[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

grub2 2.02~beta2-18: Please update debconf PO translation for the package grub2Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
grub2. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against grub2.

The deadline for receiving the updated translation is
Sun, 21 Dec 2014 19:58:50 +0000.

Thanks in advance,
Ian.

# Czech translation of grub2 debconf messages.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the grub2 package.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2008 -- 2011
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: grub2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: grub2@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-12-07 16:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-02 19:54+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "Chainload from menu.lst?"
msgstr "Zavést přes menu.lst?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "GRUB upgrade scripts have detected a GRUB Legacy setup in /boot/grub."
msgstr ""
"Aktualizační skripty GRUBu rozpoznaly v /boot/grub nastavení pro předchozí "
"verzi GRUBu (tzv. GRUB Legacy)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"In order to replace the Legacy version of GRUB in your system, it is "
"recommended that /boot/grub/menu.lst is adjusted to load a GRUB 2 boot image "
"from your existing GRUB Legacy setup. This step can be automatically "
"performed now."
msgstr ""
"Abyste na svém systému nahradili zastaralou verzi GRUBu, je doporučeno "
"upravit /boot/grub/menu.lst tak, aby zavedl obraz GRUBu 2 pomocí stávajícího "
"GRUB Legacy. Tento krok je nyní možné provést automaticky."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"It's recommended that you accept chainloading GRUB 2 from menu.lst, and "
"verify that the new GRUB 2 setup works before it is written to the MBR "
"(Master Boot Record)."
msgstr ""
"Před instalací GRUBu 2 přímo do MBR (Master Boot Record) se doporučuje "
"nejprve vyzkoušet zavedení GRUBu 2 skrze menu.lst a teprve po ověření, že "
"vše funguje očekávaným způsobem, zkusit instalaci do MBR."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"Whatever your decision, you can replace the old MBR image with GRUB 2 later "
"by issuing the following command as root:"
msgstr ""
"Ať se rozhodnete jakkoliv, obraz v MBR můžete kdykoliv později nahradit "
"GRUBem 2. Stačí jako root spustit následující příkaz:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
msgid "GRUB install devices:"
msgstr "Zařízení pro instalaci GRUBu:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
msgid ""
"The grub-pc package is being upgraded. This menu allows you to select which "
"devices you'd like grub-install to be automatically run for, if any."
msgstr ""
"Balík grub-pc se právě aktualizuje. Tato nabídka vám umožňuje zvolit "
"zařízení, na kterých se má automaticky spouštět grub-install."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
msgid ""
"Running grub-install automatically is recommended in most situations, to "
"prevent the installed GRUB core image from getting out of sync with GRUB "
"modules or grub.cfg."
msgstr ""
"Automatické spouštění grub-install je ve většině případů doporučeno, protože "
"tak předcházíte tomu, aby se obraz jádra GRUBu rozcházel s GRUB moduly nebo "
"souborem grub.cfg."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
msgid ""
"If you're unsure which drive is designated as boot drive by your BIOS, it is "
"often a good idea to install GRUB to all of them."
msgstr ""
"Pokud si nejste jisti, který disk je v BIOSu označen jako zaváděcí, bývá "
"často dobrým nápadem nainstalovat GRUB na všechny disky."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
msgid ""
"Note: it is possible to install GRUB to partition boot records as well, and "
"some appropriate partitions are offered here. However, this forces GRUB to "
"use the blocklist mechanism, which makes it less reliable, and therefore is "
"not recommended."
msgstr ""
"Poznámka: GRUB je možné instalovat také do zaváděcích záznamů jednotlivých "
"oblastí, jejichž seznam zde vidíte. Tímto však donutíte GRUB, aby používal "
"mechanismus zvaný blocklist, který je méně spolehlivý tudíž se nedoporučuje."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:4001
msgid ""
"The GRUB boot loader was previously installed to a disk that is no longer "
"present, or whose unique identifier has changed for some reason. It is "
"important to make sure that the installed GRUB core image stays in sync with "
"GRUB modules and grub.cfg. Please check again to make sure that GRUB is "
"written to the appropriate boot devices."
msgstr ""
"Zavaděč GRUB byl dříve nainstalován na disk, který již není dostupný, nebo "
"jehož unikátní identifikátor se z nějakého důvodu změnil. Je důležité, aby "
"nainstalovaný obraz jádra GRUBu odpovídal GRUB modulům a souboru grub.cfg. "
"Ještě jednou se prosím ujistěte, že je GRUB zapsán na příslušných zaváděcích "
"zařízeních."

#. Type: text
#. Description
#. Disk sizes are in decimal megabytes, to match how disk manufacturers
#. usually describe them.
#: ../grub-pc.templates.in:5001
msgid "${DEVICE} (${SIZE} MB; ${MODEL})"
msgstr "${DEVICE} (${SIZE} MB; ${MODEL})"

#. Type: text
#. Description
#. The "-" is used to indicate indentation. Leading spaces may not work.
#: ../grub-pc.templates.in:6001
msgid "- ${DEVICE} (${SIZE} MB; ${PATH})"
msgstr "- ${DEVICE} (${SIZE} MB; ${PATH})"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001
msgid "Writing GRUB to boot device failed - continue?"
msgstr "Zápis GRUBu na zaváděcí zařízení selhal - pokračovat?"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001 ../grub-pc.templates.in:8001
msgid "GRUB failed to install to the following devices:"
msgstr "GRUB se nepodařilo nainstalovat na následující zařízení:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001
msgid ""
"Do you want to continue anyway? If you do, your computer may not start up "
"properly."
msgstr ""
"Chcete přesto pokračovat? Pokud ano, je možné, že počítač nemusí korektně "
"nastartovat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:8001
msgid "Writing GRUB to boot device failed - try again?"
msgstr "Zápis GRUBu na zaváděcí zařízení selhal - zkusit znovu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:8001
msgid ""
"You may be able to install GRUB to some other device, although you should "
"check that your system will boot from that device. Otherwise, the upgrade "
"from GRUB Legacy will be canceled."
msgstr ""
"Je možné, že se povede instalace GRUBu na nějaké jiné zařízení, ovšem měli "
"byste se ujistit, že váš systém umí z daného zařízení zavádět. V opačném "
"případě bude aktualizace z GRUB Legacy zrušena."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid "Continue without installing GRUB?"
msgstr "Pokračovat bez instalace GRUBu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid ""
"You chose not to install GRUB to any devices. If you continue, the boot "
"loader may not be properly configured, and when this computer next starts up "
"it will use whatever was previously in the boot sector. If there is an "
"earlier version of GRUB 2 in the boot sector, it may be unable to load "
"modules or handle the current configuration file."
msgstr ""
"Rozhodli jste se neinstalovat GRUB na žádné zařízení. Budete-li pokračovat, "
"zavaděč nemusí být nastaven správně a při příštím spuštění počítače se "
"použije cokoliv, co bylo dříve v zaváděcím sektoru. Pokud tam je dřívější "
"verze GRUBu 2, nemusí se jí podařit načíst moduly, nebo zpracovat současný "
"konfigurační soubor."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid ""
"If you are already using a different boot loader and want to carry on doing "
"so, or if this is a special environment where you do not need a boot loader, "
"then you should continue anyway. Otherwise, you should install GRUB "
"somewhere."
msgstr ""
"Pokud používáte jiný zavaděč a chcete ho používat i nadále, nebo pokud je "
"toto speciální prostředí, ve kterém zavaděč nepotřebujete, můžete "
"pokračovat. V opačném případě byste někam měli GRUB nainstalovat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid "Remove GRUB 2 from /boot/grub?"
msgstr "Odstranit GRUB 2 z /boot/grub?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid "Do you want to have all GRUB 2 files removed from /boot/grub?"
msgstr "Chcete z /boot/grub odstranit všechny soubory GRUBu 2?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid ""
"This will make the system unbootable unless another boot loader is installed."
msgstr ""
"Tímto se stane systém nezaveditelným do doby, než nainstalujete jiný zavaděč."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid "Finish conversion to GRUB 2 now?"
msgstr "Dokončit nyní přechod na GRUB 2?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"This system still has files from the GRUB Legacy boot loader installed, but "
"it now also has GRUB 2 boot records installed on these disks:"
msgstr ""
"Tento systém stále obsahuje soubory starého zavaděče GRUB Legacy, ale na "
"následujících discích již má zaváděcí záznamy GRUBu 2:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"It seems likely that GRUB Legacy is no longer in use, and that you should "
"instead upgrade the GRUB 2 images on these disks and finish the conversion "
"to GRUB 2 by removing old GRUB Legacy files. If you do not upgrade these "
"GRUB 2 images, then they may be incompatible with the new packages and cause "
"your system to stop booting properly."
msgstr ""
"Je dosti pravděpodobné, že se GRUB Legacy již nepoužívá a tudíž byste na "
"těchto discích měli aktualizovat obrazy GRUBu 2 a dokončit konverzi na GRUB "
"2 odstraněním starých souborů z GRUB Legacy. Neaktualizujete-li tyto obrazy "
"GRUBu 2, nemusí být kompatibilní s novými balíky a mohou způsobit, že se váš "
"systém přestane zavádět správně."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"You should generally finish the conversion to GRUB 2 unless these boot "
"records were created by a GRUB 2 installation on some other operating system."
msgstr ""
"Obvykle byste měli konverzi na GRUB 2 dokončit, s výjimkou situace, kdy tyto "
"zaváděcí záznamy vytvořila instalace nějakého jiného operačního systému."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid "Linux command line:"
msgstr "Parametry pro Linux:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid ""
"The following Linux command line was extracted from /etc/default/grub or the "
"`kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is "
"correct, and modify it if necessary. The command line is allowed to be empty."
msgstr ""
"Následující řádka s parametry pro Linux byla získána ze starého souboru menu."
"lst z parametru „kopt“ nebo ze souboru /etc/default/grub. Zkontrolujte "
"prosím, zda jsou parametry v pořádku a případně je upravte do požadované "
"podoby. Řádka s parametry může být i prázdná."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid "Linux default command line:"
msgstr "Výchozí parametry pro Linux:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid ""
"The following string will be used as Linux parameters for the default menu "
"entry but not for the recovery mode."
msgstr ""
"Následující parametry pro Linux se použijí pro výchozí položku menu, ale ne "
"pro záchranný režim."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid "Force extra installation to the EFI removable path?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid ""
"Some EFI-based systems are buggy and do not handle new bootloaders "
"correctly. If you force extra installation of GRUB to the EFI removable "
"path, it should make sure that this system will boot Debian correctly "
"despite such a problem. However, this may remove the ability to boot any "
"other operating systems that also depend on this path. If so, you will need "
"to ensure that GRUB is configured successfully to be able boot any other OS "
"installations correctly."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid "kFreeBSD command line:"
msgstr "Parametry pro kFreeBSD:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid ""
"The following kFreeBSD command line was extracted from /etc/default/grub or "
"the `kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is "
"correct, and modify it if necessary. The command line is allowed to be empty."
msgstr ""
"Následující řádka s parametry pro kFreeBSD byla získána ze starého souboru "
"menu.lst z parametru „kopt“ nebo ze souboru /etc/default/grub. Zkontrolujte "
"prosím, zda jsou parametry v pořádku a případně je upravte do požadované "
"podoby. Řádka s parametry může být i prázdná."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid "kFreeBSD default command line:"
msgstr "Výchozí parametry pro kFreeBSD:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid ""
"The following string will be used as kFreeBSD parameters for the default "
"menu entry but not for the recovery mode."
msgstr ""
"Následující parametry pro kFreeBSD se použijí pro výchozí položku menu, ale "
"ne pro záchranný režim."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid "/boot/grub/device.map has been regenerated"
msgstr "/boot/grub/device.map byl aktualizován"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid ""
"The file /boot/grub/device.map has been rewritten to use stable device "
"names. In most cases, this should significantly reduce the need to change it "
"in future, and boot menu entries generated by GRUB should not be affected."
msgstr ""
"Soubor /boot/grub/device.map byl přepsán tak, aby používal stabilní jména "
"zařízení. Ve většině případů by to mělo výrazně snížit potřebu jejich změny "
"v budoucnosti a položky v zaváděcí nabídce vygenerované GRUBem by neměly být "
"nijak ovlivněny."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid ""
"However, since more than one disk is present in the system, it is possible "
"that the system is depending on the old device map. Please check whether "
"there are any custom boot menu entries that rely on GRUB's (hdN) drive "
"numbering, and update them if necessary."
msgstr ""
"Nicméně je možné (protože je v systému více než jeden disk), že se systém "
"spoléhal na starý soubor device.map. Zkontrolujte prosím, zda používáte "
"vlastní upravené položky zaváděcí nabídky, které spoléhají na GRUBovské "
"číslování disků (hdN) a podle potřeby je aktualizujte."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid ""
"If you do not understand this message, or if there are no custom boot menu "
"entries, you can ignore this message."
msgstr ""
"Nerozumíte-li této zprávě, nebo pokud žádné vlastní upravené položky "
"zaváděcí nabídky nemáte, můžete tuto zprávu ignorovat."

#~ msgid ""
#~ "In either case, whenever you want GRUB 2 to be loaded directly from MBR, "
#~ "you can do so by issuing (as root) the following command:"
#~ msgstr ""
#~ "Až se rozhodnete zavádět GRUB 2 přímo z MBR, stačí jako uživatel root "
#~ "spustit příkaz:"

#~ msgid "GRUB installation failed. Continue?"
#~ msgstr "Instalace GRUBu selhala. Pokračovat?"

Reply to: