[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Aktualizace překladu PO debconf šablony balíčku bugzilla 3.2.4.0-4Bug#544211

-- 
Jan Outrata
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bugzilla\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bugzilla@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-21 12:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-29 18:54+0200\n"
"Last-Translator: Jan Outrata <outrata@upcase.inf.upol.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: password
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:2001
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Potvrzení hesla:"

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:3001
msgid "Email address of Bugzilla administrator:"
msgstr "Emailová adresa správce Bugzilly:"

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:3001
#| msgid ""
#| "Please enter the email address of Bugzilla administrator; all mail for "
#| "the administrator will be sent to this address. This email address is "
#| "also used as the administrator login for Bugzilla."
msgid ""
"Please enter the email address of the Bugzilla administrator; all mail for "
"the administrator will be sent to this address. This email address is also "
"used as the administrator login for Bugzilla."
msgstr ""
"Zadejte emailovou adresu správce Bugzilly; na tuto adresu bude zaslána "
"veškerá pošta pro správce. Tato emailová adresa je zároveň i přihlašovacím "
"jménem správce do Bugzilly."

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:3001
msgid ""
"A valid address must contain exactly one '@', and at least one '.' after "
"the @. You'll be able to change this setting through Bugzilla's web "
"interface."
msgstr ""
"Korektní adresa musí obsahovat přesně jeden znak '@' a alespoň jeden znak "
"'.' za @. Toto nastavení budete moci změnit přes webové rozhraní Bugzilly."

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:4001
msgid "Real name of Bugzilla administrator:"
msgstr "Skutečné jméno správce Bugzilly:"

#. Type: password
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:5001
msgid "Password for the Bugzilla administrator account:"
msgstr "Heslo účtu správce Bugzilly."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:6001
msgid "Have Status or Resolution values been customized?"
msgstr "Byly hodnoty Status nebo Resolution upraveny?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:6001
#| msgid ""
#| "If you customized values in the Status/Resolution field, you must edit /"
#| "usr/share/bugzilla3/lib/checksetup_nondebian.pl before running it."
msgid ""
"If values in the Status or Resolution fields have been customized, the "
"checksetup procedure must be modified appropriately before installation can "
"continue."
msgstr ""
"Jestliže byly hodnoty polí Status nebo Resolution upraveny, musí být "
"procedura checksetup před pokračováním instalace patřičně modifikována."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:6001
msgid ""
"For each update of this package, a new version of the checksetup_nondebian."
"pl script is installed; the /usr/share/bugzilla3/debian/pre-checksetup.d "
"directory can be used to automatically apply your modifications before "
"execution."
msgstr ""
"Během každé aktualizace tohoto balíčku je nainstalována nová verze skriptu "
"checksetup_nondebian.pl; můžete použít adresář /usr/share/bugzilla3/debian/"
"pre-checksetup.d pro automatickou aplikaci vašich úprav před spuštěním "
"skriptu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:7001
#| msgid "Did you customize the Status/Resolutions values?"
msgid "Prompt about customized Status/Resolution at each update?"
msgstr "Zeptat se na upravené Status/Resolution při každé aktualizaci?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:7001
msgid ""
"If you modified Status/Resolution fields and created a script within /usr/"
"share/bugzilla3/debian/pre-checksetup.d to apply changes to /usr/share/"
"bugzilla3/lib/checksetup-nondebian.pl, you may want to avoid being prompted "
"at each package upgrade."
msgstr ""
"Jestliže jste modifikovali pole Status/Resolution a vytvořili skript v /usr/"
"share/bugzilla3/debian/pre-checksetup.d pro aplikaci změn ve skriptu /usr/"
"share/bugzilla3/lib/checksetup-nondebian.pl, můžete chtít nebýt dotazováni "
"při každé aktualizaci balíčku."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:7001
msgid ""
"If you accept being prompted, you will have to call /usr/share/bugzilla3/"
"lib/checksetup.pl yourself, at each package upgrade, before using Bugzilla."
msgstr ""
"Pokud odsouhlasíte dotazování, budete muset před používáním Bugzilly při "
"každé aktualizaci spustit /usr/share/bugzilla3/lib/checksetup.pl sami."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:7001
msgid ""
"If you did not modify Status/Resolution, you should skip prompting as "
"checksetup.pl will be started automatically (together with the {pre,post}-"
"checksetup.d scripts)."
msgstr ""
"Pokud jste neměnili Status/Resolution, měli byste dotazování přeskočit, "
"protože checksetup.pl bude spouštěn automaticky (společně s {pre,post}-"
"checksetup.d skripty)."

#~| msgid "Did you customize the Status/Resolutions values?"
#~ msgid "Do you want to be asked for customized Status/Resolution again?"
#~ msgstr "Upravili jste hodnoty Status/Resolution?"

#~ msgid "New location for Bugzilla CGI scripts"
#~ msgstr "Nové umístění CGI skriptů Bugzilly"

#~ msgid ""
#~ "All CGI scripts have been moved to /usr/lib/cgi-bin/bugzilla and the "
#~ "script \"bgz_query.cgi\" has been renamed as \"query.cgi\"."
#~ msgstr ""
#~ "Všechny CGI skripty byly přesunuty do /usr/lib/cgi-bin/bugzilla a skript "
#~ "\"bgz_query.cgi\" byl přejmenován na \"query.cgi\"."

#~ msgid ""
#~ "If you have made changes to /var/lib/bugzilla/web/index.html, the "
#~ "install process will not overwrite this file. You may thus need to "
#~ "update all links to the CGI scripts."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud jste provedli změny v souboru /var/lib/bugzilla/web/index.html, "
#~ "instalační proces je nepřepíše, takže může být potřeba aktualizovat "
#~ "všechny odkazy na CGI skripty."

#~ msgid "Template now used for the Bugzilla index"
#~ msgstr "Pro index Bugzilly je nyní používána šablona"

#~ msgid ""
#~ "If you have made changes to /var/lib/bugzilla/web/index.html, you should "
#~ "report them in a copy of /usr/share/bugzilla/template/en/default/index."
#~ "html.tmpl and put it in /var/lib/bugzilla/template/en/custom/."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud jste provedli změny v souboru /var/lib/bugzilla/web/index.html, "
#~ "měli byste je zopakovat v kopii souboru /usr/share/bugzilla/template/en/"
#~ "default/index.html.tmpl a uložit ji do /var/lib/bugzilla/template/en/"
#~ "custom/."

#~ msgid ""
#~ "The /var/lib/bugzilla/web/index.html file will be saved as /var/lib/"
#~ "bugzilla/web/index.html.dpkg-bak."
#~ msgstr ""
#~ "Soubor /var/lib/bugzilla/web/index.html bude uložen jako /var/lib/"
#~ "bugzilla/web/index.html.dpkg-bak."

#~ msgid "No MySQL server found. Do you want to continue?"
#~ msgstr "Nebyl nalezen žádný MySQL server. Chcete pokračovat?"

#~ msgid "A local or remote MySQL server is mandatory for using Bugzilla."
#~ msgstr ""
#~ "Pro provozování Bugzilly je nezbytný lokální nebo vzdálený MySQL server."

#~ msgid ""
#~ "The Bugzilla package does not depend on the MySQL server package, since "
#~ "Bugzilla can use a remote MySQL database. To complete Bugzilla "
#~ "configuration, access to a MySQL server is required."
#~ msgstr ""
#~ "Balíček Bugzilla nezávisí na balíčku serveru MySQL, protože Bugzilla umí "
#~ "používat vzdálenou MySQL databázi. Pro dokončení konfigurace Bugzilly je "
#~ "vyžadován přístup k serveru MySQL."

#~ msgid ""
#~ "If you do not continue, the Bugzilla package will not be configured."
#~ msgstr "Pokud nebudete pokračovat, balíček Bugzilly nebude nastaven."

#~ msgid "Do you need to create a new database or a new user?"
#~ msgstr "Potřebujete vytvořit novou databázi nebo nového uživatele?"

#~ msgid ""
#~ "If no MySQL database or no MySQL database user exist, they should be "
#~ "created."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud MySQL databáze nebo uživatel MySQL databáze neexitují, měli by se "
#~ "vytvořit."

#~ msgid "Both may however be created manually later."
#~ msgstr "Obojí ale mohou být vytvořeni ručně později."

#~ msgid "Database server administrator username:"
#~ msgstr "Uživatelské jméno správce databázového serveru:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the username of a database user with database and users "
#~ "creation privileges in the MySQL database server."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte uživatelské jméno databázového uživatele s právy na vytváření "
#~ "databází a uživatelů na databázovém serveru MySQL."

#~ msgid "Database server administrator password:"
#~ msgstr "Heslo správce databázového serveru:"

#~ msgid "Please enter the password of the database server administrator."
#~ msgstr "Zadejte heslo správce databázového serveru."

#~ msgid ""
#~ "This password will be not be stored permanently by debconf; it is "
#~ "forgotten once the database and database user are created."
#~ msgstr ""
#~ "Toto heslo nebude programem debconf uloženo natrvalo; hned po vytvoření "
#~ "databáze a uživatele bude zapomenuto."

#~ msgid "Database server host name:"
#~ msgstr "Jméno počítače s databázovým serverem:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the hostname of the database server which will host the "
#~ "Bugzilla database."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte jméno databázového serveru, na kterém bude databáze Bugzilly."

#~ msgid "Database server listening port:"
#~ msgstr "Port, na kterém databázový server naslouchá:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the port number on which the MySQL database server can be "
#~ "accessed."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte číslo portu, na kterém lze přistupovat k databázovému serveru "
#~ "MySQL."

#~ msgid "Database name:"
#~ msgstr "Jméno databáze:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the name of the MySQL database where Bugzilla data will be "
#~ "stored."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte jméno MySQL databáze, ve které budou uložena data Bugzilly."

#~ msgid ""
#~ "Note that if you want to use a database name with special characters, "
#~ "you need at least a 3.23.6 MySQL server. If you plan to use an older "
#~ "MySQL server, please don't put special characters in the database name. "
#~ "See section 9.2.2 in the MySQL documentation for details about database "
#~ "identifiers."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud chcete použít jméno databáze se speciálními znaky, musíte mít "
#~ "MySQL server verze alespoň 3.23.6. Pokud tedy máte starší MySQL server, "
#~ "nedávejte speciální znaky do jména databáze. Pro detaily o "
#~ "identifikátorech databází viz část 9.2.2 v dokumentaci MySQL."

#~ msgid "Bugzilla database owner name:"
#~ msgstr "Jméno vlastníka databáze Bugzilly:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the database user name which will own the Bugzilla database."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte jméno databázového uživatele, který bude vlastnit databázi "
#~ "Bugzilly."

#~ msgid "Bugzilla database owner password:"
#~ msgstr "Heslo vlastníka databáze Bugzilly:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the password of the user which will own the Bugzilla "
#~ "database."
#~ msgstr "Zadejte heslo uživatele, který bude vlastnit databázi Bugzilly."

#~ msgid ""
#~ "As you don't have a MySQL server installed locally, only a manual "
#~ "installation is possible."
#~ msgstr ""
#~ "Jelikož nemáte server MySQL instalován lokálně, je možná jen ruční "
#~ "instalace."

#~ msgid "Automatic"
#~ msgstr "Automatický"

#~ msgid "Manual"
#~ msgstr "Manuální"

#~ msgid "Later"
#~ msgstr "Později"

#~ msgid "Bugzilla configuration:"
#~ msgstr "Nastavení Bugzilly:"

#~ msgid "Please choose your preferred installation mode."
#~ msgstr "Vyberte si režim instalace."

#~ msgid ""
#~ "Choosing \"Automatic\" needs a locally installed MySQL server. This "
#~ "setup mode will try to use as many default values as possible."
#~ msgstr ""
#~ "Automatická instalace vyžaduje lokálně nainstalovaný server MySQL. Tento "
#~ "režim nastavení se pokusí použít co nejvíc výchozích hodnot."

#~ msgid ""
#~ "Choosing \"Manual\" will let you enter all the preferences for the MySQL "
#~ "server you want to use (either local or remote)."
#~ msgstr ""
#~ "Ruční instalace vás nechá zadat všechny volby pro server MySQL, který "
#~ "chcete použít (ať už lokální nebo na síti)."

#~ msgid ""
#~ "Choosing \"Later\" means that you don't have yet a MySQL server up for "
#~ "Bugzilla. This choice will abort the installation process."
#~ msgstr ""
#~ "Později znamená, že ještě nemáte nastavený server MySQL pro Bugzillu. Ta "
#~ "volba instalační proces zastaví."

#~ msgid "Bugzilla CGI scripts have been moved."
#~ msgstr "CGI skripty Bugzilly byly přesunuty."

#~ msgid "Bugzilla use template for index."
#~ msgstr "Bugzilla používá šablonu pro index."

#~ msgid ""
#~ "You need a mysql server installed on your local machine, or accessable "
#~ "on your network."
#~ msgstr ""
#~ "Potřebujete mít nainstalován mysql server na tomto stroji, nebo "
#~ "přístupný na síti."

#~ msgid "Answering no to this question will stop the Bugzilla configuration."
#~ msgstr "Záporná odpověď na tuto otázku zastaví konfiguraci Bugzilly."

#~ msgid ""
#~ "It is not mandatory to let the configure process create the Bugzilla "
#~ "database and the database user that will be used by Bugzilla to access "
#~ "to this database. If you have no Bugzilla database and no Bugzilla "
#~ "database user, you may create them both by hand."
#~ msgstr ""
#~ "Není povinné nechat konfigurační proces vytvořit databázi Bugzilly a "
#~ "uživatele, pod kterým bude Bugzilla přistupovat k této databázi. Pokud "
#~ "nemáte žádnou databázi Bugzilly ani uživatele, můžete obojí vytvořit "
#~ "ručně."

#~ msgid "root"
#~ msgstr "root"

#~ msgid "localhost"
#~ msgstr "localhost"

#~ msgid "Enter the database hostname."
#~ msgstr "Zadejte jméno počítače s databází."

#~ msgid ""
#~ "Please enter the hostname on which the MySQL database server to be used "
#~ "by Bugzilla runs."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte jméno počítače, na kterém běží databázový server MySQL, který "
#~ "bude Bugzilla používat."

#~ msgid "3306"
#~ msgstr "3306"

#~ msgid "Enter the database port."
#~ msgstr "Zadejte port databáze."

#~ msgid "Enter the name of the database."
#~ msgstr "Zadejte jméno databáze."

#~ msgid "Enter the the database username for the Bugzilla database."
#~ msgstr "Zadejte jméno databázového uživatele pro databázi Bugzilly."

#~ msgid "Enter the password for the Bugzilla database user."
#~ msgstr "Zadejte heslo uživatele databáze Bugzilly."

#~ msgid "Please retype the password to confirm it."
#~ msgstr "Napište heslo znova pro potvrzení."

#~ msgid "Choose the way you want to configure bugzilla:"
#~ msgstr "Vyberte způsob, jakým chcete Bugzillu nastavit:"

#~ msgid "bugs"
#~ msgstr "bugs"

Reply to: