[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RFR D-I Manual: Vertaling van components.xmlMisschien is het handig als ik volgende keer meteen het juiste bestand als 
bijlage meestuur :-/

Excuses Bart, maar gelukkig had je ook in het andere bestand nog een paar 
foutjes gevonden. Al je opmerkingen zijn inmiddels verwerkt.

Dank voor de reviews.

Het resultaat voor i386 is te vinden op:
http://home.tiscali.nl/isildur/d-i/manual.nl/ch06s03.html

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 18640 -->

 <sect1 id="module-details">
<!-- <title>Using Individual Components</title>//-->
 <title>Individuele modules gebruiken</title>
<para>

<!--In this section we will describe each installer component in
detail. The components have been grouped into stages that should
be recognisable for users. They are presented in the order they
appear during the install. Note that not all modules will be used
for every installation; which modules are actually used depends on
the installation method you use and on your hardware.//-->
In deze sectie beschrijven we elke module van het installatiesysteem
in detail. De modules zijn gegroepeerd in stadia die herkenbaar
zouden moeten zijn voor gebruikers. Ze worden gepresenteerd in de
volgorde waarin ze tijdens de installatie verschijnen. Merk op dat
mogelijk niet alle modules voor elke installatie worden gebruikt; welke
modules daadwerkelijk worden gebruikt is afhankelijk van de door u
gekozen installatiemethode en van uw apparatuur.

</para>

 <sect2>
<!-- <title>Setting up Debian Installer and Hardware Configuration</title>//-->
 <title>Instelling van het installatiesysteem en hardware configuratie</title>
<para>

<!--Let's assume the Debian Installer has booted and you are facing its
first screen. At this time, the capabilities of &d-i; are still quite
limited. It doesn't know much about your hardware, preferred language,
or even the task it should perform. Don't worry. Because &d-i; is quite
clever, it can automatically probe your hardware, locate the rest
of its components and upgrade itself to a capable installation system.

However, you still need to help &d-i; with some information it can't
determine automatically (like selecting your preferred language, keyboard
layout or desired network mirror).//-->
Laten we er vanuit gaan dat uw systeem met het Debian installatiesysteem is
opgestart en dat u het eerste scherm voor u heeft. Op dat moment is de
functionaliteit van &d-i; nog vrij beperkt. Het weet nog niet veel over uw
apparatuur, welke taal u prefereert en zelfs de taken die het moet uitvoeren.
Maak u geen zorgen. &d-i; is slim genoeg om uw apparatuur te scannen, de nog
ontbrekende modules te localiseren en zichzelf op te waarderen to een 
volwaardig installatiesysteem.

U zult echter &d-i; nog altijd moeten helpen met enige informatie die het niet
geautomatiseerd kan bepalen (zoals de selectie van de taal en toetsenbordindeling
die u verkiest of van de gewenste spiegelserver).

</para><para>

<!--You will notice that &d-i; performs <firstterm>hardware detection</firstterm>
several times during this stage. The first time is targeted specifically
at the hardware needed to load installer components (e.g. your CD-ROM or
network card). As not all drivers may be available during this first run,
hardware detection needs to be repeated later in the process.//-->
U zult merken dat &d-i; verschillende keren tijdens dit stadium een
<firstterm>hardwareherkenning</firstterm> uitvoert. De eerste keer is dit
specifiek gericht op de apparatuur (bijvoorbeeld uw CD-speler of netwerkkaart)
die nodig is voor het laden van de benodigde modules van het installatiesysteem.
Omdat bij deze eerste keer mogelijk nog niet alle stuurprogramma's beschikbaar
zijn, moet de hardwareherkenning later in het proces worden herhaald.

</para>

&module-lowmem.xml;
&module-languagechooser.xml;
&module-countrychooser.xml;
&module-kbd-chooser.xml;
&module-s390-netdevice.xml;
&module-s390-dasd.xml;
&module-ddetect.xml;
&module-cdrom-detect.xml;
&module-iso-scan.xml;
&module-anna.xml;
&module-netcfg.xml;
&module-choose-mirror.xml;

 </sect2>

 <sect2>
<!-- <title>Partitioning and Mount Point Selection</title>//-->
 <title>Partitioneren en selectie van koppelpunten</title>
<para>

<!--At this time, after hardware detection has been executed a final time,
&d-i; should be at its full strength, customized for the user's needs
and ready to do some real work.

As the title of this section indicates, the main task of the next few
components lies in partitioning your disks, creating filesystems,
assigning mountpoints and optionally configuring closely related issues
like LVM or RAID devices.//-->
Op dit punt, nadat voor de laatste keer hardwareherkenning heeft plaatsgevonden,
heeft &d-i; zijn volledige sterkte bereikt: aangepast aan de behoeften van de
gebruiker en klaar voor het echte werk.

Zoals de titel van deze sectie aangeeft, is de voornaamste taak van de volgende
modules het indelen van uw harde schijven, het creëren van bestandssystemen en
het toekennen van koppelpunten. Optioneel kunnen nauw gerelateerde zaken als
LVM of RAID worden geconfigureerd.

</para>

&module-partman.xml;
&module-autopartkit.xml;
&module-partitioner.xml;
&module-partconf.xml;
&module-lvmcfg.xml;
&module-mdcfg.xml;
 </sect2>

 <sect2>
<!-- <title>Installing the Base System</title>//-->
 <title>Installatie van het Basissysteem</title>
<para>

<!--Although this stage is the least problematic, it consumes most time of
the install because it downloads, verifies and unpacks the whole base
system. If you have a slow computer or network connection, this could
take some time.//-->
Hoewel dit stadium het minst problematisch is, neemt het wel de meeste tijd in
beslag omdat hier het volledige basissysteem wordt opgehaald, geverifieerd en
uitgepakt. Als u een langzame computer of netwerkverbinding heeft, kan dit
enige tijd in beslag nemen.

</para>

&module-base-installer.xml;
 </sect2>

 <sect2>
<!-- <title>Making Your System Bootable</title>//-->
 <title>Zorgen dat uw systeem kan worden opgestart</title>
<para condition="supports-nfsroot">

<!--If you are installing a diskless workstation, obviously, booting off
the local disk isn't a meaningful option, and this step will be
skipped. <phrase arch="sparc">You may wish to set the OpenBoot to boot
from the network by default; see <xref
linkend="boot-dev-select-sun"/>.</phrase>//-->
Als u een werkstation zonder schijfeenheden installeert, is opstarten vanaf
een locale schijfeenheid uiteraard geen optie en zal deze stap worden
overgeslagen. <phrase arch="sparc">Desgewenst kunt u OpenBoot instellen om
standaard vanaf het netwerk op te starten; zie <xref
linkend="boot-dev-select-sun"/>.</phrase>

</para><para>

<!--Note that multiple operating systems booting on a single machine is
still something of a black art. This document does not even attempt
to document the various boot managers, which vary by architecture and
even by subarchitecture. You should see your boot manager's
documentation for more information.//-->
Het werken met verschillende besturingssystemen op één machine is nog altijd
een lastig onderwerp. In dit document wordt geen poging gedaan om zelfs
maar de verschillende opstartladers, die per platform en zelfs
subplatform verschillen, te documenteren. Voor aanvullende informatie
dient u de documentatie van uw opstartlader te reaadplegen.

</para>

&module-os-prober.xml;
&module-alpha-aboot-installer.xml;
&module-hppa-palo-installer.xml;
&module-i386-grub-installer.xml;
&module-i386-lilo-installer.xml;
&module-ia64-elilo-installer.xml;
&module-mips-arcboot-installer.xml;
&module-mipsel-colo-installer.xml;
&module-mipsel-delo-installer.xml;
&module-powerpc-yaboot-installer.xml;
&module-powerpc-quik-installer.xml;
&module-s390-zipl-installer.xml;
&module-sparc-silo-installer.xml;
&module-nobootloader.xml;
 </sect2>

 <sect2>
<!-- <title>Finishing the First Stage</title>//-->
 <title>De eerste fase van de installatie afronden</title>
<para>

<!--These are the last bits to do before rebooting to your new Debian. It
mostly consists of tidying up after the &d-i;.//-->
Dit zijn de laatste acties die moeten worden uitgevoerd voordat de
computer kan worden opgestart met uw nieuwe Debian systeem. Het bestaat
voornamelijk uit het afwerken van losse eindjes van &d-i;.

</para>

&module-prebaseconfig.xml;
 </sect2>

 <sect2>
<!-- <title>Miscellaneous</title>//-->
 <title>Diverse modules</title>
<para>

<!--The components listed in this section are usually not involved in the
installation process, but are waiting in the background to help the
user in case something goes wrong.//-->
De modules in deze sectie zijn normaalgesproken niet betrokken in het
installatieproces, maar zijn beschikbaar op de achtergrond voor gebruik
als er iets mis gaat.

</para>

&module-bugreporter.xml;
&module-cdrom-checker.xml;
&module-shell.xml;
&module-baseconfig.xml;
 </sect2>
 </sect1>

Reply to: