[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

openafs 1.6.2.1-1: Please update debconf PO translation for the package openafsHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
openafs. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against openafs.

I tentatively plan to upload the new version of the package to Debian
experimental on 2013-04-18. However, please note that the resulting
upload will only be to experimental; new versions of the openafs package
with the changed prompts won't be uploaded to stable until after the
freeze. Accordingly, please treat this as a lower priority than any
release-related translation work.

Thanks in advance!

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openafs 1.4.1-3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openafs@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-04-08 11:17-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-13 09:23-0800\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@seznam.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../openafs-client.templates:1001
msgid "DB server host names for your home cell:"
msgstr "Jména počítačů s DB serverem vaší domovské buňky:"

#. Type: string
#. Description
#: ../openafs-client.templates:1001
msgid ""
"AFS uses the file /etc/openafs/CellServDB to hold the list of servers that "
"should be contacted to find parts of a cell. The cell you claim this "
"workstation belongs to is not in that file. Enter the host names of the "
"database servers separated by spaces. IMPORTANT: If you are creating a new "
"cell and this machine is to be a database server in that cell, only enter "
"this machine's name; add the other servers later after they are functioning. "
"Also, do not enable the AFS client to start at boot on this server until the "
"cell is configured. When you are ready you can edit /etc/openafs/afs.conf."
"client to enable the client."
msgstr ""
"AFS používá k uchovávání seznamu serverů, které mají být kontaktovány při "
"hledání částí buňky, soubor /etc/openafs/CellServDB. Buňka, do které tato "
"stanice patří, není ve zmíněném souboru uvedena. Zadejte mezerami oddělená "
"jména databázových serverů. DŮLEŽITÉ: pokud vytváříte novou buňku a tento "
"počítač bude databázovým serverem této buňky, pak stačí pouze zadat jméno "
"počítače; ostatní servery přidejte později až po jejich zprovoznění. Dokud "
"nebude buňka nastavena, tak na tomto serveru nepovolujte spuštění AFS "
"klienta při startu serveru. Až budete připraveni, můžete klienta povolit "
"úpravou souboru /etc/openafs/afs.conf.client."

#. Type: string
#. Description
#: ../openafs-client.templates:2001
msgid "AFS cell this workstation belongs to:"
msgstr "Buňka AFS, ke které náleží tento počítač:"

#. Type: string
#. Description
#: ../openafs-client.templates:2001
msgid ""
"AFS filespace is organized into cells or administrative domains. Each "
"workstation belongs to one cell. Usually the cell is the DNS domain name of "
"the site."
msgstr ""
"Souborový prostor systému AFS je uspořádán do buněk nebo administrativních "
"domén. Každá stanice patří jedné buňce. Obvykle je buňkou doménové jméno "
"skupiny."

#. Type: string
#. Description
#: ../openafs-client.templates:3001
msgid "Size of AFS cache in kB:"
msgstr "Velikost cache AFS v kB:"

#. Type: string
#. Description
#: ../openafs-client.templates:3001
msgid ""
"AFS uses an area of the disk to cache remote files for faster access. This "
"cache will be mounted on /var/cache/openafs. It is important that the cache "
"not overfill the partition it is located on. Often, people find it useful "
"to dedicate a partition to their AFS cache."
msgstr ""
"AFS používá určitý prostor na disku pro cachování vzdálených souborů, aby k "
"nim měl rychlejší přístup. Tato cache bude připojena do /var/cache/openafs. "
"Je důležité, aby cache nepřeplnila oblast na které je umístěna. Často je "
"užitečné umístit cache AFS do své vlastní diskové oblasti."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openafs-client.templates:4001
msgid "Run Openafs client now and at boot?"
msgstr "Spustit klienta Openafs nyní a při zavádění počítače?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openafs-client.templates:4001
msgid ""
"Normally, most users who install the openafs-client package expect AFS to be "
"mounted automatically at boot. However, if you are planning on setting up a "
"new cell or are on a laptop, you may not want it started at boot time. If "
"you choose not to start AFS at boot, run /etc/init.d/openafs-client force-"
"start to start the client when you wish to run it."
msgstr ""
"Běžně většina uživatelů balíčku openafs-client očekává, že bude AFS "
"připojeno automaticky při startu počítače. Samozřejmě, pokud plánujete "
"nastavení nové buňky, nebo používáte laptop, pak byste zřejmě AFS při startu "
"spouštět nechtěli. Zvolíte-li možnost nespouštět AFS při startu počítače, "
"můžete klienta spustit ručně příkazem /etc/init.d/openafs-client force-start."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openafs-client.templates:5001
msgid "Look up AFS cells in DNS?"
msgstr "Hledat buňky AFS v DNS?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openafs-client.templates:5001
msgid ""
"In order to contact an AFS cell, you need the IP addresses of the cell's "
"database servers. Normally, this information is read from /etc/openafs/"
"CellServDB. However, if Openafs cannot find a cell in that file, it can use "
"DNS to look for AFSDB records that contain the information."
msgstr ""
"Pro kontaktování buňky AFS potřebujete znát IP adresu databázového serveru "
"buňky. Obvykle lze tuto informaci přečíst ze souboru /etc/openafs/"
"CellServDB. Nicméně pokud Openafs nemůže najít buňku v tomto souboru, může "
"použít DNS pro vyhledání AFSDB záznamů, které obsahují požadované informace."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openafs-client.templates:6001
msgid "Encrypt authenticated traffic with AFS fileserver?"
msgstr "Šifrovat autentikovaný provoz se souborovým serverem AFS?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openafs-client.templates:6001
msgid ""
"AFS provides a weak form of encryption that can optionally be used between a "
"client and the fileservers. While this encryption is weaker than DES and "
"thus is not sufficient for highly confidential data, it does provide some "
"confidentiality and is likely to make the job of a casual attacker "
"significantly more difficult."
msgstr ""
"AFS poskytuje slabou formu šifrování, která může být nepovinně použita mezi "
"klientem a souborovým serverem. Přestože je toto šifrování slabší než DES a "
"tedy není dostatečné pro velmi důvěrná data, poskytuje určitou formu utajení "
"a určitě tak ztíží práci náhodnému útočníkovi."

#. Type: select
#. Choices
#: ../openafs-client.templates:7001
msgid "Yes"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../openafs-client.templates:7001
msgid "Sparse"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../openafs-client.templates:7001
msgid "No"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../openafs-client.templates:7002
msgid "Dynamically generate the contents of /afs?"
msgstr "Vygenerovat obsah /afs dynamicky?"

#. Type: select
#. Description
#: ../openafs-client.templates:7002
msgid ""
"/afs generally contains an entry for each cell that a client can talk to. "
"Traditionally, these entries were generated by servers in the client's home "
"cell. However, OpenAFS clients can generate the contents of /afs "
"dynamically based on the contents of /etc/openafs/CellServDB and DNS."
msgstr ""
"/afs obvykle obsahuje záznam pro každou buňku, se kterou může klient "
"hovořit. Tradičně jsou tyto záznamy vytvářeny servery v mateřské buňce "
"klienta. Klienti OpenAFS však mohou generovat obsah adresáře /afs dynamicky "
"na základě souboru /etc/openafs/CellServDB a systému DNS."

#. Type: select
#. Description
#: ../openafs-client.templates:7002
msgid ""
"If you generate /afs dynamically, you may need to create /etc/openafs/"
"CellAlias to include aliases for common cells. (The syntax of this file is "
"one line per alias, with the cell name, a space, and then the alias for that "
"cell.)"
msgstr ""
"Pokud vytváříte /afs dynamicky, možná budete muset vytvořit /etc/openafs/"
"CellAlias pro začlenění aliasů běžných buněk. (Syntaxe tohoto souboru je "
"jeden řádek na alias, který se skládá ze jména buňky, mezery a pak následuje "
"alias pro tuto buňku.)"

#. Type: select
#. Description
#: ../openafs-client.templates:7002
msgid ""
"The Sparse option is the same as Yes except that, rather than populating /"
"afs from /etc/openafs/CellServDB immediately, cells other than the local "
"cell will not appear until they are accessed. Cell aliases as set in the "
"CellAlias file are shown as normal, although they may appear to be dangling "
"links until traversed."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openafs-client.templates:8001
msgid "Use fakestat to avoid hangs when listing /afs?"
msgstr "Použít fakestat pro obejití zatuhnutí při výpisu /afs?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openafs-client.templates:8001
msgid ""
"Because AFS is a global file space, operations on the /afs directory can "
"generate significant network traffic. If some AFS cells are unavailable "
"then looking at /afs using ls or a graphical file browser may hang your "
"machine for minutes. AFS has an option to simulate answers to these "
"operations locally to avoid these hangs. You want this option under most "
"circumstances."
msgstr ""
"Protože je AFS globální souborový prostor, mohou operace na adresáři /afs "
"výzrazně zvýšit provoz na síti. Pokud jsou některé buňky AFS nedosažitelné, "
"pak může prohlížení /afs pomocí příkazu ls nebo grafického prohlížeče "
"způsobit zatuhnutí počítače na dobu několika minut. AFS má volbu, která "
"simuluje odpovědi pro tyto operace a tak se snaží vyhnout popsaným výpadkům. "
"Tuto volbu budete chtít použít ve většině případů."

#. Type: string
#. Description
#: ../openafs-fileserver.templates:1001
msgid "Cell this server serves files for:"
msgstr "Buňka, které bude tento server poskytovat soubory:"

#. Type: string
#. Description
#: ../openafs-fileserver.templates:1001
msgid ""
"AFS fileservers belong to a cell. They have the key for that cell's "
"Kerberos service and serve volumes into that cell. Normally, this cell is "
"the same cell as the workstation's client belongs to."
msgstr ""
"Souborové servery AFS náleží buňce. Servery mají klíč ke službě Kerberos "
"dané buňky a v rámci buňky nabízejí souborové svazky. Tato buňka je obvykle "
"shodná s buňkou, ke které patří klient na pracovní stanici."

#. Type: note
#. Description
#: ../openafs-fileserver.templates:2001
msgid "OpenAFS file server probably does not work!"
msgstr "Souborový server OpenAFS pravděpodobně nepracuje!"

#. Type: note
#. Description
#: ../openafs-fileserver.templates:2001
msgid ""
"You are running the OpenAFS file server package on an alpha. This probably "
"doesn't work; the DES code is flaky on the alpha, along with the threaded "
"file server. Likely, the fileserver will simply fail to start, but if it "
"does load, data corruption may result. You have been warned."
msgstr ""
"Souborový server OpenAFS běží na Aplha systému, což pravděpodobně nebude "
"fungovat; DES kód se ve spojení s vlákny na souborovém serveru chová "
"podivně. Souborový server nejpravděpodobněji vůbec nespustí nespustí, ale "
"pokud naběhne, může dojít ke ztrátě dat. Byli jste varováni."

#~ msgid "How large is your AFS cache (kB)?"
#~ msgstr "Jak velká je vaše cache AFS (v kB)?"

Reply to: