[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: beep 1.2.2-22: Please update debconf PO translation for the package beepOn Mon, Jul 28, 2008 at 09:58:11PM -0700, Matt Bonner wrote:
> Aqui un intent...

Hmm, això ho hauria d'haver fet fa mesos... El tenia marcat per revisar,
però se'm va passar. Avui mirant els po-debconf m'he fixat que la
traducció encara no estava inclosa al paquet.

Ajunto el fitxer lleugerament retocat.
# translation of ca.po to Catalan
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Jordi Fernández Mora <jordi.fernandezmo@campus.uab.es>, 2004.
# Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>, 2004, 2006.
# Matt Bonner <mattbonner@gmail.com>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: beep@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-28 14:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-07 22:55+0100\n"
"Last-Translator: Matt Bonner <mattbonner@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid ""
"suid root for all, suid root with only group audio executable, not suid at "
"all"
msgstr ""
"suid root per a tothom, suid root només per al grup audio, suid per a ningú"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1002
msgid "Install beep as:"
msgstr "Instal·lar beep amb:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1002
msgid ""
"beep must be run as root since it needs to access the speaker hardware. "
"There are several posibilities to make the program usable: Either only for "
"root (no suid bit at all), executable only by users of the group audio, or "
"usable for all."
msgstr ""
"S'ha d'executar beep com a root ja que necessita accedir a l'altaveu de "
"l'ordinador. Hi ha diverses possibilitats per fer el programa usable: que "
"només el pugui utilitzar l'usuari root (sense el bit de suid), que només "
"sigui executable pels usuaris del grup «audio», o que sigui executable per "
"tothom."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1002
#| msgid ""
#| "Since each program set as suid root can be a security risk this is not "
#| "done by default. However, the program is quite small (~150 lines of "
#| "code), so it is fairly easy to verify the safety of the code yourself, if "
#| "you don't trust my judgement."
msgid ""
"Since each program set as suid root can be a security risk this is not done "
"by default. However, the program is quite small (~150 lines of code), so it "
"is fairly easy to verify the safety of the code yourself, if you don't trust "
"the package maintainer's judgement."
msgstr ""
"Com qualsevol programa amb el suid root pot suposar un risc per a la "
"seguretat del sistema, no s'utilitza per defecte. Tot i això, el programa és "
"petit (unes 150 línies) i és prou fàcil que vosaltres mateixos verifiqueu la "
"seguretat del codi, si és que no confieu en el criteri del mantenidor del "
"paquet."

Reply to: