[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://opensshHola,

Us deixo la traducció per revisar:


# openssh po-debconf translation to Catalan
# Copyright (C) 2016 Software in the Public Interest
# This file is distributed under the same license as the openssh package.
#
# Sandra Pastrana <speix@openmailbox.org>, 2016.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openssh 1:7.2p2-5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openssh@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-20 02:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-06-19 11:16+0200\n"
"Last-Translator: Sandra Pastrana <speix@openmailbox.org>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid "Disable SSH password authentication for root?"
msgstr ""
"Deshabilitar l'autenticació d'SSH mitjançant contrasenya per l'usuari root?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid ""
"Previous versions of openssh-server permitted logging in as root over SSH " "using password authentication. The default for new installations is now "
"\"PermitRootLogin prohibit-password\", which disables password "
"authentication for root without breaking systems that have explicitly "
"configured SSH public key authentication for root."
msgstr ""
"Les versions anteriors de l'openssh-server permetien iniciar sessió com " "usuari root a través d'SSH utilitzant l'autenticació mitjançant contrasenya. "
"La configuració predeterminada per a noves instal·lacions és ara "
"\"PermitRootLogin prohibit-password\", que deshabilita l'autenticació "
"mitjançant contrasenya per l'usuari root sense trencar els sistemes que tenen " "explícitament configurada l'autenticació d'SSH mitjançant clau pública per "
"l'usuari root."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid ""
"This change makes systems more secure against brute-force password "
"dictionary attacks on the root user (a very common target for such attacks). " "However, it may break systems that are set up with the expectation of being " "able to SSH as root using password authentication. You should only make this "
"change if you do not need to do that."
msgstr ""
"Aquest canvi fa els sistemes més segurs contra atacs de diccionari i per " "força bruta sobre l'usuari root (un objectiu molt comú per aquest tipus " "d'atacs). No obstant això, podria trencar sistemes que estiguin configurats " "amb la intenció de ser capaços d'iniciar sessió com usuari root a través " "d'SSH utilitzant l'autenticació per contrasenya. Només ha de realitzar aquest "
"canvi si no necessita fer això."


Salutacions,

--
Sandra


Reply to: