[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

preklad intro/free.wml a intro/help.wmlZdravím,

prosím někoho, kdo má možnost zápisu do CVS webových stránek, o přidání
zaslaných překladů.

Překlady do konference posílám poprvé, pokud bych měl něco špatně, budu
rád za nasměrování.

Díky,

-- 
Vratislav Hutský
#use wml::debian::template title="Co to znamená svobodný?" NOHEADER="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.23" maintainer="Vratislav Hutsky"

<H1>Co to znamená svobodný? <tt>neboli</tt> Co je myšleno svobodným softwarem?</H1>

<P><strong>Poznámka:</strong> V únoru 1998 byl uÄ?inÄ?n pokus o nahrazení termínu 
"<a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw";>svobodný software</a>" 
pojmem "<a href="http://opensource.org/docs/definition.html";>otevÅ?ený 
software</a>".
Oba pojmy v zásadÄ? oznaÄ?ují to samé.

<P>Termín svobodný software by pro nÄ?koho mohl být matoucí, obzvláštÄ? pak 
v původním anglickém tvaru "free software", kde "free" lze pÅ?eložit jako "zdarma". 
To je však jen jeden z vícero možných významů tohoto slova, v anglickém výkladovém 
slovníku je u "free" uvedeno pÅ?ibližnÄ? dvacet významů a jen jeden z nich je "zdarma". 
Zbytek se nÄ?jakým způsobem dotýká volnosti a absence omezení. Když se tedy hovoÅ?í 
o <em>svobodném (free) softwaru</em>, je tím myšlena svoboda, ne cena. 

<P>Software, který je volný v tom smyslu, že není tÅ?eba za nÄ?j platit, nemusí být 
nezbytnÄ? nutnÄ? volný i ve smyslu svobody. Může být napÅ?íklad zakázáno tento program dále 
kopírovat a témÄ?Å? urÄ?itÄ? nebudete moci do nÄ?j zasahovat a upravovat ho. Software zdarma 
Ä?asto bývá jen nástrojem nÄ?jaké marketingové kampanÄ?, která má podpoÅ?it spÅ?íznÄ?ný 
produkt, nebo je jeho úÄ?elem pouze snaha vytlaÄ?it slabšího konkurenta z trhu. Nemáte 
žádnou záruku, že takový software zůstane zdarma i v budoucnu. 

<P>Svobodný znamená svobodný za vÅ¡ech okolností. Software, který je uveÅ?ejnÄ?n jako 
volné dílo, může být pohlcen a zahrnut do proprietárního softwaru. SpoleÄ?nost jako celek 
by pak pÅ?iÅ¡la o veÅ¡keré následné zmÄ?ny a vylepÅ¡ení. Aby mohl software zůstat svobodným, 
je nutné, aby byl chránÄ?n autorským právem a licencován.

<P>NezasvÄ?cení nÄ?kdy vnímají pouze dvÄ? roviny, buÄ? pro nÄ? software svobodný je nebo není.
Ve skuteÄ?ném životÄ? vÅ¡ak nastanou situace, kdy tato hranice tak úplnÄ? zÅ?ejmá není. 
Abychom si ujasnili, co je myÅ¡leno pojmem svobodný software, je potÅ?eba si udÄ?lat malou 
odboÄ?ku do svÄ?ta softwarových licencí.

<P>Autorské právo (copyright) pÅ?edstavuje způsob ochrany práv tvůrce urÄ?itého díla. 
Ve vÄ?tÅ¡inÄ? zemí platí, že pokud vytvoÅ?íte nÄ?jaký program, automaticky se stáváte vlastníkem 
autorských práv k tomuto softwaru. Licence je pak způsob, kterým autoÅ?i umožÅ?ují ostatním 
se svým dílem (v tomto pÅ?ípadÄ? se softwarem) dále nakládat, a to za takových podmínek, 
které jsou pro autora díla pÅ?ijatelné. 
Je na autorovi, aby do svého díla zahrnul licenci, jež urÄ?uje, jakým způsobem může být 
se softwarem nakládáno. PodrobnÄ?jší debatu o autorském právu je možné nalézt na stránkách 
<A HREF="http://www.copyright.gov/";>http://www.copyright.gov/</A>.

<P>Je zÅ?ejmé, že různé situace vyžadují různé licence. 
Softwarové spoleÄ?nosti se snaží chránit svá aktiva, proto dávají k dispozici pouze 
zkompilovaný kód (pro Ä?lovÄ?ka neÄ?itelný), jehož užití je navíc vÅ¡emožnÄ? regulováno. 
AutoÅ?i svobodného softwaru se naopak snaží o nÄ?jakou kombinaci následujících cílů: 
<UL>
<LI>Zabránit použití zdrojových kódů v proprietárním software. Jelikož svůj kód dávají 
  k dispozici vÅ¡em, nechtÄ?jí, aby si jej nÄ?kdo pÅ?ivlastnil.
  Využití kódu je v tomto pÅ?ípadÄ? vnímáno jako projev důvÄ?ry: je možné jej používat, 
  pakliže hrajete podle dohodnutých pravidel. 
<LI>Ochránit identitu autora kódu. Lidé jsou na svou práci obvykle velmi hrdí a nechtÄ?jí, 
  aby si nÄ?kdo jiný pÅ?ivlastnil zásluhy a odstranil z kódu jejich jméno, popÅ?ípadÄ? 
  dokonce tvrdil, že tvůrcem programu je on sám.
<LI>Zajistit distribuci softwaru vÄ?etnÄ? zdrojového kódu. Jedním z problémů spojených 
  s vÄ?tÅ¡inou komerÄ?ních produktů je, že nemůžete opravit nalezené chyby nebo si program 
  upravit dle svých potÅ?eb, protože zdrojové kódy nejsou k dispozici. Firma se také 
  napÅ?. může rozhodnout, že již dále nebude podporovat hardware, který používáte. 
  Mnoho svobodných licencí pÅ?ímo ukládá za povinnost, aby byl software dodáván 
  i se zdrojovými kódy. Tím je uživatel chránÄ?n, neboÅ¥ může program 
  pÅ?izpůsobit svým potÅ?ebám. 
<LI>Uložit za povinnost, aby jakákoli další díla, která budou obsahovat Ä?ásti kódu 
  svobodného softwaru (v terminologii autorského práva jde o tzv. <em>odvozená díla</em>), 
  musela použít stejnou licenci jako dílo, ze kterého vycházejí.
</UL>

<P>NÄ?kteÅ?í autoÅ?i se rozhodnou napsat si svou vlastní licenci. Na to je Ä?asto nahlíženo 
s despektem, neboÅ¥ takovéto na míru Å¡ité licence Ä?asto obsahují záludné nuance. Použité 
formulace bývají dvojsmyslné, popÅ?ípadÄ? autor stanoví podmínky, které se 
vzájemnÄ? vyluÄ?ují. Napsat kvalitní licenci, která by následnÄ? obstála tÅ?eba u soudního 
Å?ízení, je jeÅ¡tÄ? tÄ?žší. NaÅ¡tÄ?stí již existuje dostatek licencí, 
které pravdÄ?podobnÄ? pokryjí vÄ?tÅ¡inu situací, jež budete Å?eÅ¡it. 

<P>TÅ?i z tÄ?ch nejvíce používaných jsou:
<UL>
<LI><A HREF="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";>GNU General Public
License (GPL)</A>. Krom licenÄ?ních podmínek samotných na 
<A HREF="http://www.gnu.org/copyleft/copyleft";>stránkách projektu GNU</A> 
naleznete i podstatné informace o pozadí celé problematiky softwarových licencí.
Jde o jednu z nejpoužívanÄ?jších svobodných licencí na svÄ?tÄ? vůbec. 

<LI><A HREF="http://opensource.org/licenses/artistic-license.php";>Artistic licence</A>.

<LI><A HREF="$(HOME)/misc/bsd.license">BSD licence</A>.
</UL>
<!--
Clearly, no single license will fit everyone's needs. To help people select
the license that is most appropriate for them, you might like to look at
our <A HREF="license_disc">comparison of common Free Software licenses</A>.
-->

<P>NÄ?které spoleÄ?né znaky tÄ?chto licencí.
<UL>
<LI>Software je možné nainstalovat na libovolné množství strojů.
<LI>PoÄ?et uživatelů softwaru v danou chvíli není nijak omezen.
<LI>Je dovoleno vytvoÅ?it libovolné množství kopií daného software 
  a pÅ?edat je komukoli dále.
<LI>Další upravování softwaru není nijak omezeno (s výjimkou nutnosti zachovat 
  nÄ?které poznámky Ä?i upozornÄ?ní).
<LI>Neexistují žádná omezení distribuce Ä?i dokonce prodeje softwaru.
</UL>

<P>U posledního výše zmínÄ?ného bodu by se mohlo zdát, že je v rozporu s celkovým 
pojetím svobodného softwaru. Opak je vÅ¡ak pravdou, jde o jednu z jeho pÅ?edností. 
Jelikož licence umožÅ?uje svobodnou distribuci, jakmile nÄ?kdo získá kopii 
softwaru, může jej sám dále rozÅ¡iÅ?ovat, dokonce jej zkusit prodávat. V praxi 
vytvoÅ?ení takové elektronické kopie témÄ?Å? nic nestojí. Nabídka a poptávka 
se pak postarají o to, aby cena zůstala nízká. Pokud je pro zákazníka pohodlnÄ?jší 
získat nÄ?jaký program nebo sadu programů na médiu, napÅ?. na CD, může si prodejce 
naúÄ?tovat cenu dle svého uvážení. Pokud vÅ¡ak nasadí pÅ?íliÅ¡ vysokou marži, 
objeví se na trhu další prodejci a konkurence stlaÄ?í cenu dolů. 
Výsledkem je, že nÄ?kolik instalaÄ?ních CD s Debianem je možné získat Å?ádovÄ? 
za nÄ?kolik desítek korun.

<P>I když svobodný software není úplnÄ? bez omezení (toho lze docílit pouze 
publikací díla jako tzv. volného díla), dává uživatelům možnost si jej 
pÅ?izpůsobit tak, aby plnil jejich specifické potÅ?eby. ZároveÅ? chrání 
práva tvůrců softwaru. Tímto je vystiženo, co bylo myšleno oním slovem "svobodný".

<P>Projekt Debian je velkým zastáncem svobodného softwaru. Jelikož tvůrci softwaru 
používají různé licence, byla vytvoÅ?ena sada smÄ?rnic, tzv. 
<A HREF="../social_contract#guidelines">Zásady svobodného softwaru pro Debian (DFSG)</A>, 
která se snaží stanovit rozumnou definici toho, co je podstatou svobodného softwaru. 
SouÄ?ástí hlavní distribuce Debianu se pak může stát pouze takový software, 
který je s touto sadou zásad v souladu. 
#use wml::debian::template title="Jak je možné Debianu pomoci?"
#use wml::debian::translation-check translation="1.15" maintainer="Vratislav Hutsky"

<p>Pokud zvažujete, že byste nÄ?jak pÅ?ispÄ?li k vývoji Debianu, naleznete spoustu 
oblastí, ve kterých se mohou uplatnit jak zkuÅ¡ení, tak i ti ménÄ? zkuÅ¡ení uživatelé:</p>

# TBD - Describe requirements per task?
# such as: knowledge of english, experience in area X, etc..

<ol>

<li>Můžete tento operaÄ?ní systém a jeho programy prostÄ? jen používat, testovat 
a pÅ?ípadné nalezené chyby oznamovat pomocí 
<a href="http://bugs.debian.org/";>systému sledování chyb</a>. V tom je také možné procházet 
chyby již nahlášené ostatními a doplÅ?ovat k nim další informace, 
napÅ?íklad to, zda se danou chybu podaÅ?ilo reprodukovat i u vás.</li>

# TBD - link to users mailing lists
# Translators, link directly to the translated mailing lists and provide
# a link to the IRC channel in the user's language
<li>Jste-li již zkuÅ¡enÄ?jším uživatelem, můžete pomáhat ostatním 
v <a href="http://lists.debian.org/";>poštovní konferenci</a> nebo 
na IRC kanále <tt>#debian</tt>. Další informace naleznete 
na <a href="$(HOME)/support">stránkách podpory</a>.</li>

# TBD - link to translators mailing lists
# Translators, link directly to your group's pages
<li>Můžete také pomoci s pÅ?ekladem aplikací a dalších informací spojených s Debianem 
(webové stránky, dokumentace). Je možné se zapojit do již existujícího projektu  
(debata k pÅ?ekladům obvykle probíhá na pÅ?ísluÅ¡né 
<a href="http://lists.debian.org/debian-i18n/";>i18n poštovní konferenci</a>), 
ale můžete také založit skupinu úplnÄ? novou, pokud pÅ?eklad pro váš jazyk zatím 
neexistuje. Více informací naleznete na <a
href="$(HOME)/international/">stránkách o Debianu a různých jazycích</a>.</li>

<li>Můžete pomoci udržovat aplikace, které se již v operaÄ?ním systému Debian 
nachází - obzvláštÄ? ty, které využíváte a máte o nich povÄ?domí - tím, že pro nÄ? 
budete buÄ? pÅ?ímo tvoÅ?it opravy (patche) nebo o nich budete doplÅ?ovat informace v <a 
href="http://bugs.debian.org/";>systému sledování chyb</a>. Můžete se také stát 
Ä?lenem skupiny, která spravuje konkrétní balíÄ?ek, pÅ?ípadnÄ? se zapojit do vývoje 
nÄ?kterého projektu na serveru <a href="http://alioth.debian.org/";>Alioth</a>.</li>

<li>Můžete být nápomocni pÅ?i tvorbÄ? dokumentace buÄ? v rámci oficiálního <a 
href="$(HOME)/doc/ddp">Projektu dokumentace Debianu</a>, 
nebo tak, že pÅ?ispÄ?jete do <a href="http://wiki.debian.org/";>Wiki
Debianu</a>.</li> 

<li>Můžete podpoÅ?it <em>veÅ?ejnou</em> podobu Debianu a pÅ?ispívat obsahem 
na <a href="$(HOME)/devel/website/">webové stránky</a> nebo pomáhat s organizací 
<a href="$(HOME)/events/">akcí</a> kdekoli na svÄ?tÄ?. 

<li>Můžete pomoci s portací Debianu na architekturu, se kterou máte zkuÅ¡enosti, buÄ? tím, 
že založíte nový projekt nebo že se budete spolupodílet na nÄ?jakém již existujícím. Více 
informací naleznete na stránce se <a href="$(HOME)/ports/">seznamem dostupných portů</a>.</li>

<li>Můžete balíÄ?kovat aplikace, se kterými máte zkuÅ¡enosti a o nichž se domníváte, že by 
mohly být pro Debian pÅ?ínosné, a tak se stát správcem tÄ?chto balíÄ?ků. Více informací 
naleznete ve <a href="$(HOME)/devel/">vývojáÅ?ském koutku</a>.</li>

<li>Můžete pomoci se <a href="http://security-tracker.debian.org/tracker/data/report";>sledováním</a>,
<a href="$(HOME)/security/audit/">vyhledáváním</a> a 
<a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/pkgs.html#bug-security">opravami</a>
<a href="$(HOME)/security/">bezpeÄ?nostních problémů</a> v balíÄ?cích.
</li>

<li>Můžete projektu Debian <a href="$(HOME)/donations">vÄ?novat zaÅ?ízení nebo pÅ?ispÄ?t službami</a>, 
ze kterých pak mají užitek uživatelé Ä?i vývojáÅ?i. Pro naÅ¡e uživatele také nepÅ?estáváme hledat 
spolehlivá <a href="$(HOME)/mirror/">zrcadla umístÄ?ná různÄ? po svÄ?tÄ?</a> a 
<a href="$(HOME)/devel/buildd/">systémy pro automatické kompilace</a> na různé architektury.</li>

<li>Můžete pomoci s propagací Debianu prostÄ? jen tím, že o nÄ?m budete mluvit nebo systém Debian 
nÄ?komu naživo pÅ?edvedete.</li>

</ol>

<p>Jak vidíte, možností, jak se zapojit, je spousta a jen malá Ä?ást z nich 
vyžaduje, abyste se stali vývojáÅ?em Debianu. Mnoho projektů disponuje mechanismy, 
které umožÅ?ují pÅ?ímý pÅ?ístup ke zdrojovým kódům tÄ?m úÄ?astníkům, kteÅ?í se ukázali 
být důvÄ?ryhodnými a pro projekt pÅ?ínosnými. Lidé, kteÅ?í se chtÄ?jí vÄ?novat Debianu, 
se zpravidla <a href="$(HOME)/devel/join">do projektu zapojí</a>, ale ani to není 
podmínkou.</p>

# <p>Další odkazy:

Reply to: