[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://diaspora-installerIn bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconf-teksten voor
diaspora-installer.
Ook in bijlage een bestand met de verschillen met de vorige versie.


-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# # Dutch translation of diaspora-installer debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the diaspora-installer package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2015, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: diaspora-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: diaspora-installer@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-13 19:19+0530\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-24 11:35+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:1001
msgid "Host name for this instance of Diaspora:"
msgstr "Computernaam voor dit exemplaar van Diaspora:"

#. Type: string
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:1001
msgid ""
"Please choose the host name which should be used to access this instance of "
"Diaspora."
msgstr ""
"Kies de computernaam die gebruikt moet worden om toegang te krijgen tot dit "
"exemplaar van Diaspora."

#. Type: string
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:1001
msgid ""
"This should be the fully qualified name as seen from the Internet, with the "
"domain name that will be used to access the pod."
msgstr ""
"Dit moet de volledige officiële naam (fully qualified name) zijn, zoals die "
"vanaf het internet waargenomen wordt, met de domeinnaam die gebruikt zal "
"worden om toegang te krijgen tot het knooppunt (pod)."

#. Type: string
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:1001
msgid ""
"If a reverse proxy is used, give the hostname that the proxy server responds "
"to."
msgstr ""
"Indien een achterwaartse proxy gebruikt wordt, voer dan de computernaam in "
"waarop die proxyserver reageert."

#. Type: string
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:1001
msgid ""
"This host name should not be modified after the initial setup because it is "
"hard-coded in the database."
msgstr ""
"Verander deze computernaam niet meer na de initiële configuratie, omdat hij "
"onveranderlijk in de databank vastgelegd wordt."

#. Type: note
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:2001
msgid "PostgreSQL application password"
msgstr "Het wachtwoord voor PostgreSQL van de toepassing"

#. Type: note
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:2001
msgid ""
"You can leave the PostgreSQL application password blank, as the \"ident\" "
"authentication method is used, allowing the diaspora user on the system to "
"connect to the Diaspora database without a password."
msgstr ""
"U kunt het door de toepassing gebruikt wachtwoord in PostgreSQL leeg laten, "
"aangezien de authenticatiemethode \"ident\" gebruikt wordt, waardoor de "
"gebruiker diaspora de toelating heeft om op het systeem zonder wachtwoord "
"verbinding te maken met de databank van Diaspora."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:3001
msgid "Enable https?"
msgstr "Https aanzetten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:3001
#| msgid ""
#| "Enabling https means that an SSL certificate is required to access this "
#| "Diaspora instance (as Nginx will be configured to respond only to https "
#| "requests). A self-signed certificate is enough for local testing (and can "
#| "be generated using, for instance, the package easy-rsa), but will not be "
#| "accepted for federation with other Diaspora pods."
msgid ""
"Enabling https means that an SSL/TLS certificate is required to access this "
"Diaspora instance (as Nginx will be configured to respond only to https "
"requests). A self-signed certificate is enough for local testing (and can be "
"generated using, for instance, the package easy-rsa), but will not be "
"accepted for federation with other Diaspora pods."
msgstr ""
"Https aanzetten betekent dat een SSL/TLS-certificaat vereist is om toegang "
"te krijgen tot dit exemplaar van Diaspora (aangezien Nginx zal ingesteld "
"worden om enkel https-aanvragen te beantwoorden). Een door uzelf ondertekend "
"certificaat volstaat voor lokale testdoeleinden (en kan bijvoorbeeld "
"aangemaakt worden met behulp van het pakket easy-rsa), maar het zal niet "
"aanvaard worden voor verbindingen met andere Diaspora knooppunten (pods)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:3001
#| msgid ""
#| "Some certificate authorities like StartSSL (startssl.com) or WoSign (buy."
#| "wosign.com/free) offer free SSL certificates that work with Diaspora; "
#| "however, certificates provided by CAcert will not work with Diaspora."
msgid ""
"Some certificate authorities like Let's Encrypt (letsencrypt.org), StartSSL "
"(startssl.com) offer free SSL/TLS certificates that work with Diaspora; "
"however, certificates provided by CAcert will not work with Diaspora."
msgstr ""
"Sommige certificaatautoriteiten zoals Let's Encrypt (letsencrypt.org) of "
"StartSSL (startssl.com) bieden gratis SSL/TLS-certificaten aan die werken "
"met Diaspora. Daarentegen werken certificaten die door CAcert verstrekt "
"worden niet met Diaspora."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:3001
msgid ""
"Nginx must be reloaded after the certificate and key files are made "
"available at /etc/diaspora/ssl. letsencrypt package may be used to automate "
"interaction with Let's Encrypt to obtain a certificate."
msgstr ""
"Nadat de bestanden met het certificaat en de sleutel beschikbaar geworden "
"zijn in /etc/diaspora/ssl, moet Nginx opnieuw geladen worden. Het pakket "
"letsencrypt kan gebruikt worden om de interactie met Let's Encrypt met het "
"oog op het verkrijgen van een certificaat te automatiseren."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:3001
msgid ""
"You can disable https if you want to access Diaspora only locally, via "
"Unicorn on port 3000. If you disable https, Nginx configuration will be "
"skipped."
msgstr ""
"U kunt https uitzetten indien u enkel lokaal toegang tot Diaspora wilt via "
"Unicorn op poort 3000. Indien u https uitzet, zal de configuratie van Nginx "
"overgeslagen worden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:4001
msgid "Use Let's Encrypt?"
msgstr "Let's Encrypt gebruiken?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:4001
msgid ""
"Symbolic links to certificate and key created using letsencrypt package (/"
"etc/letencrypt/live) will be added to /etc/diaspora/ssl if this option is "
"selected."
msgstr ""
"Indien u deze optie selecteert, zullen in /etc/diaspora/ssl symbolische "
"koppelingen gemaakt worden naar het certificaat en de sleutel (/etc/"
"letencrypt/live) die met behulp van het pakket letsencrypt gemaakt werden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:4001
msgid ""
"Otherwise, certificate and key files have to be placed manually to /etc/"
"diaspora/ssl directory as '<host name>-bundle.crt' and '<host name>.key'."
msgstr ""
"Anders moeten het certificaatbestand en het sleutelbestand manueel in de "
"map /etc/diaspora/ssl geplaatst worden als '<computernaam>-bundle.crt' en "
"'<computernaam>.key'."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:4001
msgid ""
"Nginx will be stopped, if this option is selected, to allow letsencrypt to "
"use ports 80 and 443 during domain ownership validation and certificate "
"retrieval step."
msgstr ""
"Indien deze optie geselecteerd wordt, zal Nginx gestopt worden om "
"letsencrypt toe te laten de poorten 80 en 443 te gebruiken bij het valideren "
"van het eigendomsrecht op het domein en bij het ophalen van het certificaat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:4001
msgid ""
"Note: letsencrypt does not have a usable nginx plugin currently, so "
"certificates must be renewed manually after 3 months, when current "
"letsencrypt certificate expire."
msgstr ""
"Opmerking: momenteel heeft letsencrypt geen bruikbare plug-in voor nginx, "
"waardoor het certificaat na 3 maanden handmatig vernieuwd moet worden op het "
"ogenblik dat het huidige letsencrypt-certificaat vervalt."

#. Type: note
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:5001
msgid "Backup your database"
msgstr "Maak een kopie van uw databank"

#. Type: note
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:5001
msgid ""
"This upgrade includes long running migrations that can take hours to "
"complete on large pods. It is adviced to take a backup of your database."
msgstr ""
"Met deze opwaardering gaan langdurige omzettingen gepaard die op belangrijke "
"knooppunten (pods) uren kunnen duren vooraleer ze voltooid zijn. Het wordt "
"aanbevolen om een reservekopie van uw databank te maken."

#. Type: note
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:5001
msgid ""
"Commands to backup and restore database is given below (run as root user):"
msgstr ""
"De opdrachten om een reservekopie van de databank te maken en die terug te "
"zetten zijn de volgende (voer ze uit als systeembeheerder):"

#. Type: note
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:5001
msgid ""
"# su postgres -c 'pg_dump diaspora_production -f /var/lib/postgresql/"
"diaspora_production.sql'"
msgstr ""
"# su postgres -c 'pg_dump diaspora_production -f /var/lib/postgresql/"
"diaspora_production.sql'"

#. Type: note
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:5001
msgid ""
"# su postgres -c 'psql -d diaspora_production -f /var/lib/postgresql/"
"diaspora_production.sql'"
msgstr ""
"# su postgres -c 'psql -d diaspora_production -f /var/lib/postgresql/"
"diaspora_production.sql'"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:6001
msgid "Third party services to be enabled: "
msgstr "Diensten van derden die geactiveerd moeten worden:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:6001
msgid "Diaspora can connect with different services."
msgstr "Diaspora kan gekoppeld worden aan verschillende diensten."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:6001
msgid ""
"When a diaspora instance is connected to a third party service,  it allows "
"any user of this diaspora instance to link their account on that service to "
"their diaspora account and send their updates to that service if they choose "
"the service when publishing a post."
msgstr ""
"Als een exemplaar van diaspora gekoppeld wordt aan een dienst van derden, "
"dan laat dit elke gebruiker van dat exemplaar van diaspora toe om zijn "
"account bij die dienst te koppelen aan zijn account bij diaspora en zijn "
"updates naar die dienst te sturen als bij het posten van een bericht die "
"dienst gekozen wordt."

#. Type: string
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:7001
msgid "Facebook App ID:"
msgstr "Facebook App ID:"

#. Type: string
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:7001
msgid "Give your Facebook App ID. This can not be blank."
msgstr "Geef uw Facebook App ID. Dit mag niet leeg zijn."

#. Type: password
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:8001
msgid "Facebook Secret:"
msgstr "Facebook-wachtwoord:"

#. Type: password
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:8001
msgid "Give your Facebook Secret. This can not be blank."
msgstr "Geef uw wachtwoord bij Facebook. Dit mag niet leeg zijn."

#. Type: string
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:9001
msgid "Twitter Key:"
msgstr "Twitter-sleutel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:9001
msgid "Give your Twitter Key. This can not be blank."
msgstr "Geef uw Twitter-sleutel. Dit mag niet leeg zijn."

#. Type: password
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:10001
msgid "Twitter Secret:"
msgstr "Twitter-wachtwoord:"

#. Type: password
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:10001
msgid "Give your Twitter Secret. This can not be blank."
msgstr "Geef uw Twitter-wachtwoord. Dit mag niet leeg zijn."

#. Type: string
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:11001
msgid "Tumblr Key:"
msgstr "Tumblr-sleutel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:11001
msgid "Give your Tumblr Key. This can not be blank."
msgstr "Geef uw Tumblr-sleutel. Dit mag niet leeg zijn."

#. Type: password
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:12001
msgid "Tumblr Secret:"
msgstr "Tumblr-wachtwoord:"

#. Type: password
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:12001
msgid "Give your Tumblr Secret. This can not be blank."
msgstr "Geef uw Tumblr-wachtwoord. Dit mag niet leeg zijn."

#. Type: string
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:13001
msgid "Wordpress Client ID:"
msgstr "Wordpress Client ID:"

#. Type: string
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:13001
msgid "Give your Wordpress Client ID. This can not be blank."
msgstr "Geef uw Wordpress Client ID. Dit mag niet leeg zijn."

#. Type: password
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:14001
msgid "Wordpress Secret:"
msgstr "Wordpress-wachtwoord:"

#. Type: password
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:14001
msgid "Give your Wordpress Secret. This can not be blank."
msgstr "Geef uw Wordpress-wachtwoord. Dit mag niet leeg zijn."

#~ msgid ""
#~ "Set the hostname of the machine you're running Diaspora on, as seen from "
#~ "the internet. This should be the domain name you want to use to access "
#~ "the pod. So if you plan to use a reverse proxy, it should be the hostname "
#~ "the proxy listens on. DO NOT CHANGE THIS AFTER INITIAL SETUP! If you do "
#~ "change the hostname, you will have to start again as the hostname will be "
#~ "hardcoded into the database."
#~ msgstr ""
#~ "Stel de naam in van de computer waarop u Diaspora uitvoert, zoals die "
#~ "vanaf het internet waargenomen wordt. Dit moet de domeinnaam zijn die u "
#~ "wenst te gebruiken om verbinding te maken met het knooppunt (pod). Dus "
#~ "indien u gebruik wilt maken van een achterwaartse proxy, moet het de "
#~ "computernaam zijn waarop de proxyserver luistert. Waarschuwing: verander "
#~ "dit niet meer na de initiële configuratie! Indien u de computernaam "
#~ "wijzigt, zult u opnieuw moeten beginnen omdat de computernaam "
#~ "onveranderlijk in de database vastgelegd wordt."

#~ msgid "Examples: example.com, pod.example.com etc"
#~ msgstr "Voorbeelden: example.com, pod.example.com enzovoort"
--- projecten/vertaal/debconf/diaspora-installer_0.5.2.0+debian5_nl.po	2015-08-31 23:17:38.817422602 +0200
+++ projecten/vertaal/debconf/diaspora-installer_0.6.0.0+debian6_nl.po	2017-01-24 11:35:01.481699401 +0100
@@ -8,8 +8,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: diaspora-installer\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: diaspora-installer@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-05-27 16:15+0530\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-08-31 23:17+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-01-13 19:19+0530\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-01-24 11:35+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -23,7 +23,7 @@
 #. Description
 #: ../diaspora-common.templates:1001
 msgid "Host name for this instance of Diaspora:"
-msgstr "Computernaam voor deze realisatie van Diaspora:"
+msgstr "Computernaam voor dit exemplaar van Diaspora:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -32,8 +32,8 @@
 "Please choose the host name which should be used to access this instance of "
 "Diaspora."
 msgstr ""
-"Kies de computernaam die gebruikt moet worden om toegang te krijgen tot deze "
-"realisatie van Diaspora."
+"Kies de computernaam die gebruikt moet worden om toegang te krijgen tot dit "
+"exemplaar van Diaspora."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -64,13 +64,13 @@
 "hard-coded in the database."
 msgstr ""
 "Verander deze computernaam niet meer na de initiële configuratie, omdat hij "
-"onveranderlijk in de database vastgelegd wordt."
+"onveranderlijk in de databank vastgelegd wordt."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../diaspora-common.templates:2001
 msgid "PostgreSQL application password"
-msgstr "Het wachtwoord dat de toepassing gebruikt in PostgreSQL"
+msgstr "Het wachtwoord voor PostgreSQL van de toepassing"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -82,8 +82,8 @@
 msgstr ""
 "U kunt het door de toepassing gebruikt wachtwoord in PostgreSQL leeg laten, "
 "aangezien de authenticatiemethode \"ident\" gebruikt wordt, waardoor de "
-"diasporagebruiker die zich op het systeem bevindt, de toelating heeft om "
-"zonder wachtwoord verbinding te maken met de database van Diaspora."
+"gebruiker diaspora de toelating heeft om op het systeem zonder wachtwoord "
+"verbinding te maken met de databank van Diaspora."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -94,20 +94,25 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../diaspora-common.templates:3001
+#| msgid ""
+#| "Enabling https means that an SSL certificate is required to access this "
+#| "Diaspora instance (as Nginx will be configured to respond only to https "
+#| "requests). A self-signed certificate is enough for local testing (and can "
+#| "be generated using, for instance, the package easy-rsa), but will not be "
+#| "accepted for federation with other Diaspora pods."
 msgid ""
-"Enabling https means that an SSL certificate is required to access this "
+"Enabling https means that an SSL/TLS certificate is required to access this "
 "Diaspora instance (as Nginx will be configured to respond only to https "
 "requests). A self-signed certificate is enough for local testing (and can be "
 "generated using, for instance, the package easy-rsa), but will not be "
 "accepted for federation with other Diaspora pods."
 msgstr ""
-"Https aanzetten betekent dat een SSL-certificaat vereist is om toegang te "
-"krijgen tot deze realisatie van Diaspora (aangezien Nginx zal ingesteld "
+"Https aanzetten betekent dat een SSL/TLS-certificaat vereist is om toegang "
+"te krijgen tot dit exemplaar van Diaspora (aangezien Nginx zal ingesteld "
 "worden om enkel https-aanvragen te beantwoorden). Een door uzelf ondertekend "
 "certificaat volstaat voor lokale testdoeleinden (en kan bijvoorbeeld "
 "aangemaakt worden met behulp van het pakket easy-rsa), maar het zal niet "
-"aanvaard worden bij het aangaan van een verbond met andere Diaspora "
-"knooppunten (pods)"
+"aanvaard worden voor verbindingen met andere Diaspora knooppunten (pods)."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -112,15 +117,32 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../diaspora-common.templates:3001
+#| msgid ""
+#| "Some certificate authorities like StartSSL (startssl.com) or WoSign (buy."
+#| "wosign.com/free) offer free SSL certificates that work with Diaspora; "
+#| "however, certificates provided by CAcert will not work with Diaspora."
 msgid ""
-"Some certificate authorities like StartSSL (startssl.com) or WoSign (buy."
-"wosign.com/free) offer free SSL certificates that work with Diaspora; "
+"Some certificate authorities like Let's Encrypt (letsencrypt.org), StartSSL "
+"(startssl.com) offer free SSL/TLS certificates that work with Diaspora; "
 "however, certificates provided by CAcert will not work with Diaspora."
 msgstr ""
-"Sommige certificaatautoriteiten zoals StartSSL (startssl.com) of WoSign (buy."
-"wosign.com/free) bieden gratis SSL-certificaten aan die werken met Diaspora. "
-"Daarentegen werken certificaten die door CAcert verstrekt worden niet met "
-"Diaspora."
+"Sommige certificaatautoriteiten zoals Let's Encrypt (letsencrypt.org) of "
+"StartSSL (startssl.com) bieden gratis SSL/TLS-certificaten aan die werken "
+"met Diaspora. Daarentegen werken certificaten die door CAcert verstrekt "
+"worden niet met Diaspora."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:3001
+msgid ""
+"Nginx must be reloaded after the certificate and key files are made "
+"available at /etc/diaspora/ssl. letsencrypt package may be used to automate "
+"interaction with Let's Encrypt to obtain a certificate."
+msgstr ""
+"Nadat de bestanden met het certificaat en de sleutel beschikbaar geworden "
+"zijn in /etc/diaspora/ssl, moet Nginx opnieuw geladen worden. Het pakket "
+"letsencrypt kan gebruikt worden om de interactie met Let's Encrypt met het "
+"oog op het verkrijgen van een certificaat te automatiseren."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -134,11 +156,64 @@
 "Unicorn op poort 3000. Indien u https uitzet, zal de configuratie van Nginx "
 "overgeslagen worden."
 
-#. Type: note
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:4001
+msgid "Use Let's Encrypt?"
+msgstr "Let's Encrypt gebruiken?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:4001
+msgid ""
+"Symbolic links to certificate and key created using letsencrypt package (/"
+"etc/letencrypt/live) will be added to /etc/diaspora/ssl if this option is "
+"selected."
+msgstr ""
+"Indien u deze optie selecteert, zullen in /etc/diaspora/ssl symbolische "
+"koppelingen gemaakt worden naar het certificaat en de sleutel (/etc/"
+"letencrypt/live) die met behulp van het pakket letsencrypt gemaakt werden."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:4001
+msgid ""
+"Otherwise, certificate and key files have to be placed manually to /etc/"
+"diaspora/ssl directory as '<host name>-bundle.crt' and '<host name>.key'."
+msgstr ""
+"Anders moeten het certificaatbestand en het sleutelbestand manueel in de "
+"map /etc/diaspora/ssl geplaatst worden als '<computernaam>-bundle.crt' en "
+"'<computernaam>.key'."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:4001
+msgid ""
+"Nginx will be stopped, if this option is selected, to allow letsencrypt to "
+"use ports 80 and 443 during domain ownership validation and certificate "
+"retrieval step."
+msgstr ""
+"Indien deze optie geselecteerd wordt, zal Nginx gestopt worden om "
+"letsencrypt toe te laten de poorten 80 en 443 te gebruiken bij het valideren "
+"van het eigendomsrecht op het domein en bij het ophalen van het certificaat."
+
+#. Type: boolean
 #. Description
 #: ../diaspora-common.templates:4001
+msgid ""
+"Note: letsencrypt does not have a usable nginx plugin currently, so "
+"certificates must be renewed manually after 3 months, when current "
+"letsencrypt certificate expire."
+msgstr ""
+"Opmerking: momenteel heeft letsencrypt geen bruikbare plug-in voor nginx, "
+"waardoor het certificaat na 3 maanden handmatig vernieuwd moet worden op het "
+"ogenblik dat het huidige letsencrypt-certificaat vervalt."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:5001
 msgid "Backup your database"
-msgstr "Maak een kopie van uw gegevensbestand"
+msgstr "Maak een kopie van uw databank"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -149,7 +224,7 @@
 msgstr ""
 "Met deze opwaardering gaan langdurige omzettingen gepaard die op belangrijke "
 "knooppunten (pods) uren kunnen duren vooraleer ze voltooid zijn. Het wordt "
-"aanbevolen om een reservekopie van uw gegevensbestand te maken."
+"aanbevolen om een reservekopie van uw databank te maken."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -157,8 +232,8 @@
 msgid ""
 "Commands to backup and restore database is given below (run as root user):"
 msgstr ""
-"De opdrachten om een reservekopie van een gegevensbestand te maken en die "
-"terug te zetten zijn de volgende (voer ze uit als systeembeheerder):"
+"De opdrachten om een reservekopie van de databank te maken en die terug te "
+"zetten zijn de volgende (voer ze uit als systeembeheerder):"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -180,6 +255,129 @@
 "# su postgres -c 'psql -d diaspora_production -f /var/lib/postgresql/"
 "diaspora_production.sql'"
 
+#. Type: multiselect
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:6001
+msgid "Third party services to be enabled: "
+msgstr "Diensten van derden die geactiveerd moeten worden:"
+
+#. Type: multiselect
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:6001
+msgid "Diaspora can connect with different services."
+msgstr "Diaspora kan gekoppeld worden aan verschillende diensten."
+
+#. Type: multiselect
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:6001
+msgid ""
+"When a diaspora instance is connected to a third party service,  it allows "
+"any user of this diaspora instance to link their account on that service to "
+"their diaspora account and send their updates to that service if they choose "
+"the service when publishing a post."
+msgstr ""
+"Als een exemplaar van diaspora gekoppeld wordt aan een dienst van derden, "
+"dan laat dit elke gebruiker van dat exemplaar van diaspora toe om zijn "
+"account bij die dienst te koppelen aan zijn account bij diaspora en zijn "
+"updates naar die dienst te sturen als bij het posten van een bericht die "
+"dienst gekozen wordt."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:7001
+msgid "Facebook App ID:"
+msgstr "Facebook App ID:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:7001
+msgid "Give your Facebook App ID. This can not be blank."
+msgstr "Geef uw Facebook App ID. Dit mag niet leeg zijn."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:8001
+msgid "Facebook Secret:"
+msgstr "Facebook-wachtwoord:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:8001
+msgid "Give your Facebook Secret. This can not be blank."
+msgstr "Geef uw wachtwoord bij Facebook. Dit mag niet leeg zijn."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:9001
+msgid "Twitter Key:"
+msgstr "Twitter-sleutel:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:9001
+msgid "Give your Twitter Key. This can not be blank."
+msgstr "Geef uw Twitter-sleutel. Dit mag niet leeg zijn."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:10001
+msgid "Twitter Secret:"
+msgstr "Twitter-wachtwoord:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:10001
+msgid "Give your Twitter Secret. This can not be blank."
+msgstr "Geef uw Twitter-wachtwoord. Dit mag niet leeg zijn."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:11001
+msgid "Tumblr Key:"
+msgstr "Tumblr-sleutel:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:11001
+msgid "Give your Tumblr Key. This can not be blank."
+msgstr "Geef uw Tumblr-sleutel. Dit mag niet leeg zijn."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:12001
+msgid "Tumblr Secret:"
+msgstr "Tumblr-wachtwoord:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:12001
+msgid "Give your Tumblr Secret. This can not be blank."
+msgstr "Geef uw Tumblr-wachtwoord. Dit mag niet leeg zijn."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:13001
+msgid "Wordpress Client ID:"
+msgstr "Wordpress Client ID:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:13001
+msgid "Give your Wordpress Client ID. This can not be blank."
+msgstr "Geef uw Wordpress Client ID. Dit mag niet leeg zijn."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:14001
+msgid "Wordpress Secret:"
+msgstr "Wordpress-wachtwoord:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:14001
+msgid "Give your Wordpress Secret. This can not be blank."
+msgstr "Geef uw Wordpress-wachtwoord. Dit mag niet leeg zijn."
+
 #~ msgid ""
 #~ "Set the hostname of the machine you're running Diaspora on, as seen from "
 #~ "the internet. This should be the domain name you want to use to access "

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: