[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFC]: po-debconf://postfixBon dia,
Aquí teniu l'actualització. He deixat les cadenes noves o amb canvis com a pendents per facilitar la revisió.
 El termini acaba dia 8 de gener.

Saltuacions!

I. De Marchi

Attachment: ca.po
Description: application/gettext


Reply to: