[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://pilot-link (5 strings)On Saturday 27 May 2006 17:52, Vincent Zweije wrote:
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../pilot-link.templates:4
> msgid "Communication port to use with the Palm:"
> msgstr "Welke communicatiepoort gebruiken met de Palm?"

De poort via welke met de Palm wordt gecommuniceert:

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../pilot-link.templates:4
> msgid ""
> "ttyS? are the four serial ports, ircomm0 is the IrDA (infra red) port, "
> "ttyUSB? are the USB ports."
> msgstr ""
> "ttyS? zijn vier seriële poorten, ircomm0 is de IrDA (infrarood-) poort,
> " "ttyUSB? zijn de USB poorten."

s/zijn vier/zijn de vier/

s/USB poorten/USB-poorten/
s/IrDA (infrarood-) poort/IrDA-poort (infrarood)/

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../pilot-link.templates:4
> msgid ""
> "To ease the use of the Palm connected to the port its access rights will
> be " "lowered to allow access to any user.  If it is a security problem
> for you, " "select \"None\" and manage the link and its access rights
> yourself." msgstr ""
> "Om het gebruik van de Palm verbonden met de poort te vergemakkelijken, "
> "zullen de toegangsrechten worden verlaagd om elke gebruiker toe te
> laten. " "Als dit een beveiligingsprobleem is voor u, selecteer dan
> \"geen\" en " "beheer de koppeling en zijn toegangsrechten zelf."

s/de Palm verbonden met de poort/de met de poort verbonden Palm/
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)

Attachment: pgp7C8lZihF0z.pgp
Description: PGP signature


Reply to: