[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dtc 0.28.10-1.1: Please update debconf PO translation for the package dtcHi,

A l10n NMU will happen on dtc pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Sunday, June 22, 2008.

Thanks,

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dtc\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dtc@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-06-03 23:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-31 15:20+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dtc-core.templates:1001 ../dtc-postfix-courier.templates:1001
msgid "Automatically configure MySQL user?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dtc-core.templates:1001 ../dtc-postfix-courier.templates:1001
msgid ""
"DTC can use /etc/mysql/debian.cnf to automatically create a root mysql user "
"for DTC to access and manage MySQL and DTC's database. This way, no question "
"will be asked to you about what MySQL root password is used, all will be "
"automated, but the drawback is that the MySQL server that will be used will "
"always be located in the local machine (you won't be able to configure DTC "
"to use a remote database server)."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dtc-core.templates:1001 ../dtc-postfix-courier.templates:1001
msgid ""
"In any case, please make sure that your MySQL root password is set. As per "
"default, Debian installs it with a blank password. To set your MySQL root "
"password, issue the following command: dpkg-reconfigure mysql-server-5.0. "
"You've been warned!"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:2001 ../dtc-postfix-courier.templates:2001
msgid "MySQL hostname:"
msgstr "Jméno MySQL serveru:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:2001 ../dtc-postfix-courier.templates:2001
msgid "Please enter the hostname or IP address of the MySQL server."
msgstr "Zadejte prosím jméno nebo IP adresu MySQL serveru:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:3001 ../dtc-postfix-courier.templates:3001
msgid "MySQL administrator:"
msgstr "Správce MySQL:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:3001 ../dtc-postfix-courier.templates:3001
msgid ""
"Please enter the login name of a MySQL user with administrative privileges. "
"DTC will use it to grant privileges for the tables to its users."
msgstr ""
"Zadejte prosím přihlašovací jméno MySQL uživatele se správcovskými "
"oprávněními. DTC ho využije k udělování práv k tabulkám."

#. Type: password
#. Description
#: ../dtc-core.templates:4001 ../dtc-postfix-courier.templates:4001
msgid "MySQL administrator password:"
msgstr "Správcovské heslo k MySQL:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dtc-core.templates:4001 ../dtc-postfix-courier.templates:4001
msgid "Please enter the password of the MySQL administrator."
msgstr "Zadejte prosím heslo pro správce MySQL."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:5001 ../dtc-postfix-courier.templates:5001
msgid "DTC database name:"
msgstr "Jméno DTC databáze:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:5001 ../dtc-postfix-courier.templates:5001
msgid ""
"Please enter the name of the database to use for storing all DTC hosting "
"information."
msgstr ""
"Zadejte prosím jméno databáze, která se má použít pro uložení všech "
"informací o hostingu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dtc-core.templates:6001 ../dtc-postfix-courier.templates:6001
msgid "Change MySQL root password?"
msgstr "Změnit heslo MySQL uživatele root?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dtc-core.templates:6001 ../dtc-postfix-courier.templates:6001
msgid ""
"By default, the mysql-server package does not require a password for the "
"MySQL root user. This can be changed during the configuration of the DTC "
"package."
msgstr ""
"Balík mysql-server implicitně nevyžaduje heslo ke správcovskému účtu MySQL "
"(root). To můžete změnit během nastavení balíku DTC."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:7001 ../dtc-postfix-courier.templates:7001
msgid "Domain name:"
msgstr "Doménové jméno:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:7001 ../dtc-postfix-courier.templates:7001
msgid ""
"Please enter the first domain which you want DTC to manage. This domain name "
"will be used to install the root admin and customer web control panel of DTC "
"(under one of this domain's subdomains)."
msgstr ""
"Zadejte prosím první doménu, kterou má DTC spravovat. Toto doménové jméno se "
"použije pro instalaci správcovského a zákaznického webového ovládacího "
"panelu DTC (jako poddoména této domény)."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:8001 ../dtc-postfix-courier.templates:8001
msgid "DTC root panel subdomain:"
msgstr "Poddoména hlavního panelu DTC:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:8001 ../dtc-postfix-courier.templates:8001
msgid "Please enter the subdomain to be used by the DTC control panel."
msgstr "Zadejte prosím poddoménu, která se použije pro řídící panel DTC."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:9001 ../dtc-postfix-courier.templates:9001
msgid "Primary IP address:"
msgstr "Primární IP adresa:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:9001 ../dtc-postfix-courier.templates:9001
msgid ""
"Please enter this host's primary IP address. This address will be used for "
"the domain name you just provided, and will be used as the default for most "
"DTC variables.  If you are using Network Address Translation (NAT), please "
"enter your external IP address."
msgstr ""
"Zadejte prosím primární IP adresu tohoto počítače. Zadaná adresa se použije "
"pro doménové jméno, které jste právě zadali, a také bude výchozí hodnotou "
"pro většinu DTC proměnných. Používáte-li překlad adres (NAT), zadejte prosím "
"svou externí IP adresu."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:10001 ../dtc-postfix-courier.templates:10001
msgid "Path for hosted domains:"
msgstr "Cesta k hostovaným doménám:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:10001 ../dtc-postfix-courier.templates:10001
msgid ""
"Please enter the directory to be used by DTC to store files for all hosted "
"domains."
msgstr ""
"Zadejte prosím adresář, který má DTC použít pro ukládání souborů všech "
"hostovaných domén."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:10001 ../dtc-postfix-courier.templates:10001
msgid ""
"If you choose /var/www, which is Apache's default document root, all files "
"hosted in that directory may become publicly accessible. It is therefore "
"recommended to change the DocumentRoot setting in Apache configuration if "
"you choose /var/www as path for hosted domains."
msgstr ""
"Zvolíte-li /var/www, což je v Apache výchozí kořen pro dokumenty, stanou se "
"všechny zde hostované soubory veřejně přístupné. Jestliže tedy zvolíte pro "
"hostované domény cestu /var/www, doporučujeme v nastavení Apache změnit "
"proměnnou DocumentRoot."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:11001 ../dtc-postfix-courier.templates:11001
msgid "Path for the chroot environment template:"
msgstr "Cesta k šabloně chrootovaného prostředí:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:11001 ../dtc-postfix-courier.templates:11001
msgid ""
"Please enter the directory to be used by DTC to build the cgi-bin chroot "
"environment template."
msgstr ""
"Zadejte prosím adresář, který má DTC použít jako šablonu pro vytvoření cgi-"
"bin chrootu."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:12001 ../dtc-postfix-courier.templates:12001
msgid "Main domain admin name:"
msgstr "Jméno správce hlavní domény:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:12001 ../dtc-postfix-courier.templates:12001
msgid ""
"Each DTC domain must have an administrator. Please enter the login name of "
"the administrator for the domain name containing the control panel "
"installation."
msgstr ""
"Každá DTC doména musí mít správce. Zadejte prosím přihlašovací jméno správce "
"k doméně, která obsahuje instalaci řídícího panelu."

#. Type: password
#. Description
#: ../dtc-core.templates:13001 ../dtc-postfix-courier.templates:13001
msgid "Main domain admin password:"
msgstr "Heslo správce hlavní domény:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dtc-core.templates:13001 ../dtc-postfix-courier.templates:13001
msgid ""
"Please choose the main domain administrator's password. Access to the "
"control panel must be managed manually through a .htpasswd file in the root "
"path."
msgstr ""
"Zadejte prosím heslo správce hlavní domény. Přístup k řídícímu panelu musí "
"být spravován ručně skrze soubor .htpasswd."

#. Type: select
#. Description
#: ../dtc-core.templates:14001 ../dtc-postfix-courier.templates:14001
msgid "Mail Transfer Agent (MTA) type:"
msgstr "Typ poštovního serveru (MTA):"

#. Type: select
#. Description
#: ../dtc-core.templates:14001 ../dtc-postfix-courier.templates:14001
msgid ""
"Please select the MTA that will be used with DTC. It should be installed on "
"the system already. If no such MTA is currently installed, please complete "
"the setup of DTC, install a MTA package, then run \"dpkg-reconfigure dtc\"."
msgstr ""
"Vyberte prosím MTA, který má DTC používat. MTA by již měl být na systému "
"nainstalován. Pokud tomu tak není, dokončete nastavení DTC, nainstalujte "
"balík s MTA a poté spusťte \"dpkg-reconfigure dtc\"."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dtc-core.templates:15001 ../dtc-postfix-courier.templates:15001
msgid "Use Cyrus mail system?"
msgstr "Používat poštovní systém Cyrus?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dtc-core.templates:15001 ../dtc-postfix-courier.templates:15001
msgid ""
"Please choose this option if you are using Cyrus for mail delivery, IMAP and "
"MTA. This option is only compatible with Postfix."
msgstr ""
"Pokud jako poštovní a IMAP server používáte Cyrus, vyberte tuto možnost. "
"Tato možnost je kompatibilní pouze s Postfixem."

#. Type: select
#. Description
#: ../dtc-core.templates:16001 ../dtc-postfix-courier.templates:16001
msgid "Apache version to configure:"
msgstr "Verze Apache, která se má nastavit:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dtc-core.templates:16001 ../dtc-postfix-courier.templates:16001
msgid ""
"DTC supports both Apache and Apache2. Please enter the version which DTC "
"should use."
msgstr ""
"DTC podporuje jak Apache, tak Apache2. Zadejte verzi, kterou má DTC používat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dtc-core.templates:17001 ../dtc-postfix-courier.templates:17001
msgid "Use \"NATed\" vhosts?"
msgstr "Použít \"NATované\" vhosty?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dtc-core.templates:17001 ../dtc-postfix-courier.templates:17001
msgid ""
"DTC can configure Apache to use one of your IP addresses. If the server is "
"firewalled with NAT and port redirections of public IP(s) address(es), a "
"\"NATed\" vhost configuration can be generated."
msgstr ""
"DTC může nastavit Apache tak, aby používal některou z vašich IP adres. Pokud "
"se server nachází za NATem a jsou na něj přesměrovány porty z veřejné IP "
"adresy (nebo adres), je možné vytvořit \"NATovanou\" konfiguraci vhostu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dtc-core.templates:17001 ../dtc-postfix-courier.templates:17001
msgid ""
"This option should be chosen only if the server is not connected to the "
"Internet directly, but through a firewall doing network address translation "
"(NAT). If the server uses a dynamic public IP address, NAT and port "
"forwarding are mandatory for DTC."
msgstr ""
"Tuto možnost byste měli vybrat pouze v případech, kdy server není připojen k "
"Internetu přímo, ale skrze firewall provádějící překlad síťových adres "
"(NAT). Pokud server používá dynamickou veřejnou IP adresu, DTC vyžaduje "
"použití NAT a přesměrování portů."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:18001 ../dtc-postfix-courier.templates:18001
msgid "NATed LAN IP address:"
msgstr "NATovaná IP adresa:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:18001 ../dtc-postfix-courier.templates:18001
msgid ""
"Please enter the IP address of the server for DTC to generate all vhosts "
"that will be used by Apache."
msgstr ""
"Zadejte prosím IP adresu serveru, aby mohl DTC vygenerovat všechny vhosty, "
"které bude Apache používat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dtc-core.templates:19001 ../dtc-postfix-courier.templates:19001
msgid "Generate an SSL certificate for DTC?"
msgstr "Vygenerovat pro DTC SSL certifikát?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dtc-core.templates:19001 ../dtc-postfix-courier.templates:19001
msgid ""
"If you choose this option, DTC will generate a self-signed SSL certificate "
"and will use SSL to browse the panel. SSL will also be activated and the "
"generated Apache configuration will activate HTTPS URLs for the control "
"panel."
msgstr ""
"Zvolíte-li tuto možnost, DTC vygeneruje SSL certifikát (podepsaný sám sebou) "
"a pro brouzdání panelem použije SSL. SSL bude také povoleno v konfiguraci "
"Apache, čímž se pro řídící panel povolí HTTPS adresy."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dtc-core.templates:19001 ../dtc-postfix-courier.templates:19001
msgid "This certificate can be changed for a root CA certificate later."
msgstr ""
"Tento certifikát může být později vyměněn za certifikát od kořenové "
"certifikační autority."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dtc-core.templates:19001 ../dtc-postfix-courier.templates:19001
msgid ""
"Previously-generated certificates will never be overwritten. To regenerate "
"the certificate, you need to remove all the files in /usr/share/dtc/etc/ssl."
msgstr ""
"Dříve vygenerované certifikáty nebudou nikdy přepsány. Pro znovuvytvoření "
"certifikátu musíte z /usr/share/dtc/etc/ssl odstranit všechny soubory."

#. Type: password
#. Description
#: ../dtc-core.templates:20001 ../dtc-postfix-courier.templates:20001
msgid "DTC certificate passphrase:"
msgstr "Přístupová fráze k DTC certifikátu:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dtc-core.templates:20001 ../dtc-postfix-courier.templates:20001
msgid "Please choose a passphrase to protect the generated SSL certificate."
msgstr "Zvolte si prosím frázi, která bude chránit vytvořený SSL certifikát."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:21001 ../dtc-postfix-courier.templates:21001
msgid "Country code for the DTC SSL certificate:"
msgstr "Kód země pro SSL certifikát DTC:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:21001 ../dtc-postfix-courier.templates:21001
msgid ""
"Please enter the 2-letter country code for the generated certificate. This "
"should usually be the code for the country the server is located in."
msgstr ""
"Pro vytvořený certifikát prosím zadejte dvoupísmenný kód země. Měl by to být "
"kód země, ve které je umístěn server."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:22001 ../dtc-postfix-courier.templates:22001
msgid "City name for the DTC SSL certificate:"
msgstr "Jméno města pro SSL certifikát DTC:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:23001 ../dtc-postfix-courier.templates:23001
msgid "Organization name for the DTC SSL certificate:"
msgstr "Jméno organizace pro SSL certifikát DTC:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:24001 ../dtc-postfix-courier.templates:24001
msgid "Organizational unit for the DTC SSL certificate:"
msgstr "Organizační jednotka pro SSL certifikát DTC:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:25001 ../dtc-postfix-courier.templates:25001
msgid "Email address for the DTC SSL certificate:"
msgstr "Emailová adresa pro SSL certifikát DTC:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dtc-core.templates:26001 ../dtc-postfix-courier.templates:26001
msgid "DTC SSL certificate challenge password:"
msgstr "Heslo pro SSL certifikát DTC:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dtc-core.templates:27001 ../dtc-postfix-courier.templates:27001
msgid "Update PEAR installation?"
msgstr "Aktualizovat instalaci PEARu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dtc-core.templates:27001 ../dtc-postfix-courier.templates:27001
msgid ""
"DTC can check the PEAR installation during its own installation process. "
"This requires your server to be connected to the network. If you can't do so "
"here, please check whether the Crypt_CBC and Auth_SASL PEAR modules are up-"
"to-date. The relevant files are located in /usr/share/php."
msgstr ""
"DTC může během své vlastní instalace zkontrolovat instalaci PEARu. To ovšem "
"vyžaduje, aby byl server připojený k síti. Jestliže nemůžete nebo nechcete "
"kontrolu provést automaticky, podívejte se prosím, zda jsou PEAR moduly "
"Crypt_CBC a Auth_SASL aktuální. Příslušné soubory naleznete v /usr/share/php."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:28001 ../dtc-postfix-courier.templates:28001
msgid "DNSBL (DNS BlackList) list:"
msgstr "Seznam DNSBL (DNS BlackList):"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:28001 ../dtc-postfix-courier.templates:28001
msgid ""
"Please enter the list of preferred DNSBL servers to add to your Postfix mail "
"server configuration."
msgstr ""
"Zadejte prosím seznam preferovaných DNSBL serverů, které se přidají k vašemu "
"nastavení Postfixu."

#. Type: select
#. Description
#: ../dtc-core.templates:29001 ../dtc-postfix-courier.templates:29001
msgid "Local address extension character:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dtc-core.templates:29001 ../dtc-postfix-courier.templates:29001
msgid ""
"Please choose the character that will be used to define a local address "
"extension. This MUST match what you have set in your postfix or qmail setup."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dtc-core.templates:29001 ../dtc-postfix-courier.templates:29001
msgid ""
"The recipient delimiter will be used for your mailing lists. Let's say you "
"use the + char as delimiter, then your users will have to send a mail to list"
"+subscribe@example.com. The drawback when choosing + is that some MTA don't "
"allow to send mail with this char in the recipient (namely some bad qmail "
"patches are incompatibles), but when using - as delimiter, you will not be "
"able to use an email of the form john-doe@example.com as - is the delimiter."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:30001 ../dtc-postfix-courier.templates:30001
msgid "Subdomain name for the MX server:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:30001 ../dtc-postfix-courier.templates:30001
msgid ""
"Your mail server will need to use a subdomain name to accept mail. This "
"subdomain will be configured in your mail server and your domain name server "
"by DTC. Any name is ok here."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:31001 ../dtc-postfix-courier.templates:31001
msgid "Network devices to monitor:"
msgstr "Síťová zařízení, která sledovat:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-core.templates:31001 ../dtc-postfix-courier.templates:31001
msgid ""
"Please enter all the network devices you wish to be monitored by the RRDTool "
"graphing utility."
msgstr ""
"Zadejte prosím všechna síťová zařízení, která mají být sledována nástrojem "
"pro vykreslování grafů - RRDTool."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dtc-core.templates:32001 ../dtc-postfix-courier.templates:32001
msgid "Allow to report anonymous statistics to GPLHost?"
msgstr "Povolit zasílání anonymních statistik GPLHostu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dtc-core.templates:32001 ../dtc-postfix-courier.templates:32001
msgid ""
"DTC installations can be reported to the GPLHost web site. The only "
"collected data are the operating system name (Debian) and the IP address "
"(used as a unique identifier only). An Internet connection and the wget "
"binary are required to report the statistics."
msgstr ""
"Instalace DTC se může ohlásit na webové stránky GPLHostu. Jediná odesílaná "
"data jsou název operačního systému (Debian) a IP adresa (používá se pouze "
"pro jednoznačnou identifikaci). Pro odeslání statistiky je vyžadováno "
"internetové připojení a program wget."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dtc-core.templates:33001 ../dtc-postfix-courier.templates:33001
msgid "Skip mknod calls when building the chroot template?"
msgstr "Přeskočit při vytváření šablony pro chroot volání mknod?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dtc-core.templates:33001 ../dtc-postfix-courier.templates:33001
msgid ""
"In some environments, such as Linux vServer, mknod cannot be executed. This "
"option allows skipping the creation of the null, random and urandom devices "
"during the chroot template creation."
msgstr ""
"V některých prostředích, např. Linux VServer, není možné používat program "
"mknod. Povolením této volby se při vytváření šablony pro chroot přeskočí "
"vytvoření zařízení null, random a urandom."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dtc-postfix-courier.templates:15001
msgid ""
"Cyrus is a replacement for the Maildir delivery and storage. You must know "
"what you are doing if you want to activate the use of Cyrus. If you are "
"using dtc-toaster or dtc-postfix-courier, you have to answer not to use "
"Cyrus here. Cyrus is only usable with the dtc package and NOT if you are "
"using dtc-postfix-courier instead."
msgstr ""

Reply to: