[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates courierPackage: courier
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/courier$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
34 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation courier.
# Copyright (C) 2010 courier & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the courier package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: courier\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: courier@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-24 11:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-27 12:42+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-base.templates:2001
msgid "Create directories for web-based administration?"
msgstr "Opret mapper for internetbaseret administration?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-base.templates:2001
msgid ""
"Courier uses several configuration files in /etc/courier. Some of these "
"files can be replaced by a subdirectory whose contents are concatenated and "
"treated as a single, consolidated, configuration file."
msgstr ""
"Courier bruger flere konfigurationsfiler i /etc/courier. Nogle af disse "
"filer kan erstattes af en undermappe, hvis indhold er sammenføjet og "
"opfattet som en enkelt, konsolideret konfigurationsfil."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-base.templates:2001
msgid ""
"The web-based administration provided by the courier-webadmin package relies "
"on configuration directories instead of configuration files.  If you agree, "
"any directories needed for the web-based administration tool will be created "
"unless there is already a plain file in place."
msgstr ""
"Den internetbaseret administration tilbydt af pakken courier-webadmin afhænger "
"af konfigurationsmapper i steden for konfigurationsfiler. Hvis du indvier, "
"vil alle mapper der er brug for til det internetbaseret administrationsværktøj "
"blive oprettet, med mindre der allerede er en klar fil på plads."

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-base.templates:3001
msgid "Path to Maildir directory:"
msgstr "Sti til Maildir-mappe:"

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-base.templates:3001
msgid ""
"Please give the relative path name from each user's home directory to the "
"Maildir directory where the Courier servers store and access the user's "
"email. Please refer to the maildir.courier(5) manual page if you are "
"unfamiliar with the mail storage format used by Courier."
msgstr ""
"Angiv venligst det relative stinavn for hver brugers hjemmemappe til "
"Maildir-mappen, hvor Courierserverne gemmer og tilgår brugerens e-post. "
"Referer til manualsiden maildir.courier(5) hvis du ikke er vant til "
"postlagerformatet, som bruges af Courier."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:4001
msgid "Obsolete setting of MAILDIR"
msgstr "Forældet indstilling af MAILDIR"

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:4001
msgid ""
"The name of the Maildir directory is now recognized through the variable "
"MAILDIRPATH in Courier configuration files. The MAILDIR setting in /etc/"
"default/courier is therefore obsolete and will be not recognized."
msgstr ""
"Navnet på Maildir-mappen genkendes nu via variablen MAILDIRPATH i Couriers "
"konfigurationsfiler. MAILDIR-indstillingen i /etc/default/courier er "
"derfor forældet og vil ikke blive genkendt."

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:2001
msgid "Default domain:"
msgstr "Standarddomæne:"

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:2001
msgid ""
"Please specify a valid email domain. Most header rewriting functions will "
"append this domain to all email addresses which do not specify a domain, "
"such as local accounts."
msgstr ""
"Angiv venligst et gyldigt e-post-domæne. De fleste funktioner til genskrivning "
"af teksthoved vil tilføje dette domæne til alle e-post-adresser, som ikke "
"angiver et domænse, såsom lokale konti."

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:3001
msgid "\"From\" header for delivery notifications:"
msgstr "»Fra«-feltet til leveringspåmindelser:"

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:3001
msgid ""
"Please specify a valid value for the \"From\" header for mail delivery "
"notifications. These notifications cannot be sent without that setting."
msgstr ""
"Angiv venligst en gyldig værdi for feltet »Fra« til påmindelser for "
"postlevering. Disse påmindelser kan ikke sendes uden denne indstilling."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-ssl.templates:2001
msgid "SSL certificate required"
msgstr "SSL-certifikat er krævet"

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-ssl.templates:2001
msgid ""
"POP and IMAP over SSL requires a valid, signed, X.509 certificate. During "
"the installation of courier-pop-ssl or courier-imap-ssl, a self-signed X.509 "
"certificate will be generated if necessary."
msgstr ""
"POP og IMAP over SSL kræver et gyldigt, underskrevet X.509-certifikat. Under "
"installationen af courier-pop-ssl eller courier-imap-ssl, vil et selvunderskrevet "
"X.509-certifikat blive oprettet, hvis det er nødvendigt."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-ssl.templates:2001
msgid ""
"For production use, the X.509 certificate must be signed by a recognized "
"certificate authority, in order for mail clients to accept the certificate. "
"The default location for this certificate is /etc/courier/pop3d.pem or /etc/"
"courier/imapd.pem."
msgstr ""
"Til produktionsbrug, skal X.509-certifikatet underskrives af en anerkendt "
"certifikatautoritet, for at postklienter kan acceptere certifikatet. "
"Standardplaceringen for dette certifikat er /etc/courier/pop3d.pem eller "
"/etc/courier/impad.pem."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:2001
msgid "Activate CGI program?"
msgstr "Aktiver CGI-program?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:2001
msgid ""
"To allow courier-webadmin to work out of the box, the CGI program /usr/lib/"
"courier/courier/webmail/webadmin needs to be installed as /usr/lib/cgi-bin/"
"courierwebadmin with the SUID bit set."
msgstr ""
"For at courier-webadmin umiddelbart kan fungere, skal CGI-programmet /usr/lib/"
"courier/courier/webmail/webadmin installeres som /usr/lib/cgi-bin/courierwebadmin "
"med SUID bit angivet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:2001
msgid ""
"This may have serious security implications, because courierwebadmin runs as "
"root. Moreover, that solution is not guaranteed to work, depending on the "
"web server software and its configuration."
msgstr ""
"Dette kan have alvorlige sikkerhedsmæssige implikationer, da courierwebadmin "
"kører som root. Derudover er løsningen ikke sikker på at virke, da den afhænger "
"af softwaren for internetserveren og dennes konfiguration."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:2001
msgid ""
"If you choose this option and the web server setup is policy-compliant, you "
"can access the administration frontend through http://localhost/cgi-bin/";
"courierwebadmin."
msgstr ""
"Hvis du vælger denne indstilling og internetserverens opsætning er policy-compliant, "
"kan du tilgå administrationens brugergrænseflade via http://localhost/cgi-bin/";
"courierwebadmin."

#. Type: password
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:3001
msgid "Password for Courier administration:"
msgstr "Adgangskode for Courieradministration:"

#. Type: password
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:3001
msgid ""
"A password is needed to protect access to the Courier administration web "
"interface. Please choose one now."
msgstr ""
"En adgangskode er krævet for at beskytte adgang til Courieradministrationens "
"internetgrænseflade. Vælg venligst en nu."

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:2001
msgid "local"
msgstr "lokal"

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:2001
msgid "net"
msgstr "net"

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:2001
msgid "disabled"
msgstr "deaktiveret"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:2002
msgid "Calendaring mode:"
msgstr "Kalendertilstand:"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:2002
msgid ""
"Please specify if you would like to enable calendaring in 'local' mode, "
"enable groupware or 'net' mode or disable it. The courier-pcp package is "
"required to use the groupware mode."
msgstr ""
"Angiv venligst hvis du ønsker at aktivere kalendertilstand i tilstanden "
"»lokal«, aktivere tilstandene groupware eller »net« eller deaktivere den. "
"Pakken courier-pcp er krævet for at bruge tilstanden groupware."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:2002
msgid ""
"Local mode adds very little overhead over a disabled calendaring mode. On "
"the other hand, groupware mode is less resources-friendly and requires a "
"separate daemon process to be run."
msgstr ""
"Lokal tilstand tilføjer meget lidt ekstraforbrug i forhold til en deaktiveret "
"kalendertilstand. PÃ¥ den anden side, er tilstanden groupware mindre "
"ressourcevenlig og kræver en adskilt dæmonproces for at køre."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:2002
msgid ""
"For more information, please refer to /usr/share/doc/sqwebmail/PCP.html."
msgstr ""
"For yderligere information, se venligst /usr/share/doc/sqwebmail/PCP.html."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:3001
msgid "Ispell dictionary:"
msgstr "Ispell-ordbog:"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:3001
msgid ""
"SqWebMail allows you to spellcheck your emails. Please select an appropriate "
"dictionary for ispell."
msgstr ""
"SqWebMail tillader dig at udføre stavekontrol i din e-post. Vælg en egnet ordbog "
"til ispell."

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:4001
msgid "symlink, copy, custom"
msgstr "symlink, kopi, tilpasset"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:4002
msgid "Installation method for HTML documents and images:"
msgstr "Installationsmetode til HTML-dokumenter og billeder:"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:4002
msgid ""
"The HTML documents and images in /usr/share/sqwebmail can be made accessible "
"at /var/www/sqwebmail via a symbolic link; or by being copied directly into "
"a directory there; or not at all."
msgstr ""
"HTML-dokumenterne og billeder i /usr/share/sqwebmail kan gøres tilgængelige "
"på /var/www/sqwebmail via en symbolsk henvisning (symlink); eller ved at blive "
"kopieret direkte ind i en mappe der; eller slet ikke."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:4002
msgid ""
"The 'copy' option is recommended for security reasons. However, if "
"'FollowSymLinks' or 'SymLinksIfOwnerMatch' are already enabled in Apache "
"configuration, the first option can be considered. The last option needs "
"manual actions to configure the web server."
msgstr ""
"Indstillingen »kopi« (copy) anbefales af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis "
"»FollowSymLinks« eller »SymLinksIfOwnerMatch« allerede er aktiveret i "
"Apachekonfigurationen, kan den første indstilling overvejes. Den sidste "
"indstilling kræver manuelle handlinger for at konfigure internetserveren." 

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:4002
msgid ""
"Please note that /var/www/sqwebmail will be removed if this package is "
"purged unless the 'custom' option is chosen."
msgstr ""
"Bemærk venligst at /var/www/sqwebmail vil blive fjernet hvis denne pakke "
"afinstalleres med mindre indstillingen »tilpasset« (custom) vælges."


Reply to: