[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://unattended-upgrades 0.86.6Bon dia,

Aquí teniu l'actualització de la traducció. Hi ha alguna cadena que sintetitza tanta informació que no estic massa segur de la traducció.

El termini per enviar l'atualització és dia 17.

Salutacions!

I. De Marchi
# unattended-upgrades po-debconf translation to Catalan
# Copyright (C) 2007 Software in the Public Interest, SPI Inc.
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Traducció:
# Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>, 2011-2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: unattended-upgrades 0.86.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: unattended-upgrades@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-11-03 07:12+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-11-07 18:35+0100\n"
"Last-Translator: Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <<debian-l10n-catalan@lists.debian.org>>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Automatically download and install stable updates?"
msgstr ""
"Desitjau descarregar i instal·lar automàticament les actualitzacions de la "
"versió estable?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Applying updates on a frequent basis is an important part of keeping systems "
"secure. By default, updates need to be applied manually using package  "
"management tools. Alternatively, you can choose to have this system  "
"automatically download and install important updates."
msgstr ""
"La instal·lació de les actualitzacions amb freqüència és un aspecte "
"important per a mantenir la seguretat del sistema. Per defecte, les "
"actualitzacions s'han de fer manualment utilitzant les eines de gestió de "
"paquets. Si ho preferiu, podeu optar per fer que el sistema descarregui i "
"instal·li automàticament les actualitzacions de seguretat."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Origins-Pattern that packages must match to be upgraded:"
msgstr ""
"Patrons de les fonts de paquets («Origins-Pattern») que han de verificar els "
"paquets a actualitzar:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Please specify a value for the unattended-upgrades Origins-Pattern."
msgstr ""
"Especificau el valor dels patrons de les fonts de paquets («Origins-"
"Pattern») per a les actualitzacions desateses."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"A package will be upgraded only if its metadata values match all the "
"supplied keywords in the origin line."
msgstr ""
"Un paquet s'actualitzarà només si els seus valors de metadades coincideixen "
"amb totes les paraules clau subministrades en la línia d'origen."

Reply to: