[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Update van glibc nodigHoi Bart,

Er zijn enkele belangrijke strings gewijzigd/toegevoegd in glibc po-debconf. 
Het zijn strings die getoond worden bij practisch elke update van libc6.

Zou jij een update kunnen doen?

Alvast dank,
Frans

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: