[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://x-ttcidfont-conf> Ik heb geen idee of (en hoe in het eerste geval) ik `user header info'
> en `calculate every glyph' hier zou moeten vertalen... Ideeën?

Volgens mij staan ze niet als losse woorden ook in de vertaling. Ik neem
aan dat het keuze items zijn. Blijkbaar is dat nog "hard-coded" en moet
je dan denk ik niet vertalen.

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: