[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://sympaOn Sun, Nov 09, 2003 at 03:53:06PM +0100, cobaco wrote:
> #. DefaultChoice
> #: ../templates:14
> msgid "English[default:do not put what's inside brackets into translations. Put your own language here but UNTRANSLATED]"
> msgstr "English"

Uh, dat moet "Dutch" zijn.

> #. Description
> #: ../templates:68
> msgid "Please choose whether you want to remove lists home and spool directories when running `dpkg --purge sympa'."
> msgstr "Gelieve aan te geven of u wilt dat de lijst thuis- en spoolmappen verwijdert worden bij het uitvoeren van 'dpkg --purge sympa'."

verwijderd

> #. Description
> #: ../templates:97
> msgid "This package only supports MySQL and PostGreSQL database management systems."
> msgstr "Dit pakket ondersteund enkel de MySQL en PostGreSQL databases."

ondersteunt

> #. Description
> #: ../templates:109
> msgid "Make sure that you properly installed and configured a database server on the host running the database. Database server packages are respectively named `mysql-server' and `postgresql' for MySQL and PostgreSQL."
> msgstr "Verzeker u ervan dat u de databaseserver juist geïnstalleerd en geconfigureerd heeft op het systeem dat de database voorziet. De databaseserver-pakketten noemen 'mysql-server' en 'postgresql' voor MySQL en PostgreSQL respectievelijk."

s/noemen/heten/

(als ezelsbruggetje hiervoor denk je best aan 'benoemen': het geven van
een naam aan iets is 'noemen' (je "benoemt" het); heten heeft te maken
met het gebruik van een naam. "Mijn ouders hebben me Wouter genoemd bij
m'n geboorte; ik heet dus Wouter")

> #. Description
> #: ../templates:109
> msgid "Accesses to distant databases are achieved through TCP connections. If you run the database on a distant machine, make sure you configured your database server for TCP connections and you setup the right port."
> msgstr "Toegang tot niet-lokale databases wordt tot stand gebracht via een TCP-verbinding. Indien u de database op een niet-lokale machine draait, dient u zich ervan te verzekeren dat u de databaseserve ingesteld heeft om TCP-verbindingen te aanvaarden, en met de juiste poort."

databaseserveR

> #. Description
> #: ../templates:143
> msgid "Re-enter user sympa password for verification:"
> msgstr "Voert het sympa gebruikerswachtwoord nogmaals in ter verificatie:"

"voer" lijkt me beter, maar misschien ligt dat aan mij.

> msgid "Special options are extra configuration parameters that could be required by database connections in some cases."
> msgstr "Speciale opties zijn extra configuratieparameteres die in sommige situaties mogelijk vereist zijn voor de databaseverbinding."

Hm. "die in sommige situaties mogelijk vereist zijn" is een beetje té
conditioneel, lijkt me. Het komt hier nogal kunstmatig over. één van de
twee ("in sommige situaties" of "mogelijk") lijkt me voldoende, niet?

> #. Description
> #: ../templates:178
> msgid "It seems that we are able to use the administrator account without requiring to specify password, which means you have no password set at all or it is stored in a configuration file, e.g. /root/.my.cnf. Nevertheless, you might to choose to enter the database admin password interactively."
> msgstr "Naar blijkt kan de beheeraccount benaderdt worden zonder een een wachtwoord. Dit betekend dat er helemaal geen wachtwoord ingesteld is of dat het opgeslagen is in een configuratiebestand (bv. /root/.my.cnf). U kunt er echter even goed nog voor kiezen om het wachtwoord interactief op te geven."

benaderd

> #. Description
> #: ../templates:187
> msgid "The administrator user for PostgreSQL and MySQL is respectively `postgres' and `root'."
> msgstr "De beheerderaccounts van PostgreSQL en MySQL zijn respectievelijk 'postgres' en 'root'."

beheeraccounts (consistentie met andere msgstrs in dezelfde file)

> #. Description
> #: ../templates:197
> msgid "Should the database be removed during the purge of sympa?"
> msgstr "Wilt u dat de database verwijdert wordt bij het opruimen van sympa?"

verwijderd

> #. Description
> #: ../templates:197
> msgid "Please chose whether you want to remove the Sympa subscriber database when running `dpkg --purge sympa'."
> msgstr "Gelieve aan te geven of u wilt dat de Sympa abonnementsdatabse verwijdert wordt bij het uitvoeren van 'dpkg --purge sympa'."

verwijderd

("chose"? Lijkt me een bug in het origineel, dat moet "choose" zijn)

> #: ../templates:204
> msgid "This interface does not run without a RDBMS. So, if you did not configure Sympa for using a database, you will have to reconfigure Sympa."
> msgstr "Deze interface vereist echter een RDBMS. Bijgevolg zult u Sympa opnieuwe moeten instellen wanneer deze niet geconfigureerd om gebruik te maken van een database."

s/opnieuwe/opnieuw/

Je mist hier een hulpwerkwoord:

"wanneer deze niet geconfigureerd werd"

> #. Description
> #: ../templates:219
> msgid "internal use only"
> msgstr "Enkel intern gebruik"
> 
> #. Description
> #: ../templates:219
> msgid "This template is never shown to the user and does not require translation."
> msgstr "This template is never shown to the user and does not require translation."

Grr. Als dat zo is, dan hoort er geen "_" voor de description van dat
template te staan. Mag je zo doorgeven.

> #. Description
> #: ../templates:262
> msgid "Default is nice unless WWSympa's authentication process is shared with some other applications on some other hosts."
> msgstr "De standaard installing is goed tenzij WWSympa's authenticatieprocess gedeeld wordt met programma's op andere systemen."

instelling

> msgid "Should the web archives and the bounce directory be removed during the purge of sympa?"
> msgstr "Wilt u dat de webarchieven en de terugstuurmap verwijderd worden tijdens bij opruiming van sympa?"

tijdens de

> msgid "Please chose whether you want to remove the web archives and the bounce directory when running `dpkg --purge sympa'."

hier weer... :-)

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: