[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

openldap2.3 2.4.7-6.4: Please update debconf PO translation for the package openldap2.3Hi,

A l10n NMU will happen on openldap2.3 pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Friday, May 16, 2008.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openldap2.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openldap2.3@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-09 10:32-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2008-01-31 21:20+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid "Omit OpenLDAP server configuration?"
msgstr "Přeskočit nastavení OpenLDAP serveru?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid ""
"If you enable this option, no initial configuration or database will be "
"created for you."
msgstr ""
"Přistoupíte-li na tuto možnost, nevytvoří se databáze ani počáteční "
"nastavení."

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "always"
msgstr "vždy"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "when needed"
msgstr "v případě potřeby"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "never"
msgstr "nikdy"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid "Dump databases to file on upgrade:"
msgstr "Při aktualizaci uložit databáze do souboru:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Before upgrading to a new version of the OpenLDAP server, the data from your "
"LDAP directories can be dumped into plain text files in the standard LDAP "
"Data Interchange Format."
msgstr ""
"Před aktualizací na novější verzi serveru OpenLDAP se mohou data z LDAP "
"adresářů vyexportovat do textových souborů ve formátu LDAP Data Interchange "
"Format, což je standardizovaný formát pro popis těchto dat."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Selecting \"always\" will cause the databases to be dumped unconditionally "
"before an upgrade. Selecting \"when needed\" will only dump the database if "
"the new version is incompatible with the old database format and it needs to "
"be reimported. If you select \"never\", no dump will be done."
msgstr ""
"Výběrem „“vždy“ zajistíte, že se databáze vyexportují do souborů před každou "
"aktualizací. Volba „v případě potřeby“ znamená, že se databáze vyexportují "
"pouze v případě, že je formát nové databáze nekompatibilní s předchozí verzí "
"a tudíž je potřeba data znovu nahrát. Zvolíte-li „nikdy“, data se nebudou "
"exportovat."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid "Directory to use for dumped databases:"
msgstr "Adresář pro exportované databáze:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid ""
"Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. In "
"this directory, several LDIF files will be created which correspond to the "
"search bases located on the server. Make sure you have enough free space on "
"the partition where the directory is located. The first occurrence of the "
"string \"VERSION\" is replaced with the server version you are upgrading "
"from."
msgstr ""
"Zadejte prosím adresář, do kterého se budou exportovat LDAP databáze. V "
"tomto adresáři se vytvoří několik LDIF souborů odpovídajících kořenům LDAP "
"adresářů na daném serveru. Ujistěte se, že máte na dané oblasti dostatek "
"místa. První výskyt řetězce \"VERSION\" se nahradí verzí LDAP serveru, ze "
"kterého aktualizujete na novější verzi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid "Move old database?"
msgstr "Přesunout starou databázi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid ""
"There are still files in /var/lib/ldap which will probably break the "
"configuration process. If you enable this option, the maintainer scripts "
"will move the old database files out of the way before creating a new "
"database."
msgstr ""
"Ve /var/lib/ldap jsou stále soubory, které pravděpodobně naruší instalační "
"proces. Budete-li souhlasit, instalační skripty před vytvořením nové "
"databáze nejprve přesunou staré databázové soubory na jiné místo."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "Retry configuration?"
msgstr "Zopakovat nastavení?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid ""
"The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain name "
"is syntactically valid, the organization is not left empty and the admin "
"passwords match. If you decide not to retry the configuration the LDAP "
"server will not be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want to retry "
"later."
msgstr ""
"Zadané nastavení není platné. Ujistěte se, že máte doménové jméno (DNS) ve "
"správném formátu, že je vyplněná organizace a že administrátorská hesla "
"souhlasí. Jestliže znovu nespustíte tohoto průvodce, LDAP server nebude "
"nakonfigurován. Budete-li chtít balík nastavit později, použijte příkaz "
"„dpkg-reconfigure slapd“."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "DNS domain name:"
msgstr "DNS název domény:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid ""
"The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. "
"For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, "
"dc=example, dc=org' as base DN."
msgstr ""
"Název domény se používá pro vytvoření základního DN vašeho LDAP adresáře. "
"Například zadáním „foo.bar.cz“ se vytvoří adresář se základním DN „dc=foo, "
"dc=bar, dc=cz“."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid "Organization name:"
msgstr "Název organizace:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the organization to use in the base DN of your LDAP "
"directory."
msgstr ""
"Zadejte prosím jméno organizace, které se použije v základním DN vašeho LDAP "
"adresáře."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Administrátorské heslo:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Please enter the password for the admin entry in your LDAP directory."
msgstr "Zadejte prosím heslo pro administrátorský záznam v LDAP adresáři."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid "Confirm password:"
msgstr "Potvrzení hesla:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid ""
"Please enter the admin password for your LDAP directory again to verify that "
"you have typed it correctly."
msgstr ""
"Zadejte prosím znovu administrátorské heslo k LDAP adresáři, abyste se "
"ujistili, že jste jej zadali správně."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Hesla nesouhlasí"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "Zadaná hesla nejsou stejná. Zkuste to znovu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
msgid "Do you want the database to be removed when slapd is purged?"
msgstr "Chcete při vyčištění balíku slapd ze systému smazat i databázi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:13001
msgid "Allow LDAPv2 protocol?"
msgstr "Povolit protokol LDAPv2?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:13001
msgid ""
"The obsolete LDAPv2 protocol is disabled by default in slapd. Programs and "
"users should upgrade to LDAPv3. If you have old programs which can't use "
"LDAPv3, you should select this option and 'allow bind_v2' will be added to "
"your slapd.conf file."
msgstr ""
"Zastaralý protokol LDAPv2 je nyní v slapd implicitně zakázán. Programy i "
"uživatelé by měli přejít na LDAPv3. Máte-li staré programy, které nezvládají "
"LDAPv3, povolte tuto možnost, což do souboru slapd.conf přidá řádek „allow "
"bind_v2“."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "Back up current database and create a new one?"
msgstr "Zazálohovat stávající databázi a vytvořit novou?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"The directory suffix (domain) you specified doesn't match the one currently "
"in /etc/ldap/slapd.conf. Changing the directory suffix requires moving aside "
"the current LDAP database and creating a new one. Please confirm whether you "
"want to back up and abandon the current database."
msgstr ""
"Zadali jste příponu adresáře (doménu), která neodpovídá té v souboru /etc/"
"ldap/slapd.conf. Změna přípony adresáře vyžaduje odsunutí stávající LDAP "
"databáze a vytvoření nové. Potvrďte prosím, zda chcete zazálohovat a opustit "
"stávající databázi."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "slapcat failure during upgrade"
msgstr "slapcat během aktualizace selhal"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "An error occurred while upgrading the LDAP directory."
msgstr "Při pokusu o aktualizaci LDAP adresáře se vyskytla chyba."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"The 'slapcat' program failed while extracting the LDAP directory. This may "
"be caused by an incorrect configuration file (for example, missing "
"'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr ""
"Program „slapcat“ selhal. Tuto chybu může způsobit třeba chybný konfigurační "
"soubor. (Například pokud chybí příslušné řádky „moduleload“ pro backend "
"databáze, která uchovává obsah LDAP adresáře.)"

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph
#. containing a command line
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"This failure will cause 'slapadd' to fail later as well. The old database "
"files will be moved to /var/backups. If you want to try this upgrade again, "
"you should move the old database files back into place, fix whatever caused "
"slapcat to fail, and run:"
msgstr ""
"Tato chyba později způsobí také selhání příkazu „slapadd“. Staré databázové "
"soubory budou přesunuty do /var/backups. Budete-li chtít později zkusit "
"provést tuto aktualizaci znovu, přesuňte staré databázové soubory zpět na "
"jejich původní místo, spravte příčinu toho, proč slapcat selhal a spusťte:"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: keep "$location" unchanged. This is a variable that
#. will be replaced by a directory name at execution
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"Then move the database files back to a backup area and then try running "
"slapadd from $location."
msgstr ""
"Poté přesuňte databázové soubory zpět mezi zálohy a zkuste spustit slapadd z "
"$location."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "Change backend type from LDBM to BDB?"
msgstr "Změnit typ backendu z LDBM na BDB?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"The LDBM backend type has serious stability problems and has been deprecated "
"by OpenLDAP as of 2.2. It is no longer supported by the OpenLDAP packages."
msgstr ""
"Backend LDBM má vážné problémy se stabilitou a proto byl v OpenLDAPu od "
"verze 2.2 zavrhnut. Balíky OpenLDAPu tento backend již dále nepodporují."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"When the BDB backend is used, it must be configured properly. For more "
"information, see /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz."
msgstr ""
"Při použití backendu BDB se ujistěte, že je nastaven správně. Více informací "
"naleznete v souboru /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"If you enable this option, an attempt will be made to update the "
"configuration to use BDB instead of LDBM and convert the databases. If you "
"do not enable this option, the upgrade will be aborted."
msgstr ""
"Povolíte-li tuto možnost, systém se pokusí změnit konfiguraci, aby místo "
"LDBM používala BDB a příslušně také převést databáze. V opačném případě se "
"aktualizace přeruší."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid "Database backend to use:"
msgstr "Databázový backend:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid ""
"The HDB backend is recommended. HDB and BDB use similar storage formats, but "
"HDB adds support for subtree renames. Both support the same configuration "
"options."
msgstr ""
"Doporučenou volbou je backend HDB. HDB i BDB ukládají data obdobně, ale HDB "
"přidává podporu pro přejmenování podstromů. Oba backendy podporují stejné "
"konfigurační parametry."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid ""
"In either case, you should review the resulting database configuration for "
"your needs. See /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz for more details."
msgstr ""
"V obou případech byste zkontrolovat, zda nastavení databáze odpovídá vašim "
"potřebám. Více informací o nastavení databáze naleznete v souboru /usr/share/"
"doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:18001
msgid "slurpd is obsolete; replicas must be reconfigured by hand"
msgstr "slurpd je zastaralý, repliky se musí znovu nastavit ručně"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:18001
msgid ""
"One or more slurpd \"replica\" options were found in your slapd config when "
"upgrading. Because slurpd is obsolete beginning with OpenLDAP 2.4, you will "
"need to migrate your replicas to use the syncrepl protocol instead."
msgstr ""
"Při aktualizaci byla v konfiguračním souboru slapd nalezena nejméně jedna "
"volba „replica“ pro slurpd. Protože je slurpd od OpenLDAPu verze 2.4 "
"překonaný, budete muset své repliky převést, aby místo toho používaly "
"protokol syncrepl."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:18001
msgid ""
"The conversion from slurpd to the pull-based syncrepl protocol cannot be "
"done automatically and you will need to configure your replica servers by "
"hand. Please see http://www.openldap.org/doc/admin24/syncrepl.html for "
"details."
msgstr ""
"Konverzi ze slurpd na protokol syncrepl (založený na technologii pull) nelze "
"provést automaticky a budete muset své replikační servery nastavit ručně. "
"Podrobnosti naleznete na http://www.openldap.org/doc/admin24/syncrepl.html.";

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:19001
msgid "TLSCipherSuite values have changed"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:19001
msgid ""
"A \"TLSCipherSuite\" option was found in your slapd config when upgrading. "
"The values allowed for this option are determined by the SSL implementation "
"used, which has been changed from OpenSSL to GnuTLS. As a result, your "
"existing TLSCipherSuite setting will not work with this package."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:19001
msgid ""
"This setting has been automatically commented out for you. If you have "
"specific encryption needs that require this option to be re-enabled, see the "
"output of 'gnutls-cli -l' in the gnutls-bin package for the list of ciphers "
"supported by GnuTLS."
msgstr ""

Reply to: