/lib/firmware</filename>) gekopieerd worden en "
"zal de stuurprogrammamodule opnieuw geladen worden."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3458
#, no-c-format
msgid ""
"Which devices are scanned and which file systems are supported depends on "
"the architecture, the installation method and the stage of the installation. "
"Especially during the early stages of the installation, loading the firmware "
"is most likely to succeed from a FAT-formatted floppy disk or USB stick. "
"<phrase arch=\"x86\">On i386 and amd64 firmware can also be loaded from an "
"MMC or SD card.</phrase>"
msgstr ""
"Welke apparaten doorzocht worden en welke bestandssystemen ondersteund "
"worden is afhankelijk van de architectuur, de installatiemethode en de fase "
"van de installatie. In het bijzonder tijdens de vroege fases van de "
"installatie, is de kans het grootst dat het laden van de firmware slaagt als "
"dat gebeurt vanaf een diskette die voor FAT geformatteerd werd of vanaf een "
"USB-stick. <phrase arch=\"x86\">Op i386 en amd64 kan firmware ook geladen "
"worden vanaf een MMC- of SD-kaart.</phrase>"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3468
#, no-c-format
msgid ""
"Note that it is possible to skip loading the firmware if you know the device "
"will also function without it, or if the device is not needed during the "
"installation."
msgstr ""
"Merk op dat het mogelijk is om het laden van de firmware over te slaan als u "
"weet dat het apparaat ook zonder die firmware zal functioneren of als het "
"apparaat niet nodig is tijdens de installatie."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3474
#, no-c-format
msgid ""
"&d-i; only prompts for firmware needed by kernel modules loaded during the "
"installation. Not all drivers are included in &d-i;, in particular radeon is "
"not, so this implies that the capabilities of some devices may be no "
"different at the end of the installation from what they were at the "
"beginning. Consequently, some of your hardware may not be being used to its "
"full potential. If you suspect this is the case, or are just curious, it is "
"not a bad idea to check the output of the <command>dmesg</command> command "
"on the newly booted system and search for <quote>firmware</quote>."
msgstr ""
"&d-i; vraagt enkel naar firmware die nodig is voor kernelmodules die tijdens "
"de installatie geladen worden. Niet alle stuurprogramma's werden opgenomen "
"in &d-i;. In het bijzonder is dat voor radeon het geval. Dit houdt in dat de "
"mogelijkheden van sommige apparaten op het einde van de installatie niet "
"verschillen van aan het begin van de installatie. Als gevolg daarvan kan het "
"zijn dat van sommige onderdelen van uw hardware niet alle mogelijkheden "
"benut worden. Indien u vermoedt dat dit het geval is, of indien u gewoon "
"nieuwsgierig bent, is het geen kwaad idee om op het vers opgestart systeem "
"de uitvoer van het commando <command>dmesg</command> na te kijken en te "
"zoeken naar <quote>firmware</quote>."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:3488
#, no-c-format
msgid "Preparing a medium"
msgstr "Een medium voorbereiden"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3489
#, no-c-format
msgid ""
"Official CD images do not include non-free firmware. The most common method "
"to load such firmware is from some removable medium such as a USB stick. "
"Alternatively, unofficial CD builds containing non-free firmware can be "
"found at <ulink url=\"&url-firmware-cds;\"></ulink>. To prepare a USB stick "
"(or other medium like a hard drive partition, or floppy disk), the firmware "
"files or packages must be placed in either the root directory or a directory "
"named <filename>/firmware</filename> of the file system on the medium. The "
"recommended file system to use is FAT as that is most certain to be "
"supported during the early stages of the installation."
msgstr ""
"Officiële CD-images bevatten geen niet-vrije firmware. De meest "
"gebruikelijke methode om dergelijke firmware te laden, is van een "
"verwijderbaar medium zoals een USB-stick. Een alternatieve mogelijkheid zijn "
"niet-officiële CD-compilaties met niet-vrije firmware die u kunt vinden op "
"<ulink url=\"&url-firmware-cds;\"></ulink>. Wilt u een USB-stick (of een "
"ander medium zoals een partitie van een harde schijf of een diskette) klaar "
"maken, dan moet u de firmware-bestanden of -pakketten plaatsen in de "
"basismap van het bestandssysteem dat zich op het medium bevindt, ofwel in "
"een map die <filename>/firmware</filename> heet. Het wordt aanbevolen om FAT "
"als bestandssysteem te gebruiken omdat tijdens de vroege stadia van het "
"installatieproces dat bestandssysteem de grootste kans maakt om ondersteund "
"te worden."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3502
#, no-c-format
msgid ""
"Tarballs and zip files containing current packages for the most common "
"firmware are available from: <itemizedlist> <listitem><para> <ulink url="
"\"&url-firmware-tarballs;\"></ulink> </para></listitem> </itemizedlist> Just "
"download the tarball or zip file for the correct release and unpack it to "
"the file system on the medium."
msgstr ""
"Tar-archieven en zip-bestanden met de huidige pakketten voor de meest "
"courante firmware zijn te vinden op: <itemizedlist> <listitem><para> <ulink "
"url=\"&url-firmware-tarballs;\"></ulink> </para></listitem> </itemizedlist> "
"Download gewoon het tar-archief of het zip-bestand voor de juiste release en "
"pak het op het bestandssysteem van het medium uit."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3516
#, no-c-format
msgid ""
"If the firmware you need is not included in the tarball, you can also "
"download specific firmware packages from the (non-free section of the) "
"archive. The following overview should list most available firmware packages "
"but is not guaranteed to be complete and may also contain non-firmware "
"packages:"
msgstr ""
"Indien de firmware die u nodig heeft zich niet in het tar-archief bevindt, "
"kunt u ook specifieke firmware-pakketten downloaden van (de sectie non-free "
"van) het archief. Het volgende overzicht vermeldt de meeste van de "
"beschikbare firmware-pakketten, maar het overzicht is niet gegarandeerd "
"volledig en kan ook pakketten bevatten die geen firmware zijn:"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3530
#, no-c-format
msgid ""
"It is also possible to copy individual firmware files to the medium. Loose "
"firmware could be obtained for example from an already installed system or "
"from a hardware vendor."
msgstr ""
"U kunt ook individuele firmwarebestanden kopiëren naar het medium. Aparte "
"firmware is bijvoorbeeld te vinden op een reeds geïnstalleerd systeem of bij "
"de leverancier van de hardware."

#. Tag: title
#: using-d-i.xml:3539
#, no-c-format
msgid "Firmware and the Installed System"
msgstr "Firmware en een geïnstalleerd systeem"

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3540
#, no-c-format
msgid ""
"Any firmware loaded during the installation will be copied automatically to "
"the installed system. In most cases this will ensure that the device that "
"requires the firmware will also work correctly after the system is rebooted "
"into the installed system. However, if the installed system runs a different "
"kernel version from the installer there is a slight chance that the firmware "
"cannot be loaded due to version skew."
msgstr ""
"Alle firmware die tijdens de installatie geladen wordt, zal automatisch "
"gekopieerd worden naar het geïnstalleerde systeem. In de meeste gevallen zal "
"dit ervoor zorgen dat het apparaat dat de firmware nodig heeft, ook correct "
"zal werken nadat de computer opnieuw opgestart werd met het geïnstalleerde "
"systeem. Indien het geïnstalleerde systeem een andere kernelversie gebruikt "
"dan het installatiesysteem, is er een kleine kans dat de firmware niet "
"geladen kan worden wegens een versieverschil."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3549
#, no-c-format
msgid ""
"If the firmware was loaded from a firmware package, &d-i; will also install "
"this package for the installed system and will automatically add the non-"
"free section of the package archive in APT's <filename>sources.list</"
"filename>. This has the advantage that the firmware should be updated "
"automatically if a new version becomes available."
msgstr ""
"Indien de firmware van een firmwarepakket geladen werd, zal &d-i; dit pakket "
"ook installeren op het geïnstalleerde systeem en zal het de sectie non-free "
"van het pakketarchief ook automatisch toevoegen in het bestand "
"<filename>sources.list</filename> van APT. Dit heeft het voordeel dat de "
"firmware automatisch opgewaardeerd zal worden als een meer recente versie "
"beschikbaar wordt."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3557
#, no-c-format
msgid ""
"If loading the firmware was skipped during the installation, the relevant "
"device will probably not work with the installed system until the firmware "
"(package) is installed manually."
msgstr ""
"Indien het laden van de firmware overgeslagen werd tijdens de installatie, "
"zal het betrokken apparaat wellicht niet werken op het geïnstalleerde "
"systeem totdat de firmware (of het firmware-pakket) handmatig geïnstalleerd "
"werd."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:3564
#, no-c-format
msgid ""
"If the firmware was loaded from loose firmware files, the firmware copied to "
"the installed system will <emphasis>not</emphasis> be automatically updated "
"unless the corresponding firmware package (if available) is installed after "
"the installation is completed."
msgstr ""
"Indien de firmware geladen werd aan de hand van losse firmwarebestanden, zal "
"de naar het geïnstalleerde systeem gekopieerde firmware <emphasis>niet</"
"emphasis> automatisch opgewaardeerd worden, tenzij het overeenkomstige "
"firmware-pakket (als dat bestaat) geïnstalleerd wordt nadat de installatie "
"afgerond is."

#~ msgid "<command>arcboot</command>-installer"
#~ msgstr "Het <command>arcboot</command>-installatieprogramma"

#~ msgid ""
#~ "The boot loader on SGI machines is <command>arcboot</command>. It has to "
#~ "be installed on the same hard disk as the kernel (this is done "
#~ "automatically by the installer). Arcboot supports different "
#~ "configurations which are set up in <filename>/etc/arcboot.conf</"
#~ "filename>. Each configuration has a unique name, the default setup as "
#~ "created by the installer is <quote>linux</quote>. After arcboot has been "
#~ "installed, the system can be booted from hard disk by setting some "
#~ "firmware environment variables entering <informalexample><screen>\n"
#~ "<userinput> setenv SystemPartition scsi(<replaceable>scsi</"
#~ "replaceable>)disk(<replaceable>disk</replaceable>)rdisk(0)partition(0)</"
#~ "userinput>\n"
#~ "<userinput> setenv OSLoadPartition scsi(<replaceable>scsi</"
#~ "replaceable>)disk(<replaceable>disk</"
#~ "replaceable>)rdisk(0)partition(<replaceable>partnr</replaceable>)</"
#~ "userinput>\n"
#~ "<userinput> setenv OSLoader arcboot</userinput>\n"
#~ "<userinput> setenv OSLoadFilename <replaceable>config</replaceable></"
#~ "userinput>\n"
#~ "<userinput> setenv AutoLoad yes</userinput>\n"
#~ "</screen></informalexample> on the firmware prompt, and then typing "
#~ "<command>boot</command>."
#~ msgstr ""
#~ "Op SGI machines is <command>arcboot</command> de opstartlader. Hij moet "
#~ "geïnstalleerd worden op dezelfde harde schijf als de kernel (het "
#~ "installatiesysteem doet dat automatisch). Arcboot kan overweg met "
#~ "verschillende configuraties die in <filename>/etc/arcboot.conf</filename> "
#~ "ingesteld worden. Elke configuratie heeft een unieke naam en de "
#~ "standaardconfiguratie die door het installatiesysteem aangemaakt wordt is "
#~ "<quote>linux</quote>. Nadat arcboot geïnstalleerd is, kan het systeem van "
#~ "de harde schijf opgestart worden door aan de firmware-prompt enkele "
#~ "firmware-omgevingsvariabelen in te stellen met <informalexample><screen>\n"
#~ "<userinput> setenv SystemPartition scsi(<replaceable>scsi</"
#~ "replaceable>)disk(<replaceable>disk</replaceable>)rdisk(0)partition(0)</"
#~ "userinput>\n"
#~ "<userinput> setenv OSLoadPartition scsi(<replaceable>scsi</"
#~ "replaceable>)disk(<replaceable>disk</"
#~ "replaceable>)rdisk(0)partition(<replaceable>partnr</replaceable>)</"
#~ "userinput>\n"
#~ "<userinput> setenv OSLoader arcboot</userinput>\n"
#~ "<userinput> setenv OSLoadFilename <replaceable>config</replaceable></"
#~ "userinput>\n"
#~ "<userinput> setenv AutoLoad yes</userinput>\n"
#~ "</screen></informalexample> en dan <command>boot</command> te typen."

#~ msgid "scsi"
#~ msgstr "scsi"

#~ msgid ""
#~ "is the SCSI bus to be booted from, this is <userinput>0</userinput> for "
#~ "the onboard controllers"
#~ msgstr ""
#~ "is de SCSI-bus waarvandaan moet opgestart worden; dit is <userinput>0</"
#~ "userinput> voor de controllers op het moederbord"

#~ msgid "disk"
#~ msgstr "disk"

#~ msgid ""
#~ "is the SCSI ID of the hard disk on which <command>arcboot</command> is "
#~ "installed"
#~ msgstr ""
#~ "is het SCSI-ID van de harde schijf waarop <command>arcboot</command> "
#~ "geïnstalleerd is"

#~ msgid "partnr"
#~ msgstr "partnr"

#~ msgid ""
#~ "is the number of the partition on which <filename>/etc/arcboot.conf</"
#~ "filename> resides"
#~ msgstr ""
#~ "is het nummer van de partitie waarop <filename>/etc/arcboot.conf</"
#~ "filename> staat"

#~ msgid "config"
#~ msgstr "config"

#~ msgid ""
#~ "is the name of the configuration entry in <filename>/etc/arcboot.conf</"
#~ "filename>, which is <quote>linux</quote> by default."
#~ msgstr ""
#~ "is de naam van het configuratie-item in <filename>/etc/arcboot.conf</"
#~ "filename>, hetgeen standaard <quote>linux</quote> is."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: