[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://libpam-ldap (37 strings)Groeten,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of libpam-ldap debconf templates.
# Copyright (C) 2007-2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the libpam-ldap package.
# Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2007.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libpam-ldap 184-8.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: libpam-ldap@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-06-08 06:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-04 10:28+0100\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "LDAP administrative account:"
msgstr "LDAP-beheerdersaccount:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Please enter the name of the LDAP administrative account."
msgstr "Wat is de naam van de LDAP-beheerdersaccount?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"This account will be used automatically for database management, so it must "
"have the appropriate administrative privileges."
msgstr ""
"Deze account zal automatisch worden gebruikt voor het databaseonderhoud en "
"heeft daarom de juiste beheerdersrechten nodig."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "LDAP administrative password:"
msgstr "Beheerderswachtwoord van LDAP:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Please enter the password of the administrative account."
msgstr "Wat is het wachtwoord voor de beheerdersaccount?"

#. Type: password
#. Description
#. Translators: do not translate "${filename}"
#: ../templates:3001
msgid ""
"The password will be stored in the file ${filename}. This will be made "
"readable to root only, and will allow ${package} to carry out automatic "
"database management logins."
msgstr ""
"Dit wachtwoord wordt opgeslagen in een apart bestand ${filename}. Deze zal "
"alleen leesbaar zij voor de beheerder en maakt het voor ${package} mogelijk "
"om automatisch databaseonderhoud uit te voeren."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If this field is left empty, the previously stored password will be re-used."
msgstr "Als u dit veld leeg laat zal het vorige wachtwoord worden hergebruikt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Does the LDAP database require login?"
msgstr "Wordt aanmelden door de LDAP-database vereist?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Please choose whether the LDAP server enforces a login before retrieving "
"entries."
msgstr ""
"Moet de LDAP-server aanmelding vereisen voordat informatie kan worden "
"opgehaald?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Such a setup is not usually needed."
msgstr "Dit is meestal niet nodig."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Distinguished name of the search base:"
msgstr "Onderscheidende naam van de zoekbasis:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many sites use "
"the components of their domain names for this purpose. For example, the "
"domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished "
"name of the search base."
msgstr ""
"Gelieve de onderscheidende naam ('distinguished name', DN) van de LDAP "
"zoekbasis in te voeren. Veel sites gebruiken de componenten van hun "
"domeinnaam voor dit doel. Bijvoorbeeld: de domeinnaam \"example.net\" zou "
"gebruik maken van \"dc=example,dc=net\" als de onderscheidende naam van de "
"zoekbasis."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "clear"
msgstr "onversleuteld"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "crypt"
msgstr "crypt"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "nds"
msgstr "nds"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "ad"
msgstr "ad"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "exop"
msgstr "exop"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "md5"
msgstr "md5"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:6002
msgid "Local encryption algorithm to use for passwords:"
msgstr ""
"Welk versleutelingalgoritme dient lokaal gebruikt te worden bij het wijzigen "
"van wachtwoorden?"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:6002
msgid ""
"The PAM module can encrypt the password locally when changing it, which is "
"recommended:\n"
" * clear: no encryption. This should be chosen when LDAP servers\n"
"  automatically encrypt the userPassword entry;\n"
" * crypt: make userPassword use the same format as the flat\n"
"  local password database. If in doubt, you should choose this option;\n"
" * nds: use Novell Directory Services-style updating. The old\n"
"  password is first removed, then updated;\n"
" * ad: Active Directory-style. This creates a Unicode password and\n"
"  updates the unicodePwd attribute;\n"
" * exop: use the OpenLDAP password change extended operation to update the\n"
"  password."
msgstr ""
"De PAM-modules kan het wachtwoord bij het veranderen lokaal versleutelen, "
"dit wordt aangeraden:\n"
" * onversleuteld: Geen versleuteling. Dit moet worden gekozen wanneer\n"
"  LDAP-servers het userPassword-veld automatisch versleutelen.\n"
" * crypt: Laat userPassword dezelfde indeling gebruiken als de\n"
"  lokale wachtwoorddatabase. Wanneer u twijfelt kunt u het beste\n"
"  deze optie kiezen.\n"
" * nds: Gebruik de methode van Novell Directory Services voor het\n"
"  bijwerken. Het oude wachtwoord wordt hierbij eerst verwijderd,\n"
"  daarna wordt het bijgewerkt.\n"
" * ad: De Active Directory-methode. Dit maakt een Unicode-wachtwoord\n"
"  aan en werkt het attribuut unicodePwd bij.\n"
" * exop: Gebruik de uitgebreide operatie voor wachtwoordveranderen\n"
"  van OpenLDAP om het wachtwoord bij te werken."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "LDAP version to use:"
msgstr "Te gebruiken versie van LDAP:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Please choose the version of the LDAP protocol that should be used by "
"ldapns. Using the highest available version number is recommended."
msgstr ""
"Welke versie van het LDAP-protocol dient ldapns te gebruiken? U wordt "
"aangeraden om de hoogste beschikbare versie te gebruiken."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "LDAP login user account:"
msgstr "Gebruikersaccount voor LDAP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"Please enter the name of the LDAP account that should be used for non-"
"administrative (read-only) database logins."
msgstr ""
"Wat is de naam van de LDAP-account die gebruikt moet worden gebruikt voor "
"niet-beheersmatige (alleen-lezen) database-aanmeldingen?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"It is highly recommended to use an unprivileged account, because the "
"configuration file that contains the account name and password must be world-"
"readable."
msgstr ""
"Het wordt sterk aangeraden om hier een account zonder rechten voor te "
"gebruiken, omdate het configuratiebestand met de accountnaam en wachtwoord "
"voor iedereen leesbaar moet zijn."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Allow LDAP admin account to behave like local root?"
msgstr ""
"De LDAP-beheerdersaccount toestaan zich als de lokale beheerder te gedragen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"This option will allow password utilities that use PAM to change local "
"passwords."
msgstr ""
"Deze optie maakt het mogelijk voor wachtwoordprogramma's die PAM gebruiken "
"om lokale wachtwoorden te wijzigen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"The LDAP admin account password will be stored in a separate file which will "
"be made readable to root only."
msgstr ""
"Het wachtwoord van de LDAP-beheerdersaccount wordt opgeslagen in een apart "
"bestand waarop de rechten ingesteld worden zodat alleen de beheerder het kan "
"lezen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "If /etc is mounted by NFS, this option should be disabled."
msgstr "Als /etc door NFS wordt aangekoppeld dient u dit uit te schakelen."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "LDAP server URI:"
msgstr "URI van de LDAP-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Please enter the Uniform Resource Identifier of the LDAP server. The format "
"is 'ldap://<hostname_or_IP>:<port>/'. Alternatively, 'ldaps://' or "
"'ldapi://' can be used. The port number is optional."
msgstr ""
"Wat is de Uniform Resource Identifier (URI) van de LDAP-server? De vorm is "
"'ldap://<computernaam_of_IP>:<poort>/'. Daarnaast kunnen ook 'ldaps://' en "
"'ldapi://' worden gebruikt. Het poortnummer is optioneel."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Using an IP address is recommended to avoid failures when domain name "
"services are unavailable."
msgstr ""
"Het wordt aangeraden om een IP-adres te gebruiken, dit voorkomt uitval "
"wanneer de domeinnaamdiensten niet beschikbaar zijn."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Password for LDAP login user:"
msgstr "Wachtwoord voor de LDAP-account:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Please enter the password for the nonadministrative LDAP login account."
msgstr "Wat is het wachtwoord voor de niet-beheersmatige LDAP-account?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Manage libpam-ldap configuration automatically?"
msgstr "De configuratie van libpam-ldap automatisch beheren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"The libpam-ldap package configuration may be managed automatically using "
"answers to questions asked during the configuration process. The resulting "
"configuration file may overwrite local changes."
msgstr ""
"De pakketconfiguratie van libpam-ldap kan automatisch worden afgehandeld met "
"de antwoorden op de vragen die u tijdens het configuratieproces worden "
"gesteld. Het resulterende configuratiebestand kan mogelijk lokale "
"wijzigingen overschrijven."

# Type: 
# Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"If you do not choose this option, no further questions will be asked and the "
"configuration will need to be done manually."
msgstr ""
"Als u niet voor deze optie kiest zullen er verder geen vragen meer worden "
"gesteld en zal u de configuratie handmatig moeten doen."

Reply to: