[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://glibcOn Sat, Nov 08, 2003 at 07:38:11PM +0100, cobaco wrote:
> #. Description
> #: ../locales/DEBIAN/templates:4
> msgid ""
> "Choose which locales to generate.  The selection will be saved to `/etc/"
> "locale.gen', which you can also edit manually (you need to run `locale-gen' "
> "afterwards)."
> msgstr ""
> "Kies de te genereren localisaties. Uw keuze wordt opgeslagen in `/etc/locale."
> "gen', dit bestand kunt u handmatig aanpassen (vergeet niet dat u na elke "
> "aanpassing `locale-gen' dient uit te voeren)."

Ik ben niet zeker, maar volgens mij kan die regelsplitsing midden in
locale.gen problemen opleveren. Je wilt dat waarschijnlijk nog effe
aanpassen...

> "Many packages in Debian use locales to display text in the correct language "
> "for users. You can change the default locale if you're not a native English "
> "speaker. These choices are based on which locales you have chosen to "
> "generate."
> msgstr ""
> "Er zijn een vele debianpakketten die gebruik maken van localisaties om de "
           ^^^^^^^^
hmmm... ;-)

> "tekst in de voor de gebruiker juiste taal weer te geven. U kunt u de "
> "standaardlocalisatie desgewenst veranderen. De beschikbare "
> "keuzemogelijkheden zijn hierbij afhankelijk van de gegenereerde "
> "localisaties. "
> 
> #. Description
> #: ../locales/DEBIAN/templates:16
> msgid ""
> "Note: This will select the language for your whole system. If you're running "
> "a multi-user system where not all of your users speak the language of your "
> "choice, then they will run into difficulties and you might want not to set a "
> "default locale."
> msgstr ""
> "Opmerking: De hier gemaakte keuze bepaald de taal voor het volledige "
> "systeem. Op systemen met meerdere gebruikers kunt u problemen krijgen als "
> "niet alle gebruikers de gekozen taal spreken; in dat geval kunt u mischien "
> "beter de standaard locale niet veranderen."

standaard localisatie (consistent blijven met de rest van de tekst :)

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: