[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DICO] root-: conclusieOn Thu, Jan 08, 2004 at 06:53:11PM +0100, Wouter Verhelst wrote:

||    * hoofd-
||    * wortel-
||    * basis-

|| Ik hoop hiermee een ietwat objectieve samenvatting gegeven te hebben van
|| de discussie[1]; ik wil dan nu iedereen vragen zijn mening te geven over
|| het onderwerp, zodat we daarover een beslissing bij eenvoudige
|| meerderheid kunnen nemen, en verder kunnen gaan.

Dan wil ik mijn persoonlijke voorkeur voor hoofd- uitspreken. Doch ook
in de rest kan ik mij wel enigszins vinden.

Groet.                            Vincent.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: