[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#622859] po-debconf://x-ttcidfont-confHallo,

Ik heb de vertaling van Eric's LCFC uit december naar het bugsysteem
gestuurd.

http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=622859

Groeten,
-- 
Jeroen Schot

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: