[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://aptconf (29 strings)On Sun, Mar 28, 2004 at 06:35:14PM +0200, Vincent Zweije wrote:
> || #. Description
> || #: ../templates:14
> || msgid "What is the suite or directory name for the package repository?"
> || msgstr "Wat is de reeks- of de mapnaam voor deze pakketbewaarplaats?"
> 
> Wat wordt er in vredesnaam met "suite" bedoeld? Moet het soms "site"
> zijn? In dat geval: "locatie" (of "plaats"?).

suite staat ook wel bekend als "distributie": op dit moment woody,
sarge, of sid.

-- 
     EARTH
   smog |  bricks
 AIR -- mud -- FIRE
soda water |  tequila
     WATER
 -- with thanks to fortune

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: