[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [bits.d.o] Revisions i publicacions d'articlesHola!

On Thu, Dec 17, 2015 at 05:39:02PM +0100, Innocent De Marchi wrote:
>  Bon dia Adrià,
>  El dia 16 de desembre de 2015, 21:00, Adrià <adria@fsfe.org> ha escrit:
> 
>   Bona tarda,
> 
>   recentment he traduït alguns articles de Bits, però no estan publicats
>   encara perquè el procediment marca que algú altre els hauria de
>   revisar (per allò que 4 ulls hi veuen millor que 2).
> 
>   Hi hauria algun voluntari?
> 
>  He revisat:
> 
>  conservancy-fundraising-campaign-ca.md
>  i ho veig bé. Tal vegada posaria «copyleft» atès que has posat
>  «copyright» i «Conservancy»
>  He cercat si hi ha traducció de la paraula copyleft però pareix que no
>  en tenim encara; una pena.
> 
>  new-sponsors-dc15-ca.md
>  posa
>  I finalment però no per això menys important, sis
>  i jo posaria (una coma)
>  I finalment, però no per això menys important, sis
> 
>  hp-platinum-dc15-ca.md
>  Ho veig bé. Personalment per a «solucions de computació al núvol»
>  jo preferirÃa «solucions de computació distribuïda» o «solucions de
>  computació a la xarxa»
>  però sòc conscient que no hi ha una traducció «acceptada» o
>  «oficial».
> 
>  jessie-released-ca.md
>  També és una qüestió personal, però «llapis USB» no m'agrada: jo
>  faig servir «memòria USB»
>  No seria millor posar la coma a «Per als usuaris del núvol, Debian
>  també els ofereix» ?
>  I aquÃ, no sobra la coma «Trobeu com, llegint la»?
> 
>  Bé, tot plegat, la traducció està força correcta.
> 
>  Salutacions!
> 
>  I. De Marchi

He afegit els teus suggeriments; com a mínim l'experiència t'avala :-)

Moltes gràcies!
-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
Vitamin C deficiency is apauling.

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: