[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nodm 0.11-1.1: Please update debconf PO translation for the package nodmHotovo, posláno.  M.

Dne Sun, 16 Oct 2011 17:39:51 +0200
Christian Perrier <bubulle@debian.org> napsal(a):

> Hi,
> 
> A non-maintainer upload (NMU) will happen on nodm pretty soon, in
> order to fix some pending bugs related to localization (most often new
> or updated translations).
> 
> A round of translation updates is being launched to give all translators
> a chance to get their translations in for that package.
> 
> Please send the updated file as a wishlist bug against the package.
> 
> 
> The deadline for receiving the updated translation is
> Monday, October 24, 2011.
> 
> Thanks,
> 
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the nodm package.
# Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nodm 0.11-1.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nodm@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-17 13:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-17 09:50+0200\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nodm.templates:2001
msgid "Start nodm on boot?"
msgstr "Spustit nodm pÅ?i startu poÄ?ítaÄ?e?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nodm.templates:2001
msgid ""
"Designed for embedded or kiosk systems, nodm starts an X session for a user "
"without asking for authentication. On regular machines, this has security "
"implications and is therefore disabled by default."
msgstr ""
"nodm může spustit sezení X nÄ?jakého uživatele bez nutnosti zadání "
"pÅ?ihlaÅ¡ovacích údajů, to se může hodit pÅ?edevším na vestavÄ?ných a kiosk "
"poÄ?ítaÄ?ích. Na ostatních zaÅ?ízeních to může být bezpeÄ?nostním rizikem a tak "
"je to ve výchozím nastavení vypnuto."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nodm.templates:2001
msgid "You should enable nodm only if you need autologin on this machine."
msgstr "Chcete-li používat automatické pÅ?ihlášení, zvolte pouze nodm."

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:3001
msgid "User to start a session for:"
msgstr "Uživatel, pod kterým se spustí sezení:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:3001
msgid ""
"Please enter the login name of the user that will automatically be logged "
"into X by nodm."
msgstr ""
"Zadejte prosím pÅ?ihlaÅ¡ovací jméno uživatele, který bude automaticky "
"pÅ?ihlášen do X pomocí nodm."

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:4001
msgid "Lowest numbered vt on which X may start:"
msgstr "Nejnižší Ä?íslo vt, na kterém je možno spustit X:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:4001
msgid ""
"nodm needs to find a free virtual terminal on which to start the X server."
msgstr ""
"nodm potÅ?ebuje najít volný virtuální terminál, na kterém může spustit server "
"X."

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:4001
msgid ""
"Since X and getty get to conflict, this parameter will specify the lowest "
"numbered virtual terminal on which to start the search."
msgstr ""
"Protože si X a getty navzájem odporují, tento parametr urÄ?í nejnižší Ä?íslo "
"virtuálního terminálu, na kterém bude zahájeno hledání."

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:4001
msgid ""
"This value should be set to one higher than the highest numbered virtual "
"terminal on which a getty may start."
msgstr ""
"Tato hodnota by mÄ?la být o jedniÄ?ku vyšší než nejvyšší Ä?íslovaný virtuální "
"terminál, na kterém může být getty spuÅ¡tÄ?n."

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:5001
msgid "Options for the X server:"
msgstr "Volby X serveru:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:5001
msgid "Please enter the options to pass to the X server when starting it."
msgstr "Zadejte prosím volby pÅ?edávané X serveru pÅ?i jeho spuÅ¡tÄ?ní."

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:6001
msgid "Minimum time (in seconds) for a session to be considered OK:"
msgstr "Minimální Ä?as (v sekundách), který bude považován za OK:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:6001
msgid ""
"If an X session will run for less than this time in seconds, nodm will wait "
"an amount of time before restarting the session. The waiting time will grow "
"until a session lasts longer than this amount."
msgstr ""
"Pokud bude sezení X spuÅ¡tÄ?no po dobu menší než je tento Ä?as, nodm "
"automaticky restartuje sezení. To se bude opakovat dokud vÅ¡e nenaskoÄ?í v "
"poÅ?ádku."

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:7001
msgid "X session to use:"
msgstr "Používané sezení X:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:7001
msgid "Please choose the name of the X session script to use with nodm."
msgstr "Zadejte prosím jméno skriptu sezení X používaného spolu s nodm."

#~ msgid ""
#~ "Please enter the options to pass to the X server when starting the "
#~ "session. These options will be used in the NODM_X_OPTIONS variable in the "
#~ "command line used by nodm to start the X session:"
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte prosím volby pÅ?edávané X serveru pÅ?i spuÅ¡tÄ?ní sezení. Tyto volby "
#~ "budou uloženy do promÄ?nné NODM_X_OPTIONS používané nodm pÅ?i spuÅ¡tÄ?ní "
#~ "sezení X:"

#~ msgid "xinit program to use:"
#~ msgstr "Používaný program xinit:"

#~ msgid ""
#~ "Please choose the name of the \"xinit\" program to use with nodm. This "
#~ "name will be stored in the NODM_XINIT variable in the command line used "
#~ "by nodm to start the X session:"
#~ msgstr ""
#~ "Zvolte prosím jméno programu â??xinitâ??, který se bude používat s nodm. Toto "
#~ "jméno bude uloženo v promÄ?nné NODM_XINIT a použito nodm pÅ?i startu sezení "
#~ "X:"

#~ msgid ""
#~ "Please choose the name of the X session script to use with nodm. This "
#~ "name will be stored in the NODM_XSESSION variable in the command line "
#~ "used by nodm to start the X session:"
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte prosím jméno skriptu sezení X, který bude použit spolu s nodm. "
#~ "Toto jméno bude uloženo v promÄ?nné NODM_XSESSION a použito nodm pÅ?i "
#~ "startu sezení X:"

Reply to: