[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: RFR: dbconfig-commonDag Paul,

Paul Gevers schreef op za 30-05-2015 om 21:40 [+0200]:
> Hoi allemaal,
> 
> Vorige week heb ik de lijst verzocht een nieuwe vertaling te maken voor
> dbconfig-common :). Omdat ik nog geen reactie heb gezien,

Hiervoor kan ik wel enkele mogelijke redenen bedenken.

> heb ik zelf
> maar een vertaling gemaakt.

Dit is er zo een.

> Wel zo handig, omdat ik goed weet wat er
> bedoeld wordt, maar misschien weer minder kritisch. Dus graag een review.

Met genoegen, al heb ik je leren kennen als een uitmuntende vertaler en
zou ik jouw vertaling daarom in volle vertrouwen zonder nalezen durven
laten doorgaan. Hieronder vind je mijn gedachtewisseling met jou.

> 
> Er is veel verandert, dus geen diff toegevoegd. Als iemand daar behoefte
> aan heeft, genereer ik hem eenvoudig.
> 
> Paul

msgid "If you are unsure, you should not select this option."
msgstr "Als u niet zeker bent, kunt u hier beter weigeren."

Misschien is het in de context die ik niet goed ken, aangewezen om voor
weigeren als vertaling te kiezen (bijvoorbeeld omdat de geboden
antwoordalternatieven 'aanvaarden' - 'weigeren' zijn) , maar ze komt me
op het eerste gezicht wat vreemd over. Misschien is "kunt u hier beter
niet voor deze optie kiezen." een mogelijk alternatief.


msgid ""
"By default, you will be prompted ........"
msgstr ""
"Standaard zal u tijdens instellen, opwaarderen en verwijderen van "
      ....tijdens het instellen.....


msgid ""
"This behavior can be disabled, in which case the passwords will remain
in "
"the debconf database. This database is protected by Unix file
permissions, "
"though this is less secure and thus not the default setting."
msgstr ""
"Deze beveiligingsmaatregel kan uitgeschakeld worden; in dat geval
blijven de "
"wachtwoorden bewaard in de wachtwoord-database. Deze is beschermd met
Unix-"
"toegangsrechten, maar dit is niet de standaardinstelling omdat dit
minder "msgid ""
"If you wish to reinstall the database for ${pkg}, you should select
this "
"option. If you do not wish to do so (if you are reconfiguring the
package "
"for unrelated reasons), you should not select this option."
msgstr ""
"Als u de database voor ${pkg} wilt herinstalleren dient u deze optie te
"
"kiezen. Als u dit niet wilt (omdat u het pakket omwille van een niet-"
"gerelateerde reden opnieuw configureert), dient u hier te weigeren."
"veilig is."

Zelf zou ik hier voor een iets andere interpunctie kiezen:
"Deze beveiligingsmaatregel kan uitgeschakeld worden. In dat geval
blijven de wachtwoorden bewaard in de wachtwoord-database die beschermd
wordt via Unix-toegangsrechten. Dit is echter niet de standaardwerkwijze
omdat ze minder veilig is."

msgid ""
"If you wish to reinstall the database for ${pkg}, you should select
this "
"option. If you do not wish to do so (if you are reconfiguring the
package "
"for unrelated reasons), you should not select this option."
msgstr ""
"Als u de database voor ${pkg} wilt herinstalleren dient u deze optie te
"
"kiezen. Als u dit niet wilt (omdat u het pakket omwille van een niet-"
"gerelateerde reden opnieuw configureert), dient u hier te weigeren."

Zie hiervoor: is de context dusdanig dat weigeren aangewezen is als
vertaling?
Alternatief: Als u dit niet wilt (...), dient u deze optie niet te
kiezen.


msgstr ""
"Volgens de pakketbeheerder dient de ${pkg}-database opgewaardeerd te
worden. "
"Meestal is dit het gevolg van veranderingen de manier waarop een
nieuwere "
"versie van de software in het pakket zijn gegevens bijhoudt. "

s/veranderingen de manier/veranderingen in de manier/
En ook nog dit: na '....zijn gegevens bijhoudt.' is er een overbodige
spatie ingeslopen.

msgid ""
"Please choose whether database removal and privilege revocation should
be "
"handled with dbconfig-common."
msgstr ""
"Wilt u dat dbconfig-common het verwijderen van de database en het
afnemen "
"van de privileges voor u afhandelt?"

Een adequate vertaling in het geval de antwoordmogelijkheden 'ja - nee'
zijn. Minder afhankelijk van de geboden antwoordmogelijkheden is: "Geef
aan of u wilt dat...."

msgstr ""
"Als u deze optie kiest, dan zal dbconfig-common controleren of er door
"
"${pkg} scripts en databasecommando's zijn geleverd om pakketspecifieke
"
"operaties ongedaan te maken en als die er zijn ook uitvoeren. ....."

.....en als die er zijn, ze ook uitvoeren. ....
            ^^^^

msgid "Database type to be used by ${pkg}:"
msgstr "Welk type database dient ${pkg} te gebruiken?"

Mogelijk alternatief:
"Door ${pkg} te gebruiken type database:"
Noot: verderop in de vertaling (msgID 53, 55, 58, 70, 72, 74, 77, 80,
82, 84, 89 en 95) komen nog analoge situaties voor, waarbij je voor een
vraagvorm kiest i.t.t. de Engelse tekst. Daarentegen heb je in msgID 51
en 60 er wel voor gekozen om, net als in de Engelse tekst, een
formulering te gebruiken die op een dubbelepunt kan eindigen.


msgid "The password and its confirmation do not match."
msgstr "De wachtwoorden komen niet overeen."

Mogelijk alternatief:
"U voerde niet tweemaal hetzelfde wachtwoord in."

msgid "An error occurred while upgrading the database:"
msgstr "Er is een fout opgetreden tijdens het opwaarderen van de
database."

Hier ook afsluiten met een dubbelepunt zoals in de Engelse tekst?
Een analoge situatie is te vinden in msgID 43 en msgID 46.

msgstr ""
"Uit voorzorg zou ${dbfile} een back-up van de database moeten bevatten,
die "
"gemaakt is net voor de opwaardering (tenzij de fout optrad tijdens het
maken "
"van de back-up, in dat geval zijn er nog geen wijzigingen doorgevoerd).
Uw "
"mogelijkheden zijn:\n"

Komma door een punt vervangen:
....van de back-up. In dat geval zijn....


msgid ""
"Please provide a ${dbvendor} username for ${pkg} to register with the "
"database server. A ${dbvendor} user is not necessarily the same as a
system "
"login, especially if the database is on a remote server."
msgstr ""
"Gelieve hier de naam van de ${dbvendor}-gebruiker op te geven waarmee
${pkg} "
"zich kan registreren bij de databaseserver. Een ${dbvendor}-gebruiker
heeft "
"niet noodzakelijk een loginnaam op dit systeem (al helemaal zo als de "
"database op een andere computer draait)."

Naar mijn mening geeft jouw vertaling hier een iets andere betekenis
weer dan het Engelse origineel. Mijn suggestie:
"Een ${dbvendor}-gebruiker heeft niet noodzakelijk een login-account op
het systeem, vooral niet als de database zich op een andere computer
bevindt."


msgstr ""
"Deze gebruiker zal de 'eigenaar' zijn van de database, tabellen en
andere "
"objecten die door de installatie aangemaakt worden. Deze gebruiker
heeft "
"bijgevolg alle vrijheid om dingen in de database toe te voegen,
veranderen, "
"of verwijderen."

...van de database, de tabellen....
          ^^
...toe te voegen, te veranderen of te verwijderen.
         ^^        ^^

msgid ""
"By default, ${pkg} will be configured to use a MySQL server through a
local "
"Unix socket (this provides the best performance). To connect with a "
"different method, or to a different server entirely, select the
appropriate "
"option from the choices here."
msgstr ""
"Omdat dit de beste prestaties geeft zal ${pkg} standaard verbinding
maken "
"met de ${dbvendor}-server via een lokale Unix-socket. Als een andere "
"verbindingsmethode gewenst is, of u met een compleet andere server wilt
"
"verbinden dient u één van de hier vermeldde opties te kiezen."

Zonder de context te kennen, krijg ik hier de indruk dat jouw vertaling
(${dbvendor}-server) wat afwijkt van het origineel (MySQL server). Ik
suggereer dus een alternatief dat ook nog een kleine tikfout (vermeldde)
wegwerkt:
"Omdat dit de beste prestaties geeft zal ${pkg} standaard ingesteld
worden om een MySQL-server via een lokale Unix-socket te gebruiken. Als
een andere verbindingsmethode wenselijk is of u met een compleet andere
server wilt verbinden, dient u uit de hier vermelde alternatieven de
gewenste optie te kiezen."
Noot: Mutatis mutandis (s/MySQL/PostgreSQL/) doet zich hetzelfde
fenomeen voor in msgID 81.

(msgID 74) msgstr "Wat is de naam van de beheerdersaccount voor uw
database?"
(msgID 75) msgstr ""
"Geef de naam van de account op waarmee....

(beheerders)account is onzijdig, dus 'het account'
Komt ook voor in de msgID's 76, 77, 84 en 85

msgid ""
"For MySQL, this is almost always \"root\". Note that this is not the
same as "
"the Unix login \"root\"."
msgstr ""
"Voor MySQL is dit bijna altijd 'root' (Merk op dat deze niet hetzelfde
als "
"de Unix-beheerdersaccount 'root')."

Idem als hiervoor en het werkwoord ontbrak ook. Daarom stel ik voor:
'(Merk op dat dit niet hetzelfde is als het Unix-beheerdersaccount
'root').'


msgid ""
"Please provide the password for the administrative account
\"${dbadmin}\" "
"with which this package should create its MySQL database and user."
msgstr ""
"Geeft het wachtwoord voor de beheerdersaccount '${dbadmin}' waarmee dit
"
"pakket zijn MySQL-database en gebruiker moet aanmaken."

Geef i.p.v. geeft (ook nog eens in msgID 85) en voorts:
.....het beheerdersaccount.....
....zijn MySQL-database en -gebruiker moet.....


uit msgID 93:
"doorgegeven naar de server via een of ander authenticatie-backend...
s/ander/andere/

msgid ""
"It has been determined that the database installation for ${pkg} cannot
be "
"automatically accomplished without making changes to the PostgreSQL
server's "
"access controls. It is suggested that this be done by dbconfig-common
when "
"the package is installed. If instead you would prefer to do it
manually, the "
"following line needs to be added to your pg_hba.conf:"
msgstr ""
"Er is vastgesteld dat de databaseinstallatie voor ${pkg} niet
automatisch "
"uitgevoerd kan worden zonder aanpassingen te maken aan de
toegangscontrole "
"van uw PostgreSQL server. Het is aan te raden om dit te doen via
dbconfig-"
"common wanneer het pakket geïnstalleerd is. Als u verkiest om dit
handmatig "
"te doen (of helemaal niet), dient u de volgende regel toe te voegen aan
uw "
"'pg_hba.conf'-bestand:"

s/databaseinstallatie/database-installatie/
s/PostgreSQL server/PostgreSQL-server/
Voorts denk ik op basis van de Engelse tekst dat de volgende formulering
duidelijker zou zijn:
"Het is aan te raden om dit te doen via dbconfig-common bij de
installatie van het pakket."
Tenslotte: is er een reden waarom je hier in de Nederlandse tekst '(of
helemaal niet)' toevoegt, terwijl ik die betekenis niet terugvind in de
Engelse tekst? (idem voor de vertaling van msgID 102).


msgstr ""
"Aangezien ${pkg} nu verwijderd wordt, is het misschien niet meer nodig
om "
"een toegangscontrole-ingang in de PostgreSQL-servers configuratie te
hebben. "
"Hoewel het behouden van die ingang geen software op uw systeem zal "
"stukmaken, kan het gezien worden als een beveiligingsrisico. Het is "
"aangeraden om deze ingang door dbconfig-common te laten verwijderen
wanneer "
"het pakket verwijderd is. Als u verkiest om dit handmatig (of helemaal
niet) "
"te doen dient u de volgende regel te verwijderen in uw
pg_hba.conf-bestand:"

Enkele suggesties voor een alternatieve formulering:
....niet meer nodig om toegangscontrole-informatie te laten staan in de
configuratie van de PostgreSQL-server. Hoewel het behouden van die
informatie..... Het is aangeraden om die informatie door dbconfig-common
te laten verwijderen tijdens het verwijderen van het pakket.....
En voorts dezelfde vraag als hiervoor i.v.m. '(of helemaal niet)'

msgid "Modifications needed in /etc/postgresql/pg_hba.conf"
msgstr "Aanpassingen aan /etc/postgresql/pg_hba.conf noodzakelijk"

Mogelijke alternatieve formulering:
"Er moeten aanpassingen gemaakt worden in /etc/postgresql/pg_hba.conf"-- 
Groetjes,
Frans

===
http://www.frans-spiesschaert.homenet.org
http://home.base.be/vt6362833/

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: