[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: openafs 1.6.2.1-1: Please update debconf PO translation for the package openafsZdravím,
bugreport poslán.

M.

V Mon, 8 Apr 2013 11:22:59 -0700
Russ Allbery <rra@debian.org> napsáno:

> Hi,
> 
> You are noted as the last translator of the debconf translation for
> openafs. The English template has been changed, and now some messages
> are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
> I would be grateful if you could take the time and update it.
> Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
> against openafs.
> 
> I tentatively plan to upload the new version of the package to Debian
> experimental on 2013-04-18. However, please note that the resulting
> upload will only be to experimental; new versions of the openafs
> package with the changed prompts won't be uploaded to stable until
> after the freeze. Accordingly, please treat this as a lower priority
> than any release-related translation work.
> 
> Thanks in advance!
> 

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openafs 1.4.1-3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openafs@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-04-08 11:17-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2013-04-08 21:08+0200\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../openafs-client.templates:1001
msgid "DB server host names for your home cell:"
msgstr "Jména poÄ?ítaÄ?ů s DB serverem vaší domovské buÅ?ky:"

#. Type: string
#. Description
#: ../openafs-client.templates:1001
msgid ""
"AFS uses the file /etc/openafs/CellServDB to hold the list of servers that "
"should be contacted to find parts of a cell. The cell you claim this "
"workstation belongs to is not in that file. Enter the host names of the "
"database servers separated by spaces. IMPORTANT: If you are creating a new "
"cell and this machine is to be a database server in that cell, only enter "
"this machine's name; add the other servers later after they are functioning. "
"Also, do not enable the AFS client to start at boot on this server until the "
"cell is configured. When you are ready you can edit /etc/openafs/afs.conf."
"client to enable the client."
msgstr ""
"AFS používá k uchovávání seznamu serverů, které mají být kontaktovány pÅ?i "
"hledání Ä?ástí buÅ?ky, soubor /etc/openafs/CellServDB. BuÅ?ka, do které tato "
"stanice patÅ?í, není ve zmínÄ?ném souboru uvedena. Zadejte mezerami oddÄ?lená "
"jména databázových serverů. DÅ®LEŽITÃ?: pokud vytváÅ?íte novou buÅ?ku a tento "
"poÄ?ítaÄ? bude databázovým serverem této buÅ?ky, pak staÄ?í pouze zadat jméno "
"poÄ?ítaÄ?e; ostatní servery pÅ?idejte pozdÄ?ji až po jejich zprovoznÄ?ní. Dokud "
"nebude buÅ?ka nastavena, tak na tomto serveru nepovolujte spuÅ¡tÄ?ní AFS "
"klienta pÅ?i startu serveru. Až budete pÅ?ipraveni, můžete klienta povolit "
"úpravou souboru /etc/openafs/afs.conf.client."

#. Type: string
#. Description
#: ../openafs-client.templates:2001
msgid "AFS cell this workstation belongs to:"
msgstr "BuÅ?ka AFS, ke které náleží tento poÄ?ítaÄ?:"

#. Type: string
#. Description
#: ../openafs-client.templates:2001
msgid ""
"AFS filespace is organized into cells or administrative domains. Each "
"workstation belongs to one cell. Usually the cell is the DNS domain name of "
"the site."
msgstr ""
"Souborový prostor systému AFS je uspoÅ?ádán do bunÄ?k nebo administrativních "
"domén. Každá stanice patÅ?í jedné buÅ?ce. Obvykle je buÅ?kou doménové jméno "
"skupiny."

#. Type: string
#. Description
#: ../openafs-client.templates:3001
msgid "Size of AFS cache in kB:"
msgstr "Velikost cache AFS v kB:"

#. Type: string
#. Description
#: ../openafs-client.templates:3001
msgid ""
"AFS uses an area of the disk to cache remote files for faster access. This "
"cache will be mounted on /var/cache/openafs. It is important that the cache "
"not overfill the partition it is located on. Often, people find it useful "
"to dedicate a partition to their AFS cache."
msgstr ""
"AFS používá urÄ?itý prostor na disku pro cachování vzdálených souborů, aby k "
"nim mÄ?l rychlejší pÅ?ístup. Tato cache bude pÅ?ipojena do /var/cache/openafs. "
"Je důležité, aby cache nepÅ?eplnila oblast na které je umístÄ?na. Ä?asto je "
"užiteÄ?né umístit cache AFS do své vlastní diskové oblasti."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openafs-client.templates:4001
msgid "Run Openafs client now and at boot?"
msgstr "Spustit klienta Openafs nyní a pÅ?i zavádÄ?ní poÄ?ítaÄ?e?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openafs-client.templates:4001
msgid ""
"Normally, most users who install the openafs-client package expect AFS to be "
"mounted automatically at boot. However, if you are planning on setting up a "
"new cell or are on a laptop, you may not want it started at boot time. If "
"you choose not to start AFS at boot, run /etc/init.d/openafs-client force-"
"start to start the client when you wish to run it."
msgstr ""
"BÄ?žnÄ? vÄ?tÅ¡ina uživatelů balíÄ?ku openafs-client oÄ?ekává, že bude AFS "
"pÅ?ipojeno automaticky pÅ?i startu poÄ?ítaÄ?e. SamozÅ?ejmÄ?, pokud plánujete "
"nastavení nové buÅ?ky, nebo používáte laptop, pak byste zÅ?ejmÄ? AFS pÅ?i startu "
"spouÅ¡tÄ?t nechtÄ?li. Zvolíte-li možnost nespouÅ¡tÄ?t AFS pÅ?i startu poÄ?ítaÄ?e, "
"můžete klienta spustit ruÄ?nÄ? pÅ?íkazem /etc/init.d/openafs-client force-start."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openafs-client.templates:5001
msgid "Look up AFS cells in DNS?"
msgstr "Hledat buÅ?ky AFS v DNS?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openafs-client.templates:5001
msgid ""
"In order to contact an AFS cell, you need the IP addresses of the cell's "
"database servers. Normally, this information is read from /etc/openafs/"
"CellServDB. However, if Openafs cannot find a cell in that file, it can use "
"DNS to look for AFSDB records that contain the information."
msgstr ""
"Pro kontaktování buÅ?ky AFS potÅ?ebujete znát IP adresu databázového serveru "
"buÅ?ky. Obvykle lze tuto informaci pÅ?eÄ?íst ze souboru /etc/openafs/"
"CellServDB. NicménÄ? pokud Openafs nemůže najít buÅ?ku v tomto souboru, může "
"použít DNS pro vyhledání AFSDB záznamů, které obsahují požadované informace."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openafs-client.templates:6001
msgid "Encrypt authenticated traffic with AFS fileserver?"
msgstr "Šifrovat autentizovaný provoz se souborovým serverem AFS?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openafs-client.templates:6001
msgid ""
"AFS provides a weak form of encryption that can optionally be used between a "
"client and the fileservers. While this encryption is weaker than DES and "
"thus is not sufficient for highly confidential data, it does provide some "
"confidentiality and is likely to make the job of a casual attacker "
"significantly more difficult."
msgstr ""
"AFS poskytuje slabou formu Å¡ifrování, která může být nepovinnÄ? použita mezi "
"klientem a souborovým serverem. PÅ?estože je toto Å¡ifrování slabší než DES a "
"tedy není dostateÄ?né pro velmi důvÄ?rná data, poskytuje urÄ?itou formu utajení "
"a urÄ?itÄ? tak ztíží práci náhodnému útoÄ?níkovi."

#. Type: select
#. Choices
#: ../openafs-client.templates:7001
msgid "Yes"
msgstr "Ano"

#. Type: select
#. Choices
#: ../openafs-client.templates:7001
msgid "Sparse"
msgstr "ZÅ?ídka"

#. Type: select
#. Choices
#: ../openafs-client.templates:7001
msgid "No"
msgstr "Ne"

#. Type: select
#. Description
#: ../openafs-client.templates:7002
msgid "Dynamically generate the contents of /afs?"
msgstr "Vygenerovat obsah /afs dynamicky?"

#. Type: select
#. Description
#: ../openafs-client.templates:7002
msgid ""
"/afs generally contains an entry for each cell that a client can talk to. "
"Traditionally, these entries were generated by servers in the client's home "
"cell. However, OpenAFS clients can generate the contents of /afs "
"dynamically based on the contents of /etc/openafs/CellServDB and DNS."
msgstr ""
"/afs obvykle obsahuje záznam pro každou buÅ?ku, se kterou může klient "
"hovoÅ?it. TradiÄ?nÄ? jsou tyto záznamy vytváÅ?eny servery v mateÅ?ské buÅ?ce "
"klienta. Klienti OpenAFS vÅ¡ak mohou generovat obsah adresáÅ?e /afs dynamicky "
"na základÄ? souboru /etc/openafs/CellServDB a systému DNS."

#. Type: select
#. Description
#: ../openafs-client.templates:7002
msgid ""
"If you generate /afs dynamically, you may need to create /etc/openafs/"
"CellAlias to include aliases for common cells. (The syntax of this file is "
"one line per alias, with the cell name, a space, and then the alias for that "
"cell.)"
msgstr ""
"Pokud vytváÅ?íte /afs dynamicky, možná budete muset vytvoÅ?it /etc/openafs/"
"CellAlias pro zaÄ?lenÄ?ní aliasů bÄ?žných bunÄ?k. (Syntaxe tohoto souboru je "
"jeden Å?ádek na alias, který se skládá ze jména buÅ?ky, mezery a pak následuje "
"alias pro tuto buÅ?ku.)"

#. Type: select
#. Description
#: ../openafs-client.templates:7002
msgid ""
"The Sparse option is the same as Yes except that, rather than populating /"
"afs from /etc/openafs/CellServDB immediately, cells other than the local "
"cell will not appear until they are accessed. Cell aliases as set in the "
"CellAlias file are shown as normal, although they may appear to be dangling "
"links until traversed."
msgstr ""
"Volba ZÅ?ídka je v podstatÄ? stejná jako Ano s tím rozdílem, že nedojde k "
"okamžitému naplnÄ?ní / afs z /etc/openafs/CellServDB, vzdálené buÅ?ky se "
"pÅ?itom nezobrazí až do okamžiku, kdy k nim bude pÅ?istupováno. Aliasy bunÄ?k, " 
"se zobrazí jak je uvedeno v souboru CellAllias, i když může vypadat, že na "
"svůj pÅ?eklad teprve Ä?ekají."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openafs-client.templates:8001
msgid "Use fakestat to avoid hangs when listing /afs?"
msgstr "Použít fakestat pro obejití zatuhnutí pÅ?i výpisu /afs?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openafs-client.templates:8001
msgid ""
"Because AFS is a global file space, operations on the /afs directory can "
"generate significant network traffic. If some AFS cells are unavailable "
"then looking at /afs using ls or a graphical file browser may hang your "
"machine for minutes. AFS has an option to simulate answers to these "
"operations locally to avoid these hangs. You want this option under most "
"circumstances."
msgstr ""
"Protože je AFS globální souborový prostor, mohou operace na adresáÅ?i /afs "
"výraznÄ? zvýšit provoz na síti. Pokud jsou nÄ?které buÅ?ky AFS nedosažitelné, "
"pak může prohlížení /afs pomocí pÅ?íkazu ls nebo grafického prohlížeÄ?e "
"způsobit zatuhnutí poÄ?ítaÄ?e na dobu nÄ?kolika minut. AFS má volbu, která "
"simuluje odpovÄ?di pro tyto operace a tak se snaží vyhnout popsaným výpadkům. "
"Tuto volbu budete chtít použít ve vÄ?tÅ¡inÄ? pÅ?ípadů."

#. Type: string
#. Description
#: ../openafs-fileserver.templates:1001
msgid "Cell this server serves files for:"
msgstr "BuÅ?ka, které bude tento server poskytovat soubory:"

#. Type: string
#. Description
#: ../openafs-fileserver.templates:1001
msgid ""
"AFS fileservers belong to a cell. They have the key for that cell's "
"Kerberos service and serve volumes into that cell. Normally, this cell is "
"the same cell as the workstation's client belongs to."
msgstr ""
"Souborové servery AFS náleží buÅ?ce. Servery mají klíÄ? ke službÄ? Kerberos "
"dané buÅ?ky a v rámci buÅ?ky nabízejí souborové svazky. Tato buÅ?ka je obvykle "
"shodná s buÅ?kou, ke které patÅ?í klient na pracovní stanici."

#. Type: note
#. Description
#: ../openafs-fileserver.templates:2001
msgid "OpenAFS file server probably does not work!"
msgstr "Souborový server OpenAFS pravdÄ?podobnÄ? nepracuje!"

#. Type: note
#. Description
#: ../openafs-fileserver.templates:2001
msgid ""
"You are running the OpenAFS file server package on an alpha. This probably "
"doesn't work; the DES code is flaky on the alpha, along with the threaded "
"file server. Likely, the fileserver will simply fail to start, but if it "
"does load, data corruption may result. You have been warned."
msgstr ""
"Souborový server OpenAFS bÄ?ží na Aplha systému, což pravdÄ?podobnÄ? nebude "
"fungovat; DES kód se ve spojení s vlákny na souborovém serveru chová "
"podivnÄ?. Souborový server nejpravdÄ?podobnÄ?ji vůbec nespustí nespustí, ale "
"pokud nabÄ?hne, může dojít ke ztrátÄ? dat. Byli jste varováni."

#~ msgid "How large is your AFS cache (kB)?"
#~ msgstr "Jak velká je vaše cache AFS (v kB)?"

Reply to: