[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#601918] po-debconf://fwlogwatchIk heb de vertaling zonder tekstaanpassingen voor fwlogwatch terug
gestuurd. De drie 'fuzzy' vertalingen waren naar mijn idee nog correct.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: