[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://postgresql (53 strings)Mijn eerste vertalingen, alle hulp en aanmerkingen zijn welkom.

Groetjes,
-- 
Alper Çugun
Tel. mobiel: 06 - 24 55 33 06
Mail: email@alper.nl
Web: http://www.alper.nl

Get Firefox!   http://www.spreadfirefox.com/?q=affiliates&id=0&t=1
# translation of postgresql_7.4.5-3_templates.po to 
# translation of postgresql_7.4.5-3_templates.po to
# translation of postgresql_7.4.5-3_templates.po to
# translation of postgresql_7.4.5-3_templates.po to
# translation of postgresql_7.4.5-3_templates.po to
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Alper Cugun <alper@alper.nl>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: postgresql_7.4.5-3_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-06-08 17:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-30 20:33+0200\n"
"Last-Translator: Alper Cugun <alper@alper.nl>\n"
"Language-Team: <en@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql.templates:4
msgid "Should automatic database upgrades be attempted?"
msgstr "Moet er geprobeerd worden om databases automatisch naar de nieuwe versie over te zetten? "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql.templates:4
msgid ""
"When the underlying database format changes, which tends to happen at every "
"major release, your data must be dumped to a flat file, the database must be "
"destroyed and recreated, and then the dumped data must be read back into the "
"new database."
msgstr "Wanneer het formaat van de onderliggende database verandert, wat bij de uitgave van elke hoofd-versie placht te gebeuren, moet uw data gedumpt worden naar een plat bestand, moet de database worden verwijderd en opnieuw aangemaakt en moet de data in de nieuwe database opnieuw worden ingelezen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql.templates:4
msgid ""
"The Debian package of PostgreSQL can attempt to do this for you, or it can "
"leave it to be done as a manual procedure. If an automatic upgrade is "
"attempted, the old database is preserved in case of problems, so choosing "
"this option will not expose you to much risk of data loss. However, an "
"automatic upgrade will take time dependent on the size of the disk space; it "
"may encounter errors that cause package installation to fail; or it may use "
"so much disk space (up to three times the size of your database) as to run "
"out of disk space. Automatic upgrades CANNOT preserve large objects or "
"oids. These require a manual dump to be made."
msgstr "Het Debian-pakket van PostgreSQL can dit voor u proberen te doen, of het kan dit niet doen waardoor het handmatig moet gebeuren. Als een automatische opwaardering wordt geprobeerd, wordt de oude database bewaard voor het geval er problemen mochten optreden. Door deze optie te kiezen loopt u dus nooit een groot risico op dataverlies. Een automatische opwaardering zal echter wel tijd kosten afhankelijk van de gebruikte ruimte op de schijf; het kan problemen tegenkomen die de installatie van het pakket doen mislukken; en het is ook mogelijk dat het zoveel schijfruimte gebruikt (tot drie keer zoveel als uw database groot is) dat deze op raakt. Automatische opwaarderingen KUNNEN NIET grote objecten of oids behouden. Hiervoor moet een handmatige dump gemaakt worden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql.templates:4
msgid ""
"If you allow automatic upgrading, the pg_hba.conf authentication file will "
"be temporarily altered to allow postgres unrestricted access to all "
"databases."
msgstr "Als u kiest voor automatisch opwaarderen zal het ph_hba.conf authenticatiebestand tijdelijk veranderd worden om postgres onbeperkte toegang tot alle databases te geven."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql.templates:4
msgid ""
"If you choose not to allow an automatic upgrade, clients will not be able to "
"connect to your PostgreSQL database until you have done a manual upgrade."
msgstr "Als u niet kiest voor een automatische opwaardering zullen cliënten niet in staat zijn om een verbinding met uw PostgreSQL-database te maken totdat u handmatig hebt opgewaardeerd."

#. Type: string
#. Description
#: ../postgresql.templates:31
msgid "Where should the flat file dump be created during an upgrade?"
msgstr "Waar moet het platte dumpbestand worden aangemaakt tijdens de opwaardering?"

#. Type: string
#. Description
#: ../postgresql.templates:31
msgid ""
"During a database upgrade, a new flat file dump will be created to save all "
"the contents of your databases. It will contain every record from all your "
"databases and is therefore potentially very large, though it will not be as "
"large as the database structures themselves."
msgstr "Tijdens het opwaarderen van een database zal er een nieuw plat dumpbestand worden aangemaakt om de complete inhoud van uw databases in op te slaan. Dit bestand zal elke rij uit al uw databases bevatten en kan dus heel erg groot worden, ook al zal het niet zo groot zijn als de database-structuren zelf."

#. Type: string
#. Description
#: ../postgresql.templates:31
msgid ""
"You must specify the pathname of a directory or tape device which will have "
"the capacity to receive this dump file. If you specify a tape device, it "
"may involve manual intervention to change tapes, if the tape capacity is "
"less than what is required."
msgstr "U moet het pad opgeven van een map of een band-apparaat met genoeg capaciteit om dit dumpbestand te bevatten. Als u een band-apparaat opgeeft dan moet u misschien tussendoor banden vervangen wanneer één band niet genoeg capaciteit heeft om alles te bevatten."

#. Type: string
#. Description
#: ../postgresql.templates:31
msgid ""
"If you specify a directory, the dump will be created in that directory as a "
"file called db.out. The directory you name must be writable by the user "
"'postgres' (not 'root')."
msgstr "Als u een map opgeeft zal daar de dump aangemaakt worden in een bestand dat db.out heet. De map die u opgeeft moet schrijfbaar zijn voor de gebruiker 'postgres' (niet 'root')."

#. Type: string
#. Default
#: ../postgresql.templates:48
msgid "$PGDATA/.."
msgstr "$PGDATA/.."

#. Type: string
#. Description
#: ../postgresql.templates:49
msgid "Where should the existing database be preserved during an upgrade?"
msgstr "Waar moet de bestaande database worden bewaard tijdens het opwaarderen?"

#. Type: string
#. Description
#: ../postgresql.templates:49
msgid ""
"During a database upgrade, the existing database will first be copied to a "
"separate directory location so that you are able to go back to the previous "
"version of PostgreSQL in case of upgrade problems. This directory must be "
"able to hold all of the contents of the PostgreSQL database directory. It "
"must not be under the PostgreSQL database directory."
msgstr "Tijdens het opwaarderen van een database wordt de bestaande database eerst gekopieerd naar een aparte map zodat er in geval van opwaardeerproblemen teruggegaan kan worden naar een vorige versie van PostgreSQL. Deze map moet in staat zijn om de complete inhoud van de PostgreSQL database-map te bevatten. Verder mag deze map zich niet ergens in de PostgreSQL database-map bevinden."

#. Type: string
#. Description
#: ../postgresql.templates:49
msgid ""
"Any files referenced from the database directory by symbolic links will not "
"be copied; their links will be preserved unchanged. The directory you name "
"must be writable by the user 'postgres' (not 'root')."
msgstr "Bestanden waar symbolische koppelingen vanuit de database-map naartoe verwijzen zullen niet mee worden gekopiëerd; deze koppelingen zullen onveranderd worden bewaard. De map die u opgeeft moet schrijfbaar zijn voor de gebruiker 'postgres' (niet 'root')."

#. Type: select
#. Choices
#: ../postgresql.templates:63
msgid "${CURRENT_LOCALE_LIST}"
msgstr "${CURRENT_LOCALE_LIST}"

#. Type: select
#. Description
#: ../postgresql.templates:65
msgid "What locale should be used by the database backend?"
msgstr "Welk lokaal moet worden gebruikt door de database-backend?"

#. Type: select
#. Description
#: ../postgresql.templates:65
msgid ""
"The locale governs the order in which characters are sorted and the format "
"in which money and dates are presented. The database needs to determine a "
"consistent sort order for indexes, so it must be created to use a particular "
"locale, that cannot be changed without destroying and recreating the "
"database."
msgstr "Het lokaal bepaalt in welke volgorde tekens worden gesorteerd en de opmaak waarmee valuta en data worden getoond. De database moet een consistente sorteervolgorde vaststellen voor de indices. Daarom moet de database bij het aanmaken een bepaald lokaal gebruiken. Deze kan niet veranderd worden zonder de database te verwijderen en opnieuw aan te maken."

#. Type: select
#. Description
#: ../postgresql.templates:65
msgid ""
"The locales available to you can be configured with locale-gen. The default "
"locale, C, is always available; any others must be specifically configured "
"for your system. Only locales that are currently configured appear in the "
"list of choices."
msgstr "De beschikbare lokalen kunnen worden ingesteld met locale-gen. Het standaardlokaal, C, is altijd beschikbaar; anderen moeten voor uw systeem worden geconfigureerd. Er verschijnen alleen lokalen die op dit moment zijn geconfigureerd in de lijst van keuzemogelijkheden."

#. Type: select
#. Description
#: ../postgresql.templates:65
msgid ""
"Use of any locale but C will somewhat reduce the efficiency of index access, "
"because sorting by national collating order is rather less efficient than "
"sorting by ASCII sequence."
msgstr "Het gebruik van een ander lokaal dan C zal de efficiëntie van indextoegang ietwat doen afnemen omdat sorteren op een landelijke sorteervolgorde minder efficiënt is dan sorteren op ASCII volgorde."

#. Type: select
#. Choices
#: ../postgresql.templates:83
msgid "European, US"
msgstr "Europees, VS"

#. Type: select
#. Description
#: ../postgresql.templates:85
msgid "Choose European or US day/month order in dates."
msgstr "Kies de volgorde van dag/maand in data: Europees of VS"

#. Type: select
#. Description
#: ../postgresql.templates:85
msgid ""
"Do you expect dates to be in European format (day before month) or in US "
"format (month before day)?"
msgstr "Verwacht u dat data in Europese opmaak (eerst de dag dan de maand) of in Amerikaanse opmaak (eerst de maand dan de dag) zullen zijn?"

#. Type: select
#. Description
#: ../postgresql.templates:85
msgid ""
"This setting affects the interpretation of all dates on input, and the "
"presentation of dates in all styles except ISO. A user can override this "
"setting for a particular session."
msgstr "Deze instelling beïnvloedt de interpretatie van all data op de invoer en de presentatie van data in alle stijlen behalve ISO. Een gebruiker kan deze instelling voor een bepaalde sessie veranderen."

#. Type: select
#. Choices
#: ../postgresql.templates:95
msgid ""
"per_locale, SQL_ASCII, UNICODE, EUC_JP, EUC_CN, EUC_KR, JOHAB, EUC_TW, "
"MULE_INTERNAL, LATIN1, LATIN2, LATIN3, LATIN4, LATIN5, LATIN6, LATIN7, "
"LATIN8, LATIN9, LATIN10, ISO-8859-5, ISO-8859-6, ISO-8859-7, ISO-8859-8, "
"KOI8, WIN, ALT, WIN1256, TCVN, WIN874"
msgstr "per_locale, SQL_ASCII, UNICODE, EUC_JP, EUC_CN, EUC_KR, JOHAB, EUC_TW, MULE_INTERNAL, LATIN1, LATIN2, LATIN3, LATIN4, LATIN5, LATIN6, LATIN7, LATIN8, LATIN10, ISO-8859-5, ISO-8859-6, ISO-8859-7, ISO-8859-8, KOI8, WIN, ALT, WIN1256, TCVN, WIN874"

#. Type: select
#. Description
#: ../postgresql.templates:97
msgid "What character encoding should the database use by default?"
msgstr "Welke karaktercodering moet de database standaard gebruiken?"

#. Type: select
#. Description
#: ../postgresql.templates:97
msgid ""
"The database character encoding determines which internal codes are used to "
"represent written characters. The traditional form is SQL_ASCII, which uses "
"the ASCII character set. This is not capable of representing non-English "
"alphabets, so you will need to use a different character set if your "
"databases are to hold non-English characters."
msgstr "De karaktercodering van de database bepaalt welke interne codes er worden gebruikt om tekens te representeren. De traditionele vorm is SQL_ASCII die de ASCII tekenverzameling gebruikt. Deze is niet in staat om niet-Engelse alfabetten te representeren. U zult dus een andere tekenverzameling moeten opgeven als de database andere dan Engelse tekens moet kunnen bevatten."

#. Type: select
#. Description
#: ../postgresql.templates:97
msgid ""
"These are the available encodings:\n"
" per_locale     SQL_ASCII if chosen locale is C, otherwise UNICODE\n"
" SQL_ASCII     ASCII - standard English characters only\n"
" UNICODE      Unicode (UTF-8)\n"
" EUC_JP       Japanese EUC\n"
" EUC_CN       Chinese EUC\n"
" EUC_KR       Korean EUC\n"
" JOHAB       Korean EUC (Hangle base)\n"
" EUC_TW       Taiwan EUC\n"
" MULE_INTERNAL   Mule internal code (Emacs)\n"
" LATIN1       ISO 8859-1 ECMA-94 Latin Alphabet No.1\n"
" LATIN2       ISO 8859-2 ECMA-94 Latin Alphabet No.2\n"
" LATIN3       ISO 8859-3 ECMA-94 Latin Alphabet No.3\n"
" LATIN4       ISO 8859-4 ECMA-94 Latin Alphabet No.4\n"
" LATIN5       ISO 8859-9 ECMA-128 Latin Alphabet No.5\n"
" LATIN6       ISO 8859-10 ECMA-144 Latin Alphabet No.6\n"
" LATIN7       ISO 8859-13 Latin Alphabet No.7\n"
" LATIN8       ISO 8859-14 Latin Alphabet No.8\n"
" LATIN9       ISO 8859-15 Latin Alphabet No.9\n"
" LATIN10      ISO 8859-16 ASRO SR 14111 Latin Alphabet No.10\n"
" ISO-8859-5     ECMA-113 Latin/Cyrillic\n"
" ISO-8859-6     ECMA-114 Latin/Arabic\n"
" ISO-8859-7     ECMA-118 Latin/Greek\n"
" ISO-8859-8     ECMA-121 Latin/Hebrew\n"
" KOI8        KOI8-R(U)\n"
" WIN        Windows CP1251\n"
" ALT        Windows CP866\n"
" WIN1256      Arabic Windows CP1256\n"
" TCVN        Vietnamese TCVN-5712 (Windows CP1258)\n"
" WIN874       Thai Windows CP874"
msgstr ""
"Dit zijn de beschikbare coderingen:\n"
"per_locale\t\t\tSQL_ASCII als er gekozen is voor het lokaal C, anders UNICODE\n"
"SQL_ASCII\t\t\tASCII - alleen standaard Engelse tekens\n"
"UNICODE\t\t\tUnicode (UTF-8)\n"
"EUC_JP\t\t\tJapanse EUC\n"
"EUC_CN\t\t\tChinese EUC\n"
"EUC_KR\t\t\tKoreaanse EUC\n"
"JOHAB\t\t\tKoreaanse EUC (Hangle basis)\n"
"EUC_TW\t\t\tTaiwan EUC\n"
"MULE_INTERNAL\t\tInterne Mule code (Emacs)\n"
"LATIN1\t\t\tISO 8859-1 ECMA-94 Latijns Alfabet Nr. 1\n"
"LATIN2\t\t\tISO 8859-2 ECMA-94 Latijns Alfabet Nr. 2\n"
"LATIN2\t\t\tISO 8859-3 ECMA-94 Latijns Alfabet Nr. 3\n"
"LATIN2\t\t\tISO 8859-4 ECMA-94 Latijns Alfabet Nr. 4\n"
"LATIN2\t\t\tISO 8859-9 ECMA-94 Latijns Alfabet Nr. 5\n"
"LATIN2\t\t\tISO 8859-10 ECMA-144 Latijns Alfabet Nr. 6\n"
"LATIN7\t\t\tISO 8859-13 Latijns Alfabet Nr. 7\n"
"LATIN8\t\t\tISO 8859-14 Latijns Alfabet Nr. 8\n"
"LATIN9\t\t\tISO 8859-15 Latijns Alfabet Nr. 9\n"
"LATIN10\t\t\tISO8859-16 ASRO SR 14111 Latijns Alfabet Nr. 10\n"
"ISO-8859-5\t\tECMA-113 Latijns/Cyrillisch\n"
"ISO-8859-6\t\tECMA-114 Latijns/Arabisch\n"
"ISO-8859-7\t\tECMA-118 Latijns/Grieks\n"
"ISO-8859-8\t\tECMA-121 Latijns/Hebreeuws\n"
"KOI8\t\t\tKOI8-R(U)\n"
"WIN\t\t\tWindows CP1251\n"
"ALT\t\t\tWindows CP866\n"
"WIN1256\t\tArabische Windows CP1256\n"
"TCVN\t\t\tVietnamese TCVN-5712 (Windows CP1258)\n"
"WIN874\t\t\tThaise Windows CP874"

#. Type: select
#. Description
#: ../postgresql.templates:97
msgid ""
"Important: Before PostgreSQL 7.2, LATIN5 mistakenly meant ISO 8859-5. From "
"7.2 on, LATIN5 means ISO 8859-9. If you have a LATIN5 database created on "
"7.1 or earlier and want to migrate to 7.2 (or later), you should be very "
"careful about this change."
msgstr "Belangrijk: Voor PostgreSQL 7.2 betekende LATIN5 per ongeluk ISO 8859-5. Vanaf 7.2 en verder betekent LATIN5 ISO 8859-9. Als u een LATIN5 database hebt die is aangemaakt met versie 7.1 of eerder en u wilt overgaan naar 7.2 of later dan moet u hier erg voorzichtig mee zijn."

#. Type: select
#. Description
#: ../postgresql.templates:97
msgid ""
"Important: Not all APIs supports all the encodings listed above. For "
"example, the PostgreSQL JDBC driver does not support MULE_INTERNAL, LATIN6, "
"LATIN8, and LATIN10."
msgstr "Belangrijk: Niet alle APIs ondersteunen de hierboven opgesomde coderingen. Het PostgreSQL JDBC-stuurprogramma ondersteunt bijvoorbeeld niet MULE_INTERNAL, LATIN6, LATIN8 en LATIN10."

#. Type: select
#. Description
#: ../postgresql.templates:97
msgid ""
"We suggest that UNICODE is the best encoding to use if you cannot use "
"SQL_ASCII, unless you have a particular requirement for some other encoding."
msgstr "We bevelen UNICODE aan als de beste codering om te gebruiken als u geen SQL_ASCII kunt gebruiken. Dit natuurlijk tenzij voor uw eisen een andere codering vereist is."

#. Type: select
#. Description
#: ../postgresql.templates:97
msgid ""
"This encoding is the default to use when no other is specified. You can "
"create a particular database with any encoding you wish."
msgstr "Deze codering is de standaard die wordt gebruikt als er geen andere is opgegeven. U kunt een database aanmaken met elke codering die u wilt."

#. Type: string
#. Default
#: ../postgresql.templates:153
msgid "/var/lib/postgres/data"
msgstr "/var/lib/postgres/data"

#. Type: string
#. Description
#: ../postgresql.templates:154
msgid "Where should the PostgreSQL database be created?"
msgstr "Waar moet de PostgreSQL database worden aangemaakt?"

#. Type: string
#. Description
#: ../postgresql.templates:154
msgid ""
"The database is built as a directory tree under the directory which you "
"specify here, which must be empty or non-existent. It will contain all the "
"data entered into the database, together with index files for every primary "
"key and referenced column. It can easily take four or five times as much "
"space as the basic data it holds."
msgstr "De database wordt aangemaakt als een mappen-boom in de map die u hier opgeeft. Deze map moet of leeg zijn of nog niet bestaan. Alle gegevens die in de database worden ingevoerd samen met de indexbestanden voor elke primaire sleutel en verwezen kolom worden erin bewaard. Dit kan makkelijk vier tot vijf keer zoveel ruimte innemen als de zuivere gegevens die erin staan."

#. Type: string
#. Description
#: ../postgresql.templates:154
msgid ""
"Tables or databases can be located elsewhere and referenced by symbolic "
"links. However, this structure is not preserved during an upgrade; therefore "
"the directory you choose here must be able to hold all the contents of your "
"databases."
msgstr "Tabellen of databases kunnen ergens anders staan en er kan naar verwezen worden met symbolische koppelingen. Deze indeling wordt tijdens het opwaarderen echter niet bewaard. Daarom moet de map die u hier kiest de complete inhoud van al uw databases kunnen bevatten."

#. Type: string
#. Description
#: ../postgresql.templates:154
msgid "The default location is /var/lib/postgres/data."
msgstr "De standaardlocatie is /var/lib/postgres/data."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql.templates:171
msgid "Cancel upgrade from undumpable version?"
msgstr "Het opwaarderen van een ondumpbare versie afbreken?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql.templates:171
msgid ""
"You are upgrading from a PostgreSQL release older than 7.2. These releases "
"are not supported any more and upgrading from them will most likely fail "
"because of several changes in configuration files."
msgstr "U bent aan het opwaarderen van een PostgreSQL versie ouder dan 7.2. Deze versies worden niet meer ondersteund en het opwaarderen hiervan zal waarschijnlijk mislukken wegens veranderingen in configuratiebestanden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql.templates:171
msgid "Please upgrade your system to Debian 3.0 (\"Woody\") first."
msgstr "Waardeer uw systeem alstublieft eerst op naar Debian 3.0 (\"Woody\")."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql.templates:171
msgid ""
"IF YOU CHOOSE TO IGNORE THIS WARNING AND PROCEED WITH THE UPGRADE, YOU MAY "
"FIND THAT YOUR DATA IS IRRECOVERABLE. At the least, you may need to edit "
"the dumped data in order to make it loadable."
msgstr "ALS U ERVOOR KIEST OM DEZE WAARSCHUWING TE NEGEREN EN DOOR TE GAAN MET OPWAARDEREN KAN HET GEVOLG ZIJN DAT UW GEGEVENS ONBRUIKBAAR WORDEN. U moet dan waarschijnlijk op zijn minst de gedumpte gegevens bewerken om ze weer te laten laden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql.templates:171
msgid "Do you want to cancel the upgrade? (Highly recommended)"
msgstr "Wilt u het opwaarderen afbreken? (Zeer sterk aangeraden)"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql.templates:187
msgid "Should the data be purged as well as the package files?"
msgstr "Moeten de gegevens net als de pakketbestanden weggegooid worden?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql.templates:187
msgid ""
"A request to purge PostgreSQL might imply removal of the database files "
"under /var/lib/postgres/data, which contain the actual database data (unless "
"you have specified a different location for your data)."
msgstr "Een verzoek om PostgreSQL weg te gooien zou ook in kunnen houden om de databasebestanden in /var/lib/postgres/data waar de daadwerkelijke gegevens van de databes staan (tenzij u een andere plaats heeft opgegeven voor uw gegevens) te verwijderen"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql.templates:187
msgid ""
"When a purge is requested, these files can be removed and any data that may "
"be there can be destroyed."
msgstr "Wanneer er verzocht wordt om te zuiveren kunnen deze bestanden worden verwijderd en kunnen alle gegevens die daar staan worden vernietigd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql.templates:198
msgid "Should pg_hba.conf be converted to the new format?"
msgstr "Moet pg_hba.conf worden geconverteerd naar het nieuwe formaat?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql.templates:198
msgid ""
"The format of /etc/postgresql/pg_hba.conf has been changed by the addition "
"of a username field. It needs to be changed in order to allow access to "
"your databases."
msgstr "Het formaat van /etc/postgresql/pg_hba.conf is veranderd door de toevoeging van een gebruikersnaam-veld. Het moet aangepast worden om weer toegang tot uw databases toe te staan."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql.templates:198
msgid ""
"If you allow, it will be automatically updated to allow access to all users "
"on each type of connection. This was always the behaviour in release 7.2 "
"and earlier."
msgstr "Als u het toestaat zal het automatisch worden bijgewerkt om toegang te geven aan alle gebruikers op elk type verbinding. Dit is zoals het gebruikelijk was in versie 7.2 en eerder."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql.templates:210
msgid "Should PL/PGSQL procedural language be enabled in all databases?"
msgstr "Moet de PL/PGSQL procedurele taal aan worden gezet in alle databases?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql.templates:210
msgid ""
"PL/PGSQL is a procedural language that can be used to define functions for "
"use in SQL queries."
msgstr "PL/PGSQL is een procedurele taal om functies mee te definiëren die gebruikt kunnen worden in SQL-queries."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql.templates:210
msgid ""
"The installation script can make sure that PL/PGSQL is available in all your "
"databases."
msgstr "Het installatiescript kan ervoor zorgen dat PL/PGSQL beschikbaar is in al uw databases."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql.templates:210
msgid ""
"If you don't want that, you can add the language to individual databases "
"later with the enable_lang or create_lang scripts."
msgstr "Als u dat niet wilt kunt u de taal later per database toevoegen met de enable_lang of create_lang scripts."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql-client.templates:4
msgid "Should your missing postgresql.env configuration file be restored?"
msgstr "Moet uw ontbrekende postgresql.env configuratiebestand worden hersteld?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql-client.templates:4
msgid ""
"postgresql-client needs the configuration file /etc/postgresql/postgresql."
"env to exist in order for this package, and PostgreSQL, to work correctly."
msgstr "postgresql-client heeft het configuratiebestand /etc/postgresql/postgresql.env nodig zodat dit pakket en PostgreSQL correct kunnen werken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql-client.templates:4
msgid ""
"Since it is a configuration file, Debian policy insists that any changes "
"made to it by users, including deletion, must be preserved unless the user "
"allows it to be altered. If postgresql.env is not restored, package "
"installation will fail, because without it, the package cannot work."
msgstr "Aangezien het een configuratiebestand is, is het het beleid van Debian dat alle veranderingen die er door gebruikers in zijn aangebracht, waaronder verwijdering, moeten worden bewaard tenzij de gebruiker toestaat dat het wordt veranderd. Als postgresql.env niet wordt hersteld zal de installatie van dit pakket mislukken omdat zonder dit bestand het pakket niet kan functioneren."


Reply to: