[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://libpam-ldap (41 strings)Nog wel een aantal aanpassingen nodig...

Groet,
Frans

On Thursday 04 May 2006 17:21, Kurt De Bree wrote:
> msgid "This account will be used when root changes a password."
> msgstr "Deze account zal gebruikt worden wanneer de beheerder een
> wachtwoord wijzigt."

Volgens mij is account onzijdig (het account), dus:
s/Deze/dit/

> msgid "Note: This account has to be a privileged account."
> msgstr "Merk op: Dit moet een bevoorrechte account zijn."

s/bevoorrechte/bevoorrecht/

> "You need to log in to the database only if you can't retreive entries
> from " "the database without it."
> msgstr "Inloggen op de database is enkel nodig als u geen items uit de
> database kunt halen zonder ingelogd te zijn."

s/items/gegevens/
s/halen/lezen/ of eventueel "ophalen"

> msgid "Local crypt to use when changing passwords."
> msgstr "Welke lokale versleuteling dient gebruikt te worden bij het
> wijzigen van  wachtwoorden."

Dit is waarschijnlijk een titel, dus moet korter:
"Te gebruiken versleuteling bij het wijzigen van wachtwoorden."

> "The PAM module can set the password crypt locally when changing the "
> "passwords, this is usually a good choice. By setting this to something
> else " "than clear you are making sure that the password gets crypted
> in some way." msgstr ""
> "De PAM-module kan de wachtwoordversleuteling lokaal instellen bij het
> wijzigen van de wachtwoorden, dit is normaal een goede keuze. Door een
> andere instelling te kiezen maakt u duidelijk dat het wachtwoord op een
> andere wijze versleuteld wordt."

s/, dit/; dit/

Tweede deel is onjuist vertaald, moet zijn:
"Door een niet-lege waarde te kiezen zorgt u ervoor dat het wachtwoord op 
de een of andere wijze wordt versleuteld."

> msgid "The meanings for selections are:"
> msgstr "De betekenissen van de selecties zijn:"

"De betekenis van de verschillende opties is:" ???


De strings hieronder zijn in het origineel ook niet erg consistent. Daarom 
nieuwe voorstellen in een poging dat enigszins te verbeteren.

> "crypt - (Default) make userPassword use the same format as the flat "
> "filesystem. this will work for most configurations"
> msgstr "crypt - (standaard) zorgt ervoor dat de gebruikerswachtwoorden
> hetzelfde formaat hebben als plat bestandssysteem. Dit werkt voor het
> merendeel van de configuraties."

s/plat/het platte/

Voorstel:
crypt - (standaard) Hierbij krijgt het gebruikerswachtwoord hetzelfde 
formaat als het platte bestandssysteem; dit werkt voor het merendeel van 
de configuraties.

> "nds - Use Novell Directory Services-style updating, first remove the
> old " "password and then update with cleartext password."
> msgstr ""
> "nds - Gebruik Novell Directory Services-stijl voor het bijwerken,
> verwijdert eerst het oude wachtwoord en werkt dan bij met het
> onversleuteld wachtwoord."

(s/onversleuteld/onversleutelde/)

Voorstel:
nds - Als Novell Directory Services; het oude wachtwoord wordt verwijderd 
en daarna opnieuw gezet met het onversleutelde wachtwoord.

> "ad - Active Directory-style. Create Unicode password and update
> unicodePwd " "attribute"
> msgstr ""
> "ad - 'Active Directory'-stijl. Een Unicode wachtwoord wordt aangemaakt
> en het unicodePwd- attribuut wordt bijgewerkt."

Voorstel:
ad - Als Active Directory; een Unicode wachtwoord wordt aangemaakt waarna 
de eigenschap unicodePwd wordt bijgewerkt.

> "exop - Use the OpenLDAP password change extended operation to update
> the " "password."
> msgstr ""
> "exop - Om de wachtwoorden bij te werken wordt gebruik gemaakt van de
> uitgebreide uitwisselingsverrichting van wachtwoorden van OpenLDAP."

Voorstel:
exop - Gebruik de uitgebreide verwerking vam OpenLDAP voor het wijzigen 
van het wachtwoord.


> "This variable controls which version of the LDAP protocol will ldapns
> use. " "It is always a good idea to set this to highest possible
> version number."
> msgstr "" 
> "Deze variabele controleert welke LDAP-protocolversie ldapns zal
> gebruiken. " "Het is een goed idee om hier de zo hoog mogelijke versie
> aan te geven."

s/controleert/bepaalt/

Veel gemaakte fout door Nederlandstaligen:
to check: controleren
to control: beheersen, bepalen, sturen

s/ldapns zal gebruiken/gebruikt zal worden door ldapns/
s/zo hoog mogelijke/hoogst mogelijke/

> msgid "This is the account that will be used to log in to the LDAP
> database." msgstr "Dit is de account dat zal gebruikt worden om toegang
> te krijgen tot de LDAP-database."

s/de account/het account/

> "This option will allow you to make password utilities that use pam, to
> " "behave like you would be changing local passwords."
> msgstr ""
> "Deze optie laat u toe om wachtwoordprogramma's aan te maken die pam
> gebruiken, en zich gedragen alsof u de lokale wachtwoorden veranderde."

Foutief vertaald. Bedoeld wordt:
"Deze optie stelt u in staat om wachtwoordprogramma's die gebruik maken 
van pam, zich te laten gedragen alsof u wachtwoorden locaal wijzigt.

> "If you are using NFS mounted /etc or any other custom setup, you
> should " "disable this."
> msgstr "Indien u gebruik maakt van een via NFS aangekoppelde
> '/etc'-partitie, of een  andere aangepaste instelling, gelieve deze dan
> uit te schakelen"

s:via NFS aangekoppelde '/etc'-partitie:
  over NFS gekoppelde partitie voor '/etc':
Voorstel voor geheel:
"Schakel deze optie uit indien u gebruik maakt van een over NFS gekoppelde 
partitie voor '/etc' of een andere specifieke configuratie heeft."

> msgid "The address of the LDAP server used."
> msgstr "Het adres dat de LDAP-server gebruikt."

Foutief vertaald, moet zijn:
"Het adres van de gebruikte LDAP-server"

> "Note: It is always a good idea to use an IP address, it reduces risks
> of " "failure."
> msgstr "Merk op: Het is wenselijk een IP-adres te gebruiken daar dit
> het risico op mislukkingen beperkt."

s/mislukkingen/fouten/

> msgid "This password will be used to log in to the LDAP database."
> msgstr "Dit wachtwoord zal gebruikt worden voor toegang tot de
> LDAP-database."

s/voor toegang tot/om toegang te verkrijgen tot/

> msgid "Make debconf change your config?"
> msgstr "Wilt u dat Debconf uw configuratie wijzigt?"

s/Debconf/debconf/

> "Het is nu mogelijk om de configuratie van libpam-ldap via debconf te
> beheren. Wilt u de configuratie via debconf beheren (zoniet zul u de
> configuratie handmatig moeten beheren)? Toekomstige opwaarderingen van
> het pakket gaan uit van het antwoord dat u hier heeft."

s/zul/zal/

Attachment: pgp4c_3ZwiYzu.pgp
Description: PGP signature


Reply to: