[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Actualització del manual per a la beta (era: [RFpreseed.xml)On Sat, Feb 09, 2008 at 12:34:28AM +0100, Miguel Gea Milvaques wrote:
> Hola
> Adjunte el diff per aplicar-se appendix/preseed.xml (45612 -> 50744)

No he pogut revisar-lo encara, però adjunto una altra actualització del
manual. Recordeu que els diff equivalents en anglès estan a la pàgina
d'estadístiques de les traduccions[1]. A banda de les revisions, en
aquest moments queden encara 3 fitxers pendents: chroot-install.xml,
components.xml i apt-setup.xml.

 1. http://ettin.org/pub/debian/dimstats/
Index: ca/using-d-i/modules/clock-setup-finish.xml
===================================================================
--- ca/using-d-i/modules/clock-setup-finish.xml	(revision 0)
+++ ca/using-d-i/modules/clock-setup-finish.xml	(revision 0)
@@ -0,0 +1,32 @@
+<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
+<!-- original version: 50618 -->
+
+  <sect3 id="system-clock">
+  <title>Configuració del rellotge del sistema</title>
+
+<para>
+
+L'instal·lador pot preguntar-vos si el rellotge està en UTC. Normalment
+aquesta pregunta s'evita si és possible i l'instal·lador intenta resoldre si
+el rellotge està en UTC basant-se en paràmetres com altres sistemes operatius
+instal·lats.
+
+</para><para>
+
+En mode expert sempre podreu escollir si el rellotge està en UTC o no.
+<phrase arch="m68k;powerpc">Els rellotges dels Macintosh normalment estan
+configurats a hora local. Si voleu arrencada dual, seleccioneu hora local en
+comptes d'UTC.</phrase>
+<phrase arch="x86">Els sistemes que (també) tenen Dos o Windows normalment
+estan configurats a hora local. Si voleu arrencada dual, seleccioneu hora
+local en comptes d'UTC.</phrase>
+
+</para><para>
+
+En aquest punt el &d-i; també intentarà fixar l'hora actual al rellotge de
+l'ordinador. Això es farà utilitzant UTC o l'hora local, depenent de l'opció
+seleccionada.
+
+</para>
+
+  </sect3>
Index: ca/using-d-i/modules/network-console.xml
===================================================================
--- ca/using-d-i/modules/network-console.xml	(revision 51288)
+++ ca/using-d-i/modules/network-console.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 31173 -->
+<!-- original version: 50787 -->
 
  <sect3 id="network-console">
  <title>Instal·lació a través de la xarxa</title>
@@ -68,13 +68,47 @@
 
 </para><note><para>
 
+El servidor <command>ssh</command> de l'instal·lador no envia paquets
+<quote>keep-alive</quote> en la seva configuració predeterminada. En principi
+una connexió al sistema que s'està instal·lant hauria de mantenir-se oberta
+indefinidament. Tanmateix, en certes situacions &mdash; depenent de la
+configuració de la xarxa local &mdash; és possible que es perdi la connexió
+després d'un cert període d'inactivitat. Un cas típic en que això pot passar
+és quan hi ha algun tipus de NAT (<quote>Network Address Translation</quote>,
+traducció de l'adreça de xarxa) entre el client i el sistema que s'està
+instal·lant. Depenent del punt de la instal·lació en que es perdi la connexió,
+podreu continuar o no després de tornar a connectar.
+
+</para><para>
+
+Podeu evitar aquest tipus de desconnexions afegint l'opció
+<userinput>-o&nbsp;ServerAliveInterval=<replaceable>valor</replaceable></userinput>
+quan comenceu la connexió <command>ssh</command>, o afegint la mateixa opció
+al fitxer de configuració de l'<command>ssh</command>. Fixeu-vos, però, que en
+alguns casos afegir aquesta opció també pot <emphasis>causar</emphasis> la
+pèrdua de la connexió (per exemple, si els paquets <quote>keep-alive</quote>
+s'envien durant un breu tall de la xarxa, del qual <command>ssh</command>
+s'hauria recuperat altrament), així que només s'hauria d'utilitzar quan sigui
+necessari.
+
+</para></note>
+
+<note><para>
+
 Si instal·leu molts ordinadors alhora i casualment tenen la mateixa
 adreça IP o el mateix nom, <command>ssh</command> rebutjarà la
 connexió. El problema és que hi haurà empremtes digitals diferents
 per a un mateix identificador, fet que normalment s'interpreta com un
 atac. Si esteu segurs que no és el cas, esborreu la línia corresponent
-del fitxer <filename>~/.ssh/known_hosts</filename> i torneu a intentar-ho.
+del fitxer <filename>~/.ssh/known_hosts</filename><footnote>
+ 
+<para>
+L'ordre següent esborrarà una entrada existent corresponent a un ordinador:
+<command>ssh-keygen -R &lt;<replaceable>nom</replaceable>|<replaceable>adreça&nbsp;IP</replaceable>&gt;</command>.
+</para>
 
+</footnote> i torneu a intentar-ho.
+
 </para></note><para>
 
 Després d'entrar, veureu la pantalla inicial, des d'on teniu dos
Index: ca/using-d-i/modules/tzsetup.xml
===================================================================
--- ca/using-d-i/modules/tzsetup.xml	(revision 51288)
+++ ca/using-d-i/modules/tzsetup.xml	(working copy)
@@ -1,16 +1,57 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 35518 -->
+<!-- original version: 50620 -->
 
 <!-- As tzsetup is invoked from inside clock-setup, this is not a
   separate section -->
 
 <para>
 
-Depenent de la localització seleccionada al principi del procés
+Depenent de la localització seleccionada anteriorment durant el procés
 d'instal·lació, pot ser que se us mostri una llista de zones horàries
-rellevants a aquesta zona horària. Si la vostra localització només
-té una zona horària, no se us preguntarà res i el sistema assumirà
-aquesta zona horària.
+rellevants a aquesta localització. Si la vostra localització només en té una,
+no se us preguntarà res i el sistema assumirà aquesta zona horària.
 
+</para><para>
+
+Si per algun motiu voleu establir una zona horària que <emphasis>no</emphasis>
+coincideixi amb la localització seleccionada, hi ha dues opcions.
+
 </para>
 
+<orderedlist>
+<listitem>
+
+<para>
+
+L'opció més fàcil és seleccionar simplement un fus horari diferent una vegada
+s'ha completat la instal·lació i s'ha arrencat el nou sistema. L'ordre per
+fer-ho és:
+
+<informalexample><screen>
+# dpkg-reconfigure tzdata
+</screen></informalexample>
+
+</para>
+
+</listitem><listitem>
+
+<para>
+
+Alternativament, la zona horària es pot establir al principi de la
+instal·lació passant el paràmetre
+<userinput>time/zone=<replaceable>valor</replaceable></userinput> quan
+arrenqueu el sistema d'instal·lació. El valor hauria de ser un fus horari
+vàlid, per exemple <userinput>Europe/London</userinput> o
+<userinput>UTC</userinput>.
+
+</para>
+
+</listitem>
+</orderedlist>
+
+<para>
+
+Per instal·lacions automatitzades, el fus horari també es pot establir
+mitjançant una configuració prèvia.
+
+</para>
Index: ca/using-d-i/using-d-i.xml
===================================================================
--- ca/using-d-i/using-d-i.xml	(revision 51288)
+++ ca/using-d-i/using-d-i.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 46722 -->
+<!-- original version: 50641 -->
 
 
 <chapter id="d-i-intro"><title>Utilització de l'instal·lador de Debian</title>
@@ -231,6 +231,22 @@
 </varlistentry>
 <varlistentry>
 
+<term>clock-setup</term><listitem><para>
+
+Actualitza el rellotge del sistema i determina si aquest està en UTC o no.
+
+</para></listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+
+<term>tzsetup</term><listitem><para>
+
+Tria la zona horària, a partir de la ubicació seleccionada abans.
+
+</para></listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+ 
 <term>partman</term><listitem><para>
 
 Permet a l'usuari fer particions als discs adjunts al sistema, crear sistemes
@@ -290,23 +306,15 @@
 </varlistentry>
 <varlistentry>
 
-<term>tzsetup</term><listitem><para>
+<term>base-installer</term><listitem><para>
 
-Selecciona la zona horària, a partir de la ubicació seleccionada
-anteriorment.
+Instal·la el conjunt de paquets més bàsics que permetin a l'ordinador
+funcionar sota Linux quan es reiniciï.
 
 </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
 
-<term>clock-setup</term><listitem><para>
-
-Determina si el rellotge està establert a UTC o no.
-
-</para></listitem>
-</varlistentry>
-<varlistentry>
-
 <term>user-setup</term><listitem><para>
 
 Estableix la contrasenya de root, i afegeix un usuari normal.
@@ -315,15 +323,6 @@
 </varlistentry>
 <varlistentry>
 
-<term>base-installer</term><listitem><para>
-
-Instal·la el conjunt de paquets més bàsic que permeten a l'ordinador
-funcionar sota Linux quan es torna a arrencar.
-
-</para></listitem>
-</varlistentry>
-<varlistentry>
-
 <term>apt-setup</term><listitem><para>
 
 Configura apt, gairebé automàticament, a partir del mitjà
Index: ca/boot-installer/boot-installer.xml
===================================================================
--- ca/boot-installer/boot-installer.xml	(revision 51288)
+++ ca/boot-installer/boot-installer.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 44407 -->
+<!-- original version: 49985 -->
 
 <chapter id="boot-installer"><title>Arrencada del sistema d'instal·lació</title>
 
@@ -12,6 +12,16 @@
 <!-- structure inside out for this chapter. Each arch has a document. -->
 <!-- Note: arch hppa is currently missing -->
 
+<warning arch="x86;powerpc"><para>
+
+Si teniu altres sistemes operatius que voleu mantenir al sistema (configurats
+amb arrencada dual), hauríeu d'assegurar-vos que han estat aturats
+correctament <emphasis>abans</emphasis> d'arrencar l'instal·lador. Instal·lar
+un sistema operatiu mentre un altre està en hibernació (és a dir, ha estat
+suspès a disc) podria resultar en pèrdues o danys en l'estat del sistema
+operatiu suspès, que podria causar problemes en reiniciar.
+
+</para></warning>
 <note condition="gtk"><para>
 
 Per a informació de com arrencar l'instal·lador gràfic, vegeu

Reply to: