[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#624173] po-debconf://krb5Vincent's update van maart 2009 die blijkbaar is blijven liggen.

http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=624173

Groeten,
-- 
Jeroen Schot

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: