[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://drupal|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: drupal\n"
|| "POT-Creation-Date: 2003-09-16 08:55+0200\n"
|| "PO-Revision-Date: 2004-01-23 16:42+0100\n"
|| "Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
|| "Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

|| #. Description
|| #: ../templates:34
|| msgid "Drupal needs to check if your webserver is configured properly. It supports any web server that php4 does, but this automatic configuration process only supports Apache and Apache-SSL."
|| msgstr "Drupal dient na te gaan of uw webserver juist ingesteld is. Drupal ondersteund elke webserver die php4 ondersteund, maar dit automatische configuratieproces ondersteund enkel Apache en Apache-SSL."

s/ondersteund/ondersteunt/ 2x

|| #. Description
|| #: ../templates:56
|| msgid "You should not change this unless you know what your doing. If you change the '/drupal' part, you will at least need to change the <Alias> apache directive accordingly in /etc/drupal/apache.conf. The address/port where Drupal is listening needs to be accurate for automated DB upgrade script to work. Also, if you change the access URL after installation, you should invoke 'dpkg-reconfigure drupal' in order to set up things correctly."
|| msgstr "Tenzij u weet wat u doet kunt blijft u hier beter af. Wanneer u het 'drupal' deel aanpast, zult u op z'n minst het overeenkomstige '<Alias>-instelling van apache moeten aanpassen in /etc/drupal/apache.conf. De adres en de poort waarop Drupal luistert dient te kloppen opdat het automatische DB-bijwerk-script zou werken. Mocht u de toegangs-URL veranderen na de installatie, dan is het aan te raden om 'dpkg-reconfigure drupal' uit te voeren om alles juist in te stellen."

s/'<Alias>-instelling/'<Alias>'-instelling/
s/De adres/Het adres/

|| #. Description
|| #: ../templates:90
|| msgid "Do not create the database if you are upgrading from a previous version and the database for Drupal already exists, if you prefer creating it manually, or if you do not use MySQL as database server."
|| msgstr "U dient geen database aan te maken wanneer: u opwaardeert van een eerdere versie en de Drupal-database reeds bestaat, indien u verkiest om de database handmatig aan te maken of wanneer u geen MySQL gebruikt als databaseserver."

s/wanneer:/indien/
s/wanneer/indien/

|| #. Description
|| #: ../templates:102
|| msgid "Automatic guess of username/password of the MySQL admin user?"
|| msgstr "Gebruikersnaam/wachtwoord van de MySQL-beheerder automatisch proberen raden?"

s/proberen raden/raden/

|| #. Description
|| #: ../templates:102
|| msgid "If you refuse, you will have to enter this manually."
|| msgstr "Wanneer u weigert, dient u dit handmatigte in te voeren."

s/handmatigte/handmatig/

|| #. Description
|| #: ../templates:138
|| msgid "Please look at the error output when debconf finishes. The Drupal database maybe already existed on the MySQL server. If so and you want a brand new, please remove it manually first. If the database did not exist, please generate it manually or try to use different options with \"dpkg-reconfigure drupal\". If in doubt, please read the README.Debian file."
|| msgstr "Gelieve de foutuitvoer na te kijken wanneer debconf eindigd. Mogelijk bestaat de Drupal-database reeds op de MySQL-server. Als dit zo is en u wilt een gloednieuwe database dient u de bestaande database eerst handmatig te verwijderen. Als de database niet bestaat kunt u deze of handmatig aanmaken, of 'dpkg-reconfigure drupal' opnieuw proberen met andere instellingen. Bij twijfel kunt u best het 'README.Debian'-bestand doorlezen."

s/eindigd/eindigt/

|| #. Description
|| #: ../templates:156
|| msgid "The database has been backuped as ${name} before the update. Please note that this means that you are probably not able to downgrade automatically to previous versions of the database."
|| msgstr "Een reservekopie van de database voor de bijwerking is opgeslagen als ${name}. Merk op dat dit waarschijnlijk betekend dat automatische degradatie naar vorige databaseversies onmogelijk is."

s/betekend/betekent/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: