[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://wwwoffleOn Sat, Nov 08, 2003 at 06:53:00PM +0100, cobaco wrote:
> #: ../wwwoffle.templates:11
> msgid "The default value for the age is 28 days. You may add a line \" age = 28\" to the bottom of the \"Purge\" section to prevent any future confusion about this. Of course, any other age value may be used."
> msgstr "De standaardwaarde voor de 'age' is 28 dagen. U kunt doormiddel van een regel \"age = 28\" onderaan de 'Purge' sectie verwarring hierover vermijden. Het staat u daarbij vrij een andere waarde te gebruiken."

door middel van

> #. Description
> #: ../wwwoffle.templates:65
> msgid "Please choose the port number wwwoffle runs on"
> msgstr "Gelieve de poort die wwwoffle dien te gebruiken in te voeren"

dient

> msgid ""
> "P.S.: Netscape users can simply write http://localhost:8080/wwwoffle.pac in\n"
> "      Edit->Preferences->Advanced->Proxies->Automatic_proxy_configuration"
> msgstr ""
> "P.S.: Netscape gebruikers kunnen bij\n"
> "     Edit->Preferences->Advanced->Proxies->Automatic_proxy_configuration\n"
> "     http://localhost:8080/wwwoffle.pac invullen. "

Misschien hier ook de Nederlandstalige opties gebruiken? Ik denk dan aan
iets in de aard van

Edit(Bewerken)->Preferences(Voorkeuren)...

Zie dan uiteraard wel dat het correct is; mogelijk moet je daarvoor het
nl language pack van mozilla installeren...

> #. Description
> #: ../wwwoffle.templates:95
> msgid "Most people will accept here. However, if you regularly bring up the connection just to check for mail and you only want to fetch web pages once a day or so (manually), you should refuse."
> msgstr "De meeste dienen dit te aanvaarden. U dient enkel te weigeren indien u regelmatig inbelt enkel om uw e-mail te lezen, en u de gevolgde webpagina's slechts éénmaal per dag (handmatig) op wilt halen."

De meeste mensen

> msgid "With this, it is possible to direct htdig to index the cached pages so that those pages can be searched with htdig."
> msgstr "Hiermee kunt u htdig opdracht geven om de bijgehouden pagina's te indexeren, u kunt ze dan doorzoeken met htdig."

; of . in plaats van de ,

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: