[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#494110] po-debconf://mailmanBones,

atès que avui era l'últim dia per a fer-ho, he enviat la traducció del
debconf del mailman directament.

Salut,
David.
# mailman (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
# Josep Monés i Teixidor <jmones@puntbarra.com>, 2004
# David Planella Molas <david.planella@gmail.com>, 2008
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mailman_2.1.2-7_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-mailman-hackers@lists.alioth.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-06 16:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-07 12:07+0200\n"
"Last-Translator: David Planella Molas <david.planella@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "ar (Arabic)"
msgstr "ar (àrab)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "ca (Catalan)"
msgstr "ca (català)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "cs (Czech)"
msgstr "cs (txec)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "da (Danish)"
msgstr "da (danès)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "de (German)"
msgstr "de (alemany)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "en (English)"
msgstr "en (anglès)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "es (Spanish)"
msgstr "es (espanyol)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "et (Estonian)"
msgstr "et (estonià)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "eu (Basque)"
msgstr "eu (basc)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "fi (Finnish)"
msgstr "fi (finès)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "fr (French)"
msgstr "fr (francès)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "hr (Croatian)"
msgstr "hr (croat)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "hu (Hungarian)"
msgstr "hu (hongarès)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "ia (Interlingua)"
msgstr "ia (interlingua)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "it (Italian)"
msgstr "it (italià)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "ja (Japanese)"
msgstr "ja (japonès)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "ko (Korean)"
msgstr "ko (coreà)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "lt (Lithuanian)"
msgstr "lt (lituà)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "nl (Dutch)"
msgstr "nl (holandès)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "no (Norwegian)"
msgstr "no (noruec)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "pl (Polish)"
msgstr "pl (polac)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "pt (Portuguese)"
msgstr "pt (portuguès)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "pt_BR (Brasilian Portuguese)"
msgstr "pt_BR (portuguès del Brasil)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "ro (Romanian)"
msgstr "ro (romanès)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "ru (Russian)"
msgstr "ru (rus)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "sl (Slovenian)"
msgstr "sl (eslovè)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "sr (Serbian)"
msgstr "sr (serbi)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "sv (Swedish)"
msgstr "sv (suec)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "tr (Turkish)"
msgstr "tr (turc)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "uk (Ukrainian)"
msgstr "us (ucraïnès)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "vi (Vietnamese)"
msgstr "vi (vietnamita)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "zh_CN (Chinese - China)"
msgstr "zh_CN (xinès - Xina)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "zh_TW (Chinese - Taiwan)"
msgstr "zh_TW (xinès - Taiwan)"

#. Type: multiselect
#. DefaultChoice
#. You must NOT translate this string, but you can change its value.
#. The comment between brackets is used to distinguish this msgid
#. from the one in the Choices list; you do not have to worry about
#. them, and have to simply choose a msgstr among the English values
#. listed in the Choices field above, e.g. msgstr "nl (Dutch)".
#. Type: select
#. DefaultChoice
#. You must NOT translate this string, but you can change its value.
#. The comment between brackets is used to distinguish this msgid
#. from the one in the Choices list; you do not have to worry about
#. them, and have to simply choose a msgstr among the English values
#. listed in the Choices field above, e.g. msgstr "nl (Dutch)".
#: ../templates:1002 ../templates:5001
msgid "en (English)[ default language ]"
msgstr "ca (Catalan)"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1003
msgid "Languages to support:"
msgstr "Llengües a implementar:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1003
msgid ""
"For each supported language, Mailman stores default language specific texts "
"in /etc/mailman/LANG/ giving them conffile like treatment with the help of "
"ucf.  This means approximately 150kB for each supported language on the root "
"file system."
msgstr "Per a cada llengua implementada, el Mailman n'emmagatzemarà els textos específics al directori /etc/mailman/LANG/, els quals es tractaran com a fitxers conffile a través de l'ucf. Això significa que s'utilitzaran aproximadament 150kB al sistema de fitxers arrel per a cada llengua implementada."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1003
msgid ""
"If you need a different set of languages at a later time, just run dpkg-"
"reconfigure mailman."
msgstr "Si us cal un altre conjunt de llengües més endavant, simplement haureu d'executar l'ordre «dpkg-reconfigure mailman»."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1003
msgid ""
"NOTE: Languages enabled on existing mailing lists are forcibly re-enabled "
"when deselected and mailman needs at least one language for displaying its "
"messages."
msgstr "NOTA: es forçarà l'habilitació d'aquelles llengues que no ho estiguin però que ja s'hagin habilitat en llistes de correu existents anteriorment i en cas que el mailman requereixi almenys una llengua per a mostrar els seus missatges."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Gate news to mail?"
msgstr "S'envien les notícies al correu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Mailman allows to gate news to mail, that is, send all the messages which "
"appear in a Usenet newsgroup to a mailing list."
msgstr "El Mailman permet fer de passarel·la de notícies a correu, és a dir, enviar tots aquells missatges que apareixen en un grup de notícies d'Usenet a una llista de correu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Most people won't need this."
msgstr "En la majoria de casos no és necessari."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Missing site list"
msgstr "Falta la llista del lloc"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Mailman needs a so-called \"site list\", which is the list from which "
"password reminders and such are sent out from.  This list needs to be "
"created before mailman will start."
msgstr ""
"El Mailman necessita una llista anomenada \"llista del lloc\" des d'on "
"enviar els recordatoris de contrasenya i similars.  Aquesta llista s'ha de "
"crear abans d'iniciar l'execució del programa."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"To create the list, run \"newlist mailman\" and follow the instructions on-"
"screen.  Note that you also need to start mailman after that, using /etc/"
"init.d/mailman start."
msgstr "Executeu «newlist mailman» per a crear una llista, i seguiu les instruccions que apareguin per pantalla. Tingueu en compte que haureu d'iniciar el mailman després de crear-la (amb l'ordre «/etc/init.d/mailman start»)."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid "Default language for Mailman:"
msgstr "Llengua per defecte del Mailman:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid ""
"The web page will be shown in this language, and in general, Mailman will "
"use this language to communicate with the user."
msgstr "La pàgina web es mostrarà en aquesta llengua, i, en general, el Mailman també l'utilitzarà per a comunicar-se amb l'usuari."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Old queue files present"
msgstr "Hi ha fitxers de cua antics existents"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"The directory /var/lib/mailman/qfiles contains files. It needs to be empty "
"for the upgrade to work properly. You can try to handle them by:\n"
" - Stop new messages from coming in (at the MTA level).\n"
" - Start a mailman queue runner: /etc/init.d/mailman start\n"
" - Let it run until all messages are handled.\n"
"   If they don't all get handled in a timely manner, look at the logs\n"
"   to try to understand why and solve the cause.\n"
" - Stop it: /etc/init.d/mailman stop\n"
" - Retry the upgrade.\n"
" - Let messages come in again.\n"
"You can also decide to simply remove the files, which will make Mailman "
"forget about (and lose) the corresponding emails."
msgstr ""
"El directori /var/lib/mailman/qfiles conté fitxers, però ha d'estar buit perquè l'actualització funcioni correctament. Podeu intentar gestionar-los de la manera següent:\n"
" - Atureu la recepció de missatges (al nivell del MTA).\n"
" - Inicieu un gestor de cua del mailman: /etc/init.d/mailman start\n"
" - Deixeu que s'executi fins que tots els missatges s'hagin gestionat.\n"
"   En cas que no s'hagin gestionat en un interval de temps acceptable,\n"
"   comproveu els fitxers de registre per a entendre el perquè i\n"
"   resoldre-ho.\n"
" - Atureu el procés: /etc/init.d/mailman stop\n"
" - Torneu a intentar dur a terme l'actualització.\n"
" - Torneu a habilitar la recepció de missatges.\n"
"També podeu suprimir els fitxers, amb la qual cosa es perdran els correus corresponents."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"If these files correspond to shunted messages, you have to either delete "
"them or unshunt them (with /var/lib/mailman/bin/unshunt). Shunted messages "
"are messages on which Mailman has already abandoned any further processing "
"because of an error condition, but that are kept for admin review. You can "
"use /var/lib/mailman/bin/show_qfiles to examine the contents of the queues."
msgstr "Si aquests fitxers es corresponen amb missatges abandonats, haureu de suprimir-los o bé activar-los (amb l'ordre /var/lib/mailman/bin/unshunt). Els missatges abandonats són aquells que el Mailman ja no processarà degut a un error, però que es desen perquè els pugui revisar un administrador. Podeu utilitzar l'ordre /var/lib/mailman/bin/show_qfiles per a examinar els continguts de les cues."

Reply to: