[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

request-tracker3.8 3.8.8-4: Please update debconf PO translation for the package request-tracker3.8Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
request-tracker3.8. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me.

Apologies that I have sent two requests close together - I wasn't 
originally planning to update the templates so much.

The initial deadline for receiving the updated translation is
Fri, 20 Aug 2010 10:51:44 +0100, but since I only plan one more upload
before squeeze is released the real deadline is more based on the
squeeze release schedule.

Thanks in advance,

# Czech translation of request-tracker3.8 debconf messages.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the request-tracker3.8 package.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2008-2010
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: request-tracker3.8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: request-tracker3.8@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-10 10:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-24 21:22+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Name for this Request Tracker (RT) instance:"
msgstr "Jméno této instance Request Trackeru (RT):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Every installation of Request Tracker must have a unique name. The domain "
"name or an abbreviation of the organization name are usually good candidates."
msgstr ""
"Každá instalace Request Trackeru musí mít unikátní jméno. Vhodnými kandidáty "
"bývají doménové jméno nebo zkrácený název organizace."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please note that once you start using a name, you should probably never "
"change it. Otherwise, mail for existing tickets won't get put in the right "
"place."
msgstr ""
"Vemte prosím na vědomí, že když začnete používat nějaké jméno, již byste ho "
"neměli měnit. V opačném případě by se totiž maily ke stávajícím požadavkům "
"nezařadily správně."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "This setting corresponds to the $rtname configuration variable."
msgstr "Toto nastavení odpovídá konfigurační proměnné $rtname."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Identifier for this RT instance:"
msgstr "Identifikátor této instance RT:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"In addition to its name, every installation of Request Tracker must also "
"have a unique identifier. It is used when linking between RT installations."
msgstr ""
"Kromě svého jména musí mít každá instalace Request Trackeru také unikátní "
"identifikátor. Ten se používá při odkazování mezi instalacemi RT."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "It should be a persistent DNS domain relating to your installation, for "
#| "example example.org, or perhaps rt.example.org. It should not be changed "
#| "during the lifetime of the RT database, so it recommended not to use the "
#| "default value of the system hostname, and therefore if you plan to "
#| "restore an existing database to this installation you should use the same "
#| "value as previously."
msgid ""
"It should be a persistent DNS domain relating to your installation, for "
"example example.org, or perhaps rt.example.org. It should not be changed "
"during the lifetime of the RT database, so it recommended not to use the "
"default value of the system hostname. Therefore, if you plan to restore an "
"existing database to this installation, you should use the same value as "
"previously."
msgstr ""
"Mělo by se jednat o perzistentní doménové jméno vaší instalace, například "
"example.org, nebo rt.example.org. Identifikátor by se neměl během životního "
"cyklu RT databáze měnit, tudíž není doporučeno používat jméno počítače. "
"Plánujete-li obnovení dřívější databáze do této instalace, měli byste použít "
"stejný identifikátor jako tenkrát."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "This setting corresponds to the $Organization configuration variable."
msgstr "Toto nastavení odpovídá konfigurační proměnné $Organization."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Default email address for RT correspondence:"
msgstr "Výchozí emailová adresa pro korespondenci s RT:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Please choose the address that will be listed in From: and Reply-To: headers "
"of emails tracked by RT, unless overridden by a queue-specific address."
msgstr ""
"Zadejte adresu, která se bude používat v hlavičkách From: a Reply-To: všech "
"emailů souvisejících s RT (pokud nebude přepsána specifickou adresou)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"This setting corresponds to the $CorrespondAddress configuration variable."
msgstr "Toto nastavení odpovídá konfigurační proměnné $CorrespondAddress."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Default email address for RT comments:"
msgstr "Výchozí emailová adresa pro komentáře RT:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please choose the address that will be listed in From: and Reply-To: headers "
"of comment emails, unless overridden by a queue-specific address. Comments "
"can be used for adding ticket information that is not visible to the client."
msgstr ""
"Zadejte prosím adresu, která se bude používat v hlavičkách From: a Reply-To: "
"emailů s komentáři (pokud nebude přepsána specifickou adresou). Komentáře se "
"používají pro přidávání informací k požadavkům, tyto informace jsou před "
"klientem skryty."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "This setting corresponds to the $CommentAddress configuration variable."
msgstr "Toto nastavení odpovídá konfigurační proměnné $CommentAddress."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Base URL for the RT web interface:"
msgstr "Základní URL k webovému rozhraní RT:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Please specify the scheme, server and (optionally) port for constructing RT "
"web interface URLs."
msgstr ""
"Zadejte prosím schéma, server a (volitelně) port pro vytvoření URL k "
"webovému rozhraní RT."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "The value should not have a trailing slash (/)."
msgstr "Hodnota by neměla obsahovat koncové lomítko (/)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "This setting corresponds to the $WebBaseURL configuration variable."
msgstr "Toto nastavení odpovídá konfigurační proměnné $WebBaseURL."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Path to the RT web interface:"
msgstr "Cesta k webovému rozhraní RT:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"If the RT web interface is going to be installed somewhere other than at the "
"documents root of the web server, you should specify the path to it here."
msgstr ""
"Pokud bude webové rozhraní RT instalováno někde jinde, než v kořenovém "
"adresáři dokumentů webového serveru, měli byste zde k němu zadat cestu."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "The value requires a leading slash (/) but not a trailing one."
msgstr "Hodnota vyžaduje úvodní lomítko (/), avšak ne koncové."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "This setting corresponds to the $WebPath configuration variable."
msgstr "Toto nastavení odpovídá konfigurační proměnné $WebPath."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Handle RT_SiteConfig.pm permissions?"
msgstr "Spravovat oprávnění k RT_SiteConfig.pm?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"The RT web interface needs access to the database password, stored in the "
"main RT configuration file. Because of this, the file is made readable by "
"the www-data group in normal setups. This may have security implications."
msgstr ""
"Webové rozhraní RT vyžaduje přístup k databázi hesel uložené v hlavním "
"konfiguračním souboru RT. Z tohoto důvodu je v běžných situacích soubor "
"čitelný pro skupinu www-data. To však může mít bezpečnostní následky."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"If you reject this option, the file will be readable only by root, and you "
"will have to set up appropriate access controls yourself."
msgstr ""
"Odmítnete-li tuto možnost, bude soubor čitelný pouze pro uživatele root a "
"příslušná přístupová oprávnění budete muset nastavit sami."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"With the SQLite backend, this choice will also affect the permissions of "
"automatically-generated local database files."
msgstr ""
"S backendem SQLite touto odpovědí ovlivníte i práva automaticky generovaných "
"lokálních databázových souborů."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Broken SQLite file"
msgstr "Poškozený soubor SQLite"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"Due to a bug in earlier versions of this package, the RT database has been "
"placed in /var/lib/dbconfig-common/sqlite3/request-tracker3.8/_DBC_DBNAME_ "
"rather than its intended location."
msgstr ""
"Kvůli chybě v předchozích verzích tohoto balíku není vaše RT databáze "
"umístěna na očekávaném místě, ale ve /var/lib/dbconfig-common/sqlite3/"
"request-tracker3.8/_DBC_DBNAME_."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"After this installation completes, you will need to manually move the file "
"to its correct location (see /etc/request-tracker3.8/RT_SiteConfig.d/51-"
"dbconfig-common). RT will not work until this action is taken."
msgstr ""
"Po dokončení instalace budete muset soubor ručně přesunout na správné místo "
"(viz cesta v souboru /etc/request-tracker3.8/RT_SiteConfig.d/51-dbconfig-"
"common). Než tak učiníte, RT nebude fungovat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Install cron jobs?"
msgstr "Instalovat cronové úlohy?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Some features of RT depend on cron jobs, and they can be set up for you by "
"this package. You should normally accept this option unless you are working "
"on a snapshot of data (and would like to avoid events which send out email "
"to users) or this system will be part of a cluster (in which case only one "
"system should have cron jobs enabled)."
msgstr ""
"Některé funkce RT závisí na cronových úlohách a tento balík je může nastavit "
"automaticky. V naprosté většině případů byste měli souhlasit, výjimkou je "
"případ, kdy pracujete na snímku dat (a chcete se vyhnout tomu, aby systém "
"posílal uživatelům maily), nebo pokud bude tento systém součástí klastru "
"(pak by měl mít cronové úlohy nainstalován pouze jediný systém)."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Initial root password for RT system:"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"The RT system will be populated with an initial superuser, named 'root', and "
"the password you provide here will be used as the initial password of this "
"superuser. It should be five characters or more."
msgstr ""

#~ msgid ""
#~ "Using this machine's fully qualified hostname (including the DNS domain "
#~ "name) is recommended."
#~ msgstr ""
#~ "Doporučuje se použít plně kvalifikované doménové jméno tohoto počítače."

Reply to: