[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates opensshPackage: openssh
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/openssh$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
14 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation openssh.
# Copyright (C) 2010 openssh & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the openssh package.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2006.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openssh\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openssh@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-02 08:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-12 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid "Do you want to risk killing active SSH sessions?"
msgstr "Vil du risikere at afbryde aktive SSH-forbindelser?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid ""
"The currently installed version of /etc/init.d/ssh is likely to kill all "
"running sshd instances. If you are doing this upgrade via an SSH session, "
"you're likely to be disconnected and leave the upgrade procedure unfinished."
msgstr ""
"Den udgave af /etc/init.d/ssh, du har installeret, vil sandsynligvis afbryde "
"alle sshd-instanser. Hvis du foretager denne opgradering via en SSH-session, "
"vil du højst sandsynlig blive afbrudt og efterlade opgraderingsproceduren "
"uafsluttet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid ""
"This can be fixed by manually adding \"--pidfile /var/run/sshd.pid\" to the "
"start-stop-daemon line in the stop section of the file."
msgstr ""
"Du kan afhjælpe dette ved at tilføje »--pidfile /var/run/sshd.pid« til "
"linjen start-stop-daemon i stop-afsnittet af filen."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:2001
msgid "New host key mandatory"
msgstr "Ny værtsnøgle er krævet"

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:2001
msgid ""
"The current host key, in /etc/ssh/ssh_host_key, is encrypted with the IDEA "
"algorithm. OpenSSH can not handle this host key file, and the ssh-keygen "
"utility from the old (non-free) SSH installation does not appear to be "
"available."
msgstr ""
"Den aktuelle værtsnøgle, i /etc/ssh/ssh_host_key, er krypteret med en IDEA-"
"algoritme. OpenSSH kan ikke håndtere en sådan værtsnøglefil, og værktøjet "
"ssh-keygen fra den gamle (ikke-frie, 'non-free') SSH-installation lader ikke "
"til at være tilgængeligt."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:2001
msgid "You need to manually generate a new host key."
msgstr "Du skal manuelt oprette en ny værtsnøgle."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:3001
msgid "Disable challenge-response authentication?"
msgstr "Slå udfordrings-svar godkendelse fra?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:3001
msgid ""
"Password authentication appears to be disabled in the current OpenSSH server "
"configuration. In order to prevent users from logging in using passwords "
"(perhaps using only public key authentication instead) with recent versions "
"of OpenSSH, you must disable challenge-response authentication, or else "
"ensure that your PAM configuration does not allow Unix password file "
"authentication."
msgstr ""
"Adgangskodegodkendelse ser ud til at være deaktiveret i din nuværende "
"OpenSSH-serveropsætning. For at forhindre brugere i at logge ind med "
"adgangskoder (måske kun med brug af offentlig nøglegodkendelse) med "
"nyere versioner af OpenSSH, skal du deaktivere udfordrings-svar godkendelse, "
"eller sikre at din PAM-opsætning ikke tillader godkendelse via "
"Unixadgangskodefil."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:3001
msgid ""
"If you disable challenge-response authentication, then users will not be "
"able to log in using passwords. If you leave it enabled (the default "
"answer), then the 'PasswordAuthentication no' option will have no useful "
"effect unless you also adjust your PAM configuration in /etc/pam.d/ssh."
msgstr ""
"Hvis du deaktiverer udfordrings-svar godkendelse, vil brugere ikke være i "
"stand til at logge ind med adgangskoder. Hvis du lader det være slået til "
"(standardsvaret), så vil indstillingen 'PasswordAuthentication no' ikke "
"have nogen effekt, medmindre du også redigerer din PAM-opsætning i /etc/pam."
"d/ssh."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:4001
msgid "Vulnerable host keys will be regenerated"
msgstr "Sårbare værtsnøgler vil blive oprettet"

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:4001
msgid ""
"Some of the OpenSSH server host keys on this system were generated with a "
"version of OpenSSL that had a broken random number generator. As a result, "
"these host keys are from a well-known set, are subject to brute-force "
"attacks, and must be regenerated."
msgstr ""
"Nogle af OpenSSh-serverens værtsnøgler på dette system blev oprettet med "
"en version af OpenSSL, som havde en ødelagt tilfældighedstalgenerator. Derfor "
"er disse værtsnøgler fra et velkendt sæt, der er sårbare over for brutale "
"(brute-force) angreb og skal derfor genskabes."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:4001
msgid ""
"Users of this system should be informed of this change, as they will be "
"prompted about the host key change the next time they log in. Use 'ssh-"
"keygen -l -f HOST_KEY_FILE' after the upgrade to print the fingerprints of "
"the new host keys."
msgstr ""
"Brugere af dette system bør informeres om denne ændring, da de vil blive "
"spurgt om værtsnøgleændringen den næste gang de logger ind. Brug 'ssh-"
"keygen -l -f HOST_KEY_FILE' efter opgraderingen for at udskrive "
"fingeraftryk på de nye værtsnøgler."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:4001
msgid "The affected host keys are:"
msgstr "De påvirkede værtsnøgler er:"

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:4001
msgid ""
"User keys may also be affected by this problem. The 'ssh-vulnkey' command "
"may be used as a partial test for this. See /usr/share/doc/openssh-server/"
"README.compromised-keys.gz for more details."
msgstr ""
"Brugernøgler kan måske også være påvirket af dette problem. Kommandoen "
"'ssh-vulnkey' kan bruges som en delvis test vedrørende dette. Se "
"/usr/share/doc/openssh-server/README.compromised-keys.gz for yderligere detaljer."


Reply to: