[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://ddp/manuals/refcardBon dia,

Aquí teniu l'arxiu .po de refcard actualitzat.

Salutacions!


I. De Marchi
# Catalan translation of the Debian reference card
# Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the refcard package.
# Joan Queralt <jqueral7@pie.xtec.es>, 2005
# David Planella <david.planella@gmail.com>, 2008
# Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>, 2016
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: refcard 9.0\n"
"POT-Creation-Date: 2016-04-21 19:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-04-26 18:00+0200\n"
"Last-Translator: Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <article>
#: entries.dbk:4
msgid "en-GB"
msgstr "ca"

#. type: Content of: <article><title>
#: entries.dbk:7
msgid "Debian&#x00A0;GNU/Linux Reference Card"
msgstr "Targeta de referència per al Debian&#x00A0;GNU/Linux"

#. type: Content of: <article><subtitle>
#: entries.dbk:10
msgid "The 101 most important things when using Debian GNU/Linux"
msgstr "Les 101 coses més importants per l'ús del Debian GNU/Linux"

#. type: Content of: <article><articleinfo>
#: entries.dbk:13
msgid ""
"<copyright> <year>2004</year> <year>2010</year> <holder>W. Martin Borgert</"
"holder> </copyright> <copyright> <year>2016</year> <holder>Holger Wansing</"
"holder> </copyright> <copyright> <year>2004</year> <year>2010</year> "
"<holder>Your Name (\"Language\")</holder> </copyright>"
msgstr ""
"<copyright> <year>2004</year> <year>2010</year> <holder>W. Martin Borgert</"
"holder> </copyright> <copyright> <year>2016</year> <holder>Holger Wansing</"
"holder> </copyright> <copyright> <year>2004</year> <year>2010</year> "
"<holder>J. Queralt (Catalan)</holder> </copyright> <copyright> <year>2016</"
"year> <holder>I. De Marchi (Catalan)</holder> </copyright>"

#. type: Content of: <article><articleinfo><legalnotice><para>
#: entries.dbk:28
msgid ""
"This document may be used under the terms of the GNU General Public License "
"version 3 or higher. The license text can be found at <ulink url=\"http://www.";
"gnu.org/copyleft/gpl.html\">http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html</ulink> and "
"<filename>/usr/share/common-licenses/GPL-3</filename>."
msgstr ""
"Aquest document es pot utilitzar sota els termes de la Llicència Pública "
"General de GNU en la seva versió 3 o superior. El text de la llicència es pot "
"trobar a <ulink url=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\";>http://www.gnu.";
"org/copyleft/gpl.html</ulink> i a <filename>/usr/share/common-licenses/GPL-3</"
"filename>."

#. type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:35 entries.dbk:370
msgid "APT"
msgstr "APT"

#. type: Content of: <article><articleinfo><keywordset><keyword>
#: entries.dbk:36
msgid "Debian"
msgstr "Debian"

#. type: Content of: <article><articleinfo><keywordset><keyword>
#: entries.dbk:37
msgid "dpkg"
msgstr "dpkg"

#. type: Content of: <article><articleinfo><keywordset><keyword>
#: entries.dbk:38
msgid "reference card"
msgstr "targeta de referència"

#. type: Content of: <article><articleinfo><keywordset><keyword>
#: entries.dbk:39
msgid "basic commands"
msgstr "ordres bàsiques"

#. type: Content of: <article><articleinfo><keywordset><keyword>
#: entries.dbk:40
msgid "Version"
msgstr "Versió"

#. type: Content of: <article><articleinfo><keywordset><keyword>
#: entries.dbk:41
msgid "Made by"
msgstr "Creada per"

#. type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:45
msgid "Getting Help"
msgstr "Obtenir ajuda"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:48
msgid "man <replaceable>page</replaceable> or man bash"
msgstr "man <replaceable>pàgina</replaceable> o man bash"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:50
msgid "Read online help for every command and many configuration files."
msgstr "Mostra l'ajuda en línia de les ordres i fitxers de configuració."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:54
msgid ""
"<replaceable>command</replaceable> <literal> </literal> <optional><literal>--</"
"literal>help, <literal>-</literal>h</optional>"
msgstr ""
"<replaceable>ordre</replaceable> <literal> </literal> <optional><literal>--</"
"literal>help, <literal>-</literal>h</optional>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:57
msgid "Brief help for most commands."
msgstr "Ajuda breu per la major part d'ordres."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:61
msgid ""
"<filename>/usr/share/doc/<optional><replaceable>package-name</replaceable>/</"
"optional></filename>"
msgstr ""
"<filename>/usr/share/doc/<optional> <replaceable>nom-del-paquet</replaceable>/"
"</optional></filename> "

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:62
msgid ""
"Find all documentation here, optional file <filename>README.Debian</filename> "
"contains specifics."
msgstr ""
"Aquí podeu trobar tota la documentació. El fitxer opcional <filename>README."
"Debian</filename> conté informació específica."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:67
msgid "<ulink url=\"http://www.debian.org/doc/\";>Web documentation</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"http://www.debian.org/doc/\";>Web documentation</ulink>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:69
msgid ""
"Reference, manuals, FAQs, HOWTOs, etc. at <literal>http://www.debian.org/doc/</"
"literal>"
msgstr ""
"Referència, manuals, PMF, COM ES FA, etc. a <literal>http://www.debian.org/doc/";
"</literal>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:73
msgid ""
"<ulink url=\"http://lists.debian.org/\";>Mailing lists</ulink> at "
"<literal>http://lists.debian.org/</literal>"
msgstr ""
"<ulink url=\"http://lists.debian.org/\";>Llistes de correu </ulink> a "
"<literal>http://lists.debian.org/</literal>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:76
msgid "The community is always helpful, search for <literal>users</literal>."
msgstr ""
"La comunitat sempre està disposada a ajudar. Busqueu a la secció "
"<literal>users</literal>."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:80
msgid ""
"<ulink url=\"http://wiki.debian.org/\";>The Wiki</ulink> at <literal>http://";
"wiki.debian.org/</literal>"
msgstr ""
"<ulink url=\"http://wiki.debian.org/\";>La Viki</ulink> a <literal>http://wiki.";
"debian.org/</literal>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:82
msgid "Contains all kind of useful information."
msgstr "Conté molta informació útil."

#. type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:88
msgid "Installation"
msgstr "Instal·lació"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:91
msgid ""
"<ulink url=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer/\";>Installer</ulink>"
msgstr ""
"<ulink url=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer/\";>Installer</ulink>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:93
msgid ""
"All information about it at <literal>http://www.debian.org/devel/debian-";
"installer/</literal>"
msgstr ""
"Tota la informació sobre ella a <literal>http://www.debian.org/devel/debian-";
"installer/</literal>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:97
msgid "<ulink url=\"http://www.debian.org/distrib/\";>CD images</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"http://www.debian.org/distrib/\";>CD images</ulink>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:100
msgid "Download from <literal>http://www.debian.org/distrib/</literal>"
msgstr "Baixeu-vos-les de <literal>http://www.debian.org/distrib/</literal>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:104
msgid "<literal>boot: expert</literal>"
msgstr "<literal>boot: expert</literal>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:105
msgid "E.g. to set up the network w/o DHCP or using LILO instead of GRUB."
msgstr ""
"Useu-ho, per exemple, si voleu configurar la xarxa sense DHCP o utilitzar el "
"LILO en comptes del GRUB."

#. type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:111
msgid "Bugs"
msgstr "Errors"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:114
msgid ""
"<ulink url=\"http://bugs.debian.org/\";>Bug Tracking</ulink> at <literal>http://";
"bugs.debian.org/</literal>"
msgstr ""
"<ulink url=\"http://bugs.debian.org/\";>Seguiment d'errors</ulink> a "
"<literal>http://bugs.debian.org/</literal>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:117
msgid "All about existing and fixed bugs."
msgstr "Tot sobre els errors existents i arreglats."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:121
msgid "Package specific"
msgstr "Específic d'un paquet"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:122
msgid ""
"See <literal>http://bugs.debian.org/<replaceable>package-name</replaceable>/</"
"literal>, use <literal>wnpp</literal> to ask for new packages."
msgstr ""
"Mireu <literal>http://bugs.debian.org/<replaceable>nom-del-paquet</"
"replaceable>/</literal>, useu <literal>wnpp</literal> per sol·licitar nous "
"paquets."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:128
msgid "reportbug"
msgstr "reportbug"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:129
msgid "Report a bug by e-mail."
msgstr "Informa d'un error per correu electrònic."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:132
msgid "<ulink url=\"http://www.debian.org/Bugs/Reporting\";>Reporting</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"http://www.debian.org/Bugs/Reporting\";>Reporting</ulink>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:134
msgid "Instructions at <literal>http://www.debian.org/Bugs/Reporting</literal>"
msgstr "Instruccions a <literal>http://www.debian.org/Bugs/Reporting</literal>"

#. type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:140
msgid "Configuration"
msgstr "Configuració"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:143
msgid "<filename>/etc/</filename>"
msgstr "<filename>/etc/</filename>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:144
msgid ""
"All system configuration files are under directory <filename>/etc/</filename>."
msgstr ""
"Tots els fitxers de configuració són al directori <filename>/etc/</filename>."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:148
msgid "editor <replaceable>files</replaceable>"
msgstr "editor <replaceable>fitxers</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:149
msgid ""
"Default text editor.  May be <command>nano</command>, <command>emacs</"
"command>, <command>vi</command>, <command>joe</command>."
msgstr ""
"Editor de textos per defecte.  Pot ser el <command>nano</command>, "
"l'<command>emacs</command>, el <command>vi</command> o el <command>joe</"
"command>."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:155
msgid ""
"<ulink url=\"http://localhost:631\";>CUPS</ulink> at <literal>http://";
"hostname:631</literal>"
msgstr ""
"<ulink url=\"http://localhost:631\";>CUPS</ulink> a <literal>http://";
"hostname:631</literal>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:157
msgid "Browser interface to printing system."
msgstr "Interfície web del sistema d'impressió."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:161
msgid "dpkg-reconfigure <replaceable>package-name</replaceable>"
msgstr "dpkg-reconfigure <replaceable>nom-del-paquet</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:163
msgid ""
"Reconfigure a package, e.g. <replaceable>keyboard-configuration</replaceable> "
"(keyboard), <replaceable>locales</replaceable> (localization)."
msgstr ""
"Reconfigura un paquet, per exemple <replaceable>keyboard-configuration</"
"replaceable> (teclat), <replaceable>locales</replaceable> (localització)."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:167
msgid "update-alternatives <replaceable>options</replaceable>"
msgstr "update-alternatives <replaceable>opcions</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:169
msgid "Manage command alternatives."
msgstr "Gestiona les ordres alternatives que tenim per fer una mateixa tasca."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:172
msgid "update-grub"
msgstr "update-grub"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:173
msgid "After changing <filename>/etc/default/grub</filename>."
msgstr "Després de modificar el fitxer <filename>/etc/default/grub</filename>."

#. type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:179
msgid "Daemons and System"
msgstr "Dimonis i sistema"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:182
msgid ""
"<filename>systemctl restart <replaceable>name</replaceable>.service</filename>"
msgstr ""
"<filename>systemctl restart <replaceable> nom</replaceable>.service</filename>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:184
msgid "Restart a service, system daemon."
msgstr "Reinicia un servei o un dimoni del sistema."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:188
msgid ""
"<filename>systemctl stop <replaceable>name</replaceable>.service</filename>"
msgstr ""
"<filename>systemctl stop <replaceable> nom</replaceable>.service</filename>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:190
msgid "Stop a service, system daemon."
msgstr "Atura un servei o un dimoni del sistema."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:194
msgid ""
"<filename>systemctl start <replaceable>name</replaceable>.service</filename>"
msgstr ""
"<filename>systemctl start <replaceable> nom</replaceable>.service</filename>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:196
msgid "Start a service, system daemon."
msgstr "Inicia un servei o dimoni del sistema."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:200
msgid "systemctl halt"
msgstr "systemctl halt"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:201
msgid "Halts system."
msgstr "Aturada del sistema."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:204
msgid "systemctl reboot"
msgstr "systemctl reboot"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:205
msgid "Reboots system."
msgstr "Reiniciar el sistema."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:208
msgid "systemctl poweroff"
msgstr "systemctl poweroff"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:209
msgid "Shuts down system."
msgstr "Apaga el sistema."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:212
msgid "systemctl suspend"
msgstr "systemctl suspend"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:213
msgid "Suspends system."
msgstr "Suspendre el sistema."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:216
msgid "systemctl hibernate"
msgstr "systemctl hibernate"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:217
msgid "Hibernates system."
msgstr "Hibernar el sistema."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:220
msgid "<filename>/var/log/</filename>"
msgstr "<filename>/var/log/</filename>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:221
msgid "All log files are under this directory."
msgstr "Tots els fitxers de registre es desen en aquest directori."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:225
msgid "<filename>/etc/default/</filename>"
msgstr "<filename>/etc/default/</filename>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:226
msgid "Default values for many daemons and services."
msgstr "Valors per defecte de diversos dimonis i serveis."

#. type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:232
msgid "Important Shell Commands"
msgstr "Ordres importants de l'intèrpret d'ordres"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:235
msgid "cat <replaceable>files</replaceable>"
msgstr "cat <replaceable>fitxers</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:236
msgid "Print files to screen."
msgstr "Mostra els fitxers per la pantalla."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:239
msgid "cd <replaceable>directory</replaceable>"
msgstr "cd <replaceable>directori</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:240
msgid "Change to directory."
msgstr "Canvia el directori actual."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:243
msgid "cp <replaceable>files</replaceable> <replaceable>dest</replaceable>"
msgstr "cp <replaceable>fitxers</replaceable> <replaceable>destí</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:245
msgid "Copy files and directories."
msgstr "Copia fitxers i directoris."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:248
msgid "echo <replaceable>string</replaceable>"
msgstr "echo <replaceable>cadena</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:249
msgid "Echo string to screen."
msgstr "Mostra la cadena per la pantalla."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:252
msgid ""
"gzip, bzip2, xz <optional><literal>-d</literal></optional> <replaceable>files</"
"replaceable>"
msgstr ""
"gzip, bzip2, xz <optional><literal>-d</literal></optional> "
"<replaceable>fitxers</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:255
msgid "Compress, uncompress files."
msgstr "Comprimeix i descomprimeix fitxers."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:258
msgid "pager <replaceable>files</replaceable>"
msgstr "pager <replaceable>fitxers</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:259
msgid "Show contents of files."
msgstr "Mostra el contingut dels fitxers."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:262
msgid "ls <optional><replaceable>files</replaceable></optional>"
msgstr "ls <optional><replaceable>fitxers</replaceable></optional>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:264
msgid "List files."
msgstr "Llista els fitxers."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:267
msgid "mkdir <replaceable>directory-names</replaceable>"
msgstr "mkdir <replaceable>directoris</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:269
msgid "Create directories."
msgstr "Crea directoris."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:272
msgid ""
"mv <replaceable>file1</replaceable> <literal> </literal> <replaceable>file2</"
"replaceable>"
msgstr ""
"mv <replaceable>fitxer1</replaceable> <literal> </literal> "
"<replaceable>fitxer2</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:274
msgid "Move, rename files."
msgstr "Mou i canvia el nom dels fitxers."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:277
msgid "rm <replaceable>files</replaceable>"
msgstr "rm <replaceable>fitxers</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:278
msgid "Remove files."
msgstr "Suprimeix fitxers."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:281
msgid "rmdir <replaceable>dirs</replaceable>"
msgstr "rmdir <replaceable>directoris</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:282
msgid "Remove empty directories."
msgstr "Suprimeix directoris buits."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:285
msgid ""
"tar <optional>c</optional><optional>x</optional><optional>t</"
"optional><optional>z</optional><optional>j</optional><optional>J</optional> -f "
"<replaceable>file</replaceable>.tar <literal> </literal> "
"<optional><replaceable>files</replaceable></optional>"
msgstr ""
"tar <optional>c</optional><optional>x</optional><optional>t</"
"optional><optional>z</optional><optional>j</optional><optional>J</optional> -f "
"<replaceable>fitxer</replaceable>.tar <literal> </literal> "
"<optional><replaceable>fitxers</replaceable></optional>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:289
msgid ""
"<emphasis>C</emphasis>reate, e<emphasis>X</emphasis>tract, list <emphasis>T</"
"emphasis>able of archive file, <emphasis>z</emphasis> for <filename>.gz</"
"filename>, <emphasis>j</emphasis> for <filename>.bz2</filename>, <emphasis>J</"
"emphasis> for <filename>.xz</filename>."
msgstr ""
"<emphasis>C</emphasis>rea, e<emphasis>X</emphasis>treu, llista la <emphasis>T</"
"emphasis>aula del fitxer d'arxiu, <emphasis>z</emphasis> per a <filename>.gz</"
"filename>, <emphasis>j</emphasis> per a <filename>.bz2</filename>, "
"<emphasis>J</emphasis> per a <filename>.xz</filename>."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:297
msgid "find <replaceable>directories expressions</replaceable>"
msgstr "find <replaceable>directoris expressions</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:299
msgid ""
"Find files like <literal>-name <replaceable>name</replaceable></literal> or "
"<literal>-size <replaceable>+1000</replaceable></literal>, etc."
msgstr ""
"Cerca els fitxers de nom <literal>-name <replaceable>nom</replaceable></"
"literal> o mida <literal>-size <replaceable>+1000</replaceable></literal>, etc."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:305
msgid ""
"grep <replaceable>search-string</replaceable> <replaceable>files</replaceable>"
msgstr ""
"grep <replaceable>cadena-a-cercar</replaceable> <replaceable>fitxers</"
"replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:307
msgid "Find search-string in files."
msgstr "Cerca la cadena en els fitxers."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:310
msgid "ln -s <replaceable>file</replaceable> <replaceable>link</replaceable>"
msgstr ""
"ln -s <replaceable>fitxer</replaceable> <replaceable>enllaç</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:312
msgid "Create a symbolic link to a file."
msgstr "Crea un enllaç simbòlic a un fitxer."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:316
msgid "ps <optional><replaceable>options</replaceable></optional>"
msgstr "ps <optional><replaceable>opcions</replaceable></optional>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:318
msgid "Show current processes."
msgstr "Mostra els processos actuals."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:321
msgid ""
"kill <optional><replaceable>-9</replaceable></optional> <replaceable>PID</"
"replaceable>"
msgstr ""
"kill <optional><replaceable>-9</replaceable></optional> <replaceable>PID</"
"replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:324
msgid ""
"Send signal to process (e.g. terminate it). Use <command>ps</command> for PID."
msgstr ""
"Envia un senyal a un procés (p. ex., aturar-ho). Fer servir <command>ps</"
"command> per a PID."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:328
msgid "su - <optional><replaceable>username</replaceable></optional>"
msgstr "su - <optional><replaceable>nom-d'usuari</replaceable></optional>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:330
msgid "Become another user, e.g. <literal>root</literal>."
msgstr "Canvia d'usuari, per exemple a <literal>root</literal> (usuari primari)."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:334
msgid "sudo <replaceable>command</replaceable>"
msgstr "sudo <replaceable>ordre</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:335
msgid ""
"Execute a command as <literal>root</literal> as normal user, see <filename>/"
"etc/sudoers</filename>"
msgstr ""
"Executa una ordre reservada a l'usuari primari (<literal>root</literal>) com a "
"usuari normal, vegeu el fitxer <filename>/etc/sudoers</filename>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:340
msgid ""
"<replaceable>command</replaceable> <literal>&gt;</literal> <replaceable>file</"
"replaceable>"
msgstr ""
"<replaceable>ordre</replaceable> <literal>&gt;</literal> <replaceable>fitxer</"
"replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:343
msgid "Overwrite file with output of command."
msgstr "Sobreescriu el fitxer amb la sortida de l'ordre."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:347
msgid ""
"<replaceable>command</replaceable> <literal>&gt;&gt;</literal> "
"<replaceable>file</replaceable>"
msgstr ""
"<replaceable>ordre</replaceable> <literal>&gt;&gt;</literal> "
"<replaceable>fitxer</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:350
msgid "Append output of command to file."
msgstr "Afegeix la sortida de l'ordre al fitxer."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:354
msgid ""
"<replaceable>cmd1</replaceable> <literal>|</literal> <replaceable>cmd2</"
"replaceable>"
msgstr ""
"<replaceable>ordre1</replaceable> <literal>|</literal> <replaceable>ordre2</"
"replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:357
msgid "Use output of command 1 as input of command 2."
msgstr "Utilitza la sortida de la primera ordre com a entrada per la segona."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:361
msgid ""
"<replaceable>command</replaceable> <literal>&lt;</literal> <replaceable>file</"
"replaceable>"
msgstr ""
"<replaceable>ordre</replaceable> <literal>&lt;</literal> <replaceable>fitxer</"
"replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:364
msgid "Use file as input for command."
msgstr "Utilitza el fitxer com a entrada per l'ordre."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:373
msgid "apt update"
msgstr "apt update"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:374
msgid ""
"Update packages listings from package repositories as listed in <filename>/etc/"
"apt/sources.list</filename>. Required whenever that file or the contents of "
"the repositories change."
msgstr ""
"Actualitza les llistes de paquets disponibles als dipòsits llistats al fitxer "
"<filename>/etc/apt/sources.list</filename>.  Utilitzeu-la quan hagi canviat el "
"contingut d'algun dipòsit."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:381
msgid "apt search <replaceable>search-string</replaceable>"
msgstr "apt search <replaceable>cadena-a-cercar</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:383
msgid ""
"Search packages and descriptions for <replaceable>search-string</replaceable>."
msgstr ""
"Cerca la <replaceable>cadena</replaceable> en els noms i descripcions dels "
"paquets disponibles."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:387
msgid "apt list -a <replaceable>package-name</replaceable>"
msgstr "apt list -a <replaceable>nom-de-paquet</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:389
msgid "Show versions and priorities of available packages."
msgstr "Mostra les versions i prioritats dels paquets disponibles."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:393
msgid "apt show <replaceable>package-name</replaceable>"
msgstr "apt show <replaceable>nom-de-paquet</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:395
msgid "Show package information incl. description."
msgstr "Mostra la informació del paquet i la seva descripció."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:399
msgid "apt show -a <replaceable>package-name</replaceable>"
msgstr "apt show -a <replaceable>nom-de-paquet</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:401
msgid "Show package dependencies (needed packages)."
msgstr "Mostra les dependències dels paquets (paquets requerits)."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:405
msgid "apt install <replaceable>package-names</replaceable>"
msgstr "apt install <replaceable>noms-de-paquets</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:407
msgid "Install packages from repositories with all dependencies."
msgstr "Instal·la els paquets dels dipòsits i totes les seves dependències."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:411
msgid "apt upgrade"
msgstr "apt upgrade"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:412
msgid "Install newest versions of all packages currently installed."
msgstr "Instal·la la versió més nova de tots els paquets instal·lats."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:416
msgid "apt full-upgrade"
msgstr "apt full-upgrade"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:417
msgid ""
"Like <command>apt upgrade</command>, but with advanced conflict resolution."
msgstr ""
"Similar a <command>apt upgrade</command>, però amb resolució de conflictes "
"avançada."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:421
msgid "apt remove <replaceable>package-names</replaceable>"
msgstr "apt remove <replaceable>noms-de-paquets</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:423
msgid "Remove packages with all needed packages."
msgstr "Suprimeix els paquets i tots els seus paquets requerits."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:427
msgid "apt autoremove"
msgstr "apt autoremove"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:428
msgid "Remove packages that no other packages depend on."
msgstr "Suprimeix els paquets dels quals cap altre depengui."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:432
msgid "apt depends <replaceable>package-name</replaceable>"
msgstr "apt depends <replaceable>nom-de-paquet</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:434
msgid "List all packages needed by the one given."
msgstr "Llista els paquets dels quals depèn el paquet especificat."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:438
msgid "apt rdepends <replaceable>package-name</replaceable>"
msgstr "apt rdepends <replaceable>nom-de-paquet</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:440
msgid "List all packages that need the one given."
msgstr "Llista els paquets als quals els cal el paquet especificat."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:444
msgid "apt-file update"
msgstr "apt-file update"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:445
msgid ""
"Update content listings from package repositories, see <command>apt update</"
"command>."
msgstr ""
"Actualitza les llistes de paquets disponibles als dipòsits. Vegeu l'ordre "
"<command>apt update</command>."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:450
msgid "apt-file search <replaceable>file-name</replaceable>"
msgstr "apt-file search <replaceable>nom-de-fitxer</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:452
msgid "Search packages for file."
msgstr "Cerca els paquets que contenen el fitxer."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:455
msgid "apt-file list <replaceable>package-name</replaceable>"
msgstr "apt-file list <replaceable>nom-de-paquet</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:457
msgid "List contents of a package."
msgstr "Llista el contingut d'un paquet."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:460
msgid "auto-apt"
msgstr "auto-apt"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:461
msgid ""
"Installs packages automatically if needed, can replace <command>apt-file</"
"command>, needs <literal>auto-apt</literal>."
msgstr ""
"Instal·la automàticament paquets quan es necessitin. Pot reemplaçar "
"<command>apt-file</command>. Necessita <literal>auto-apt</literal>."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:466
msgid "aptitude"
msgstr "aptitude"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:467
msgid "Console interface to APT, needs <literal>aptitude</literal>."
msgstr "Interfície de consola per l'APT, necessita <literal>aptitude</literal>."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:471
msgid "synaptic"
msgstr "synaptic"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:472
msgid "GUI interface to APT, needs <literal>synaptic</literal>."
msgstr "Interfície gràfica per l'APT, necessita <literal>synaptic</literal>."

#. type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:478
msgid "Dpkg"
msgstr "Dpkg"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:481
msgid "dpkg -l <optional><replaceable>names</replaceable></optional>"
msgstr "dpkg -l <optional><replaceable>noms</replaceable></optional>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:483
msgid "List packages."
msgstr "Llista els paquets."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:486
msgid "dpkg -I <replaceable>pkg</replaceable>.deb"
msgstr "dpkg -I <replaceable>paquet</replaceable>.deb"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:488
msgid "Show package information."
msgstr "Mostra la informació del paquet."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:491
msgid "dpkg -c <replaceable>pkg</replaceable>.deb"
msgstr "dpkg -c <replaceable>paquet</replaceable>.deb"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:493
msgid "List contents of package file."
msgstr "Llista el contingut del fitxer de paquet."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:497
msgid "dpkg -S <replaceable>filename</replaceable>"
msgstr "dpkg -S <replaceable>nom-de-fitxer</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:499
msgid "Show which package a file belongs to."
msgstr "Mostra a quin paquet pertany un fitxer."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:503
msgid "dpkg -i <replaceable>pkg</replaceable>.deb"
msgstr "dpkg -i <replaceable>paquet</replaceable>.deb"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:505
msgid "Install package files."
msgstr "Instal·la fitxers de paquet."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:508
msgid "debsums"
msgstr "debsums"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:509
msgid "Audit check sums of installed packages, needs <literal>debsums</literal>."
msgstr ""
"Verifica la integritat dels paquets instal·lats, necessita <literal>debsums</"
"literal>."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:513
msgid "dpkg-divert <optional>options</optional> <replaceable>file</replaceable>"
msgstr ""
"dpkg-divert <optional>opcions</optional> <replaceable>fitxer</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:515
msgid "Override a package&apos;s version of a file."
msgstr "Sobreescriu una versió de paquet d'un fitxer."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:519
msgid ""
"dpkg <literal>--compare-versions </literal> <literal> </literal> "
"<replaceable>v1</replaceable> gt <replaceable>v2</replaceable>"
msgstr ""
"dpkg <literal>--compare-versions </literal> <literal> </literal> "
"<replaceable>v1</replaceable> gt <replaceable>v2</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:522
msgid "Compare version numbers, check with <command>echo $?</command>."
msgstr ""
"Compara els números de versió. Comproveu-ho amb l'ordre <command>echo $?</"
"command>."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:526
msgid ""
"dpkg-query -W <literal>--showformat</literal>=<replaceable>format</replaceable>"
msgstr ""
"dpkg-query -W <literal>--showformat</literal>=<replaceable>format</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:528
msgid ""
"Query installed packages, format e.g. '${Package} ${Version} ${Installed-"
"Size}\\n'."
msgstr ""
"Consulta els paquets instal·lats. Exemple de format: '${Package} ${Version} "
"${Installed-Size}\\n'."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:533
msgid ""
"dpkg <literal>--get-selections</literal> &gt; <replaceable>file</replaceable>"
msgstr ""
"dpkg <literal>- -get-selections</literal> &gt; <replaceable>fitxer</"
"replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:535
msgid "Write package selections to file."
msgstr "Escriu les seleccions de paquets al fitxer."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:539
msgid ""
"dpkg <literal>--set-selections</literal> &lt; <replaceable>file</replaceable>"
msgstr ""
"dpkg <literal>- -set-selections</literal> &lt; <replaceable>fitxer</"
"replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:541
msgid "Set package selections from file."
msgstr "Assigna les seleccions de paquets que hi ha al fitxer."

#. type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:547
msgid "The Network"
msgstr "La xarxa"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:550
msgid "<filename>/etc/network/interfaces</filename>"
msgstr "<filename>/etc/network/interfaces</filename>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:551
msgid "Network interface configuration."
msgstr "Configuració de la interfície de xarxa."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:554
msgid "ifup, ifdown <optional><replaceable>device</replaceable></optional>"
msgstr "ifup, ifdown <optional><replaceable>dispositiu</replaceable></optional>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:556
msgid "Start, stop network interfaces according to files above."
msgstr "Inicia, atura les interfícies de xarxa segons els fitxers de més amunt."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:560
msgid "/sbin/ip"
msgstr "/sbin/ip"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:561
msgid ""
"Show and manipulate network interfaces and routing, needs <literal>iproute</"
"literal>."
msgstr ""
"Mostra i manipula interfícies de xarxa i l'encaminament. Requereix "
"l'<literal>iproute</literal>."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:565
msgid "ssh -X <replaceable>user@host</replaceable>"
msgstr "ssh -X <replaceable>usuari@ordinador</replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:567
msgid "Login at other machine."
msgstr "Entra a una altre ordinador."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:570
msgid ""
"scp <replaceable>files</replaceable> <replaceable>user@host:path</replaceable>"
msgstr ""
"scp <replaceable>fitxers</replaceable> <replaceable>usuari@host:camí</"
"replaceable>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:572
msgid "Copy files to other machine (and vice versa)."
msgstr "Copia fitxers a una altre ordinador (i a l'inrevés)."

#~ msgid ""
#~ "make-kpkg <literal>--</literal>initrd <literal>--</literal>revision=2:"
#~ "my.1.0 <literal>--</literal>rootcmd fakeroot <literal>--</literal>uc "
#~ "<literal>--</literal>us <literal>kernel_image</literal>"
#~ msgstr ""
#~ "make-kpkg <literal>--</literal>initrd <literal>--</literal>revision=2:"
#~ "my.1.0 <literal>--</literal>rootcmd fakeroot <literal>--</literal>uc "
#~ "<literal>--</literal>us <literal>kernel_image</literal>"

#~ msgid ""
#~ "Build a kernel packages from sources, if a customised kernel is really "
#~ "needed, needs <literal>kernel-package</literal>."
#~ msgstr ""
#~ "Construeix un paquet de nucli a partir dels fonts, si es necessita un nucli "
#~ "personalitzat. Necessita <literal>kernel-package</literal>."

#~ msgid "m-a a-i module <literal>kernel_image</literal>"
#~ msgstr "m-a a-i module <literal>kernel_image</literal>"

#~ msgid ""
#~ "Create and install third-party modules (gspca, ...), needs <literal>module-"
#~ "assistant</literal>."
#~ msgstr ""
#~ "Crea i instal·la mòduls de terceres parts (gspca, ...), necessita "
#~ "<literal>module-assistant</literal>."

#~ msgid ""
#~ "<filename>/etc/init.d/<replaceable>file</replaceable></filename> restart"
#~ msgstr ""
#~ "<filename>/etc/init.d/<replaceable>fitxer</replaceable></filename> restart"

#~ msgid "<filename>/etc/init.d/<replaceable>file</replaceable></filename> start"
#~ msgstr ""
#~ "<filename>/etc/init.d/<replaceable>fitxer</replaceable></filename> start"

#~ msgid "apt-cache policy <replaceable>package-names</replaceable>"
#~ msgstr "apt-cache policy <replaceable>noms-de-paquets</replaceable>"

#~ msgid "apt-cache showpkg <replaceable>package-names</replaceable>"
#~ msgstr "apt-cache showpkg <replaceable>noms-de-paquets</replaceable>"

#~ msgid "apt-get dist-upgrade"
#~ msgstr "apt-get dist-upgrade"

#~ msgid "Web Server (Apache2)"
#~ msgstr "Servidor web (Apache2)"

#~ msgid "<filename>/etc/apache2/</filename>"
#~ msgstr "<filename>/etc/apache2/</filename>"

#~ msgid "Configuration files."
#~ msgstr "Fitxers de configuració."

#~ msgid "<filename>/etc/apache2/sites-available/</filename>"
#~ msgstr "<filename>/etc/apache2/sites-available/</filename>"

#~ msgid ""
#~ "Contains virtual hosts.  To enable a virtual host, use <command>a2ensite</"
#~ "command>."
#~ msgstr ""
#~ "Conté els ordinadors virtuals. Per habilitar-ne un, utilitzeu l'ordre "
#~ "<command>a2ensite</command>."

#~ msgid "<filename>/etc/apache2/mods-available/</filename>"
#~ msgstr "<filename>/etc/apache2/mods-available/</filename>"

#~ msgid ""
#~ "Contains available modules files.  To enable a module, use "
#~ "<command>a2enmod</command>."
#~ msgstr ""
#~ "Conté els fitxers de mòduls disponibles. Per habilitar un mòdul, utilitzeu "
#~ "l'ordre <command>a2enmod</command>."

#~ msgid "File and Print Server (Samba)"
#~ msgstr "Servidor de fitxer i d'impressió (Samba)"

#~ msgid "<filename>/etc/samba/smb.conf</filename>"
#~ msgstr "<filename>/etc/samba/smb.conf</filename>"

#~ msgid "Main configuration file."
#~ msgstr "Fitxer configuració principal."

#~ msgid "smbclient"
#~ msgstr "smbclient"

#~ msgid "Browse SMB network resources, e.g. download, upload files."
#~ msgstr "Navega pels recursos de xarxa SMB, per exemple baixa o penja fitxers."

#~ msgid "W. Martin Borgert"
#~ msgstr "W. Martin Borgert"

#~ msgid "Your Name (\"Language\")"
#~ msgstr "J. Queralt (Catalan)"

#~ msgid "After installing a new kernel."
#~ msgstr "Actualitza el grub després d'instal·lar un nou nucli."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Show packages, on that no other packages depend (<emphasis>orphans</"
#~ "emphasis>), needs <literal>deborphan</literal>."
#~ msgstr ""
#~ "Mostra els paquets dels quals no depèn cap altre paquet (<emphasis>orfes</"
#~ "emphasis>). Necessita <literal>deborphan</literal>."

#, fuzzy
#~ msgid "Configure network interfaces."
#~ msgstr "Configura les interfícies de xarxa."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Network configuration files, most relevant are <filename>interfaces</"
#~ "filename> and <filename>options</filename>."
#~ msgstr ""
#~ "Els fitxers de configuració de la xarxa. Els més rellevants són "
#~ "<filename>interfaces</filename> i <filename>options</filename>."

#, fuzzy
#~ msgid "Defines default virtual host."
#~ msgstr "Defineix l'ordinador central (host) per defecte."

#, fuzzy
#~ msgid "Database (PostgreSQL)"
#~ msgstr "Base de dades (PostgreSQL)"

#, fuzzy
#~ msgid "Create a new database."
#~ msgstr "Crea una nova base de dades."

#, fuzzy
#~ msgid "Remove a database."
#~ msgstr "Suprimeix una base de dades."

#~ msgid "Create a new database user."
#~ msgstr "Crea un nou usuari de la base de dades."

#~ msgid "Remove a database user."
#~ msgstr "Suprimeix un usuari de la base de dades."

#~ msgid "Change the password in the SQL console <command>psql</command>."
#~ msgstr "Canvia la contrasenya a la consola de SQL <command>psql</command>."

#~ msgid ""
#~ "<glossterm><literal>boot: linux26</literal> or <literal>boot: expert26</"
#~ "literal></glossterm>"
#~ msgstr ""
#~ "<glossterm><literal>boot: linux26</literal> o <literal>boot: expert26</"
#~ "literal></glossterm>"

#~ msgid "Use Linux kernel 2.6 for installation."
#~ msgstr "Useu-ho per instal·lar un nucli 2.6."

#~ msgid "<glossterm>Package specific</glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>Especificacions dels paquets</glossterm>"

#~ msgid "<glossterm>nano <replaceable>files</replaceable></glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>nano <replaceable>fitxers</replaceable></glossterm>"

#~ msgid ""
#~ "<glossterm><ulink url=\"https://localhost:10000\";>webmin</ulink> at "
#~ "<literal>https://hostname:10000</literal></glossterm>"
#~ msgstr ""
#~ "<glossterm><ulink url=\"https://localhost:10000\";>webmin</ulink> a "
#~ "<literal>https://hostname:10000</literal></glossterm>"

#~ msgid ""
#~ "Browser interface to system configuration, access is defined in <filename>/"
#~ "etc/webmin/miniserv.conf</filename>."
#~ msgstr ""
#~ "Configuració del sistema a través d'una interfície web. L'accés es defineix "
#~ "a <filename>/etc/webmin/miniserv.conf</filename>."

#~ msgid "<glossterm>update-grub</glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>update-grub</glossterm>"

#~ msgid ""
#~ "<glossterm><filename>/etc/init.d/<replaceable>file</replaceable> restart</"
#~ "filename></glossterm>"
#~ msgstr ""
#~ "<glossterm><filename>/etc/init.d/<replaceable>fitxer</replaceable> restart</"
#~ "filename></glossterm>"

#~ msgid "<glossterm>ALTER USER name WITH PASSWORD 'password';</glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>ALTER USER nom WITH PASSWORD 'contrasenya';</glossterm>"

#~ msgid "<glossterm>smbclient</glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>smbclient</glossterm>"

#~ msgid "deborphan"
#~ msgstr "deborphan"

#~ msgid "/sbin/ifconfig"
#~ msgstr "/sbin/ifconfig"

#~ msgid "createdb"
#~ msgstr "createdb"

#~ msgid "dropdb"
#~ msgstr "dropdb"

#~ msgid "createuser"
#~ msgstr "createuser"

#~ msgid "dropuser"
#~ msgstr "dropuser"

#~ msgid "ALTER USER name WITH PASSWORD 'password';"
#~ msgstr "ALTER USER name WITH PASSWORD 'password';"

#~ msgid "<glossterm>reportbug</glossterm>"
#~ msgstr "reportbug"

#~ msgid ""
#~ "<glossterm><filename>/etc/init.d/<replaceable>file</replaceable> start</"
#~ "filename></glossterm>"
#~ msgstr ""
#~ "<filename>/etc/init.d/<replaceable>fitxer</replaceable> start</filename>"

#~ msgid "<glossterm>less <replaceable>files</replaceable></glossterm>"
#~ msgstr "less <replaceable>fitxers</replaceable>"

#~ msgid "<glossterm>apt-get update</glossterm>"
#~ msgstr "apt-get update"

#~ msgid "<glossterm>apt-get upgrade</glossterm>"
#~ msgstr "apt-get upgrade"

#~ msgid "<glossterm>apt-file update</glossterm>"
#~ msgstr "apt-file update"

#~ msgid "<glossterm>auto-apt</glossterm>"
#~ msgstr "auto-apt"

#~ msgid "<glossterm>aptitude</glossterm>"
#~ msgstr "aptitude"

#~ msgid "<glossterm>synaptic</glossterm>"
#~ msgstr "synaptic"

#~ msgid "<glossterm>deborphan</glossterm>"
#~ msgstr "deborphan"

#~ msgid "<glossterm>debsums</glossterm>"
#~ msgstr "debsums"

#~ msgid "<glossterm>/sbin/ifconfig</glossterm>"
#~ msgstr "/sbin/ifconfig"

#~ msgid "<glossterm>createdb</glossterm>"
#~ msgstr "createdb"

#~ msgid "<glossterm>dropdb</glossterm>"
#~ msgstr "dropdb"

#~ msgid "<glossterm>createuser</glossterm>"
#~ msgstr "createuser"

#~ msgid "<glossterm>dropuser</glossterm>"
#~ msgstr "dropuser"

Reply to: