[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Call for translations--Boundary-00=_Fus+ARqi5sZ9FKi
Content-Type: text/plain;
 charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Disposition: inline

Here is the Dutch translation for the new version of john,
reviewed by the dutch l10n list.

Cheers,
FJP

--Boundary-00=_Fus+ARqi5sZ9FKi
Content-Type: application/x-gettext;
 name="john_nl.po"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Disposition: attachment;
	filename="john_nl.po"

# translation of john_nl.po to Dutch
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Frans Pop <aragorn@tiscali.nl>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: john_nl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-14 10:24-0300\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-14 22:24+0200\n"
"Last-Translator: Frans Pop <aragorn@tiscali.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=3DUTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3\n"

#. Type: boolean
#. description
#: ../templates:5
msgid "Should john run periodically and mail users?"
msgstr "john periodiek uitvoeren en gebruikers laten mailen?"

#. Type: boolean
#. description
#: ../templates:5
msgid ""
"A cronjob can be installed to run john periodically, trying to crack weak "
"passwords and mailing the correspondent users. You will have to configure "
"the path and name of the temporary file (which might contain sensitive dat=
a) "
"in /etc/john/john-mail.conf."
msgstr "Het is mogelijk om een crontaak te installeren om john periodiek au=
tomatisch uit te voeren en te laten proberen zwakke wachtwoorden te kraken =
en gebruikers daarover met een e-mail te informeren. U zult in '/etc/john/j=
ohn-mail.conf' het pad en de bestandsnaam moeten configureren van het tijde=
lijke bestand (dat gevoelige gegevens kan bevatten)."

#. Type: boolean
#. description
#: ../templates:5
msgid ""
"If you make an option of not installing now, you can, at any time, edit /e=
tc/"
"cron.d/john and uncomment (remove the '#' from the beginning) the cron lin=
es."
msgstr "Als u ervoor kiest om nu geen crontaak te installeren, kunt u op el=
k gewenst moment '/etc/cron.d/john' wijzigen en de cron-regels activeren (d=
oor de '#' aan het begin te verwijderen)."

#. Type: boolean
#. description
#: ../templates:18
msgid "Should john replace the old cronjob?"
msgstr "Wilt u dat john de oude crontaak vervangt?"

#. Type: boolean
#. description
#: ../templates:18
msgid ""
"A more flexible cronjob has been used by john for some time now. "
"Consequently, the old one (present on your system) is deprecated, and "
"shouldn't be used anymore. It can safely be removed since the new one is "
"being installed and you only need to configure it before it runs."
msgstr "Sinds enige tijd gebruikt john een meer flexibele crontaak. Als gev=
olg daarvan wordt gebruik van de oude versie (die op uw systeem aanwezig is=
) afgeraden. Deze kan veilig worden verwijderd aangezien de nieuwe versie w=
ordt ge=C3=AFnstalleerd; u hoeft het slechts te configureren voordat het wo=
rdt uitgevoerd."

#. Type: boolean
#. description
#: ../templates:18
msgid ""
"If you prefer not to make this change right now, you will be able to come "
"back to it in the future. Shall I replace the cronjob now?"
msgstr "Als u er de voorkeur aan geeft om dit nu niet te wijzigen, kunt u h=
ierop later terugkomen. Wilt u dat de crontaak nu wordt vervangen?"

#. Type: note
#. description
#: ../templates:29
msgid "Old cronjob not removed"
msgstr "Oude crontaak niet verwijderd"

#. Type: note
#. description
#: ../templates:29
msgid ""
"You chose not to remove the old cronjob. That's not a problem, since the n=
ew "
"one isn't enabled by default. Whenever you want to switch, just remove /et=
c/"
"cron.daily/john manually and activate the new cronjob."
msgstr "U heeft ervoor gekozen om de oude crontaak niet te verwijderen. Dit=
 is geen probleem omdat de nieuwe versie niet standaard geactiveerd is. Als=
 u wilt omschakelen, hoeft u slechts handmatig '/etc/cron.daily/john' te ve=
rwijderen en de nieuwe crontaak te activeren."

#. Type: string
#. description
#: ../templates:37
msgid "Which word list do you want to use?"
msgstr "Welke woordenlijst wilt u gebruiken?"

#. Type: string
#. description
#: ../templates:37
msgid ""
"The method used by john to try to crack weak passwords is mostly based on "
"lists of words. There is a default one, distributed with john that is bein=
g "
"installed with this package. However, it contains a lot of common password=
s "
"as provided by john's author, Solar Designer, that might not be the most "
"appropriate and functional for you, since user passwords highly depend on "
"cultural background, mother language and other regional aspects."
msgstr "De methode die door john wordt gebruikt om zwakke wachtwoorden te k=
raken is voornamelijk gebaseerd op woordenlijsten. Een standaard lijst die =
als onderdeel van john wordt gedistribueerd, wordt met dit pakket ge=C3=AFn=
stalleerd. Deze lijst bevat een groot aantal gebruikelijke wachtwoorden, ve=
rzameld door de auteurs van john (Solar Designer), die echter voor uw gebru=
ik niet de meest toepasselijke en functionele hoeven te zijn. Gebruikerswac=
htwoorden worden immers in sterke mate bepaald door culturele achtergrond e=
n moedertaal en andere regionale aspecten."

#. Type: string
#. description
#: ../templates:37
msgid ""
"You can change the wordlist that john uses to any other wordlist installed=
 "
"in the system by providing the full pathname. If it's not found, the defau=
lt "
"one will be used (/usr/share/john/password.lst)."
msgstr "U kunt de woordenlijst die john gebruikt wijzigen naar een willekeu=
rige op uw systeem ge=C3=AFnstalleerde woordenlijst door de volledige padna=
am in te geven. Als de lijst niet wordt gevonden, zal de standaard lijst (/=
usr/share/john/password.lst) worden gebruikt."

#. Type: string
#. description
#: ../templates:37
msgid ""
"Note: You can use any of the wordlists provided by Debian (available under=
 /"
"usr/share/dict) or any other you wish, as long as it is in a suitable form=
at "
"(one word per line)."
msgstr "Opmerking: u kunt gebruik maken van elk van de woordenlijsten die i=
n Debian beschikbaar zijn (onder '/usr/share/dict') of van andere lijsten, =
zolang als deze de juiste indeling hebben (=C3=A9=C3=A9n woord per regel)."

#. Type: text
#. description
#: ../templates:55
msgid "Configuration file missing"
msgstr "Configuratiebestand ontbreekt"

#. Type: text
#. description
#: ../templates:55
msgid ""
"The configuration file used by john (/etc/john/john.conf) is missing. This=
 "
"probably means you have removed the file. Be warned that without this "
"configuration file, the john cronjob to check for weak passwords and mail "
"users periodically (if enabled) will not work, and users will need to setu=
p "
"their own configuration files if they want to run john."
msgstr "Het configuratiebestand dat door john wordt gebruikt (/etc/john/joh=
n.conf) ontbreekt. Dit betekent waarschijnlijk dat u het bestand heeft verw=
ijderd. Let op: zonder dit configuratiebestand kan de crontaak van john (di=
e, indien geactiveerd, periodiek controleert op zwakke wachtwoorden en gebr=
uikers daarover met een e-mail informeert) niet werken. Ook zullen gebruike=
rs hun eigen configuratiebestanden moeten instellen als zij john willen uit=
voeren."

#. Type: text
#. description
#: ../templates:55
msgid ""
"If you are not aware of removing this file, you should restore it. One "
"option is to use the example one, found under /usr/share/doc/john/examples=
=2E"
msgstr "Als u het configuratiebestand niet bewust heeft verwijderd, wordt u=
 aangeraden het te herstellen. Een mogelijkheid is om hiervoor het voorbeel=
dbestand te gebruiken dat kan worden gevonden onder '/usr/share/doc/john/ex=
amples'."


--Boundary-00=_Fus+ARqi5sZ9FKi
Content-Type: Text/Plain;
 charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Disposition: inline

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Here is the Dutch translation for the new version of john,
reviewed by the dutch l10n list.

Cheers,
FJP
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.1 (GNU/Linux)

iD8DBQFA+suGgm/Kwh6ICoQRAokMAJ4kbL8c/y5OLXi50GJYIpBVYgiOhgCg27y7
FeBBK2nuYf2aQsXtw0d2dbo=
=9Npn
-----END PGP SIGNATURE-----

--Boundary-00=_Fus+ARqi5sZ9FKi
Content-Type: application/x-gettext;
 name="john_nl.po"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Disposition: attachment;
	filename="john_nl.po"

# translation of john_nl.po to Dutch
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Frans Pop <aragorn@tiscali.nl>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: john_nl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-14 10:24-0300\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-14 22:24+0200\n"
"Last-Translator: Frans Pop <aragorn@tiscali.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=3DUTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3\n"

#. Type: boolean
#. description
#: ../templates:5
msgid "Should john run periodically and mail users?"
msgstr "john periodiek uitvoeren en gebruikers laten mailen?"

#. Type: boolean
#. description
#: ../templates:5
msgid ""
"A cronjob can be installed to run john periodically, trying to crack weak "
"passwords and mailing the correspondent users. You will have to configure "
"the path and name of the temporary file (which might contain sensitive dat=
a) "
"in /etc/john/john-mail.conf."
msgstr "Het is mogelijk om een crontaak te installeren om john periodiek au=
tomatisch uit te voeren en te laten proberen zwakke wachtwoorden te kraken =
en gebruikers daarover met een e-mail te informeren. U zult in '/etc/john/j=
ohn-mail.conf' het pad en de bestandsnaam moeten configureren van het tijde=
lijke bestand (dat gevoelige gegevens kan bevatten)."

#. Type: boolean
#. description
#: ../templates:5
msgid ""
"If you make an option of not installing now, you can, at any time, edit /e=
tc/"
"cron.d/john and uncomment (remove the '#' from the beginning) the cron lin=
es."
msgstr "Als u ervoor kiest om nu geen crontaak te installeren, kunt u op el=
k gewenst moment '/etc/cron.d/john' wijzigen en de cron-regels activeren (d=
oor de '#' aan het begin te verwijderen)."

#. Type: boolean
#. description
#: ../templates:18
msgid "Should john replace the old cronjob?"
msgstr "Wilt u dat john de oude crontaak vervangt?"

#. Type: boolean
#. description
#: ../templates:18
msgid ""
"A more flexible cronjob has been used by john for some time now. "
"Consequently, the old one (present on your system) is deprecated, and "
"shouldn't be used anymore. It can safely be removed since the new one is "
"being installed and you only need to configure it before it runs."
msgstr "Sinds enige tijd gebruikt john een meer flexibele crontaak. Als gev=
olg daarvan wordt gebruik van de oude versie (die op uw systeem aanwezig is=
) afgeraden. Deze kan veilig worden verwijderd aangezien de nieuwe versie w=
ordt ge=C3=AFnstalleerd; u hoeft het slechts te configureren voordat het wo=
rdt uitgevoerd."

#. Type: boolean
#. description
#: ../templates:18
msgid ""
"If you prefer not to make this change right now, you will be able to come "
"back to it in the future. Shall I replace the cronjob now?"
msgstr "Als u er de voorkeur aan geeft om dit nu niet te wijzigen, kunt u h=
ierop later terugkomen. Wilt u dat de crontaak nu wordt vervangen?"

#. Type: note
#. description
#: ../templates:29
msgid "Old cronjob not removed"
msgstr "Oude crontaak niet verwijderd"

#. Type: note
#. description
#: ../templates:29
msgid ""
"You chose not to remove the old cronjob. That's not a problem, since the n=
ew "
"one isn't enabled by default. Whenever you want to switch, just remove /et=
c/"
"cron.daily/john manually and activate the new cronjob."
msgstr "U heeft ervoor gekozen om de oude crontaak niet te verwijderen. Dit=
 is geen probleem omdat de nieuwe versie niet standaard geactiveerd is. Als=
 u wilt omschakelen, hoeft u slechts handmatig '/etc/cron.daily/john' te ve=
rwijderen en de nieuwe crontaak te activeren."

#. Type: string
#. description
#: ../templates:37
msgid "Which word list do you want to use?"
msgstr "Welke woordenlijst wilt u gebruiken?"

#. Type: string
#. description
#: ../templates:37
msgid ""
"The method used by john to try to crack weak passwords is mostly based on "
"lists of words. There is a default one, distributed with john that is bein=
g "
"installed with this package. However, it contains a lot of common password=
s "
"as provided by john's author, Solar Designer, that might not be the most "
"appropriate and functional for you, since user passwords highly depend on "
"cultural background, mother language and other regional aspects."
msgstr "De methode die door john wordt gebruikt om zwakke wachtwoorden te k=
raken is voornamelijk gebaseerd op woordenlijsten. Een standaard lijst die =
als onderdeel van john wordt gedistribueerd, wordt met dit pakket ge=C3=AFn=
stalleerd. Deze lijst bevat een groot aantal gebruikelijke wachtwoorden, ve=
rzameld door de auteurs van john (Solar Designer), die echter voor uw gebru=
ik niet de meest toepasselijke en functionele hoeven te zijn. Gebruikerswac=
htwoorden worden immers in sterke mate bepaald door culturele achtergrond e=
n moedertaal en andere regionale aspecten."

#. Type: string
#. description
#: ../templates:37
msgid ""
"You can change the wordlist that john uses to any other wordlist installed=
 "
"in the system by providing the full pathname. If it's not found, the defau=
lt "
"one will be used (/usr/share/john/password.lst)."
msgstr "U kunt de woordenlijst die john gebruikt wijzigen naar een willekeu=
rige op uw systeem ge=C3=AFnstalleerde woordenlijst door de volledige padna=
am in te geven. Als de lijst niet wordt gevonden, zal de standaard lijst (/=
usr/share/john/password.lst) worden gebruikt."

#. Type: string
#. description
#: ../templates:37
msgid ""
"Note: You can use any of the wordlists provided by Debian (available under=
 /"
"usr/share/dict) or any other you wish, as long as it is in a suitable form=
at "
"(one word per line)."
msgstr "Opmerking: u kunt gebruik maken van elk van de woordenlijsten die i=
n Debian beschikbaar zijn (onder '/usr/share/dict') of van andere lijsten, =
zolang als deze de juiste indeling hebben (=C3=A9=C3=A9n woord per regel)."

#. Type: text
#. description
#: ../templates:55
msgid "Configuration file missing"
msgstr "Configuratiebestand ontbreekt"

#. Type: text
#. description
#: ../templates:55
msgid ""
"The configuration file used by john (/etc/john/john.conf) is missing. This=
 "
"probably means you have removed the file. Be warned that without this "
"configuration file, the john cronjob to check for weak passwords and mail "
"users periodically (if enabled) will not work, and users will need to setu=
p "
"their own configuration files if they want to run john."
msgstr "Het configuratiebestand dat door john wordt gebruikt (/etc/john/joh=
n.conf) ontbreekt. Dit betekent waarschijnlijk dat u het bestand heeft verw=
ijderd. Let op: zonder dit configuratiebestand kan de crontaak van john (di=
e, indien geactiveerd, periodiek controleert op zwakke wachtwoorden en gebr=
uikers daarover met een e-mail informeert) niet werken. Ook zullen gebruike=
rs hun eigen configuratiebestanden moeten instellen als zij john willen uit=
voeren."

#. Type: text
#. description
#: ../templates:55
msgid ""
"If you are not aware of removing this file, you should restore it. One "
"option is to use the example one, found under /usr/share/doc/john/examples=
=2E"
msgstr "Als u het configuratiebestand niet bewust heeft verwijderd, wordt u=
 aangeraden het te herstellen. Een mogelijkheid is om hiervoor het voorbeel=
dbestand te gebruiken dat kan worden gevonden onder '/usr/share/doc/john/ex=
amples'."


--Boundary-00=_Fus+ARqi5sZ9FKi--Reply to: