[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://ddetectOp wo 01-10-2003, om 11:58 schreef Ronald van Engelen:
> Op wo 01-10-2003, om 01:50 schreef Wouter Verhelst:
> > On Tue, Sep 30, 2003 at 10:27:43PM +0200, Ronald van Engelen wrote:
> > > #. Description
> > > #: ../ethdetect.templates:8
> > > msgid "No ethernet cards were detected."
> > > -msgstr "Geen ethernetkaarten gevonden."
> > > +msgstr "Er zijn geen ethernetkaarten gevonden."
> > 
> > Wat is er mis met de eerste zin? Die is wat compacter, maar nog steeds
> > duidelijk.
> 
> De eerste zin mist een onderwerp 

Klopt, dus is het een onvolledige zin.

> en is geen correct Nederlands.

Neen, da's niet waar. Uit http://oase.uci.kun.nl/~ans/, meer bepaald
http://oase.uci.kun.nl/~ans/e-ans/19/04/body.html (god, wat haat ik
frames):

"In het algemeen kunnen onvolledige zinnen gebruikt worden als de
betekenis ervan voldoende duidelijk blijkt uit de situatie."

Da's hier van toepassing, denk ik.

> Over het
> algemeen ben ik ervoor om zoveel mogelijk complete zinnen te gebruiken.
> Naast dat de grammatica-regels er niet voor niets zijn, worden meldingen
> en vragen hierdoor duidelijker,

Ik ben niet akkoord met de stelling dat 'Er zijn geen ethernetkaarten
gevonden' duidelijker zou zijn dan 'Geen ethernetkaarten gevonden'.

> correcter 

Niet waar, zie boven

> en vriendelijker

Dat zou kunnen. Maar da's een ietwat subjectief gegeven, en aan de
vertaler over te laten IMHO.

[...]
> > > #. Description
> > > #: ../ethdetect.templates:15
> > > msgid "What module does your ethernet card require?"
> > > -msgstr "Welke module vereist uw ethernet kaart?"
> > > +msgstr "Selecteer de juiste module voor uw ethernetkaart."
> > 
> > Mja, maar is er iets grammaticaal mis met Barts vertaling hier?
> De zin van Bart is een letterlijke vertaling. Hierdoor is de betekenis
> van de zin in het NL onduidelijk. Ik heb geprobeerd een duidelijke
> aanwijzing aan de gebruiker te geven over de bedoeling van de melding.

Hm. In een tweede lezing moet ik je gelijk geven (het is inderdaad niet
duidelijk of de ethernetkaart de module vereist, of omgekeerd).

[...]
> > [...]
> > > #. Description
> > > #: ../ethdetect.templates:22
> > > #: ../hw-detect.templates:26
> > > msgid "An error occured while running '${CMD_LINE_PARAM}'"
> > > -msgstr "Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van '${CMD_LINE_PARAM}'"
> > > +msgstr "Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van de opdracht '${CMD_LINE_PARAM}'"
> > 
> > Neen, dat staat er niet. Er staat 'while running ${CMD_LINE_PARAM}'.
> > Wanneer er zou staan 'while running the command ${CMD_LINE_PARAM}', dan
> > heb je gelijk; maar da's niet het geval, en dat woord toevoegen kan tot
> > gevolg hebben dat de discrepantie die zo ontstaat tussen de engelstalige
> > versie en de nederlandstalige ooit voor onduidelijkheid zorgt (omdat de
> > maintainer dezelfde msgstr gaat gebruiken in een context die niets met
> > een 'commando' te maken heeft).
> Dit heb ik gedaan om het voor de gebruiker duidelijk te maken waarover
> we spreken. Hetzelfde geldt voor bestanden, argumenten, mappen etc.
> Meer in het algemeen, wanneer de Engelse tekst niet correct is lijkt het
> me onzinning daar een letterlijke NL vertaling van te maken.

Wanneer de engelstalige tekst niet correct is, lijkt het me veel
zinniger om de engelstalige tekst te verbeteren dan om in de
nederlandstalige vertaling af te wijken van de originele tekst. Dat kan
het best door de auteur van de engelstalige tekst te contacteren.

Er zijn uiteraard situaties waarbij er om grammaticale redenen geen
andere mogelijkheid is dan het toevoegen van een woord dat in de
originele tekst niet vermeld staat, maar da's hier denk ik niet het
geval.

[...]
> > [...]
> > > #. Description
> > > #: ../ethdetect.templates:36
> > > msgid "Would you like me to try to detect hardware?"
> > > -msgstr "Wilt u dat ik probeer om hardware te detecteren?"
> > > +msgstr "Wilt u dat de hardware in uw computer automatisch gedetecteerd wordt?"
> > 
> > Is er volgens jou iets grammaticaal mis met Barts vertaling?
> Ik ben er voor de Ik-vorm uit te bannen of om het consistent toe te
> passen.

Mja, da's een meningsverschil. Ik ben er voor om zo veel mogelijk de
originele, engelstalige tekst te benaderen, om onduidelijkheden
voortvloeiend uit discrepanties tussen beide teksten te vermijden.

En om de vertaler de keuze van de zinsvorm te laten maken, zo lang die
grammaticaal correct is -- zie onder.

> > [...]
> > > #. Description
> > > #: ../hw-detect.templates:3
> > > msgid "Unable to load module '${MODULE}' for '${CARDNAME}'."
> > > -msgstr "Kon Module '${MODULE}' voor '${CARDNAME}' niet laden."
> > > +msgstr "De module '${MODULE}' voor het apparaat '${CARDNAME}' kan niet geladen worden."
> > 
> > Neen, dat staat er niet. Zie boven. Los daarvan vind ik het maar een
> > vreemd idee om een netwerkkaart een 'apparaat' te noemen.
> Een USB-adapter bijvoorbeeld. Zie ook de vertaling van de ALSA modules.
> Door het gebruik van 'kaarten', sluiten we alle andere
> verschijningsvormen van apparaten uit.

Klopt. Da's dan waarschijnlijk ook de reden dat de originele tekst het
woord 'card' niet bevat...

> > [...]
> > 
> > Ronald, tenzij ik me vergis heb je gewoon alles opnieuw vertaald. Dat je
> > ergens niet mee akkoord gaat is te begrijpen, maar tenzij je taalkundige
> > bezwaren hebt tegen een bepaalde zin is er geen enkele reden om het werk
> > opnieuw te doen. Dan hoeven we niet te reviewen; dan kunnen we gewoon
> > alle vertalingen drie keer doen en nadien stemmen welke we de beste
> > vinden.
> Ik geloof dat het de bedoeling is een voor de Nederlandstalige
> gebruikers makkelijk te gebruiken systeem te maken, waarbij de originele
> teksten gevolgd worden wanneer dat deze doelstelling niet in de weg
> staat. 

Uiteraard, maar wanneer dat wel of niet het geval is, is een nogal
subjectieve vraag. Het is, denk ik, daarom beter om de vertaler die
subjectieve beslissing te laten maken, en je bij het nalezen te beperken
tot de taalkundige aspecten.

> > Versta me niet verkeerd; ik heb er in principe niks op tegen dat je
> > overenthousiast bent, maar probeer je bij het reviewen te beperken tot
> > de grammaticale fouten.
> Naast grammatica, spelen er ook andere taalkundige aspecten als
> spelling, stijl, consistentie (DICO).

Akkoord.

> Ik zou je willen vragen deze
> beperking wat te verduidelijken.

Het lijkt me onmogelijk om, in een project dat zo vrijwilligersgebonden
is als Debian, een consistente schrijfstijl te houden. Grammaticaal moet
alles correct zijn; en liefst zie ik ook dat jargontermen consistent
vertaald worden.

Als je echter ook de schrijfstijl consistent wilt houden, dan kijk je
aan tegen twee mogelijkheden:
* ofwel laat je één iemand die schrijfstijl bepalen, en beperk je de
taak van alle anderen tot het opsporen van taalfouten,
* ofwel laat je een hoop mensen kladjes maken, en laat je één iemand
alles herschrijven in de consistente schrijfstijl.

Dat doen door goede afspraken te maken is vanuit praktisch standpunt
niet haalbaar voor niet-germanisten zoals de meeste mensen die hier
meewerken; zoiets wel proberen zou leiden tot een situatie waarbij een
vertaler voor elke zin zou moeten nakijken wat de afspraak is voor dat
soort zinnen, of -- zoals hier gebeurd is -- het telke male opnieuw doen
van het geleverde werk. Da's de beste manier om vrijwilligers af te
schrikken; hetzij door hen het idee te geven van 'het is toch nooit goed
wat ik doe', hetzij door hen met veel te veel werk op te zadelen.

Daarom denk ik dat we het bepalen van de te gebruiken schrijfstijl beter
overlaten aan de vertaler zelf, en dat we het nalezen beperken tot het
opsporen en verbeteren van grammaticale en andere louter taalkundige
fouten.

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
 -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.

Attachment: signature.asc
Description: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend


Reply to: