[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Aktualizace překladu balíčku po4a 0.36.5Aktualizace po předchozím překladateli, který neprojevil zájem se nadále
o svůj překlad starat.

Hotovo, bugreport 543513

-- 
Michal Šimůnek
# Czech translation of po4a
# This file is distributed under the same license as the po4a package.
# Vlastimil Skacel, 2005.
#
# Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: po4a 0.36.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: po4a-devel@lists.alioth.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-03 21:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-25 16:02+0100\n"
"Last-Translator: Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Rosetta-Export-Date: 2007-08-12 16:08:46+0000\n"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:27
msgid "Need to provide a module name"
msgstr "Je potřeba zadat jméno modulu"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:48
#, perl-format
msgid "Unknown format type: %s."
msgstr "Neznámý formát: %s."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:50
#, perl-format
msgid "Module loading error: %s"
msgstr "Nezdařilo se načíst modul: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:59
msgid "List of valid formats:"
msgstr "Seznam platných formátů:"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:61
msgid "dia: uncompressed Dia diagrams."
msgstr "dia: nekomprimované diagramy Dia."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:62
msgid "docbook: Docbook XML."
msgstr "docbook: XML docbook."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:63
msgid "guide: Gentoo Linux's xml documentation format."
msgstr "guide: xml dokumentační formát Gentoo Linux."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:65
msgid "ini: .INI format."
msgstr "ini: formát .INI."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:66
msgid "kernelhelp: Help messages of each kernel compilation option."
msgstr "kernelhelp: Nápověda pro každou z voleb při kompilaci kernelu."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:67
msgid "latex: LaTeX format."
msgstr "latex: formát LaTeX."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:68
msgid "man: Good old manual page format."
msgstr "man: starý dobrý formát manuálových stránek."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:69
msgid "pod: Perl Online Documentation format."
msgstr "pod: formát online dokumentace perlu (Perl Online Documentation)."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:70
msgid "sgml: either debiandoc or docbook DTD."
msgstr "sgml: buď debiandoc, nebo docbook DTD."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:71
msgid "texinfo: The info page format."
msgstr "texinfo: formát informační stránky."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:72
msgid "tex: generic TeX documents (see also latex)."
msgstr "tex: obecné dokumenty TeX (také latex)."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:73
msgid "text: simple text document."
msgstr "text: prostý textový dokument."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:74
msgid "wml: WML documents."
msgstr "wml: dokumenty WML."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:75
msgid "xhtml: XHTML documents."
msgstr "xhtml: dokumenty XHTML."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:76
msgid "xml: generic XML documents (see also docbook)."
msgstr "xml: obecné dokumenty XML (také docbook)."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Common.pm:107
#, perl-format
msgid ""
"%s version %s.\n"
"written by Martin Quinson and Denis Barbier.\n"
"\n"
"Copyright (C) 2002, 2003, 2004 Software of Public Interest, Inc.\n"
"This is free software; see source code for copying\n"
"conditions. There is NO warranty; not even for\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE."
msgstr ""
"%s. verze %s.\n"
"vytvořili Martin Quinson a Denis Barbier.\n"
"\n"
"Copyright (c) 2002, 2003, 2004 Software of Public Interest, Inc.\n"
"Toto je svobodný software; informace o vytváření kopií naleznete \n"
"ve zdrojovém kódu. Nejsou poskytovány ŽÁDNÉ záruky, a to ani na\n"
"obchodovatelnost či vhodnost použití ke konkrétnímu účelu."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Debconf.pm:171
#, perl-format
msgid "Translated field in master document: %s"
msgstr "Přeložené pole v hlavním dokumentu: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/KernelHelp.pm:104
msgid "Syntax error"
msgstr "Syntaktická chyba"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:490
#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:159
#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:248
#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1629
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:463
#, perl-format
msgid "Unknown option: %s"
msgstr "Neznámá volba: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:507
msgid "Invalid 'groff_code' value. Must be one of 'fail', 'verbatim', 'translate'."
msgstr "Špatná hodnota 'groff_code'. Parametr může nabývat hodnoty 'fail', 'verbatim' nebo 'translate'."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:554
msgid "The no_wrap parameters must be a set of comma-separated begin:end couples.\n"
msgstr "Parametry no_wrap musí být množina čárkou oddělených párů začátek:konec.\n"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:600
msgid "Invalid 'unknown_macros' value. Must be one of:\n"
msgstr "Neplatná hodnota 'unknown_macros'. Hodnota musí být jedna z:\n"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:654
msgid "This file was generated with Pod::Man. Translate the pod file with the pod module of po4a."
msgstr "Tento soubor byl vytvořen pomocí aplikace Pod::Man. 'Pod' soubor překládejte pomocí modulu 'pod' aplikace po4a."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:657
msgid "This file was generated with help2man. Translate the source file with the regular gettext."
msgstr "Tento soubor byl vytvořen pomocí aplikace help2man. zdrojový soubor překládejte pomocí regulárního gettextu."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:659
msgid "This file was generated with docbook-to-man. Translate the source file with the sgml module of po4a."
msgstr "Tento soubor byl vytvořen pomocí aplikace docbook-to-man. Zdrojový soubor překládejte pomocí modulu sgml aplikace po4a."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:662
msgid "This file was generated with docbook2man. Translate the source file with the sgml module of po4a."
msgstr "Tento soubor byl vytvořen pomocí aplikace docbook2man. Zdrojový soubor překládejte pomocí modulu sgml aplikace po4a."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:666
#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:674
#, perl-format
msgid "This file was generated with %s. You should translate the source file, but continuing anyway."
msgstr "Tento soubor byl vytvořen pomocí aplikace %s. Zdrojový soubor by měl být přeložen, nicméně přesto pokračuji dál."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:670
msgid "This file was generated with db2man.xsl. Translate the source file with the xml module of po4a."
msgstr "Tento soubor byl vytvořen pomocí aplikace db2man.xsl. Zdrojový soubor překládejte pomocí modulu xml aplikace po4a."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:680
#, perl-format
msgid "This file contains the line '%s'. You should translate the source file, but continuing anyway."
msgstr "Tento soubor obsahuje řádek '%s'. Zdrojový soubor by měl být přeložen, nicméně přesto pokračuji dál."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:742
#, perl-format
msgid "Font modifiers followed by a command may disturb po4a. You should either remove the font modifier '%s', or integrate a \\f font modifier in the following command ('%s'), but continuing anyway."
msgstr "po4a nepodporuje modifikátory písma následované příkazem. Měli by jste buď odstranit modifikátor písma '%s', nebo začlenit modifikátor písma \\f do následujícího příkazu ('%s'), nebo pokračovat jinak."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:847
msgid "The unshiftline is not supported for the man module. Please send a bug report with the groff page that generated this error."
msgstr "'Unshiftline' není v modulu man podporováno. Zašlete prosím chybové hlášení s groff stránkou, která vygenerovala tuto chybu."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:890
#, perl-format
msgid "macro %s called without arguments. Even if placing the macro arguments on the next line is authorized by man(7), handling this would make the po4a parser too complicate. Please simply put the macro args on the same line."
msgstr "makro %s bylo spuštěno bez parametrů. Umístění parametrů na na následující řádek je sice dovoleno v man(7), ale zapracování této možnosti by po4a parser příliš zkomplikovalo. Vložte prosím prostě argumenty makra na stejný řádek."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:918
msgid "Escape sequence \\c encountered. This is not completely handled yet."
msgstr "Vyskytla se escape sekvence \\c. Tato možnost ještě není úplně implementována."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:1084
#, perl-format
msgid "Unbalanced '<' and '>' in font modifier. Faulty message: %s"
msgstr "Špatně spárované znaky '<' a '>' v modifikátoru písma. Chybná zpráva: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:1122
#, perl-format
msgid "Unknown '<' or '>' sequence. Faulty message: %s"
msgstr "Špatně spárované znaky '<' a '>'. Chybná zpráva: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:1267
#, perl-format
msgid "Unparsable line: %s"
msgstr "Neanalyzovatelný řádek: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:1340
#, perl-format
msgid "Unknown macro '%s'. Remove it from the document, or refer to the Locale::Po4a::Man manpage to see how po4a can handle new macros."
msgstr "Neznámé makro '%s'. Odstraňte jej z dokumentu, nebo se podívejte na manuálovou stránku Locale::Po4a::Man, kde se dočtete, jak v po4a pracovat s novými makry."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:1535
#, perl-format
#| msgid "Unparsable argument '%s'."
msgid "Cannot parse command arguments: %s"
msgstr "Nelze zpracovat argumenty příkazu: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:1659
#, perl-format
msgid "Unsupported font in: '%s'."
msgstr "Nepodporované písmo v: '%s'."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:2008
msgid "This page defines a new macro with '.de'. Since po4a is not a real groff parser, this is not supported."
msgstr "Tato stránka definuje nové makro pomocí '.de'. Jelikož po4a není skutečný groff parser, toto není podporováno."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:2074
msgid "The .ie macro must be followed by a .el macro."
msgstr "Makro .ie musí být následováno makrem .el."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:2100
#, perl-format
msgid "This page uses conditionals with '%s'. Since po4a is not a real groff parser, this is not supported."
msgstr "Tato stránka používá podmínky s '%s'. Jelikož po4a není skutečný groff parser, toto není podporováno."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:2141
#, perl-format
msgid "This page includes another file with '%s'. Do not forget to translate this file ('%s')."
msgstr "Do této stránky je vložen jiný soubor '%s'. Nezapomeňte přeložit tento soubor ('%s')."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:2257
#, perl-format
msgid "This page uses the '%s' request with the number of lines in argument. This is not supported yet."
msgstr "Tato stránka používá požadavek '%s' s počtem řádků v argumentu. Toto není v současné době podporováno."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:2272
#, perl-format
msgid "This page uses the '%s' request. This request is only supported when no argument is provided."
msgstr "Tato stránka využívá požadavek '%s'. Tento požadavek je podporován pouze pokud není uveden žádný argument."

#: ../../lib/Locale/Po4a/NewsDebian.pm:87
msgid "Begin of a new entry before the end of previous one"
msgstr "Začátek následujícího záznamu před ukončením předcházejícího"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:167
#, perl-format
msgid "Invalid value for option 'porefs' ('%s' is not one of 'full', 'noline' or 'none')"
msgstr "Nesprávná hodnota volby 'porefs' (hodnota '%s' není jednou z 'full', 'noline' nebo 'none')"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:219
msgid "Please provide a non-null filename"
msgstr "Název souboru nemůže být prázdný. Zadejte prosím název souboru"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:227
#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:929
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:396
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:528
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xhtml.pm:136
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:84
#, perl-format
msgid "Can't read from %s: %s"
msgstr "Nelze číst z %s: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:295
msgid "Messages with more than 2 plural forms are not supported."
msgstr "Zprávy s více jak dvěma formami množného čísla nejsou podporovány."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:304
#, perl-format
msgid "Strange line: -->%s<--"
msgstr "Nesrozumitelný řádek: -->%s<--"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:360
#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:518
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:430
msgid "Can't write to a file without filename"
msgstr "Nelze zapisovat do souboru beze jména"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:377
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:445
#, perl-format
msgid "Can't write to %s: %s"
msgstr "Nelze zapisovat do %s: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:447
msgid "Can't write PO files with more than two plural forms."
msgstr "Není možné ukládat soubory PO s více jak dvěma formami množného čísla."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:492
#, perl-format
msgid "Can't unlink %s: %s."
msgstr "Není možné oddělit %s: %s."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:500
#: ../../po4a:1074
#, perl-format
msgid "Can't copy %s to %s: %s."
msgstr "Nelze zkopírovat %s do %s: %s."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:505
#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:510
#: ../../po4a:1081
#, perl-format
msgid "Can't move %s to %s: %s."
msgstr "Nelze přesunout %s do %s: %s."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:550
msgid ""
"\n"
"The gettextization failed (once again). Don't give up, gettextizing is a subtle art, but this is only needed once to convert a project to the gorgeous luxus offered by po4a to translators.\n"
"Please refer to the po4a(7) documentation, the section \"HOWTO convert a pre-existing translation to po4a?\" contains several hints to help you in your task"
msgstr ""
"\n"
"Gettextizace selhala (opakovaně). Nevzdávejte to, gettextizace je spletitá, ale projekt je potřeba zkonvertovat pouze jednou, potom už si budete moci užívat oslnivého luxusu, který překladatelům nabízí po4a.\n"
"Podívejte se prosím do dokumentace po4a(7) na sekci \"HOWTO convert a pre-existing translation to po4a?\", která obsahuje rady, které vám s tím pomohou"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:563
#, perl-format
msgid "Original has more strings than the translation (%d>%d). Please fix it by editing the translated version to add some dummy entry."
msgstr "Originál obsahuje více řetězců než překlad (%d>%d). Opravte to prosím tak, že upravíte přeloženou verzi a vložíte do ní nějaký fiktivní text."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:571
#, perl-format
msgid "Original has less strings than the translation (%d<%d). Please fix it by removing the extra entry from the translated file. You may need an addendum (cf po4a(7)) to reput the chunk in place after gettextization. A possible cause is that a text duplicated in the original is not translated the same way each time. Remove one of the translations, and you're fine."
msgstr "Originál má méně řetězců než překlad (%d<%d). Opravte to prosím odstraněním nadbytečných položek v přeloženém souboru. Možná budete potřebovat dodatek (cf po4a(7)) pro opětovné vložení části textu na místo po gettextizaci. Možná příčina je v tom, že duplikovaný text v originále nebyl pokaždé přeložen stejně. Odstraňte jeden z překladů, a vše by mělo být v pořádku."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:632
#, perl-format
msgid ""
"po4a gettextization: Structure disparity between original and translated files:\n"
"msgid (at %s) is of type '%s' while\n"
"msgstr (at %s) is of type '%s'.\n"
"Original text: %s\n"
"Translated text: %s\n"
"(result so far dumped to gettextization.failed.po)"
msgstr ""
"po4a gettextizace: Neshoda struktury mezi originálem a přeloženým souborem:\n"
"msgid (v %s) je typu '%s' zatímco\n"
"msgstr (v %s) je typu '%s'.\n"
"Původní text: %s\n"
"Přeložený text: %s\n"
"(částečný výsledek byl zapsán do gettextization.failed.po)"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:866
#, perl-format
msgid "Eval failure: %s"
msgstr "Chyba vyhodnocování: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:988
#, perl-format
msgid "'%s' is the singular form of a message, po4a will use the msgstr[0] translation (%s)."
msgstr "'%s' je zpráva v jednotném čísle, po4a použije u překladu (%s) msgstr[0]."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:993
#, perl-format
msgid "'%s' is the plural form of a message, po4a will use the msgstr[1] translation (%s)."
msgstr "'%s' je zpráva v jednotném čísle, po4a použije u překladu (%s) msgstr[1]."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:1206
#, perl-format
msgid "msgid defined twice: %s"
msgstr "msgid definováno dvakrát: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:1238
#, perl-format
msgid ""
"Translations don't match for:\n"
"%s\n"
"-->First translation:\n"
"%s\n"
" Second translation:\n"
"%s\n"
" Old translation discarded."
msgstr ""
"Překlad nesouhlasí pro:\n"
"%s\n"
"--> První překlad:\n"
"%s\n"
" Druhý překlad:\n"
"%s\n"
" Původní překlad zahozen."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:214
msgid "The needed module SGMLS.pm was not found and needs to be installed. It can be found on the CPAN, in package libsgmls-perl on debian, etc."
msgstr "Požadovaný modul SGMLS.pm nebyl nalezen a je potřeba jej nainstalovat. Modul je dostupný na CPAN, v balíku libsgmls-perl v Debianu, atd."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:282
msgid "msgid skipped to help translators (contains only an entity)"
msgstr "msgid přeskočena kvůli pomoci překladatelům (obsahuje pouze entity)"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:289
msgid "msgid skipped to help translators (contains only tags)"
msgstr "msgid přeskočena kvůli pomoci překladatelům (obsahuje pouze značky)"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:297
msgid "msgid skipped to help translators (contains only opening or closing tags of marked sections)"
msgstr "msgid přeskočena kvůli pomoci překladatelům (obsahuje pouze otevírací, nebo zavírací značky označených sekcí)"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:381
#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:804
#, perl-format
msgid "Can't close tempfile: %s"
msgstr "Nelze uzavřít dočasný soubor: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:385
msgid "Error while running nsgmls -p. Please check if nsgmls and the DTD are installed."
msgstr "Při spuštění nsgmls -p nastala chyba. Zkontrolujte prosím, zda jsou nainstalovány nsgmls a DTD."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:394
msgid "Trying to handle a XML document as a SGML one. Feel lucky if it works, help us implementing a proper XML backend if it does not."
msgstr "Pokus o zpracování XML dokumentu jako SGML. Pokud to funguje, máte štěstí, pokud ne, pomozte nám implementovat správnou XML podporu."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:407
msgid "This file is not a master SGML document (no DOCTYPE). It may be a file to be included by another one, in which case it should not be passed to po4a directly. Text from included files is extracted/translated when handling the master file including them."
msgstr "Tento soubor není hlavní SGML dokument (nemá DOCTYPE). Může to být soubor který je vkládán do jiného, v tom případě by neměl být předkládán po4a přímo. Text z vložených souborů je vytažen a přeložen, když se zpracovává hlavní soubor, ve kterém jsou vloženy."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:528
msgid "DTD of this file is unknown, but proceeding as requested."
msgstr "DTD tohoto souboru je neznámé, pokračuji podle požadavku."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:532
msgid "DTD of this file is unknown. (supported: debiandoc, docbook). The prolog follows:"
msgstr "DTD tohoto souboru je neznámé. (podporované formáty jsou: debiandoc, docbook). Úvod následuje:"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:626
#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:708
#, perl-format
msgid "Can't open %s (content of entity %s%s;): %s"
msgstr "Nemohu otevřít %s (obsah entity %s%s;): %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:679
#, perl-format
msgid "unrecognized prolog inclusion entity: %%%s;"
msgstr "nerozpoznaná úvodní vkládací entita: %%%s;"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:810
#, perl-format
msgid "Can't run nsgmls: %s"
msgstr "Nelze spustit nsgmls: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:925
#, perl-format
msgid "Unknown tag %s"
msgstr "Neznámá značka %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:959
#, perl-format
msgid "bad translation '%s' for '%s' in '%s'"
msgstr "špatný překlad '%s' na '%s' v '%s'"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:1014
#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:1092
#, perl-format
msgid "Closing tag for a translation container missing before %s"
msgstr "Před %s chybí ukončovací značka kontejneru překladu "

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:1175
#, perl-format
msgid "Unknown SGML event type: %s"
msgstr "Neznámý typ události SGML: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:1184
msgid "Warning: nsgmls produced some errors. This is usually caused by po4a, which modifies the input and restores it afterwards, causing the input of nsgmls to be invalid. This is usually safe, but you may wish to verify the generated document with nsgmls -wno-valid. Continuing..."
msgstr "Upozornění: nsgmls vytváří chyby. Toto obvykle způsobuje po4a, který upravuje zdroj a následně jej obnovuje, což způsobuje, že zdroj pro nsgmls je poškozený. Obvykle je to v pořádku, pro jistotu si vygenerovaný dokument můžete zkontrolovat příkazem nsgmls -wno-valid. Pokračuji..."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:502
#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:582
#, perl-format
msgid "un-balanced %s in '%s'"
msgstr "nevyvážený %s v '%s'"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:516
#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:600
#, perl-format
msgid "Error while checking the number of arguments of the '%s' command: %s"
msgstr "Chyba při ověřování počtu argumentů příkazu '%s': %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:776
#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:877
#, perl-format
msgid "Unknown command: '%s'"
msgstr "Neznámý příkaz: '%s'"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:923
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:392
msgid "Can't read from file without having a filename"
msgstr "Nelze číst ze souboru, který nemá název"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:989
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:417
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xhtml.pm:145
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:93
#, perl-format
msgid "Can't close %s after reading: %s"
msgstr "Nelze uzavřít %s po čtení: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1015
#, perl-format
msgid "kpsewhich cannot find %s"
msgstr "kpsewhich nenalezl %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1025
#: ../../po4a:594
#, perl-format
msgid "Can't open %s: %s"
msgstr "Nelze otevřít %s: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1063
#, perl-format
msgid "Cannot use an alias to the unknown command '%s'"
msgstr "Nelze použít alias k neznámému příkazu '%s'"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1069
#, perl-format
msgid "You are using the old definitions format (%s). Please update this definition line."
msgstr "Používáte zastaralý formát definic (%s). Aktualizujte prosím tento definiční řádek."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1273
#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1535
#, perl-format
msgid "unknown environment: '%s'"
msgstr "Neznámé prostředí: '%s'"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1296
#, perl-format
msgid "unmatched end of environment '%s'"
msgstr "nespárovaný konec prostředí '%s'"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1344
#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1459
#, perl-format
msgid "Wrong number of arguments for the '%s' command."
msgstr "Špatný počet argumentů pro příkaz '%s'."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1357
#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1472
#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1562
msgid "An optional argument was provided, but a mandatory one is expected."
msgstr "Byl zadán nepovinný argument, ale je očekáván povinný."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1361
#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1476
#, perl-format
msgid "Command '%s': %s"
msgstr "Příkaz '%s': %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1417
#, perl-format
msgid "register_generic_command: unsupported format: '%s'."
msgstr "register_generic_command: nepodporovaný formát: '%s'."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1529
msgid "The first argument of \\begin is mandatory."
msgstr "První argument u \\begin je povinný."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:452
#, perl-format
msgid "Can't close %s after writing: %s"
msgstr "Nelze uzavřít %s po zápisu: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:533
#, perl-format
msgid "Can't read Po4a header from %s."
msgstr "Nelze načíst hlavičku Po4a z %s."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:538
#, perl-format
msgid "First line of %s does not look like a Po4a header."
msgstr "První řádek v %s nevypadá jako hlavička Po4a."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:543
#, perl-format
msgid "Syntax error in Po4a header of %s, near \"%s\""
msgstr "Syntaktická chyba %s v hlavičce Po4a, poblíž \"%s\""

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:557
#, perl-format
msgid "Invalid argument in the Po4a header of %s: %s"
msgstr "Chybný argument v hlavičce Po4a v %s: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:563
#, perl-format
msgid "The Po4a header of %s does not define the mode."
msgstr "Po4a hlavička %s nedefinuje mód."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:567
#, perl-format
msgid "Mode invalid in the Po4a header of %s: should be 'before' or 'after' not %s."
msgstr "Špatný mód Po4a hlavičky v %s: očekáváno 'before' nebo 'after' místo %s."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:572
#, perl-format
msgid "The Po4a header of %s does not define the position."
msgstr "Po4a hlavička %s nedefinuje pozici."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:576
msgid "No ending boundary given in the Po4a header, but mode=after."
msgstr "Po4a nebyla dána ukončující hranice v Po4a hlavičce, ale mode=after."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:602
msgid "Can't apply addendum when not given the filename"
msgstr "Nelze aplikovat dodatek, pokud není zadán název souboru"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:605
#, perl-format
msgid "Addendum %s does not exist."
msgstr "Dodatek %s neexistuje."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:626
#, perl-format
msgid "No candidate position for the addendum %s."
msgstr "Nebyla nalezena vhodná pozice pro dodatek %s."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:631
#, perl-format
msgid "More than one candidate position found for the addendum %s."
msgstr "Byla nalezena více než jedna vhodná pozice pro dodatek %s."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:637
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:660
#, perl-format
msgid "Addendum '%s' applied before this line: %s"
msgstr "Dodatek '%s' byl aplikován před tímto řádkem: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:667
#, perl-format
msgid "Addendum '%s' applied after the line: %s."
msgstr "Dodatek '%s' byl aplikován po tomto řádku: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:674
#, perl-format
msgid "Addendum '%s' applied at the end of the file."
msgstr "Dodatek '%s' byl aplikován na konec souboru."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:837
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:1021
#, perl-format
msgid "Couldn't determine the input document's charset. Please specify it on the command line. (non-ascii char at %s)"
msgstr "Nelze rozpoznat vstupní znakovou sadu dokumentu. Prosím specifikujte ji na příkazové řádce. (non=ascii znak v %s)"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Wml.pm:95
#, perl-format
msgid "Can't create a temporary xml file: %s"
msgstr "Nelze vytvořit dočasný xml soubor: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:163
#, perl-format
msgid "'po4a-id=%d' in the translation does not exist in the original string (or 'po4a-id=%d' used twice in the translation)."
msgstr "'po4a-id=%d' v originálu překladu neexistuje (nebo je 'po4a-id=%d' v překladu použito dvakrát)."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:588
#, perl-format
msgid "Internal error: unknown type identifier '%s'."
msgstr "Vnitřní chyba: neznámý identifikátor typu '%s'."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:755
#, perl-format
msgid "Bad document type. '%s' expected. You can fix this warning with a -o doctype option, or ignore this check with -o doctype=\"\"."
msgstr "Špatný typ dokumentu. Je očekáván '%s'. Opravu můžete provést volbou -o doctype, ignorovat kontrolu můžete pomocí -o doctype=\"\"."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:828
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1402
#, perl-format
msgid "Unexpected closing tag </%s> found. The main document may be wrong. Continuing..."
msgstr "Nalezena neočekávaná ukončovací značka </%s>. Hlavní dokument může být chybný. Pokračuji..."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:830
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1404
#, perl-format
msgid "Unexpected closing tag </%s> found. The main document may be wrong."
msgstr "Byla nalezena neočekávaná ukončovací značka </%s>. Hlavní dokument může být chybný."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1161
#, perl-format
msgid "Content of attribute %s excluded: %s"
msgstr "Obsah atributu %s vynechán: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1173
msgid "Bad attribute syntax. Continuing..."
msgstr "Špatná syntaxe atributu. Pokračuji..."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1175
msgid "Bad attribute syntax"
msgstr "Špatná syntaxe atributu"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1572
#, perl-format
msgid "Content of tag %s excluded: %s"
msgstr "Obsah značky %s vynechán: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1667
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1677
#, perl-format
msgid "The '%s' option is deprecated. Please use the translated/untranslated and/or break/inline/placeholder categories."
msgstr "Volba '%s' je zastaralá. Použijte prosím kategorie translated/untranslated and/or break/inline/placeholder."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1771
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1778
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1782
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1788
#, perl-format
msgid "Tag '%s' both in the %s and %s categories."
msgstr "Označit '%s' v obou (%s a %s) kategoriích."

#: ../../po4a:528
#: ../../po4a:742
#, perl-format
msgid "Unparsable argument '%s' (%s)."
msgstr "Neanalyzovatelný argument '%s' (%s)."

#: ../../po4a:562
#, perl-format
msgid "failed to execute '%s': %s."
msgstr "chyba při vykonávání: '%s': %s."

#: ../../po4a:566
#, perl-format
msgid "'%s' died with signal %d, with coredump."
msgstr "'%s' odumřel se signálem %d, s výpisem jádra."

#: ../../po4a:570
#, perl-format
msgid "'%s' died with signal %d, without coredump."
msgstr "'%s' odumřel se signálem %d, bez výpisu jádra."

#: ../../po4a:575
#, perl-format
msgid "'%s' exited with value %d."
msgstr "'%s' skončil s hodnotou %d."

#: ../../po4a:579
#, perl-format
msgid "Error: %s"
msgstr "Chyba: %s"

#: ../../po4a:585
#: ../../po4a-gettextize:197
#: ../../po4a-normalize:150
#: ../../po4a-translate:204
#: ../../po4a-translate:205
#: ../../po4a-updatepo:192
#: ../../scripts/msguntypot:171
#: ../../scripts/msguntypot:173
#, perl-format
msgid "File %s does not exist."
msgstr "Soubor %s neexistuje."

#: ../../po4a:607
#, perl-format
msgid "Unknown variable: %s"
msgstr "Neznámá proměnná: %s"

#: ../../po4a:616
#, perl-format
msgid "Syntax error: %s"
msgstr "Chybná syntaxe: %s"

#: ../../po4a:643
#: ../../po4a:655
#, perl-format
msgid "'%s' redeclared"
msgstr "'%s' byl předeklarován"

#: ../../po4a:648
#, perl-format
msgid "Unparsable argument '%s'."
msgstr "Neanalyzovatelný argument '%s'."

#: ../../po4a:661
msgid "The list of languages cannot be set twice."
msgstr "Seznam jazyků nemůže být nastaven dvakrát."

#: ../../po4a:664
msgid "The POT file cannot be set twice."
msgstr "Soubor POT nemůže být nastaven dvakrát."

#: ../../po4a:669
#, perl-format
msgid "'%s' is not a directory"
msgstr "'%s' není složka"

#: ../../po4a:673
#, perl-format
msgid "Cannot list the '%s' directory"
msgstr "Nelze procházet složku '%s'"

#: ../../po4a:684
#, perl-format
msgid "too many POT files: %s %s"
msgstr "Příliš mnoho souborů POT: %s %s"

#: ../../po4a:694
#, perl-format
msgid "no PO files found in %s"
msgstr "v %s nenalezeny soubory PO"

#: ../../po4a:700
#, perl-format
msgid "The '%s' master file was specified earlier in the configuration file. This may cause problems with options."
msgstr "Hlavní soubor '%s' byl v konfiguračním souboru nastaven již dříve. To může způsobit problémy s volbami."

#: ../../po4a:746
msgid "The translated and master file are the same."
msgstr "Původní a přeložený soubor jsou shodné."

#: ../../po4a:753
#, perl-format
msgid "Translation of %s in %s redefined"
msgstr "Překlad %s v %s předefinován."

#: ../../po4a:779
#, perl-format
msgid "Unparsable command '%s'."
msgstr "Neanalyzovatelný příkaz '%s'."

#: ../../po4a:785
msgid "po4a_paths not declared. Dunno where to find the pot and po files"
msgstr "cesty po4a_paths nejsou deklarovány. Nelze určit, kde hledat soubory pot a po"

#: ../../po4a:798
#, perl-format
msgid "Cannot parse option line (missing >%s<?): %s"
msgstr "Nelze zpracovat volbu (chybí >%s<?): %s"

#: ../../po4a:827
msgid "Splitted mode, creating a temporary POT"
msgstr "Mód dělení, vytvářím dočasný soubor POT"

#: ../../po4a:862
#: ../../po4a:1001
#: ../../po4a-updatepo:220
#, perl-format
msgid "Updating %s:"
msgstr "Aktualizuji %s:"

#: ../../po4a:865
#: ../../po4a:1011
#: ../../po4a-updatepo:228
#, perl-format
msgid "Creating %s:"
msgstr "Vytvářím %s:"

#: ../../po4a:918
#: ../../po4a:948
#: ../../po4a:1035
#: ../../po4a-updatepo:202
#, perl-format
msgid "Can't create a temporary pot file: %s"
msgstr "Nelze vytvořit dočasný soubor pot: %s"

#: ../../po4a:929
#, perl-format
msgid " (%d entries)"
msgstr " (%d položek)"

#: ../../po4a:955
#: ../../po4a:1061
#, perl-format
msgid "Can't create directory '%s': %s"
msgstr "Nelze vytvořit složku '%s': %s"

#: ../../po4a:975
#: ../../scripts/msguntypot:208
#, perl-format
msgid "Can't create a temporary po file: %s"
msgstr "Nelze vytvořit dočasný soubor po: %s"

#: ../../po4a:1125
#, perl-format
msgid "%s doesn't need to be updated."
msgstr "%s není třeba aktualizovat."

#: ../../po4a:1166
#, perl-format
msgid "Discard %s (%s of %s strings; only %s%% translated; need %s%%)."
msgstr "Zahazuji %s (%s z %s řetězců; přeloženo pouze %s%%; je potřeba jen %s%%)."

#: ../../po4a:1173
#, perl-format
msgid "Timestamp %s created."
msgstr "Časový údaj %s vytvořen."

#: ../../po4a:1183
#, perl-format
msgid "Timestamp %s removed."
msgstr "Časový údaj %s odstraněn."

#: ../../po4a:1192
#, perl-format
msgid "Addendum %s does NOT apply to %s (translation discarded)."
msgstr "Dodatek %s nebude aplikován na %s (překlad zahozen)."

#: ../../po4a:1201
#, perl-format
msgid "%s is %s%% translated (%s strings)."
msgstr "%s je %s%% přeloženo (%s řetězců)."

#: ../../po4a:1204
#: ../../po4a-translate:236
#, perl-format
msgid "%s is %s%% translated (%s of %s strings)."
msgstr "%s je %s%% přeloženo (%s z %s řetězců)."

#: ../../po4a-translate:242
#, perl-format
msgid "Discard the translation of %s (only %s%% translated; need %s%%)."
msgstr "Překlad %s zahozen (pouze %s%% přeloženo; bylo potřeba %s%%)."

#: ../../po4a-translate:249
#, perl-format
msgid "Discard the translation of %s (addendum %s does not apply)."
msgstr "Překlad %s zahozen (dodatek %s nebyl aplikován)."

#: ../../po4a-updatepo:193
msgid "po4a-updatepo can't take the input po from stdin."
msgstr "po4a-updatepo nemůže číst vstupní 'po' dokument ze stdin."

#: ../../po4a-updatepo:205
msgid "Parse input files... "
msgstr "Zpracovávám vstupní soubory... "

#: ../../po4a-updatepo:215
msgid "done."
msgstr "dokončeno."

#: ../../po4a-updatepo:224
#: ../../scripts/msguntypot:217
#, perl-format
msgid "Error while running msgmerge: %s"
msgstr "Chyba v průběhu vykonávání msgmerge: %s"

#: ../../po4a-updatepo:231
#, perl-format
msgid "Error while copying the po file: %s"
msgstr "Chyba při kopírování po souboru: %s"

#: ../../scripts/msguntypot:170
#: ../../scripts/msguntypot:172
#, perl-format
msgid "Mandatory argument '%s' missing."
msgstr "Chybí povinný argument %s."

#: ../../scripts/msguntypot:181
#, perl-format
msgid "The new and old pot files have different amount of strings (%d != %d). Something's seriously wrong here."
msgstr "Nový a původní soubor pot mají odlišný počet řetězců (%d != %d). Něco je vážně špatně."

#: ../../scripts/msguntypot:199
#, perl-format
msgid "Found %d modified entries."
msgstr "Nalezeno %d změněných položek."

#: ../../scripts/msguntypot:213
#, perl-format
msgid "Handling %s"
msgstr "Zpracovávám %s"

#: ../../scripts/msguntypot:238
#, perl-format
msgid "Modified %d entries in %d files."
msgstr "Změněno %d položek v %d souborech."

#~ msgid ""
#~ "Escaped space at the end of macro arg. With high probability, it won't do "
#~ "the trick with po4a (because of wrapping). You may want to remove it and "
#~ "use the .nf/.fi groff macro to control the wrapping."
#~ msgstr ""
#~ "Vynucená mezera na konci argumentu makra: Velice pravděpodobně toto "
#~ "nebude fungovat s po4a (kvůli zalamování). Pravděpodobně budete chtít "
#~ "tuto mezeru odstranit a použít makro groffu .nf/.fi pro řízení zalamování."
#~ msgid "Bad document type. '%s' expected."
#~ msgstr "Špatný typ dokumentu. Byl očekáván '%s'."

#, fuzzy
#~ msgid "Can't run nsgmls -p: %s"
#~ msgstr "Nemohu spustit nsgmls: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "Unknown function (%s) for '%s'"
#~ msgstr "Neznámý příkaz: '%s'"

#, fuzzy
#~ msgid "can't close %s: %s"
#~ msgstr "Nemohu uzavřít dočasný soubor: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "%s: Unknown tag %s"
#~ msgstr "%s: Neznámá značka %s"

#, fuzzy
#~ msgid "%s: Unknown SGML event type: %s"
#~ msgstr "Neznámý formát: %s."
#~ msgid ""
#~ "This page seems to be a mdoc(7) formatted one. This is not supported "
#~ "(yet)."
#~ msgstr ""
#~ "Zdá se, že tato stránka je ve formáru mdoc(7). Tento formát není "
#~ "podporován (zatím)."
#~ msgid ""
#~ "Warning: nsgmls is missing or non-functional. Please make sure that "
#~ "nsgmls is present and does not produce any error (with the -wno-valid "
#~ "option), and report a bug otherwise. Continuing..."
#~ msgstr ""
#~ "Varování: nsgmls chybí nebo není funkční. Ujistěte se prosím, že je "
#~ "nsgmls přítomno a neprodukuje žádné chyby (pomocí parametru -wno-valid), "
#~ "a v tom případě nahlašte chybu. Pokračuji..."


Reply to: