[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

leafnode 1.11.7.rc1-2: Please update debconf PO translation for the package leafnodeHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
leafnode. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Monday, March 03, 2008.

Thanks,

# leafnode (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <a.badia@callusdigital.org>, 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: leafnode_1.9.53.rc5-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: leafnode@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-18 08:13+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-05 19:46GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <a.badia@callusdigital.org>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Which news server should Leafnode download news from?"
msgid "Server to download news from:"
msgstr "De quin servidor de notícies s'hauria de descarregar les notícies?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The name of the news server should be provided by the organization providing "
"you with network access, such as your Internet Service Provider."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"This server is generally called \"news.<domain>\" or \"nntp.<domain>\" where "
"<domain> is the local domain name."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Enable access controls for Leafnode?"
msgstr "Voleu habilitar el control d'accés del Leafnode ?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
msgid ""
"If you do not enable some access controls for Leafnode, people everywhere "
"will be able to use the news server which opens opportunities for spamming "
"or resource abuse."
msgstr ""
"Si no habiliteu el control d'accés del leafnode, qualsevol persona de "
"qualsevol lloc del món podrà utilitzar el vostre servidor de notícies per "
"tasques com enviar spam o accedir a grups de notícies de fitxers immensos. "
"Els usuaris escanegen la xarxa cercant servidors de notícies oberts."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Access controls will prevent computers other than the news server itself "
"reading or posting to newsgroups using the server. If required access can be "
"granted to other computers by editing /etc/hosts.allow."
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "PPP, permanent, none"
msgid "permanent"
msgstr "PPP, permanent, none"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "none"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid "Network connection type:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid "The Leafnode package can automatically download news."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid ""
"The method used for this depends on the network connection type. Scripts "
"provided with the package support two network connection types:\n"
" - permanent: hourly news downloads;\n"
" - PPP   : news downloads triggered by dialouts."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid "Either option will work for a dial-on-demand network connection."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You can also select \"none\", which will disable automatic downloads. "
#| "News can be downloaded manually by running fetchnews."
msgid ""
"Choosing 'none' will disable automatic news downloads. News can be "
"downloaded manually by running 'fetchnews'."
msgstr ""
"També podeu seleccionar l'opció \"none\", que inhabilitarà la descàrrega "
"automàtica de notícies. Podeu descarregar les notícies executant manualment "
"el fetchnews."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "Do you wish to update the list of available groups?"
msgid "Update the list of available groups?"
msgstr "Voleu actualitzar la llista de grups disponibles?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
#, fuzzy
msgid ""
"Leafnode updates the list of available newsgroups when it checks for new "
"news. No newsgroups will be available until this has happened at least once."
msgstr ""
"El Leafnode manté una llista actualitzada de grups de notícies disponibles "
"quan comprova si hi ha notícies noves. Fins que no es faci no oferirà cap "
"grup de notícies als clients."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
#, fuzzy
msgid ""
"If you choose to update the list of groups immediately, newsgroups will be "
"available to clients as soon as Leafnode has been set up."
msgstr ""
"Si escolliu l'actualització de la llista de grups durant la configuració del "
"paquet, la llista estarà disponible pels clients tan aviat com finalitzi la "
"configuració del Leafnode."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Remove news groups and articles when purging the package?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
#, fuzzy
msgid ""
"The /var/spool/news directory holds the database of news articles downloaded "
"by Leafnode. Many other news servers also use this directory to store their "
"news database and you may wish to keep it even when removing the leafnode "
"package."
msgstr ""
"El directori /var/spool/news disposa de la base de dades dels articles de "
"les notícies descarregades del Leafnode. Molts d'altres servidors de "
"notícies també utilitzen aquest directori per desar-hi la base de dades de "
"notícies - si heu substituït el Leafnode per un altre servidor és molt "
"recomanable que no ho feu."

#~ msgid "news"
#~ msgstr "notícies"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Whoever is providing you with internet access should have told you what "
#~| "it's called. Typically it's something like \"news.domain\" or \"nntp."
#~| "domain\" where domain is their domain name."
#~ msgid ""
#~ "Whoever is providing you with internet access should provide information "
#~ "about which server to use to download news. Typically this server is "
#~ "called something like \"news.domain\" or \"nntp.domain\"."
#~ msgstr ""
#~ "L'administrador de la vostra connexió a internet us hauria d'haver "
#~ "indicat com s'anomena. Normalment té un nom similar a \"news.domini\" o "
#~ "\"nntp.domini\", on domini correspon al vostre nom de domini."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "If you do enable access controls, this will prevent any computers except "
#~| "localhost from accessing your news server. You can modify /etc/hosts."
#~| "allow later to broaden the access controls, if necessary."
#~ msgid ""
#~ "If you do enable access controls, this will prevent any computers except "
#~ "localhost from accessing your news server. You can modify /etc/hosts."
#~ "allow later to broaden the access controls if necessary."
#~ msgstr ""
#~ "Si habiliteu el control d'accés s'evitarà que qualsevol ordinador, "
#~ "exceptuant el vostre, pugui accedir al servidor de notícies. "
#~ "Posteriorment, i si ho considereu necessari, podeu modificar el control "
#~ "d'accés modificant el fitxer /etc/hosts.allow."

#~ msgid "What type of network connection do you have?"
#~ msgstr "Quin tipus de connexió a xarxa disposeu ?"

#~ msgid ""
#~ "The Leafnode package can automatically download new news for you. When "
#~ "this should be done depends on your network connection. The scripts "
#~ "provided with the package support two kinds of network connection: a "
#~ "permanent one and one provided by PPP. When set up for PPP the package "
#~ "will download news every time a PPP connection is established. With a "
#~ "permanent connection news will be downloaded every hour. Either option "
#~ "will work if you are using diald to manage a PPP connection."
#~ msgstr ""
#~ "El paquet Leafnode us pot descarregar automàticament les notícies. "
#~ "Aquesta característica està en funció del tipus de connexió a xarxa que "
#~ "disposeu. Les seqüències que es distribueixen amb el paquet suporten dos "
#~ "tipus de connexió a xarxa: una connexió permanent i una a través de PPP. "
#~ "En la configuració per PPP, les notícies es descarregaran cada vegada que "
#~ "s'estableixi una connexió PPP. En la configuració permanent, les notícies "
#~ "es descarregaran cada hora. Les dues opcions funcionaran si utilitzeu el "
#~ "diald per gestionar les connexions PPP."

#, fuzzy
#~| msgid "Should I remove /var/spool/news and all its contents?"
#~ msgid "Should /var/spool/news and all its contents be removed?"
#~ msgstr ""
#~ "Voleu que se suprimeixi el directori /var/spool/news i tot el seu "
#~ "contingut?"

#~ msgid "Leafnode now supports PPP connections"
#~ msgstr "En aquesta versió el Leafnode suporta les connexions PPP"

#~ msgid ""
#~ "The default cron.daily script supplied with leafnode now supports PPP "
#~ "connections, and /etc/ppp/ip-{up,down}.d scripts are provided. If you "
#~ "have modified your system to work with a PPP connection you should "
#~ "consider installing the new versions of the cron.daily and /etc/ppp "
#~ "scripts. Doing so will allow the package configuration to work and make "
#~ "it easier to upgrade."
#~ msgstr ""
#~ "La seqüència cron.daily predeterminada d'aquesta versió leafnode suporta "
#~ "les connexions PPP, i proporciona les seqüències /etc/ppp/ip-{up,down}.d. "
#~ "Si heu modificat el sistema perquè utilitzi connexions PPP, hauríeu de "
#~ "plantejar-vos la possibilitat d'instal·lar les noves versions de les "
#~ "seqüències cron.daily i /etc/ppp. Si ho feu, la configuració del paquet "
#~ "funcionarà correctament i serà més fàcil actualitzar-lo."

#~ msgid "Warning: /etc/expireinfo file detected"
#~ msgstr "Avís: s'ha detectat el fitxer /etc/expireinfo"

#~ msgid ""
#~ "Leafnode no longer reads this file, instead, it allows you to control per-"
#~ "group expiry times with groupexpire commands in /etc/news/leafnode/"
#~ "config . You should modify /etc/news/leafnode/config and remove /etc/"
#~ "expireinfo ."
#~ msgstr ""
#~ "El Leafnode ja no utilitzarà més aquest fitxer, per gestionar el temps de "
#~ "venciment per grup haureu d'utilitzar les ordes groupexpire del fitxer /"
#~ "etc/news/leafnode/config. Hauríeu de modificar el fitxer /etc/news/"
#~ "leafnode/config i suprimir l'/etc/expireinfo ."

#~ msgid "The groupinfo file will be converted to new format"
#~ msgstr "El fitxer groupinfo es convertirà al nou format"

#~ msgid ""
#~ "Old versions of Leafnode stored the groupinfo file in a slightly "
#~ "different format to that used by this version of the package. The "
#~ "groupinfo file will automatically be upgraded to the new format during "
#~ "installation."
#~ msgstr ""
#~ "Les versions antigues del Leafnode desaven el fitxer groupinfo en un "
#~ "format lleugerament diferent a l'utilitzat en aquest versió. El fitxer "
#~ "groupinfo s'actualitzarà automàticament al nou format durant "
#~ "l'actualització."

#~ msgid "The maxcount parameter has changed to maxfetch"
#~ msgstr "El paràmetre maxcount ha canviat a maxfetch"

#~ msgid ""
#~ "The maxcount parameter in /etc/news/leafnode/config has been changed to "
#~ "maxfetch. Your configuration file will be updated during installation."
#~ msgstr ""
#~ "El paràmetre maxcount del fitxer /etc/news/leafnode/config ha canviat a "
#~ "maxfetch. El fitxer de configuració s'actualitzarà durant la instal·lació."

Reply to: