[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates dokuwikiPackage: dokuwiki
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translation

joe@joe-desktop:~/over/debian/dokuwiki$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
54 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation dokuwiki.
# Copyright (c) 2010 dokuwiki & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the dokuwiki package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dokuwiki\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dokuwiki@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-04-25 21:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-14 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "apache2"
msgstr "apache2"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "lighttpd"
msgstr "lighttpd"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1002
msgid "Web server(s) to configure automatically:"
msgstr "Internetservere der skal konfigureres automatisk:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1002
msgid ""
"DokuWiki runs on any web server supporting PHP, but only listed web servers "
"can be configured automatically."
msgstr ""
"DokuWiki kører på enhver internetserver, der understøtter PHP, men kun de "
"viste internetservere kan konfigureres automatisk."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1002
msgid ""
"Please select the web server(s) that should be configured automatically for "
"DokuWiki."
msgstr ""
"Vælg venligst de internetservere som skal konfigureres automatisk for "
"DokuWiki."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Should the web server(s) be restarted now?"
msgstr "Skal internetserverne genstartes nu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"In order to activate the new configuration, the reconfigured web server(s) "
"have to be restarted."
msgstr ""
"For at aktivere den nye konfiguration, skal de rekonfigurerede internetservere "
"genstartes."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Wiki location:"
msgstr "Wikiplacering:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Specify the directory below the server's document root from which DokuWiki "
"should be accessible."
msgstr ""
"Angiv mappen under serverens dokumentrod hvorfra DokuWiki skal kunne tilgås."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Authorized network:"
msgstr "Autoriseret netværk:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Wikis normally provide open access to their content, allowing anyone to "
"modify it. Alternatively, access can be restricted by IP address."
msgstr ""
"Wikier tilbyder normalt åben adgang til deres indhold. En tilladelse der "
"giver alle mulighed for at rette i den. Alternativt kan adgang begrænses "
"via IP-adresser."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"If you select \"localhost only\", only people on the local host (the machine "
"the wiki is running on) will be able to connect. \"local network\" will "
"allow people on machines in a local network (which you will need to specify) "
"to talk to the wiki. \"global\" will allow anyone, anywhere, to connect to "
"the wiki."
msgstr ""
"Hvis du vælger »kun lokalvært«, kan kun folk på den lokale vært (maskinen "
"som wikien kører på) forbinde til wikien. »lokalt netværk« vil tillade "
"folk på maskiner i det lokale netværk (som du skal angive) at snakke med "
"wikien. »Alle« vil tillade enhver, overalt, at forbinde til wikien."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"The default is for site security, but more permissive settings should be "
"safe unless you have a particular need for privacy."
msgstr ""
"Standarden er for sidesikkerhed, men mere løse indstillinger bør være "
"sikre, med mindre du har et specielt behov for privatliv."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4002
msgid "localhost only"
msgstr "kun lokalvært"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4002
msgid "local network"
msgstr "lokalt netværk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4002
msgid "global"
msgstr "alle"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Local network:"
msgstr "Lokalt netværk:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"The specification of your local network should either be an IP network in "
"CIDR format (x.x.x.x/y) or a domain specification (like .example.com)."
msgstr ""
"Specifikationerne på dit lokale netværk skal enten være et IP-netværk i "
"CIDR-format (x.x.x.x/y) eller en domænespecifikation (såsom .example.com)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Anyone who matches this specification will be given full and complete access "
"to DokuWiki's content."
msgstr ""
"Enhver som svarer til denne specifikation vil få fuld adgang til indholdet i "
"DokuWiki."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Purge pages on package removal?"
msgstr "Fjern sider ved pakkefjernelse?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"By default, DokuWiki stores all its pages in a file database in /var/lib/"
"dokuwiki."
msgstr ""
"Som standard gemmer DokuWiki alle sine sider i en fildatabase i /var/lib/"
"dokuwiki."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Accepting this option will leave you with a tidier system when the DokuWiki "
"package is removed, but may cause information loss if you have an "
"operational wiki that gets removed."
msgstr ""
"Accept af denne indstilling vil efterlade et mere opryddet system, når "
"DokuWiki-pakken fjernes, men kan medføre at du mister information, hvis "
"du har en igangværende wiki som fjernes."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Make the configuration web-writeable?"
msgstr "Gør konfigurationen skrivbar på internettet?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"DokuWiki includes a web-based configuration interface. To be usable, it "
"requires the web server to have write permission to the configuration "
"directory."
msgstr ""
"DokuWiki inkluderer en internetbaseret konfigurationsgrænseflade. For at "
"være brugbar, kræver den, at internetserveren har skriverettighed til "
"konfigurationsmappen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Accepting this option will give the web server write permissions on the "
"configuration directory and files."
msgstr ""
"Accept af denne indstilling vil give internetserveren skriverettigheder "
"på konfigurationsmappen og -filerne."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"The configuration files will still be readable and editable by hand "
"regardless of whether or not you accept this option."
msgstr ""
"Konfigurationsfilerne vil være læsbare og kan redigeres manuelt, uanset "
"om du accepterer denne indstilling eller ej."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Make the plugins directory web-writeable?"
msgstr "Gør udvidelsesmodulets mappe internetskrivbart?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"DokuWiki includes a web-based plugin installation interface. To be usable, "
"it requires the web server to have write permission to the plugins directory."
msgstr ""
"DokuWiki inkluderer en grænseflade til en internetbaseret "
"udvidelsesmodulinstallation. For at være brugbar, kræver det at internetserveren "
"har skriverettigheder til udvidelsesmodulmappen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"Accepting this option will give the web server write permissions to the "
"plugins directory."
msgstr ""
"Accept af denne indstilling vil give internetserveren skriverettigheder til "
"udvidelsesmodulmappen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"Plugins can still be installed by hand regardless of whether or not you "
"accept this option."
msgstr ""
"Udvidelsesmoduler kan stadig blive installeret manuelt, uanset om "
"du accepterer denne indstilling eller ej."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Wiki title:"
msgstr "Wikititel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"The wiki title will be displayed in the upper right corner of the default "
"template and on the browser window title."
msgstr ""
"Wikititlen vil blive vist i det øvre højre hjørne af standardskabelonen "
"og i browservinduetitlen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Enable ACL?"
msgstr "Aktiver ACL?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Enable this to use an Access Control List for restricting what the users of "
"your wiki may do."
msgstr ""
"Aktiver denne for at bruge en Access Control List (adgangskontrolliste) til "
"at begrænse hvad brugerne af din wiki må udføre."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"This is a recommended setting because without ACL support you will not have "
"access to the administration features of DokuWiki."
msgstr ""
"Dette er en anbefalet indstilling, da du uden ACL-understøttelse ikke vil have "
"adgang til de administrative funktioner i DokuWiki."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Administrator username:"
msgstr "Administartorbrugernavn:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"Please enter a name for the administrator account, which will be able to "
"manage DokuWiki's configuration and create new wiki users. The username "
"should be composed of lowercase ASCII letters only."
msgstr ""
"Indtast venligst et navn for administratorkontoen, som vil være i stand "
"til at håndtere DokuWikis konfiguration og oprette nye wikibrugere. Brugernavnet "
"må kun bestå af små ASCII-bostaver."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"If this field is left blank, no administrator account will be created now."
msgstr ""
"Hvis dette felt ikke er udfyldt, vil ingen administratorkonto blive oprettet nu."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Administrator real name:"
msgstr "Rigtigt navn for administrator:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"Please enter the full name associated with the wiki administrator account. "
"This name will be stored in the wiki password file as an informative field, "
"and will be displayed with the wiki page changes made by the administrator "
"account."
msgstr ""
"Indtast venligst det fulde navn associeret med wikiadministratorkontoen. "
"Dette navn vil blive gemt i wikiadgangskodefilen som et informationsfelt, "
"og vil blive vist på wikisiden for sideændringer foretaget med "
"administratorkontoen."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Administrator email address:"
msgstr "E-post-adresse for administrator:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:13001
msgid ""
"Please enter the email address associated with the wiki administrator "
"account. This address will be stored in the wiki password file, and may be "
"used to get a new administrator password if you lose the original."
msgstr ""
"Indtast venligst e-post-adressen associeret med kontoen for wikiadministratoren. "
"Denne adresse vil blive gemt i wikiadgangskodefilen, og kan bruges til at "
"indhente en ny administratoradgangskode såfremt du mister den oprindelige."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:14001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Administratoradgangskode:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:14001
msgid "Please choose a password for the wiki administrator."
msgstr "Vælg venligst en adgangskode for wikiadministratoren."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "Re-enter password to verify:"
msgstr "Genindtast adgangskode for at verificere:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"Please enter the same \"admin\" password again to verify you have typed it "
"correctly."
msgstr ""
"Indtast venligst den samme »adminadgangskode« igen for at verificere din "
"indtastning."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:16001
msgid "Password input error"
msgstr "Inddatafejl for adgangskode"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:16001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "De to adgangskode, du indtastede, var ikke ens. Forsøg venligst igen."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:17001
msgid "Initial ACL policy:"
msgstr "Oprindelig ACL-politik:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:17001
msgid ""
"Please select what initial ACL configuration should be set up to match the "
"intended usage of this wiki:\n"
" \"open\":   both readable and writeable for anonymous users;\n"
" \"public\": readable for anonymous users, writeable for registered users;\n"
" \"closed\": readable and writeable for registered users only."
msgstr ""
"Vælg venligst hvilken oprindelig ACL-konfiguration som skal sættes op så den "
"svarer til den forventede brug af denne wiki:\n"
" »åben«:     både skrivebeskyttet og ikkeskrivebeskyttet for anonyme brugere;\n"
" »offentlig: skrivebeskyttet for anonyme brugere, ikkeskrivebeskyttet for registrerede brugere;\n"
" »lukket«:   skrivebeskyttet og ikkeskrivebeskyttet kun for registrerede brugere."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:17001
msgid ""
"This is only an initial setup; you will be able to adjust the ACL rules "
"later."
msgstr ""
"Dette er kun en oprindelig opsætning; du vil kunne justere ACL-reglerne "
"senere."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:17002
msgid "open"
msgstr "Ã¥ben"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:17002
msgid "public"
msgstr "offentlig"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:17002
msgid "closed"
msgstr "lukket"


Reply to: