[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://spamassassin_2.60-1.poOn Sat, Oct 04, 2003 at 07:03:34PM +0200, Luk Claes wrote:
> #. Description
> #: ../spamassassin.templates:3
> msgid "As of 2.40-1, spamproxyd is no longer available. (This was an upstream decision.) It appears that spamproxyd is not currently running; however, this check may not be totally accurate. If you do use spamproxyd, you will need to find an alternative, or download it from SpamAssassin CVS."
> msgstr "Vanaf versie 2.40-1 is spamproxyd niet langer beschikbaar. Blijkbaar loopt spamproxyd op dit moment niet. Deze test is misschien echter niet accuraat genoeg. Als u spamproxyd gebruikt, zult u een alternatief moeten zoeken, of het afhalen van de SpamAssassin CVS."

"(dit was een upstream beslissing)"

Daarnaast zou ik de zinnen ook anders opdelen:

"Vanaf versie 2.40-1 is spamproxyd niet langer beschikbaar (dit was een
upstream beslissing). Spamproxyd schijnt op dit moment niet te lopen,
maar het is mogelijk dat deze test niet helemaal accuraat is. Als u
spamproxyd gebruikt [...]"

> #. Description
> #: ../spamassassin.templates:20
> msgid "As of version 2.40-1, spamproxyd is no longer available. (This was an upstream decision) It appears that spamproxyd is running, therefore, it is likely that this will cause problems. You will need to find another way of calling spamassassin, or download spamproxyd from SpamAssassin CVS. (http://www.spamassassin.org for more information)"
> msgstr "Vanaf versie 2.40-1 is spamproxyd niet langer beschikbaar. Blijkbaar loopt spamproxyd op dit moment. Waarschijnlijk zal dit problemen veroorzaken. U zult spamassassin op een andere manier moeten aanroepen, of spamproxyd afhalen van de SpamAssassin CVS (zie http://www.spamassassin.org voor verdere info)."

Zelfde opmerking als hierboven.

> #. Description
> #: ../spamassassin.templates:20
> msgid "spamassassin now takes the -P argument by default to act as a pipe instead of doing local delivery. If you have been using spamassassin (without the -P argument) to do local delivery, you will need to fix your mail stream manually. (If you are calling spamassassin via procmail, you can probably ignore this.)"
> msgstr "spamassassin neemt nu standaard het -P-argument om zich voor te doen als een pijp in plaats van lokaal te bedelen. Als u spamassassin (zonder het -P-argument) gebruikt om lokaal te bedelen, zult u uw e-mailstroom manueel moeten herstellen. (Als u spamassassin aanroept vanuit procmail, mag u dit waarschijnlijk negeren.)"

s/lokaal te bedelen/lokaal mail af te leveren/

'bedelen' is een homoniem (in de <1946 spelling: 'beedelen' vs
'bedeelen'), en ik had het eerst verkeerd gelezen... ;-)

[...]
> #. Choices
> #: ../spamassassin.templates:50
> msgid "Yes, No"
> msgstr "Ja, Nee"

Hm. Geen fout van jou, maar de maintainer heeft hier het verkeerde
debconf template-type gebruikt :-)

[...]

verder geen opmerkingen.

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: